I 1 1’ VAX VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. ad I lag en K L E I AB L A Inscliryving betaalbaar voorop: d. t kostelijk echte spys- ta het eten ‘g, alle on- loospypont- 'uniatisnius, rzucht, ver- del voor do AAN DE BEEREN KIEZERS VOOR HET GEINEENTE-BESTUUR, TE VEURNE. Mijnheereri, Dc liberale Associatie onzer stad, van de welke wij de eer hebben deel Ie maken, heeft ons benoemd als kandidaten voor de aanslaande gemeente-kiezing. Wij hebben de ons aangebodene kandi datuur aanveerd, en liet doel ons genoegen van heden af verzekerd te zijn dal ook, buiten onzen liberalen kring, een groot en ingezetenen ons besluit Politiek Ovehziciit. Er loopt te Parijs een gerucht volgens hetwelk tie keizer der Franschen, getroffen door het slecht uitwerksel, ontslaan dooi de laattijdige bijeenroepind van het wetge vend korps, op hel decreet zou willen terugkomen, dal die bijeenroeping bepaalt op 29 november. Dit gerucht komt ons echter zeer onwaarschijnlijk voor; ook wordt hel op stellige wijze door den Con- slilutionnel gelogenstraft. Wij hebben reeds gemeld, dal zondag avond te Belleville eene openbare vergade ring, gehouden onder voorzitterschap van den heer Lissagaray, door den policic- commissaris is ontboden geworden, welke die bijwoonde, nadat een der sprekers uitdrukkingen had gebezigd, die meer of min onaangenaam in hel oor klonken. Daar de vergadering aandrong om de zit ting voort le zetten, kwamen er sladsser- janten in de zaal om die le doen ontruimen. Eene worsteling greep alsdan plaats tus- schcn ben en hel publiek, dat zeer talrijk was en eenige personen werden meer of min ernstig gekwetst Zelfs wordt er van eenen doode gesproken. Die gebuurtenis, gclukkelijk min ernstig dan die van Aubin, heeft de bevolking diep ontroerd en ook het gouvernement bekommerd. De keizer heelt zich door den policieprefect en den minister van binncnlandscbe zaken reken schap over het gebeurde doen geven. Van wederkanten werpt men de verantwoorde lijkheid van zich. De liberale dagbladen benemen dc gelegenheid te baat om aan de getal kiezers goedkeurt. Ons doelwit is dienst te bewijzen, onze rechtzinnige wensch is meer en meer nut tig te zijn aan onze medeburgers. Indien dus de meerderheid der kiezers ons gunstig is, zullen onze poogingen in den gemcente-raad strekken om, in alle omstandigheden, de ware belangen van Veurne voor le staan; om er de Loopban- vergaderingen veel voorzichtigheid aan te bevelen, doch tevens verzetten zij zich legen de uitzonderlijke macht, die den pö- licie commissaris bezit om bij bet minste woord dal hem niet bevalt, eene vergade ring le ontbinden en bij den minsten schijn van weerstand de hulp der gewapende machtjin te roepen. De keizerin der Franschen beeft maar twee dagen te Athenen doorgebracht; woensdag, werd zij te Constanlinopel ver wacht. De grootvizier, de turksche gezant te Parijs en de fransche gezant te Constan linopel zijn haar tot aan den ingang der Dardanellen te gemocl gevaren. De graaf van Leicester heeft op eene vergadering der land bouwmaatschappij van Doking op zijne beurt de akkerwet van Ierland behandeld. Volgens hem is de te groote verdceling der verpachte landen de grootste hinderpaal tegen de verbetering van den landbouw in Ierland, liet zijn de machienen die heden de grootste rol in die verbeteringen moeten spelen en hunne toepassing is ónmogelijk, zoolang de grond in zulke