VAN VEL 11 NE. KOOPDAG OP HET STRAND I aam het BEKEXDMAKiNGÈX- BOOMEN EN EENER BOOMKWEEKERIJ, MEN VRAAGT EEN TIMMERM ANSGAST, Te bevragen bij C. L. Noyé, Zuidstraat te Veurne. kiezing voor den cenieente-raad. 21 OKTOBER 1869. WOENSDAG De ■M 555 4 176 196 191 202 194 BUITENGEWOONE SCHOONE KOOPDAG TE ALVERINGHEM. lasterende en 1 as Veurne, Oktober. UITSLA G. Tegenwoordige stemmers Nietige briefjes Volstrekte meerderheid M. Bchaeghcl, 1 Brycx, id. Dcsmet, id. Bieswal, klerikale kandidaat Bernier, id. A. 154 koopen en B. x eene Kweekerij, samengesteld van ongeveer 600 schoone en jonge eiken, olmen, klemmers en hollanders voor dewelke een r“gl van stand zal verleend wezen tot eersten januari 1871. Ilecliterlijke kronijk. Sedert donderdag houdt de correction- nelc rechtbank van Brugge zich bezig met de zaak ten laste van luitenant A. Bodard, van T 5’ linie, oud 50 jaar, geboortig van Namen, en Valerie van de Water, oud 14 jaar, van Brugge, beticht van I...' aantijging, valschheid in geschrift ter, jegens den heer Delmaere. Ér zijn 58 getuigen in deze zaak gehoord geworden. De verdediger van hel jonge meisje, is de heer Koger; de luitenant heeft voor verdedigers de advokalen lluysmans en W. Maertens, welke laatste eene pleit rede van meer dan drie uren heeft gevoerd. G R O O T E N TE COXYDE EN DE PANNE, van de a/braak van de engclschc drijmastbark L*jri<lo of the Ganges. Op hel strand dicht bij de Panne. En op het (jchuchte dc Panne. aron, aan, v.1. v. I irwekl. Men schijft deze ramp illigbeid loc. Dinsdag lest zijn naar het gevang van rugge gebracht, om voor de aanstaande isisen le verschijnen, de moeder, dochter i zoon Pluy, van Lampernisse, beschul- igd de eerste haren man, de anderen linn en vader gezamenllijk gedood le hebben, indal de man zijn vlas te goedkoop ver- ochi bad. Dc beschuldigden zien er frisch it. Journal de Chitnie médicale van arijs kondigt aan dal twee professors der chool van artsenijkunde, vergezeld door enen policiecommissaris, een bezoek zijn aan afleggen bij den verzender der ge- eesmiddelen, die de dood van den heer n mev. Mcrghelinck, van Iperen, veroor- aakl hebben. Onder de geneesmiddelen, 1 Belgie ingevoerd, geven degene die ver- oebt worden op naam van den vervaar- iger, en die gevolgenlijk niet kunnen nderzocht worden door de apothekers, au de maatschappij niet meer waarborgen Is degene aan den heer Mcrghelinck ge- onden; bel is dus noodig dal de nieuwe vet op de geneeskunde onder dit opzicht .rustige waarborgen aan bei publiek geve. Men schrijft uit Mechelen, 25 October: )e genaamde Anna-Barbara Lambrechts, !cht«'cnoole van Joannes-Franciscus Jans sens* arbeider, in de statie en wonende milen de Hanswijkpoort, welke in de liepste armoede verkeeren en uit hun mwelijk reeds vijf kinderen, nog allen in even, gewonnen hebben, heeft zondag hel even aan eenen drieling geschonken. Deze 'onderlinge gebeurtenis werd met geest drift in de buurt vernomen cn aanstonds "aren al de huizen in den omtrek gevlagd. Talrijke liefdadige personen kwamen de arme moeder ter hulp, ten einde haar al het noodige te verschaffen, welk haar be langwekkende toestand vereischle, cn maan dag namiddag had met eene buitengewone plechtigheid de doop der drie frissche kinderen, een jongen en twee meisjes, plaats. Deze werden met twee rijtuigen naar de Hanswykkerk en naar hel stadhuis gevoerd, en drie welhebbende damen uil de huurt waren dc doopmeters der drie kinderen die, even als de moeder, in een voortreffelijke!! toestand verkeeren. BURGERSTAND DER STAD VEURNE. STERFGEVALLEN. Cornillc, id. 177 Wemaerc, liberale kandidaat 162 Doelens, id. 157 Zondag 17 dezer, terwijl de echtgc- joten Bervoet te Westvleleren in dc mis is er brand in hunne wooning oni on heeft er tamelijk veel schade aan kwaad- Nietige briefjes liberale kandidaat 201 SUPPLEMENT ADVEKTEXTIE-BLAD ■V. van van Joannes van Carolus en van betaling mits stellende borg genoemden notaris Roli.y. Leopoldus en van Ilenricus M.'