TALI HOLLOWAY 4 BOOMEN OP STAM, J Engelsche Zaailarwe. BERICHT AAW DB UIÏDBO’JÏÏSRS. KmWSEMIM KOOrDAJ KOOPDAG vnn MEUBELS I.ANDGETU.IG EN BEESTIALEN, T E L A M P E R N IS S E, Op i’hqf.'ttedekcn bewoond door Francis de Grauwe. “openbare" verkooping van H. 2-33-96 C. ZAAILAND, N WOE8TEN. NATIONALE MILICIE. GEEN ÜEDECÏNEN MEER. Gezondheid en krachten weder le bekomen zonder medecyn, purgation noch gezondheidswee!U 2^. I)!j HAItll) van Londen, die volkomcntlyk en zonder kos**^ “schoonÊn koopdvT" BOOMEN OP STAM, H O F S T E D E N, 'Weiden-, Gras- en Zaailan den, en ïlovenierhoven, relcftcvn te Nieuport, Wulpen, Veurne, Oostduin- kerke Adinkerke, Coxydc, Ramscappelle, S.‘ Jooris, Ik-rvrse Stoyvekenskerke, Schoore, Lombamydc, Vestende, la.flingbeCoue.kelaero cn Reninghe, alfes breedvoerig bij plakbrieven besohrevcn. Genezing en troost voor de bedlegerige. - - - ïi<# oouly^ -ei d n o k u TE ISENBERGHE. P e g 11 r»! I s 1 1 1 1 3 Waterzuchtig Heinoroides, Fisiu Ontsi- Tc bekomen by E. DUCLOS cn R. DOBBELAERE, apothekers, Oostslraet, te V&brne. -v<-“rOf c z; do* ii .(1 o a a ael Watson, van BeurecyniJ z buitensporigheid derjö"S’ Jicht en Rhuinalism. Dipiheria, Bronchitis, Zeere hals, Ilcos- ten, Verkoudheid. Alle Verscheidenheden van Huid Ontste king Scrofula en Scurvy. van Te Leysele, VRIJDAG 5 NOVEMBER 1809? I* ie te ix GOM ME, Koopman in Engelsche Zaailarwe, tc Alveringhem, DOOR 7 betaling, voor du uiterst droefgeestig betaling ten kantore van vooriiocmden kunnen. Certificael n. 70,-400. Cadix 8 j hel geheURk dag houden «n becstiajen. IK W sl V( w van I JïW - -i—■- J~~- - - - - - j kadaster, aldaar bekend seklie C, n.” 221, 223 onder grond Si (lp Honderd g 18 November 1809, juist ten 1 ure ninoyui, op gemeld hofstedeken, Zal BEERKAERT, Notaris te Alveringhem, koop- i van alle slach van meubels, landgetuig Alles op drie maanden tyd van betaling, voor de kpopen hovende 10 franks, mits borg stellende ten gendege van genoemden Notaris. LICHTING VAN 1869. Vei -tekering bij voorafgaande akkoord. Verzekerde vrijstelling, eren als bij hel gouvernement. Maatschappij V. COUMIAYE en O. ingcricbl ingevolge de wel bij aki voor den notaris Trokay, le Luik. 10* JAAR. Opperbestuur: 06, Sl. Laiarustlraal, le Brussel. liulp- gestiebt voor do twee Vlaanderen le Gent, Nieuwe Casmosiraat, is. Tarief der cenigc preinien. Alle kosten begrepen. Vcriekcrciidc du vollo i rij »tcl ling. A. Voor bel remplacement in ganacb bolkoninkrijk Lolelingen vnn i»7<(t. «30; boldingen van H?i, Ir. 682, B. Voor de Diimmi-rvertinr-ebng In do arrondisscmenien Dixmude en Veurno. boldingen vim l»7ü, h 4(i<Lolchngen van ib7i, Ir. JM. Mils do beuling der bovenstaande prcmlon, de iuaata bappij V Cuuji- H a yk en ivcrieUcrldo volle vrijstelUiig dar mihlianen, ucie prcmicn mogen gedeeltelijk ol drièrnnandolijk* gealorl worden ingevolge nkkeord tu.'sc.hen p.irlicn. Bijiondere luncven «lellen dele storlvno prcmicn voal voor jle verzekering van onbejarigc kinderen, alsook voor ver zekeringen welke huisgezinnen