V E L it N E. f j II 0 0 M E A AN HET BEKENDMAKINGEN. B O O M E N HI MENAGÏE-GOEDEREN ij WOENSDAG 15 ©KTOBER I860. van K O P D A TE STEENKERKE. 40 schoons koopen Hollanders. V S£ O O 1* A CS en anderen roerende Voorwerpen, TE AVECAPPELLE. 1 Veurue, 1-K Oktober. KIEZINC VOOR DEN CEIHEENTE-RAAD. kandidaten der liberale vereeniging Veurne, de heeren: Alg. BEHAEGHEL, uittredend lid; DEETENS-PILET, id. BBYCX, vrederechter; II. BESMET, rijksveearls; WEMAERE, doctor. genis veroordeeld om een lied tegen keizer Napoleon gezongen te hebben; maar door een ander dekreet werd hij met 5800 andere beschuldigden van politieke feiten voor Cayenne ingescheepl. Welnu van die 5800 ongelukkige zijn er slechts twaalf lerugge- komen; zij werden allen door de gele koorts, door de droefheid wcggerukl. Vele zelfmoorden zich ook. De amnestie van 15 augusli beeft dus weinig aan die ongelukkigen gebaat.. Het is wreed als men hoort al wat die ongeluk kige heeft moeten uitstaan, gedurende die lange zestienjarige ballingschap. Gansch Europa spreekt over de menschenslachling van Pantin, en geene enkele stem laat zich hooren om die (luizende slachtoffers te beklagen. Kiesluiten en Renoemingeu. Bij koninklijke besluiten van G October worden gemachtigd: de stad Nieuport om eene stedelijke belasting van 4 ten honderd te heffen op het kadastraal inkomen der bebouwde en onbebouwde eigendommen, op hel grondgebied der gemeente gelegen. Gedurende de afgeloopcnc maand september zijn er 5057 brieven, ten gevolge van slechte en onduidelijke adressen ter zijde gelegd, van dit getal zijn er 528G, na de opening, kunnen besteld of aan de schrijvers teruggezonden worden; 1751 zijn in de scheurmand geworpen. Men schrijft uit Namen 10 dezer: De inhuldiging van hctstandbeeld van Leopold 1 heeft heden plaats gehad. Sedert lieden morgend heeft de stad een feestlijk uitzicht. Al de straten der stad zijn bevlagd en ver sierd. Een prachtig weder begunstigde hel feest. De langs alle kanten toegestrooinde menigte was aanzienlijk. De koning en de koningin kwamen om 10 ure 15 minuten toe. Toen de trein stil hield stegen de kre tenLeve de koning! leve de koningin op. Op den ganschen weg, dien de stoet af legde, hoorde men niets anders dan vader landslievende kreten. Het standbeeld werd om 2 uur onthuld, na eene redevoering van den burgemeester. Het werk van Geefs is waarlijk merkwaardig. De koning en de koningin hebben het banket bijgewoond. Er zijn tegenwoordig te Parijs vijf Belgische zangeressen, op den eersten rang geplaatst. Het zijn: mevrouwen Sasse, Gueymard, Gabel, Singeléeen Hamackers. Dit strekt tol eere van de brusselsche muziekschool. De stille gemeente Harmignies is, schijnt het sedert eenige dagen fel bewo gen. De pastor der parochie heeft zijnen koster weggezonden, en de dorpsbewoners, die beweeren dat de pastor het recht uiat heef! om zijnen koster weg te zenden zonder loelatingvan den bisschop, hebben zoodanig de pastorij beschadigd, dat er thans een onderzoek gedaan wordt in het parket van Bergen. Zaterdag laatst, zegt de Journal de Peruwelz, heeft de fransche policie een armen man over de grenzen gebracht die zestien jaren te Cayenne had gezeten. Edmond Delcourt, ’t is den naam van den banneling, is oorspronkelijk van Verviers. Tijdens den aanslag van Orsini bevond deze ongelukkige zich te Parijs als brou wersgast en hij werd tot twee jaar gevan- zware koopen GROOTE KOOPDAG TE EGGJEWAERTSCAPPELLE. SUPPLEMENT ADfEBTEKTIE-BLAB Door sterfgeval. t> Ge“ zou van Donderdag 4 November 1869, om 3 uren precies namiddag, te Stcenkerko, langs de Miniiaerts-dreve, tegen de herberg het '/.antieken, op eene partij zaai land gebruikt door sieur Leopold Ghyselen, 'Zal de notaris ROLL?, te Wul wering hem residee.