B 0 0 M E I H BEKENDMAKINGEN. B O O M E N H O F S T E D E M E K O O I* A G van o TE EGGEVVAERTSCAPPELLÊ. Licitatie-Vevl^oopm^ van een GELEGEN TE LAMPERNISSE, NIEUWS VAN DE WEEK. 3 stembriefjes en en moeien en der namen tien zonder er T lang bij te oorden op nit- dere teekens iefken moet in nigdalde zegel Om alle mis te voorkomen irnik te maken zullen toege- le liberale lijst, mie en deftige positie, onaf- 3 de belangen zullen voren ken voor het d- desmet, om jverigen volks- alles kennis ken en durft dat wit zwart en gemeente lid der Com- maalschappij, als voorzitter igheids maat- zulkeschoone dï te danken uilengewoone irbeider voor juwers en der er hem hunne jetoonen. I allernuttigst hier van een enhertig is en ischen handelt ISO zware koopev Hollanders, Olmen Esschen n W;L u. 40 schoone koopen Hollanders. Mijnheer Ryckeboer, KÏEZINCNIEUWS UIT ALVERIHGHEffl. IQWJ3 Medegedeeld. residce- GROOTE 9 Exaborias. I October 1809. n ^!^®®^55EHBUB«milMD®" ;7--.'.Ö3F TE STEENKERKE. KOOPDAG van i i ■aawii*-.. KT55T-;, *^3?. k__. ~rj;zia TE VERKOOPEN TE VEL'RNE-STAD. heeft dim l'eur- olomiiieit geopend Ie Panno kalsijdc idaten tot in den rwyl hij voor hel Is blaam en laster •o fd van over zes handen is, komt Je voorden nutte- n stadspenuingen, Ispooken die ge- i waarmede hij op -•el te maken, dal tig met eene huize ent naar hun buis Alle de herbergiers van Veurne zullen voor de klerikalen stemmen, want sedert de inrichting van St. Josepbsgilde, zijn de herbergen des zondags op gepropt met menscheii. Moest men de Veurnaar gelooven, indien de kleri kalen aan het hoofd der stad kwamen, zouden de in gezetenen niet het minste zierke van een ceutiemke belasting meer moeten betalen. Nog een beetje ze zullen geld toe krijgen J. WEMAERE, ls-eoinmissie, ;r bevordering ijs, voorzitter dsbibliotheek. ondervinding onder alle de e voorstander acht het zich en in de stads nen. M.’ We it werker: wat ledig uil zijne daad zal M.r leden zijn van Er worden menschen gevonden op dezo kranke wereld, die zoo tol hel een of hel ander eene voorbe- schiklheid hebben. Men vindt er bij voorbeeld men schee die altijd misnoegd zijn. Die menschen kunnen dat niet helpen. Zij zouden willen anders zijn dat zij het niet zouden kunnen. Zoo is onder andere J1-' Emmanuel Vermculeii. Emmanuel was misnoegd over het oésii nr van wijlen M.' Bril, voor eenekwestic van bu'iw-'n; Hij was misnoegd over hel bestuur ai r Van- derheyde voor eene kwestie van bouw c, Heden is hij misnoegd over hi bi uur van M.r Behaeghel voor eene kwestie van i ouwen. En zoo is Emmanuel bestemd om bier hier naariuaals in alle eeuwen der eeuwi n m.snoegd te zijnvoor eene kwestie van bouwen. 31.’ Vermeulen zegt dal stadsbestuur hem bevolen heeft twee ingangtrappen van 18 cent.* breedte te maken. De waarheid is dat hem gezoid is geworden, dal zijnen ingangtrap niet meer dan 36 centimeters op straat mocht uitkoinen. heelt nochtans niet wetens en Maar Emmanuel willens gemist. Hoe komt het, zei iemand aan Emmanuel, dat gij in den brief van de regende 18 gezien hebt voor 36 ’k Ga ’tu gaan zeggen, antwoorde Emmanuel, het overige van zijn wijsvinger over zijnen neus wrijvende,” ik had mijn bril opgezet zonder op te letten dat een der glazen er uitgevallen was, en gij verstaat dat, als man maar een glas in zijn bril heeft, men de zaken maar half zic-t. Mu' ROLLY, Notaris i esideerende t-' Wal vringl-ew, zal op Dijnsdag 2 November 