kleine deelen verbrokkeld blijft. Uil Berlijn meldt men dat het pruissiscb gouvernement van de leening van 100 millioen thalers (575 milloen fr.) met pre- mien afgezien heeft. Nu wacht een ander vraagstuk zijne oplossing, namelijk het aanvullen van het te kort. Indien de republikeinsebe opstand in het noorden van Spanje overwonnen is, anders is het in Andalusie. Dc stad Valen cia is geheel en al in de macht der op- Veurne, 16 Oktober. KIEZIHG VOOR DEN GENIEENTE-RAAD. Kandidaten der liberale vereeniging van Veurne, de hoeren: Alg. BEHAEGHEL. uittredend lid; DEETENS-PILET, id. BRYCX, vrederechter; 11. DESMET, rijksveearls; WEMAERE, doctor. N.r 2286. IJZEREN WED VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DiXVUDE NAAR NIEUMRT. standelingen. Talrijke troepen zijn er been gezonden. Men verwacht zich a*n een bloe dig gevecht. ZATERDAG 16 OKTOBER 1800. JAAR. 'iel in de 'Av .k;>. Joelen niaeki ‘oppin- S ^elko eren vcrbc- ollcn van <!e woede graed. -Douloureux /.wellen «weringen neriarhe acn- loenlngen ormen van alle soorten rnklr van wel en aerd ook gchrcbl. n o fr. de door i eigcuacr pro- ('Uf llC. JI.ETTEN. kt het vlecsch. n de kinderen -olacl niet ver- °oshcid, is zeer a chocolatéc te 1 over de Rcva- uwe Rcvalenta ■dig jeuksel dal 'ril 1868, niync ‘steking. Zy be zigheid en vaste de 576 zich van al niet geno -g du midi. taat gevallen taatn, niöeie- ewoon leven. Vcrschcidc oeven. Sedert lu kan ik my van Pluskow, 11 in dc ntaeg, 11 de maeg. non, nachtc- fnh. de aerts- r Martin, van en hardnek- 160, mej. Gal den gaf. Heden n: 1/4 2 fr. 25 ncnschen diptlieria beroemde rtekering illen ver- n het lyf. n de borst r de Uuid, laetslc de Het Blad verschijnt allen Zaterdag; dlcmcnt. ('oor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Foor gansch Belgie: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Foor Frankrijk: fr. 16-50 'sjaars. Een afzonderlijk nummer 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij P. Ryckïboeb, Oóstslraat 6, te Veurne, en op al dc pustka'ntóóren van het Rijk. Brieven en geld vrachtvrij* en allen Woensdag in Sup- Cn door a|ming. e» acn- erkendc spoe- het ge- ^•glieid -I nta 11 ge •ncesten een re- B tic ge- rdryven, 'sheid en 11 ik dezer a de oor- erdryven e stellen* oesten- tassen. ^Hbeboer. 45.e wel tot de vereering der Heiligen die dc groote lij ding ten prijze huns bioeds gepredikt hebben. Wan neer zijne deugdzame vrouw, diep bedroefd over die verachting der goddelijke geboden, met eene ligte vermaning hem trachtte tot betere gevoelens te bren gen, werd lij door hem, onder het uitbraken der schrikkelijkste godslasteringen, mishandeld en hij ging voort in zijne boosheid. Op eenen schooncn zondag morgend, door zijne dienstknechten en talrijke jachthonden gevolgd, kwam hij in den Dansau, het bosch waar hij bij voor-- keuring jaagde. By eene kruisstraat gekomen, zag hij van twee verschillige zijden twee vreemdelingen naderen, welkers uiterlijk en karakter op eene zon derlinge wijze verschilden. De eene was een schoone jongeling met blond hair, met frisschc en blozende wangen, en welkers gelaatstrekken vol zachtmoedig heid waren; hij beklom ecu wit peerd, en het wit doorscheen ook in zijn rijk met goud co zilver ge borduurd kostuim. D’anderc was een man van rijpen ouderdom, met verzengd wezen, bruine oogen, zwart en kroezelachtig hair, met schoone maar ruwe ge laatstrekken die onophoudelijk