zouden willen aaogaan, hebbende verschelde zonen die Ier gchjkvr lijd of afzonderlijk moeten loten. Hei Opperbestuur, de liulpgeslicnlen, alsook dc hoeren Correspon denten ui gantch hei koiiinkrjk, verkenen allo inlichtingen en onlvaa- grit kosteloos <le inschrijvingen van allo de Inicckenaars. Voor *1 gvri» do provtüCH-n Oost- cn Weal* Vlaanderen aangaat, rnen bovrage zich bij M. U. Pri.i.at, beiftuurdcr van bel hu 1 pgcnlichl le Gent, Casinostranl, ih. Voor Veurne, bij M. Mantkz, Zuidilraal; voor Bixmnde, bij M. Th. Brvc.iihHAEnr, Noordbrug. Er zijn nog t-vnige plaatsen voor agenten le bekomen. vulden? 222 en 223 onder grond van gebouwen, hof en gras, alles slaande en gelegen te Lampernisse, te mid- <le« der weiden, in den zpogcnoemdi.il Kwaden Jongen, hoek. fte.^Miikt door den medelicitant Francis Degraeuwe, )o.t 1 uk lober 1417 0. Do titels, kohier ten inzage van een noemden Notaris llr.EKKAEBT. van lasten cn vonnis, berusten ieder, ten kantore van voor- De beste engelscho Zaailarwe die ooit in Bclgiën is ingebracht geweest, alsmede alle andere soorten van engelsche Zaaigranen kan m> n I).'komen aan de voordeligste prijzen bij E. es VAN CRUMBRUGGE, te Oostende. zuiveren dal deze kwa"'11^ verbannen worden, en genezing ondervindt. Noem in acht voor kwael welke gewe. voellooshcid of als wacrvan weinig of geen l,r reus de boenen geiwol i kwael moet acn de lever0 den; dacrom gael direct1* ruchte Pillen te nemen i,J wryving de Salt goed o’1 rechter zyde al wacr del* waterzuchtige gevallen men gewerkte invloed i*. Deze kwalen zyn zeer de geest, verkeerde deli*''j dc bekendheid van deiiKj jaren aeti hemoroides e" ly sleed» hebben gebriii» Salf, met oogenblikkelj ®j zing bewerkt zonder het van hun kwael acn ander* 1 lendecls met de Salf, da>r' zelfs omloop regelen, ^e l wen, en het gebeoh'.gesl‘ Ongeregeldheid Worden oogenblikkeU neten wanneer deze Sail'H daegs, in dezyde. op do I'j hel langzniuerhttmi drit>K'l oogenblikkei) k verlicht'1'1', wil een volmacklo nciiet’1’ Beide Salf en Pil|c< dc gevallen Ke| Kwade beenen, slcchl®| van moskicts, coco l"'! 'i springende handen, eks" j zette cn sly vc gelederen, j klierzw Jlingcn. nyn in inntisme, schurftig h«»‘’f‘H huid kwalen, schnrf, zee1’1 verwondingen, geenwin;;1’1' OMSTAMHGE INLICHTING l'OT <:l. Worden verkocht by de 8-75 c.,<m C Ir. v0«! Voor den verkoop in 1 G1! den Professor HOLI.OVV' Volgens de Tc bekomen bij E. Ihid1 «■am-'MWWitgKW imiiT»»»—im— vertering, dc speentiekte, slymen, winden, hartkloppingen, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedommel in bel oor, zuer, kond vl’1', in tyd van zwangerschap, maegpyn, inaegzuer cn maegkran’p, en onsteltenis der maeg, der lenden, van den buik, van bet hert, dertydellJ steltenis der lever, der zenuwen, der keel, der lochtpynen, Vnn den adem, slymvliezen blaes en gal, slapeloosheid, hoest, aamborstigheid, steking, tecr>ng, liairvorm, uitwerpingen, zwaarmoedigheid, het vergnen, uitputting, lamheid, vallende ziekte, verlies van hel gchei>gfi