1869, (zijnde Allerzie lendag), om 2 uren uamidda;; precies t beginnen, ter hofstede bewoond door sieur A mbrosius .ilorael. houden openbare venditie van: Op gewonnen tijd van hela! g, sol vabel burg, ten kantore van aide ft -taiis ROLLY. ut et en <1C, 11 in dc ,lrL'n <•'0111“. De bakkers van Veurno zullen ook, het kan niet missen, voor Jl. Leop. Bieswal stemmen, want sedert veertien dagen neemt hij zijn brood in stad. v Emmanuel lamenteerd over het lot der Vturne- sche umbaclilsmans en neiringdot s die, z ;t Lij door de fuut van het tegenwoordig bestuur, uit armoe de stad zullen moeten verlaten. ’t Is waarschijneiijk daarom dat Manen al zijn cou- strucliehout te Nieuport neemt, en Zijn kalk al per wagon La faridondainc La faridon don Direkt uit den Walepavs Biribi A la f39011 de barbari Mon ami. Donderdag 4 November 1869, om 3 uren precies namiddag, te Steenkerke, langs de Minca< rts-dreve, legen de herberg het Zondeken, op eene partij zaai land gebruikt door sieur Leopold Ghyseleu, Zal de notaris ROLLï, to Wulveringhem rende houden venditie van Op gewoonen tijd van betaling, mils stellende bor<> ten genoegen van voornoemden notarjs Roi.i.y. eti luïgepasl als mogelijk en zelden tijdens het tegen woordig bestuur ziet men burgers tergen door pro cessen, terwijl in Dixinude en andere steden onder een klerikaal bestuurde burgerij ervan overladen is. Onze stad schijnt uil in netheid en fraaiheid; de werkten en den handel bloeit, «n de burgerij vind zijn bestaan in zijn eigene stad terwijl men in andere plaatsen gedwongen is van merkt tut merkt rond te leuren, getuige hiervan onze merkt; wanneer men het wel naziet vind men niet anders ais vreemdelin gen, terwijl wij bier allen onze koopwaren in ons 'huis verknopen. De kunsten en wetenschappen bloei- jen, waardoor het kind van den armen zoowel als dit van den rijken het middel in handen heeft om alles aan te leeren en oenen stand in de wereld te maken, en dan nog klaagt men dat alles om ter slechts is, en dat ons bestuur het gebrekkigste der wereld is!.... Ja maar roept den ij het slechste be- van ons land, en 'ariijdige burgers, >nze st.id mag men :en menagie, waar- Ie belastingen ver ligt mogelijk, zelfs '»u andere steden, <n al de dringende ren. Hel reglement °enend uitge,voerd weduwe l'ereecke, te V-mroe-Zui jstraa' Zal M.'BEERNAERT, Notaris te Al vei gó si- <k~r- toe nangesleld door de rech'bar.k vai l.“" a iclCj, Veurne, ten overstaan van de<: bevee-pl" lieert vrederechter, openbaar aan dén meestbiedenden verkoopen, het volgende goed GEMEENTE LAMPERNISSE. Eenige koop. Eer. Huis, gebouwd in steen en ge dekt met strooi, hebbende eene binnenplaats, keuken, kelder, voule en zolder boven ’t huis, voorts eer sehuurken epstcenen voelingen, afgtslegep niet Ler» en gedekt met strooi, een koiistal daarnevens m aalpin, op steenen voetiu - u, de eene zijde in ste en de andere zijde met beril, c.'kt t strooi, t' zwijnstallekens, een darii i!ekcu 'leen staa in berd en strooi, een ovc. kol geilek 1 met par gemaakt iji. steen, een kajnerken koincndo innenplaats, benevens de hoeveelheid vam .4.' 