VAX VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN EET ARRONDISSEMENT. N.r 2ft8-7. ZATMIBAG OKTOBER 1SB9. JAAR. Steen cn van 1,975-90. de kerk 'tel kostelijk slechte »pyi- na het eten rtig, alle on- I, lóospypont- rhurnatismus, tenuchl, ver- iddel voor de nderstaen- dcn. reden een gemeen te-bestuur aanvallen over klagen, zij die nooit en van niemand te vreden zijn? De Veurnaar die, hij alleen, meer ver stand wil hebben als zijne drie kandidaten te zanien, spreekt over op eene manier die klaar bewijst dat hij 'd LONDON. in. Dc Veurnaar heeft vergeten te melden dal dc stad vijftien duizend franks uitge geven heeft voor het verbreeden van dc S.‘ Walburgastraat, ten einde aan de S.‘ Walburgakerk een schooner uitzicht te geven. Is volgens de Veurnaar, dit werk ook eene nullclooze geldverkwisting? Inschrijving betaalbaar voorop: Veurne, Oktober. KIEZING VOOR DEü GEKEENTE-RAAD. kandidaten der liberale vereeniging Veurne, de heeren: Alg. BEHAEGHEL. uitlredend lid; DEETENS-PILET, id. B11YCXvredereehter; II. DESMET, rijksveearls; WEMAERE, doctor. Zoo ik gezien heb, is het de Veurnaar die zich woensdag 11. gelast heeft met de ant woord op de vragen welke gij de heeren Ch.' Bernier, L. Bicswal en J. Cornille hebt toegestuurd. Maar welk antwoord, mijn God! De omzendbrief der drie onafhankélij- ken is geen klerikaal manifest zegt de Veurnaar. Wel bet is juist hetgeen het Advertenlie-blad gezegd heeft, dat de drie klerikalen een onafhankelijk masker aan getrokkén hebben, om er hunnen partij geest onder te verbergen. Zult gij dan, Veurnaar, aan den minstett burger van Veurne doen verstaan, dat de kandidatuur van M.r Leopold Bicswal, de voorzitter van den cercle catholiquC en een der beschermleden van hel klerikaal ge nootschap van St. Joseph, geen klerikale kandidatuur is? IJZEREN WEC VAM LICRTF.RVELBE UAAR VEURHE. Van Veuriie naar Lichtervelde 7-00 11-40 4 50 6-10. IJZEREN WEG VAR BlïffiUDE RAAI BK8F8BT. Van N'ieuport naar Dixniude 6-55 11-85 4-40. 0-06 De Veurnaar maakt met veel beslag be kend dat de uitgaven van stads rekening 1867-1868 beloopen lol fr. 102,585-59 en hij stelt dit cijfer als een afschuwelijk schrikbeeld voor de oogen der kiezers. Wij zijn hierover ten stadhuize inlich tingen gaan nemen en hebben bevonden dat het aangehaald cijfer juist is cn samen gesteld is als volgt: 1. ’ Voor gewone jaarlijksche 'uitgaven i daar in begrepen fr. 700 toelage aan dc soldaliteit fr. 45,807-49. 2. ° Voor nieuwe steenwegen 55,000-00. 5.° Voor buitengewone ge zondheidswerker! en nieuwe onkosten voor stadsver lichting 4.* Voor toelage aan c_ van S.‘ Walburga 1,000,00. Te zamen fr. 102,585-59. Maar, er valt te bemerken dat het balt? slot der zelfde rekening beloopt lot frank 56,207-71 en dat de uitgaven van fr. 55,600 o0 voor steenwegen, genomen is op de leo- Jiing vim fr. 58,000-00 aan hel armbestuur, waarvan de intresten en afkortingen met de gewone inkomsten betaald worden. Wat blijft er nu nog van dit afschuwelijk schrik beeld over? Niets. Een eenvoudig onder zoek heeft het gansch doen verdwijnen. i er hoegenaamd niets van kent. De lasten, zegt hij, klimmen van jaar tot jaar en welke zijn de werken die ge- daan geweest zijn sedert jaren en jaren? antwoord: Sedert meer dan vijftien jaar zijn de stedelijke lasten hier hoegenaamd niet verhoogt en zij zijn hier minder dan overal elders. Zij beloopen slechts lot fr. 2.15 per hoofd. Wal de werken aangaat, ons Bestuur mag met fierheid de verbete ring aan de wegen noemen. Inderdaad, alle onze wegen zijn heden of verzand of gekasseid, zoodanig dal er niet eenen land bouwer in Veurne is die niet eenen goeden uitweg heeft. Dit zijn colossalc werken geweest, en nogthans zijn zij uilgevoerd cn betaald zonder eenen enkele» centiem verhooging van lasten. Dc stad, zegt de confrater verder, zit n tot over dc ooren in de schuld. De schulden beloopen tol fr.’ 82,692-04 en de uitgaven voor het jaar 1867-68 tot fr.