welen dat M.r Cornille, die pas de stad is mei pak en zak in de onzer mid- van Veurne geworden -aan He kiezers diezJ|im schrijven moctenPleli z,eh bepalen bij lb ijv voornamen i^'jid; ■dijnheer (in ’iM’in voegen. Briefkens r w fleschrabl zijn, Jz°n dragen zijn niei'! bri viorengeplooidzijl,'d;‘i kings buiten zieles, slagen of verni^** raden wij de kiW gel Vaii de briefkens ’«n 2°nden worden. en zijne patroonen, zijn zij dan niet juist gelijk die Gasconjer die zei aan iemand die hij beleedigd had Mijnheer, ik heb u lafaard genoemd, ik heb u een kaakslag gegeven, zelfs heb ik u in het aangezicht gespouwen, welnu, ik vergeve het u en laat ons vrienden zijn. Aanveerdt, M.' de Uitgever, dejverzeke- ring mijner hoogachting. Een echt onafhankelijke burger en vriend der rechtveerdighcid. ZIJ WILLEK OHZE STAATSSCHOOL VERNIETI&EK. Ja burgers van Veurne, gij hebt’bel in den Veurnaar van woensdag lest gezien, de klerikalen willen de vernieligingjvan onze staatsschool. Zij willen de school vernietigen jwaaruil reeds zoo vele deftige jonge lieden zijn gekomen. Zij willen de school vernietigen die aan het onderwijs reeds zoo veel geleerde pro fessoren, aan hel leger verschelde kundige en moedige officieren, aan onze stad orden telijke medeburgers geschonken heeft. Zij willen de school afschafïen waar uil- gelezenc professoren, een goed en nuttig onderwijs geven. Zij willen de school afschafïen die buiten de andere uilschitterd en welkers leerlin gen zich allen jare in de algemeene prijs kampen doen onderscheiden Burgers van Veurne, toont hun dat gij dien eisch versloot! Toont hun dat gij dergelijke vernieling afkeurt Toont hun dat gij niet will dal uwe kin deren, met door de klerikalen onderwezen te zijn, van Veurne cene onmelelijke con gregatie van onnooz.de dompelaars maken. En om hun le beletten hun heiligschen dend werk te volvocrcn, stemt dan voor de vrienden van den vooruitgang; Stemt voor de voorstanders van heilzaam staatsonderwijs; Stemt voor de beschermers denbare school, de heeren AUGUST BEHAEGHEL, H.OIUMOXD DEETENS, TiiEODOon ItllYCX, IIiCNiti DEHMET, JAN wemaere. liet stadhuis ware met pak en zak in de handen van .M.' den Deken overgeleverd. .Men zou alle onze oude gilden dooden ten profijte van een of twee die gansch onder het geestelijk gebied zouden slaan. Men zou van Vcurne eenc groole congre gatie maken, waar, gelijk op de dorpen waar den pastor meester is, lielj verboden zou zijn tot zelfs muziek te doen. En dat men niet denke dal ik overdrijve? Een-ieder in Veurne weet dat er alhier een herbergier door de klerikalen ge dwongen is te verhuizen, omdat een mit- ziekgenoolschap bij hem zijn intrek heeft genomen. Men zou uog met stadspenningen uit zettingen doen gelijk over eenigen tijd de kerkfabriek van S.1 Nicolaus, die 15,000 fr.* bij Langrand-Dumonccau geplaatst had en door het tegenwoordig stadsbestuur ge dwongen werd baargeld weder te eischen. Daar is, Veurnaar, hetgeen gij en uwe af- hangelijke patroonen van Vcurne zoude maken, indien gij meesier werd. Wat de persoonlijkheden aangaat, zegt het klerikaal blad ten slotte; die het Advertentie-ldadop de drie onafhankelijke kandidaten uitgeeft, hierop zullen wij niet antwoorden, noch zelfs van ons weder- recht gebruik maken. Hy ook zullen ons mijden van alle beleedigingen of persoonlijke feiten die meenen wij in den polilieken strijd geenszins te pas komt Vruchteloos heb ik gezocht naar de per soonlijkheden waarvan het klerikaal orgaan gewag maakt. Slechts heb ik in hel Adver- lentie-blad eenige woorden op de adminis tratieve verdiensten van de klerikale kan didaten aangelroifen. Wat de leste zinsnede van het hoofdar- likel van het klerikaal orgaan betreft, die is veel geld weerd Welhoe Veurnaar, gij komt heden be kennen dat persoonlijke feilen of beledi gingen