80 oeni“ volgens titel, en slechts 4.1 ar<*a K q Jan, gij kent Jan, niet waar? Hé wei, Jan heeft aan de herbergiers van Bewcster- poort gezeid dat M.r L. Bicswal eene groote brijkerij bij Adinkerke gaal stichten. Alsdan, zei Jan, met de vloeiende welsprekend heid die hem kenmerkt, is de fortuin van 11 allen herbergiers van Bewesterpoort gemaakt. Het werk volk zal uwe herbergen nooit verlaten; kalkoenen zoo dik als ik, zullen u gebraden uit de lucht in den mond vallen, ajuinen zullgij doormijn toedoen nooit tu kort hebben, en gij zult slechts uwe kas open te trekken hebben om er de goudstukken te zien uit rollen. Dal zei Jan en ziet hoe de menschen toch de onge- loovigheid ver kunnen drijven De herbergiers ge loofden Jan niet, len zij nochtans op dc kwestie van de ajuins. M.’E. Vermeulen heeft eeiun langen brief, dat hij onderteekend, naar den l'euinaai- gezonden. Wij keuren dat goed; hel is eene zeer goede ge woonte zijne brieven te underteekenen, en die door velen zou dienen nagevolgd te worden. Ja maar roept den evangeliit Emmanuel uit in zijn artikel van woensdag laatst, hel bestuur is uitslui tend; het gebruikt twee maten eu twee gewi-gten in het reglement van bouwen: ik aniwoorde hierop dat nooit een plan is geweigerd geworden die golijkvor- mig was en die overeenkwam met het reglement. M.iar men heeft altijd menschen gevonden die met koppigheid niet anders als hun eigen gedacht raad plegende, alle reglementen en wetten verstooten, en indien men zulks moest toelaten zij geheelo straten en merkten in muziek hoog en leeg zouden bouwen tot spot en schande in plaats van vooruitgang en verbetering. Verders voorzegt den zelfden Propheet Emmanuel dat de werklieden en ambagtsmanuen zullen moeten onze stad verlaten 0111 elders werk te gaan zoeken, terwijl alhier geenc werken gedaaci worden. Maar weet hij nog niet dal men sedert langen tijd hier geene werklieden bijna meer kan krijgen: tot preuve hiervan, hebben wij hel groot nieuw huis van M.’ L. Bieswal niet geheel en gansch dc.or vreemdelingen zien maken en nog heden door vreemdelingen zien schilderen, waarvan de kiezers op tijd en stond zul len rekening houden J 1 Emmanuel en compagnie wat ware Veurne ge lukkig indien uwe mannen ’.noesten aan het roer komen! Als in een louverslag zou men alles zien veranderen het mana zou uil den hemel in onzen mond vallen, den toren van S.' Nicolaeskork zou in cenen nacht uil den grond oprijzen, en bijna de tiiahn in hel firmament vers in achten; de schouwburg die op uw hert ligt zoo zv/a ar als een kanonbal, zou ver andert worden in <xm gesticht voor do congregatie, alwaar men den kle’tn.en tap zou inrichten lot nadeel der herbergiers; de policie zou verandert worden waardoor de herber gen 0111 tien uren zouden gesloten worden, en uwe schoone beloften zouden met het zand in de lucht vliegen. Maar do kiezers zullen zich niet laten verleiden door al die schoone woorden, zij welen wel dat het tegenwoordig bestuur, een vaderlijk bestuur is, die alles aanwend tot stadsverbetering, on waaraan de nieuwe ’liberale kandidaten niet zullen ontbreken, want hui.iiicn ijver cn regtschapenheid zijn gekend; daarom kiezers vooruit met het liberale en vrije vaandel in de hand, do eer van onze stad vraagt het, wij hebben zulke groote kiesworslelingen onderslaan en sedert lang zijn wij met zegenpraal afgekomen. Nog eens stemmen wij al te zamen voor al de liberale kandidaten, cn nog eens zal de dag van dijnsdag ■mast een nieuwe triomf zijn voor onze duurbare stad en voor ons allen. Dat het zoo zij. Veurne-Bewesterpoort, 21 Oct ber 1869. Ik zend u eenig nieuws van Bewesterpoort. Zij hebben hier het Peurnaarken van woensdag overal rond gezonden. Het is opgevuld met klachten over de hooge lasten