* 102,585-59 en hij drukt dat in groote letters antwoord: Er is niet eene stad in geheel de provincie van de zelfde bevolking en aangelegenheid als de onze, waar de open bare schuld zoo klein is. Uw cijfer, Veurnaar, van fr. 102,585-59 bewijst niets. Weet gij dan niet dat de algemeene uit gaven van eene rekening hel eene jaar drie maal, zes maal hooger kunnen zijn dan hel ander jaar zonder dat er daarom groot verschil is in de wezenlijke uitgaven? B. V. wanneer er zich in de rekening van een bestuur bevindtin ontvangsten fr. 20,000 voor verkochte eigendommen, en in uit gaven fr. 20,000 voor geplaatste gelden, is daar door dit bestuur verarmd? Wel hoege naamd niet. Waarom, klerikalen, wilt gij de burgers bedriegen? Wij houden staan i en herhalen dal de geldelijken toestand onzer stad zeer bloeiend is en dal hare wezentlijke uitgaven de fr. 50,000-00 niet overtreffen. De middelbare school, zegt nog de Veurnaar, kost aan onze stad twaalf a dertien duizend franks! antwoord: Om Gods wil, confrater, waar hebt gij dat gezien, waar slaat dat ge- nog Ten slotte de Veurnaar die hel woord genomen voo,r de heeren Bernier, f j niets anders dan oude zagerijen, dan ver- slelene kiezingspraat, waar door aich nie- mand, ten zij misschien de groote sukke laars zullen laten misleiden. 'de sledelijke zaken -- K I E Z I N G. In ons nummer van verleden zaterdag hebben wij aan de heeren Ch.’ Bernier, L. Bicswal en J. Cornille de volgende drie vragen gesteld. 1. ’ Waar en wanneer zijn stadspennin gen nutteloos verkwist geworden? 2. ’ Waar en wanneer zijn er voorstellen door loutere partijgeest gedaan? 5.’ Waar en wanneer heeft men een deel der burgerij willen tergen of henadeeligen? Daar op komt de Veurnaar voor den dag cn zegt: aangezien gij van onze kandidaten een antwoord verwacht, hier zijn wij. Niet dc heeren Bernier, Bicswal en Cornille 1 (lu quoque!) maar wel de schrijvers van j de Veurnaar. Antwoordt dc Veurnaar op eene volledige wijze op onze vragen? Geenszins. Geene goede redens kunnende bijbrengen, houdt de confrater zich bezig met de verslelene zagerijen over stadsschouwburg, over hel ollicicel onderwijs, over het bouw-reglc- ment. Ja, hol theater, de middelbare school cn het reglement op het bouwen dat is den doorn in den voet van de schrijvers van de Veurnaar. En, och arme, heeft hel stads theater in Veurne niet altijd bestaan? Heeft de slad niet altijd het middelbaar onder wijs ondersteunt? Hebben er niet altijd, in zake van bouwen, misnoegden geweest? Overigens, zijn er in alle steden geen theaters,zelfs in Rome, waar men dagelijks vertooningen geeft, en waar de acteurs be taald worden met den S.‘ Pieters penning en met dc opbrengst van dc nieuwjaarsgift voor den Paus?Is hel officieel onder- wijs niet zoo noodzakelijk als bet vrij onderwijs, en heeft er ooit een klerikaal schreven? Die school kost aan de stad ministerie aan gedacht het officieel onder- geen vier duizend franks, wijs af te schaffen? En mag men wel met reden een gemeentc-bestuur aanvallen om heeft ÖV,I1V'’VFK4» uc iiwiun OUI’mcr dat M.r E. Vermeulen en consoorten er Bieswal en Cornille (tu guoguel') vertelt I het Kijk; Brieven en geld vrachtvrij- KE DOOS OF K Dixiuude 0-55 9-55 A, BLETTEN. ekl het vleesch. cn de kinderen 'Colael niet ver loosheid, is leer la chocolaten l<> 'n over de Beva lt une Kevalenta t'ldig jeukscl dat pril 1868. myne ‘tsteking. Zy he iligheid en vaste dc 576 tassen. y, lich van al in niet genO -g tic du midi. staal gevallen chaam, moeic- gewoon leven, ïn. Verscheid» 'roeven. S'-dert nu kan ik my van Pluskow, cn in de tnacg, cn de niaeg. lynen, nachte- nynh. de aerls- or Martin, van p cn hardnek- .,860, mej. Gal- •ven gaf. Heden en1/4 2 fr. 25 cnlaetste ge it, twcetnaol eren, wacrin tlle gevallen aenhouding inding, beet vintervoeten, kanker, ge- istnlas, jicht >roi<les, rhu- Is, score keel, tellen, ulcers, Ie 1'rurnr. "‘J- tlcli» - -- r. 1-50 c. fr. if pot. men zich |>y '5ÏÊ1reboer. 1 het geste] 0I'tdureiide eu’geheime 5 luchle ge- ch ycrlpon- 'onien alvo- ack van dc 'zocht wor- Howay’s be- instuclie en de luaeg cn De’iueestc ir dc te ta len gencten /endige lichaem cn dezelve act» scheri lyden len wanneer Ic Holloway uigene gene- et uitleggen erken groo- iveren, des- len vernicu- cn allen Woensdag in Sup- llel Blad verschijnt allen Zaterdag; dlement. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor gansch Belgie: 6 maanden, fr. 8-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frankrijk: fr. 16-50 ’vjaars. Een afzonderlijk nummer JO c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij P. Ryckiboeb, Ooslstraat 6, te Veurne, cn op al de postli.aiiioorcn van I J' --'.i .lx Mijnheer de Uitgever van het Advcrtsntie-klad. Lieb ter velde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den Woenrdag. Dixmude naar Veurne 8-00 12-35 Vaurne naar Pis. 0-00 1-aO naar Nieuport 9-55 2-35 8-20. ö-ÜO rr—<a «m 11 i 5

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1