“' HOLLY, notaris te Wulveringhcm residee- rendo lal op Woensdag I December 1869, (zijnde S.’ Eloijs-dag), om 12 uren precies s’middags, binnen de gemeente Alvcringhem, ter bolstede en inede- gaande landen gebruikt door de weduwe van sieur Alexander Louw, bij het gehuchle dc Nieuwe Herberg, alsmede tegen de Isenbcrghe en Vincbem straten, openbaar verknopen: seboone, zware, gavige en langstammige eiken, abee- len, esschcn, popeliercn, olmen, klcmmcrs en bol- landcrs-boomcn, benevens eenen noteboom; waar af veel eenen omtrek hebben van 1 in. 60 c.‘ tot 2 m. 84 c.5 Deze boomen zijn dienstig voor scheep- werkers, molenaars, timmerlieden, wagenmakers en meubelmakers; onder dezelve bevinden zich eene grootc hoeveelheid korrestokken en veel brandhout. Door de aanpalenbcid aan dc groote kalsijde van Veurne op Uperen, als mede de straten loopende naar Isenberghe en Vinchem, zal den vervoer aller gemakkelijkst wezen. Op gewoonc tijd (er aanveerding van Donderdag 28 October 1869, om 9 uren ’s mor gens, op hel strand te Coxyde, op 15 minuten afstand van het gehuchte de Panne, Zal den deurwaarder BHIL te Veurne, houden koopdag van dc volgende voorwerpen, te weten: Van 150 deilen en plannen balken van 18 tot 22 voeten lang op eene dikte van een voet cn half, dienstig voor constructie, voor pieten cn bruggen, stuk van de groote mast met vele zware ijzeren ben- gelingen, 100 a 150 plaanen cn deilen stukken hout van 5 tol 10 duimen breed op 4 duimen dikte, 10 groote zware zuivere Riga-balken, voortskomenile van de kiel van eene lengte van 50 tot 60 voet op eene dikte van een voel en half vierkant, eene zeer grootc hoeveelheid plankstukkcn zeer dienstig voor afslui tingen van weiden, voor scholingen enz. Van eene grootc menigte zware plaanen en deilen stukken van 10 op 4 duim, een schoonen rood deilen mast, kram hou te, circa 600 kilos koper in bouten, 1000 a 1200 kilos ijzer in bouten, alles voortsko mende van gemeld schip en veel andere voorwerpen te lang om te beschrijven. Te vergaderen op hel strand, 15 minuten afstand van de Ranne, alwaar hel vrak is afgebroken geweest. Alles met gereeden gelde en op konditien alsdan voren Ie lezen. GEBOORTEN. den 16. Riehardus Depoorter, zoo» van Joannes en van Sophie (Jutters, Pannestraat. den 17. Alphonse Duforet, zoon van Rosalie Blieck, Cilerncplaats. den 19. Irma Verpoorle, dochter van Franciscus en van Nathalie Tavenier, grootc Merkt. den 20. Josephus liaise, zoon van van Marie Verwcirde, Veslenstrant. den 20. Guslaaf Vanhaecke, zoon en van llenrica Cannoo, Zuidstraat. den 21. Augusta Verslappen, dochter en van Philomena Maerten, Zuidstraat. HUWELIJKEN. den 16. Benjamin Deceunynek uurwerkmaker, 25 jnren, geboren te Pervyso en wonende le Veurne, jongman, met Marie Koels, zonder beroep, 20jaren en 9 maanden, geboren te Duinkerke en wonende te Veurne, jonge dochter. den J. Marie Kesteinan, 21 dagen. den 17. Marie Bicselen, 1 jaar, 4 maanden en 10 dagen. den 18. Marie liesen, kleine landgcbruiksterc, 70 jaren en half cn 20 dagen, geboren te Keyem en wonende te ’s lleerwillemscappelle, weduwe van Christiaan Ilomons.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1