flcrecvn, koorts, moederkwael, sirvitusdaus, prikkelbaerheid en ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, bleekzucht, 'cr' kotulheiil. grippe, bleek kleur, gemis van frischbeid en krachtdadigheid, van zwaermoedigc gedachten. Zy is insgelyks het beste zwakke kinderen en persoonen van alle ouderdom, kloeke spieren en vast vleesch vormende. Uittreksel ait 70,090 genezingen. (iisEZt.vc va.v dzs Pacs .Home, 21 Juli 1866.11c gezondheid van den 11. V. is uitmuntend, vooral ander geneesmiddel onthoudende, zync macltyden doet met he llevale'ita Arabica Du Barry, die wonderbare uitslagen op hem verwedt 'l( 'i de voordeclcn prjzen welke zy gevoelt van dit uitmuntend meel, waervnn hy een schotclvol op iedere maeltyd neemt. Correspond 't'1 Ceiti/icaat n. 88,614 ron mevtouw dc markiezin nr. llntiun. Napels, 17 april 1862, mynheer, Na eenc leverontsteking was ik in eei,cl1 j tl ie zeven jaren denrde. liet was my onmogelyk le lezen, schry ven, of van cvnige kleine na el d werken te doen; ik had zenuk loppi ogen do0* lyke spysverteering, gedurige slapeloosheid, en ik was ten prooi acn ecim zenuwnchlige onrust die my been en weer deed gaèn. liet ge^u zelfs de item inyner kamermeid, deed my lyden; ik was uiterst droefgeestig cn alle gemeenschap met mynen cvcnmensch was my zeer M engelsche en franschc geneesheeren my nnltclooze medecyncn voorschreven hebbende, heb ik als uiterste middel, van uw gezondheidsint1] drie maenden tnaek ik er myn gewoon voedsel van. De Rcvalenta draegt wel hacr naeni, want dank zv de goede God zy beeft my n- bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord, myne maatsohnppelykc plaels hernemen. Markiezin nr IUtBA3. N. 52,081, m)‘"K holmarschalk, van eenc maegontsleking. n. 63,184, de vrouw van inynh. L. Dury, Jumet, by Charleroi, van verscheidene jaren onver* de,beenen. dc lenden, dc zenuwen, oogen en het hoofd. - n. 62,815, mynh. J. J. Noël, van 20 jaren slechte spysverteering en pynen in n. 62,4/6 St.-Co ma t nc des Isles ^Saóne-et-Loirc). God zy dank, de Hotaleula Arabica, heeft een einde gesteld acn myne 18 jaren échrikl* lyke zweetingen en slechte spysverteeringen, om my op nieuw den kostbaren schat der gezindheid toe te staen. J. Comparet, pastoor. -- diaken tlx. Stuart, van 8 jaren afgryselykc zenuwsmart, van scherp rhumnlismus, slapeloosheid en af keer van het leven. N. 45,210, "’Jj eetie innegonssteking die hem 15 of 16 keeren daegs, gedurende acht jaren deden braken. N. 46,218, de kolonel Watson, van (lèurecV11- kige verstopping.--N. 49,422, tiiynh. Baldwin, van volkomene vervulling, lamheid der leden ingevolge van 1 lard, indegroolc S.-ilichielstract, 17, te Parys, van longenvertecring, die ongeneezbaer was verklaerd in 1855 18G8, geniet zy nog altyd eenc goede gezóndheid. Voedzamer dan bel vleesch, verspaart zy 50 keeren haren nrvs in 'andere"m m’.