- rende houden vcnditie van Op gewoonen tijd van betaling, mits stellende berg, ten genoegen van voornoemden notaris Romy. j bosch. Na hem gedood te hebben begroef hij ham ter plaatse, maar kwam den volgenden dag terug om liet lijk op te graven, omdat de put, dacht hij, niet diep genoog was. Dan sleurde hij liet lijk lot aan een water, waar bij het op eene boot laadde en in het luidden wierp. De slaapster beweerde dat men den eersten put gulmakkelijk zou vinden, en dal er iets ligt dat aan vader Kinck heeft toebehoord. In den omtrek van Parijs heeft men niet minder dan 95 aanhoudingen gedaan. v a n Op Donderdag 21 Oktober 1869, om 9 ure voor middag, ten hui/x: alwaar de heer Hendrik Huyghe, onlangs overleden is, ter dorpplaats van Avecappelle, Zal M.’1" DE CAE, Notaris, ter residentie der stad Veurue, openbaren koopdag houden van allerhande slach van inenagie-goedereu, bustaande namelijk uit stoelen, zetel, tafels, glas, gleis, steen-, ijzer-, tin-, koper- en aardewerk, marmieten, beddebakken, matras, pluimen hoofdeinde en oorkussens, lakens, sargien, bedbehangsels, venstergordijnen, tafeldwa- leu, koolstove met behoorten en meer andere voor werpen aldaar te bevinden, waaronder eene hoe veelheid droogen darink. Alles op konditien alsdan voor te Iczan. ji iL IJ El» i M“'R0LLY, Notaris resideerende te VVulvcringhcm, zal op Dijnsdag 2 November 1869, zijnde Allerzie lendag), om 2 uren namiddag precieste beginnen, ter hofstede bewoond door sieur Ambrosius Morael, houden openbare vcnditie van: Hollanders, Olmen, Esschcn en Wilgen. Op gewoonen lijd van betaling, mits stellendo sol vabel borg, ten kantore van voornoemden TNolaris ROLLY. van HET IMIAMA VA. IV PAXTIA. Tropinann hoeft, zegt do Gazette des Tribunaux zaterdag zijn portret laten maken, dat goed gelukt is. De gevangene schijnt meer en meer ontmoedigd, maar niettemin is zijn gezondheidssland altijd uit muntend. Men leest in den Journal de Rouen Kap. Guegan heeft de terugkomst van den loods Dagir, in don Havre te baat genomen om een incident te doen ken nen, dat voorgevallen is op het schip Molière. Een persoon, drager eener som van 170 fr., is den 24 september aan boord ontdekt, en zal te Buenos-Ayres moeten geland worden. Daar de Molière den 20 september ’s middags vertrokken is, heeft men daar uit afgeleid dat de passagier in kwestie een der moor denaars van de familie Kinck moest zij». Die mee- ning, welke overigens op geene bewijzen berust, werd spoedig geloofd. De moord van Pantin is gepleegd in den nacht van 19 tot 20 september. De Gaulois wijst op een feit door het onderzoek aangeworven en hetwelk hel zonderling karakter van Tropinann doet uitschijnen Gedurende de foore van Tourcoing, in de maand juli, deed Tropinann zich aanvaarden als worstelaar-liefhebber in eene ren baan van worstelaars. De verslaggevingen voegen er bij, dat hij er zich onderscheiden heeft. Hel somnambulism heeft zich ook willen bemoeien met de ontdekking des lijks van Jan Kii ck. Iemand is aan den beer I.acourl, onderoverste der veiligheid, eene nota gaan overhandigen, bevattende bet verhaal eener zitting van somnambulism, waarop men poogd had de plaats te vinden, waar hel lijk liggen. Volgens de te Parijs geraadpleegde slaapster, zo-o Tropinann alleen vader Kinck vermoord hebben lusschen Soultz en Bolwiller. gjj hel afstappen des treins moet Tropinann zijn slachtoffer, die naar de fabriek van vader Tropinann wilde gaan, verzeld hebben. Hij deed hem een zijweg inslaan langs een

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1