geenszins in den polilieken strijd le pas komen Hoe lang is het dan geleden dat gij def tige burgers der slad hoonde en beledigde? Hoe lang is het dan geleden dat gij acht bare ingezetenen der slad op de onbetame lijkste en schandelijkste wijze aanrandde? Hoe lang is het geleden dat gij en uwe patronen, niet le vrede mol den modder die gij alle weken uwe tegenstrevers toe wierp, ter uwer hulp het yuilblad Jaar 50 van Brugge riep, dat de walgelijkste belee digingen, de hatelijkste lasteringen op tref felijke familien onzer slad uitbraakte? Hoe lang is het geleden dat gij Veurnaar, het vuilblad Jaar 50 goedkeurde, schrij vende dat het de waarheid zei en dal de waarheid mocht gezeid worden Hoe lang is het geleden dal M.r Leopold Bieswal, de huidige kandidaat der klerika len, hot bovengenoemd vuilblad, wanneer het de grofste walgelijkheden legen zijnen broeder, den heer Eduard Bieswal inhield, met welbehagen aan zijne vrienden liet lezen En die menschen schrijven dan in hun manifest: Wanneer men rechtzinnig de cen- dracht cn vrede onzer stad zal willen, zullen wij de laatste niet zijn om den stap lot de bevrediging te doen. Dit is waarlijk onbetaalbaar! De Veurnaar KIEZERS. Gij zult voor hem stemmen, uil genegen heid cn voor bewezene diensten. Gij weet dat hij een groole voorstander is van het onderwijs, en hebt niet vergeten dat hij verleden jaar cene gift gedaan heefi van fr. 7000.00 aan de arme knechtjes school, waar van de opbrengst, jaarlijks en ten eeuwigen dage, als prijzen bestaande in kleedingstukken, aandevlijtigsteleerlingen moet worden uitgedeeld. Dit is cene lof lijke daad die den naam van M.r Behaeghcl in zegening zal behouden, en waar voor de kiezers hemaltijd erkcnlelijkzullen zijn. Denkl gij wijs le maken, dat M.r Ch.’ Bernier, de 82jarigo ouderling, voor wie men schier op de knien is gaan vallen om hem te bewegen zijne kandidatuur le be houden, anders optreedt dan als instrument van eenc coterie, die zoo veel te meer af le keuren en te misprijzen is, daar zij haren haat en hare zucht naar tweedracht onder zelve worden door den Staat betaald, een schijn van bedaardheid en verzoening u“' zoekt te verbergen? j iodien de mannen van den Veurnaar Meent gij dan dat uwe medeburgers niet bet hoofd kwamen? weten dat M.r Cornille, die pas de slad is 11 komen bewoonen, niets anders is dan hel j speeltuig van heerschzuchtigen die achter de gordijn schuilen? VVelhoe uwe kandidaten zijn onafhan kelijk, en alle avonden nemen M.r den Deken en andere priesters deel aan hunne vergaderingen in den klerikalen kring! Overigens ik weet uit zeer goede bron dal M.’ Ch. Bernier legen wil en dank eene nieuwe kandidatuur aanveerdt, en dat hij veel liever zou hebben niet gekozen te worden. De Veurnaar zegt dat M.r Bernier alléén tegen alle verkwistingen van stadsgeid ge stemd heeft. De waarheid is dal M.’ Ch.’ Bernier altijd legen alle hoegenaamde uitgaven heeft ge stemd, onder andere tegen deze voor hei leggen van steen- en zandwegen, die de gemeenschappen der omliggende gemeen ten met onze slad gemakkelijker gemaakt hebben en alzoo veel hebben bijgebracht tot den voortdurende!) bloei van onze merkt. Als dal de verkwistingen zijn waai op de Veurnaar en zijne kandidaten zinspelen, proficiat! Ik zal van het cijfer der uitgaven voor 1867-B8, door den Veurnaar in groote let ters gedrukt nietspreken. De minste school jongen weet dat als de stad geld uitzet, zij de uitgezette som in het kapilel uitgaven moet brengen. Het is maar de Veurnaar en zijne patroonen die het niet weten. En mannen die alleenelijks zulke zaken, den A, B C van de administratie, niet ken nen, zouden aan het hoofd van stadsbe stuur willen geraken! De Veurnaar spreekt nog van hel herstel len van den schouwburg als eene gwldver- kwisling. Dat het klerikaal blad