-^i'iidj*’1' 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 2 1/2 kil. 16 fr6 kil. 32 fr.; 12 kif. 60 fr. 1 J geneeim GEZONDHEID VOOK ALLEN MET DEN BESTEN DER CHOCOLATEN DE REVALENTA CIIOCOLATÉE DU BARRY, IN rOfltF Tien ntael voedzamer dan den gewoonen chocolael, deze uitgelezene sp;s zuivert het bloed, versterkt en stilt tic zenuwen en de hersse1'* Gezuiverd door byzondere machienen, van al het geen in den cacao verhittend is. deze chocolaet is zeer wel geschikt voor de zwakke ini1' van een Hauw gestel; hy geeft hel appelyt weder, goede spysverteering cn verfrisschende slaep aen de zwaksten, zelfs aen deze die den I'1’’, tecreti kunnen. Certificael n. 70,400. Cadix 8 juni 1868, myne vrouw die sedert jaren leed aen felle pynen in de ingewanden en aen gC|l goed genezen door uwe Rcvalcnta chocolatée, burggraef Jloyano. N. 72,682. Beaumont 5 april 1868. Gelieft my tw.ielf doozen uwer gotJ zenden. Zy doet wonderen. F. Valette, apotheker. N. 71,004. Vernet-la-Varcnne iPiiy-de-Döine), den 27 december 1868, mynh. wv z' Il"‘ lenla chocolatée du Barry. Zuster Agatha, over. Adra, provincie van Almeria (Spanje) 21 October 1867, mynh. ik heb de voldoening 11 ‘‘j chocolatée volkomen de gezondheid inynsr dochter hersteld hoeft, en haer van e.me huidziekte heeft genezen die haer niet slapen liet. d^J zy gevoelde. Zend my nog 80 kilos, legen mandaet hier ingesloten. Aenveerdt, enz. Ferrin de la llitele», consul van Frankrvk. 05, dochter die buitengewoon lydende was, kon haer voedsel niet meer verleeren, noch slapen; zy bezweek onder de slapeloosheid zwakheid vind zich wel van dc Chocolaet du Barry, die haer de gezondheid met den goeden eetlust, spy svertecrin.’ cn weldoende slaep zeilt'"’11' vleesch heeft wedergegeven; kortom zy geniet van ccne goede gezondheid waeraen zy sedert jaren vreemd was d hn doozen en tabletten om lltasscn te maken, 2 fr. 25; in doozesi van 24 lassen, 4 fr.; de 48 tassen 7 fr dé 129 tassen 16 fr.- dc 188 t 60 fr.: zynde ongeveer 10 centimen voor iedere tas. BD BARRY ïm C.’Keizersstraet, Brussel. 8o5 cn haer nog slechts Deze wonderbare Salf werkt als tooveraebtig in bel verlichten en genezing van oudezweren, wonden kwacde beenen, ulceers en eruptions der huid; wan neer dezelve op du oppervlakte gewreven, dezelve dringt door en zuivert elke plaets by deszelfs door- loopen en oefend de gezóndste invloed nil over de in wendige constructie. Dezelve geneest door zuivering alle anim.iliealu sippe* waerm. de hel in contact komt en daerby bevorderd eèno gezondu cn voortdu rende genezing. Voor leiders van dc martelende pyn van rhuma- lismu cn jicht, deze Salf zal onschatbaar schynen. Na formenliiig met warm water dc verzachtende wer king snn deze Salf is wonderlyk: hel schynt ten cenemalcde inll.imatie te verminderen, maektdcpyn dragly k, verminderldezweHiug, hersteld natuerlykcn omloop <-u verdryfd dc kwael. Voorde bovengenoem de kwalen de Salt van Holloway en de Pillen zyn on wankel haer aenbevolen. Deze aerd van ongesteldheden kunnen genezen worden door Salf, door dricmael daegs dc hals borst en de rnggegraed van dc zieke injte wryven- Dezcl'e zal weldra indringen cu OOgcnblykkelyk ver lichting geven. B.y alle