en de nuttelooze uitgaven. De menschen hebben cr hier mede gelachen. Denkt hel l’eurnaaiken misschien dat de kiezers zoo onnoozel zijn van te gelooven dat wij niet een klerikaal bestuur geene lasten meer zouden moeten betalen? O die sukkelare! Waarom ook al die klachten? Wij wonen hier tus- schen Adinkerke en Bulscamp, en 111 die beide ge meenten gaat bet er anders melde lasten! Hunne contributie!! aan den rijksontvanger ten voordeele der «mmeenle zijn hooger als bij ons en daar en boven hébben tij ll0u '*UI1 abonnement dat bij ons afge schaft is. Op eene hofstede van drie a vier peerden schüi hel wel hondeid franks dat men in Veurne u i„ lasten betaald als in andere gemeenten. Wii zijn hier alle maal content van onzen burge meester en van zijn beheer! wij betalen kletne lasten cn hebben goede wegen, ’t Is ai wat wij 'ragen. Wii wenschen hier naar geene veranderingen. Daarom zullen wij stemmen, bijna zonder uitzondu- riu -, voor geheel de lijste van den burgemeester; dat zij.iül brave menschen die wij kennen, dm verstan dig zijnen voor ’t recht, die ons diensten bewezen hebben en er ons nog zuilen bewijzen- Een Undbjnwer van Bewesterpoort, u—I— Ml gr r ill Het spookt hier sedert 8 dagen de priesters heb ben cr ontrent geenen tijd meer om hunne mis te lezen; zoo even gedaan, zoo even op marsch met stok of parapluie, en goed of slecht weer, het moet cr maar door. En avantarche! En den bataillon carré, en geheel den aanhang der schreeuwers, in ton majeur en mineur; en de vezelaars, en de spioenen, en de groote chefs der kasteden, alles is in roer, in de war; en de pinten stuiven er s’avonds in de eslamincts, en de grove woorden (achter den rug, welvcrstaandeworden niet gespaard; eiken morgen heeft tegenwoordig zijn gezwollen oogen, en bijna elke avond zijn ongeweêrte. Nu, dat is alles slechts leute cn vermaak, voor som migen; maar later, later, zouden er wel kunnen ile boete betalen. Ja, ja, de boete betalen; er zijn hier al veel menschen die den artikel elf op de kiezitig-wel niet kennen; dat artikel luidt als volgt Art. 11. Zal gestraft worden met eene boete van 26 tot 200 franks, en met eene gevangenisstraf vnn 8 dagen tot 1 maand, al wie, oin eenen kiezer over te halen om zich te onthouden van te stein- men, of om invloed op zijne stemming uitteode- nen, ten zijnen opzichte gebruik zal hebben ge- maakt van feitelijkheden, geweldadigheden ofbedrei- gingen, 0/ hem zou hebben doen vreezen zijne be- dienuig te verliezen, of zijn persoon, zijne familie of fortuin aan schade bloot te stellen. Welnu, wat zullen diegenen zeggen die zulke middelen gebruiken? Want wij kennen, onder andere, eene oude rente- nierster hier ter doopplaats, die aan hare pachters- herbergiers bevolen heeft te stemmen voor de lijst van den pastor, zoo niet dat zij te ind zullen moeten verhuizen; zij heeft geordonneerd aan bare pachters dat zij den morgend van den kiezing-<Lig, bij haar moeten gaan om een kiezingbiljet dat zij wilt dat zij insleken. Hoe noemt men zulke handelwijs, zijn dat geene bedreigingen Wij zullen eens zien of dat wijveken eene tweede editie van den Appel zal durven in ’t werk leggen! Maar dat zij en anderen niet vergeten dat de kiezing- wet daar is, en dat zij zal toegepast worden zoo wel tegen rijke als arme. Op Woensdag 17 November 1869, t< 1 2 ure na middag, ter herberg de Zwaan, bewoond door de

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 3