VA N ii V E U 11 N E. s aan het H. 2-33-96 C. ZAAILAND, IIW WOESTEN. '41 B O O M E N BOOMEN EN EENER BOOIOTEEKERiJ, openbarFverkooping MENAGIE-GOEDEREN OKTOBER 1809. WOENSDAG 20 Lta. van KOOPDAG BUITEK&EWOüHE SCHODUE KuOPDAB TE ALVERINGHEM. Openbare Verkooping 4 R O (M‘ n A G en anderen roerende Voorwerpen, TE AVECAPPELLE. Veurne, Oktober. KIEZINC VOOR DEN GEfflEENTE-RAAD. andidaten der liberale vereenitjing Veurne, de heeren Aug. BEHAEGHEL, uillredend lid; DEETENS-i’lLET, id. BRYCX, vrederechter; H. DESMET, rijksvcearls; WEMAERE, doctor. 40 schoone koopen Hollanders. om de buskruidfa- de lucht te doen men hoe- Er werd eene e.i gevolge de aanhouding van I *p heeterdaad betrapt. De heer van Cromp- I ;nj;ir lOUl, 1 -iblfnhripk. had ||.c nedelijden met den man tiet, doch zond hem weg. Verre van den bestuurder erkentelijk te lijn, besloot de weggejaagde zich te wreken. 3ver eenige weken, als het werk reeds i’erscheidene uren was aangevangen, Je meesterknecht kopjes van f stukken vijl ten gronde liggen. Hij legde dadelijk het werk stil. Dank aan de spoe dige maatregelen, werd eerie verschrikke lijke ramp verhinderd, want onder den druk der rollen zouden de fosfoorkopjes in brand gevlogen, en de buskruidlabriek geheel gesprongen zijn. De jilicbtige zit gevangen. Een brutale echtgenoot, inwoner der gemeente Ougrée, na woensdag hevig met zijne vrouw getwist te hebben, vond niets beter dan haar maar in eens op straat te werpen en baar ouder den blauwen hemel te doen slapen. Lange uren liep de onge lukkige rond het huis met de hoop dal haar man toch eindelijk met haar medelijden zou gekregen hebben. Vruchteloos. Ziende dat er niets aan te doen was begaf zij zich in de nabijheid der steenovens, strekte zich neer op den grond en sluimerde allengs- kens in. Voorbijgangers die daar ’s mor- gends voorbijkwamen vonden haar liggen; zij raden baar toe te ontwaken. Geen ant woord. Zij naderen de ongelukkige vrouw, Hel getal vreemdelingen, die dit jaar dens hel badsaisoen Oostende bezocht ïbben, beloopt tot 15,000. Wij vernemen dat Bovo, de oudste 3r Italianen, moordenaars van den onge- ikkigen herbergier Braet, moord die te rogge in januari laatst gepleegd is ge erden, dezer dagen in hel gevang te Gent verleden is. Wij hebben eenige nadere bijzonder- eden over de poging •l~ riek van Wetleren in pringen. Sedert eenige maanden bad ewaar geworden dal er eene groote eelheid koper verdween. lijlige bewaking uitgeoefend, en 1 aanhouding van den dief, bestuurder der buskruidlabriek, had jj;s doen. eliiden met den man, vervolgde hem Niettemin daar gij mij altijd veel vriend schap betoond hebt, hoop ik dal ÜE. mij even als hun met uwe slem zult willen vereeren. Ik reken dus op a heeren kiezers, en ingen, zag pjj u intusschen de betuiging mijner ge- fosfóor en negenheid te willen aanveerden. -- - - ~*.ww wirsri zij willen haar opheffen. Doch zij was koud, ijskoud. De dood had de ongelukkige ge troffen; zij was door de gaz die uit de steenovens opwelt verstikt geworden. De werkstaking blijft te Bergen voort durend onder de mijnwerkers heersclien. Nogtans, de werklieden zijn heel kalm en bedaard en zij bepalen zich met het arbei den te slaken. Weeral een ongeluk veroorzaakt,door de onachtzaamheid van eene moeder die haar kind, een lief meisje van 4 jaar, al