grnden van Influenza, Koude en Bronchitis, deez behandeling mag met gerustheid en zekerheid aengewend worden, inderdaed hel is niet bekend ooit in gebreke te zyn gebleven. Deze Salf is eenc zekere genezing voor Ringworm, Scurfy, Scrofula, cn voor de nu sl ingewortelde huik kwalen waeraen hel menschel y k geslacht onderhevig is. Dezelve kunnen niet spoediger cn Zekerder gene zen worden dan door bel gebruik van Holloway’sSalf, tegelyk met het gebruik zyiicr beroemde Pillen welke zoo krachtig op hel gestel werken cn het bloed zoo Op Maandag 22 November 1869, om I urenamid dag» jiiist le beginnen, op liofstedelanden eertijds gebruikt door den heer Pieter DeCoc, te Isenberghe (bij de dorpplaats cn den Isenbcrghe-molen). Z.-.iJ M.'V BE CAE, Notaris, te Veurno verblijvende, openbaren koopdag honden van 79 koupen olmen, abeelcn, hollanders, wilgen, eiken en klemniers. Ie vergaderen in de herberg den Snoek, bij Frans Sehollaiider, alwaar de konditien ten 1 ure nanoen fiks zullen afgejezen worden. Alle koopers, zonder uitzondering, zullen moeten goede borg stollen. Dinsdag 23 Nevsinber 1809, om 12 ure ’s middags, op liofstedehmden gebruikt door Désiré Bruynooghe, .hizef Flabou en de kinderen Ix?pez, bij de herberg do tloode Mannen, zal M.’ DE CAE, Notaris te Veurne, koopdag houden van 137 koopcu booniet», bestaande iii eiken, esschen, olmen, wilgen, klemniers, 1 iepe, 1 linde en abeelcn. Te vergaderen t«r herberg de Doode Mannen. Op tyd van betaling ten kantore van voornoemden Notaris. 5. De plakbrieven rakende dezen koop- dag voeren ten hoofde voor dagleekeningDONDER DAG 23 N’evemboidie diuk/eil woel veibeterd zijn zoo bovenstaat, in DINSDAG 23 November 1869. Om 2 ure namiddag, ten Stadhuizc te Nieuport, zal het"bestuur der Godshuizen van Nieuport over gaan doorliet ambt van den Notaris BE BRADWERE te Nieuport, tol de openbare verpachting voor een termijn van 9 ja»'-” 'mtcgaan 1 oclober 18/0, van Donderdag 28 October 1869, om 3 ure namid dag, ter herberg bewoond door de echtgenuotcn Derpiekè' -Schottey, ten gehuchte F.lseiidamme, zal M.fc' DE CAE, notaris te Veurne, openbaar verknopen: D 2-88-96 Zaailand, in VVoeslen, langs do Vul.estraat, gebruikt door Frcderik Synaeve, tol 1 ortober 1870, en verdeeld in 4 gelijke loten. N.ulure inlichtingen bij voornoemde notaris. Heeft de eer het publiek bekend te maken, dat hij van zijne tweede reis naar Engeland terug gekeerd is, met allerschoonste en zuiverste soorten van engelsche zaaitarwe, welke hij aldaar, in de maand augusli, bij de boeren, op stam gekocht heeft. De oogst in cngeland in du beste voorwaarden in gegaan zijnde, is hij in staal van du landbouwers ter zeer goeder trouw te bedienen. Deze die zouden begeeren van die sehoonc soorten van tarwe bediend le wezen, worden dus verzocht bom hunne namen op te geven, of wel de hun bc- noodigde tarwe bij hem af te halen aan den zeer genadigen prijs van 48 fr. de baal. Hij beveelt zich in de gunst van een-ioder. i>i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 4