zich eerst en vooral wel herinnere dal deze herstelling ontwor pen en besloten is geworden onder hel bestuur van den klerikalen burgemeester Vanderheyde. Overigens deel ik niet het minste in de zienwijze van den Veurnaar nopens hel theater. Ik vinde den schouwburg nuttig tol de leering en het vermaak van hel volk, en vele burgers zullen met mij bekennen dat menig theaterstukje stichlender is dan sommige sermoenen dat men in Vcurne gehoord heeft. De Veurnaar klaagt over het reglement op het bouwen. Weet gij wanneer het reglement op het bouwen is gemaakt geworden? Onder het bestuur van wijlen den heer Bril; onder het tegenwoordig bestuur heeft het slechts eenige veranderingen ondergaan. Neen, Veurnaar, ik ben hel hierin eens met u, neen stadsbestuur doet niet wel van aan .den eetien toetelalen den open baren weg met steengruis en kalk le be lemmeren, terwijl dit aan andere verboden wordt. T Is zoo dal ik het kwalijk vinde dal M.' Leopold Bieswal weken lang de Duin- kerkstraat bijna onbruikbaar heeftgemaakt, zonder dut hem ooit van wege stadsbestuur of politic de minste opmerking is gedaan geworden, terwijl M.r Gustaaf de Smedl verscheide waarschuwingen heeft ontvangen om de kallei cn het steengruis die in de Zwarte- heid in den zijn. M.' Th. Br?.'dt ieder bemind °p voor T recht, en*®ei als met ware vr1' avondschool vjls*0_ macro is een d® -€- hij aanvangt ko»11 lvo1 handen. Met iM11';1 Wemaere een d®*slc ons gemeente Kiezers stend zij issamengest*'* mannen, onafhi1 Van hankelijk van d“ van burger en •slaan en altijd algemeen wcMijn- Vcll»> 22 Mijnheer de Volgens de stuur en de ongeluk A nogtans vragen "’J. u j waarover hebben wlj Jaap zeggen van overeenk0* 1 nonnenstraat lagen, weg te maken of ten minste kort le leggen. En de middenbare staatsschool; zij kost aan de stad 15duizend fr.* zegt de Veurnaar. De waarheid is dal dit overheerlijk'gesticht aan slad drie duizend vijf honderd franken kost, en het overige der onkosten voor het Wat zou er dan I liet I e GIJ ZULT STEMMEN VOOR M.' BEHAEGHEL onzen Burgemeester, omdat onder al do Veurnaars niemand heler ais hij, door zijne positie, door zijne bestuurlijke ken nissen, door zijnen ijver voor hel algemeen welzijn, geschikt is om het ambt van Burgemeester te bckleeden. GIJ ZULT STEMMEN VOOR M.r FL. DEETENS, omdat hij reeds sedert 12 jaren in den gemecnle-raad zetelt, omdat hij er met ijver de algemeene belangen heeft waar genomen, omdat er hem niets als ge meente raadslid kan worden ten laste geleid. GIJ ZULT STEMMEN VOOR M.r TH. DRYCX, dci) waardigen en achtbaren opvolger van zijnen achtbaren vader. Ais man van concilialie, als rechtsgeleerde, zal zijne tegenwoordig- GIJ ZULT STEMT M.r dal hij een rechH ei> i vriend is; offlt'OVer heeft, over alh’:STie spreken en noo^ncu is. Zulke manneg1,1 e raad noodig. missie van on^JIIW’ als lid van hel ^*5 van de voor dt^adi schappij aan define en voordeelig* lee gehad, heeft ‘;l diensten bewe^,1»0 de ware belange» l,<Jb< burgerij, zulkB,'IS l warme erkenuM1’10' gij zult voorzitter van de .lei' voorzitter der ih,:’’iJ l*. van opvoeding ‘’A''1 der Commissi® ,a M.' Wemaere *s‘ 'A11. en misschien ‘I. s e Veurnaars. Hij van het volksoj" *'n niet onw’ecrdig Gelijk gij misschiet'11!’1 naar woenidng lesl tij,|f(:r 1 voor drij artikelen s waarin de nieuwe kl1'.1"* «lenden hemel v,rhe'f''"’ li: tegenwoordig b •Uuur1'!?'* a vind. Dit kasmiddel lyeI” jaren, ieder keer er^'"^ bij op met den iclM1'".,''' looie prachtwerken, uitsluitend bestuur, 1 durig voor tijne ooj^^’ de kiezers een iood*' i,- zijne kandidaten de» J p zoo groot als de ;;ro<’lt trekken. L over vele steden ons geleken bij andere ware het beter, na 0 de belastingen wat 1° werken spoedig te *i°el»erz van policic wordt zoo 1

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 2