door een krampach tige lach samengetrokken waren; hij zal op een zwart peerd en zijne klcedcren die ook zwart waren, verborgen zich gedeeltelijk onder een purperkleu- rigen en met goud omzetten mantel. Wees welkom., hecren, zei hun Reinhold. Beden hebben wij een schoon weder dat zeer gunstig voor de jacht zal zijn. Op den berg van llerbcumont is een tweede berg geënt. Langs den kant van het dorp is hij afgerond; langs den kant der rivier is het slechts een hoogeen loodrechte rots. Op deze berg vindt men de over blijfsels van een dud kasteel dat slechts langs eene kant, dc kant van het dorp, toegankelijk was. liet kasteel dat men gelooft in de XII.' eeuw ge bouwd te zijn, werd in dc XVII.' gedurende dc oorlo gen van Lodewyk XIV.' vernield. Dit gezegd zijnde laat ons tot de verhalen van papa Vasseur wederkeeren. Wanneer men op de ruien van het kasteel is, zegde de goede oude man, als men het aangezicht naar den kant van Conques wend, heeft men juist achter zich een hooge, sombere en met bosch bedekte berg genoemd de Dansau, ge duchte plaats uit oorzaak der hekserijen waarvan zy nog bij voortduring het tooneei is. Dikwijls, gedu rende den nacht, hoort men er het geblaf eener bende jachthonden en het getrappel van poerden die door het kreupelhout heentrekken. Het is de jacht met de kleine honden, of de Wildjager. Deze jager draagt den naam van Reinhold. Die heer had voor de jacht een buitensporige drift, zóódanig dat hij voor haar alles liet: zijne zaken, zijne vrienden, zijn huisgezin, zijne zaligheid. Zes dagen der week waren hem niet voldoende, hij jaag de ook des zondags, dag door God zelf aan derust toegewijd, en de dagen welke de kerk behoud tot het vieren der groote tijdstippen van hel christendom, of EEN ÜITSTAP GEDURENDE DE VACANCIEN. S/' vervolg). Wat aangename avond brachten wij daar over vóór de deur van bet IFll Peerd, gezeten, en rond den houtlcn pverdenbak geschaard die ons tot tafel diende. Wij redekavelden vrolijk over onze reis avonturen. terwijl verder in eene herberg een speel man de blijde koppeltjes deed huppelen op het geluid zijner liefste dansliedjes en terwijl in eene andere herberg eene kloeke mannenstem -en geestig deuntje liet hooreti. Dit alles had plaats na dat do zon achter de hooge bergen was verdwenen en terwijl de kudden hoornvee langs alle kanten naar huis wederkeerden. Wat later kwam papa Vasseur, zich hij ons ver voegen en terwijl wij ons pintjen dronken en ons pijpken rookten, vertelde hij ons eenige legenden van aldaar, want Uerbeumónt is dc streek der legen den of sagen. Maar vooraleer ik u de vertellingen van den goeden Vasseur tnededeéle, vind ik het goed u zoo iels over Berb-uniont zelf te zeggen. Herbeument monl herbeux, in 't vlaamseh gras rijke berg is een goed dorp. Zij" naam duidt zijne ligging °P een berg aan. Maar de helling om op dien berg té komen is zoo zacht, dat men verwonderd is, boven zijnde van de Seiuoi zoo diep te vinden loopen. Van Veurne naar Liclitervélde 7-00 11-40 4-50 6-10. Lichtervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-80 8-05. Bijzondere treinen den Woensdag. Dixmude naar Veurne 8-00 12-35 Veurno naar Dix. 9-00 1-80 Van Nieuport naar Dixmude 6-55 11-35 4-40. 6-05 Dixmude naar Nieuport 9-55 2-85 5-20. 8-50 l-U. .Ut ■5- 15 centiemen den drukregel hét Rijk. Brieven en geld vrachtvrij

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1