leen liet. Gedurende de afwezigheid der moeder maakte hel zich meester van de fosfoorkensdoos en het vuur bereikte hare klecderen. Toen de moeder terugkwam zag zij haar kind dat van kop tot leen in brand stond en schrikkelijk huilde en weende. De moeder had echter weldra het vuur uitgedoofd, maar het kind moest met erge brandwonden, naar ’t gasthuis ge bracht worden. Mijnheeren, Ik neem de vrijheid UE. te zeggen dat, 1 1 1 iiist niet vergezeld heb in hun bezoek bij SUPPLEMENT ir UI i '.jnio. toiijb van TE STEENKERKE. van I-*.1 - FL. DEETENIS-PILET. T E E E U ft A E, n;i ii een u i s ten dienste van herberg met erf, ut n pichlregt tot den 22 april 1870, aan 265 franks bij jure, boven de kontribulien. Alle nadere inlichtingen lijn te bekomen ten kantore van M.‘" DeCas voornoemd, Vleeschhouwer- slraat, n.’ 27. van Donderdag 28 October I860, om 3 ure namid dag, ter herberg bewoond door de eclitgenootcn Uequeker-Schottey, ten gehuchte Elsendaiume, tal M.1" DE CAE, notaris te Veurne, openbaar verknopen 11. 2-33-96 C“ Zaailand, in Woestoo, langs de Wulveslraat, gebruikt door Frederik Synaeve, tot 1 October 1870, en verdeeld in 4 gelijke loten. Nadere inlichtingen bij voornoemde notaris. Door sterfgeval. 51.“" HOLLY, notaris te Wulveringhetn resiuee- rende zal op Woensdag 1 December 1369, (zijnde S.‘Eloijs-dagom 12 uren precies s’middags, binnen de gemeente Alveringhem, ter hofstede en medc- van Op Donderdag 21 Oktober 1869, om 9 ure voor middag, ten huize alwaar de heer Hendrik Uuyghe, onlangs overleden is, ter dorpplaals van Avecappelle, Zal M.“" DE CAE, Notaris, ter residentie der stad Vjmrne, openbaren koopdag houden van allerhande slach van inenagie-goederen. b staande namelijk uit gloeien, zetel, tafels,:glas, gleis, steen-, ijzer-, tin-, koper- en aardewerk, marmieten, beddebakken matras, pluimen hoofdeinde en oorkussens, lakens, sargien, bedbehang?els, venstergordijnen, tafeldwa- len, koolstove met behoeften en meer andere voor werp 'it aldaar te bevinden, waaronder eene hoe veelheid droogen darink. Alles op kondilien alsdan voor te lezen. Donderdag 4 November 1869, om 3 uren precies namiddag, te Steenkerke, langs de Minnaerts-dreve, tegen de herberg bel Zandeken, op eene partij zaai land gebruikt doorsieiir Leopold Ghyselea, Zal de notaris ROLL?, te Wulveriiighem residee- rende houden vendilie van Op gewoonen lijd van betaling, mits stellende borg, ten genoegen van voornoemden notaris Roi.lv. ALDAAR GESTAAN EN GELEGEN. Op Woensdag 17 November 1869, om 3 ure na middag, ter hieronder beschreven herberg, zal door het ambt van M.‘" DE CAE, notaris, ter residentie der stad Veurne, openbaar verkocht worden hel nabe kende goed STAD VEURNE OOSTSTRAAT. Eenige koop. Een Huis len dienste van Herberg genaamd de .Hefboom, bestaande uit verschelde bene den- en bovcnplaatsen, hebbende stalling en voituur- j remise, gesticht op l are 46 centiaren grond en erve, i bij kadaster bekend onder n.’ 129 der sectie A, al gestaan en gelegen binnen de stad Veurne, ter noord zijde van de Ooststraat. Gebruikt en bewoond door Antonius Vantier, met d— Ju> eetcrtiauu ucv.«r..- e-roote bezigheden mij belet hebben AAN DE HEEREN KIEZERS VOOR DEN GE.11EENTE-RAAD TE VEURNE. I--1—.» W-V-. I Ivzdnt IvoIaK

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1