V E U 11N E. V A N BOOMEN OP STAM, CHAMBRES gArivies a. loler, Grande Place, n.° 54, Furnes. aan het BE KEN DM A KING EN. MSRZTfSSRDIGE KOOPDAG HOFSTEDEKEN HOFSTEDEKEN A- I TE ISENBERG HE. voor het too- i worden dezer maand, door de en kunst van Geeraards- 54, OPENBARE VERKOOPING in eene zitting, van een TE COXYDE EH OOSTDU1NKERKE- Mijnheer de Uitgever, Veurne, It November. Voorwaar er is eene bende dieven zich in onze omstreken komen nederzetten. Er gaal bijna geen nacht voorbij of er wordt hier of daar bestaligd dat er konijnen, kie kens, kleederen of linnen gestolen zijn. Zelfs vergenoegen de dieven zich niet meer hunne werkingen op den buiten ledöen: zij handelen ook in stad. Zondag avond, het was reeds duister, zijn er twee fransch- mannen in den winkel van Karei Vander- slraclc in onze stad gegaan om eenen baai te koopen. Als deze vertrokken waren (Ontwaarde de vrouw dat zij verscheide echarpen gestolen was. Dit feit wierd aan stonds aan den heer politic kommissaris bekend gemaakt en dezen is onverwijld op het spoor van deze twee mannen gekomen die reeds op hunnen camion gezeten waren voor le vertrekken tiaar Duinkerke. Bij een onderzoek zijn er vier echarpen op een van hun gevonden geweest en dezen wierd bij de kraag geval en achter den grendel geslt ken. In den nacht lusschen den 1 en 2 dezer, zijn er dieven in een kleine winkel der Zuidstraat gedrongen en hebben er gestolen. Een verfoeielijke akt van wandalismus, is in den zelfden nacht gepleegd geworden. Kwaaddoeners hebben meteen scherp tuig de schoone ingangdeur in eikenhout ge schonden van het onlangs nieuw gebouwd huis van M.r Leopold Bieswal. Het ware le wenschen dat men de hand mocht leggen op dergelijke booswichten, die zoo veel le meer te bestrallen zijn, daar zij hel kwaad begaan, niet om er uit voordeel te trekken, maar enkelijk uit lust om het zelve te plegen. De tweede verlooning neelkundig festival zal gegeven den zondag 28"“ 1 maatschappij Eer bergen. Ingezonden A.rtiKel. Licitatie-Verkooping van een GELEGEN TE LAMPERNISSE, TE VERKOOPEN TE VEÜRNE-STAD. K WOENSDAG 5 NOVEMBER 1869. SUPPLEMENT I ADVERTEH v a ii EN IN PACHT MEDEGAANDE GRAS- EN AKKERLANDEN, staande en gelegen M.1" DÊSI2É DE BRAD WERE, Notaris te Veurne, ia! op Z.aterdng 20 November 1809, 3 ure namiddag, ter herberg het Zilveren Hoo/d, bij baas Vcrpoorte, groote Marktte Veurne, overgaan tol de eindelijke Toewijzing, van; Eeuigeu Koop. Hofstedeken bestaande uil Woonhuis met Stallin gen en Schuurkén, allés gebouwd in steen niet pan- nendake, alsnog drie gemetselde llaalputlen, mede hel pachtregl lol laatsten september 1873 aan II f,78,’84 C" aaneenpaiende Akkerlanden, gelegen en Oostduinkerke achter de herberg de waarop de voormelde gebouwkens ge- aan de erfgenamen fr. 78, bij jure boven en gebruikt door wijlen l.odewyk aanstonds in gebruik te treden. van den heer Vrederechter van het Veurne, 2 november 1869. Tijdgebrek heeft ons belet een verslag le geven in uw leste nummer over de verlooning opgevoerd door <le maatschappij De Morgendslar, de welke op zon dag 24 oclober hel looneelkundig festival opende, lieden komen wij deze aangename taak volvoeren. Deze voorstelling bestond zoo wij het reeds hebben aangekondigd, uit het drama De hand Gods en liet blijspel, De oude Vrijster. üe goede keus dezer stukken gevoegd van de faam die de Morgendslar, hier verworven had, moesten gewis het publiek aan prikkelen, om het talent harer leden nogmaals te ko men bewonderen, en wij zijn in deze hoop niet te leur gesteld geweest, De schouwburgzaal was ruim vol. TOONEELKÜNDIG FESTIVAL. Op Maandag 22 November 1869, om 1 ure ’s namid dags juist le beginnen, op hofstedelanden eertijds gebruikt door den heer Pieter De Cae, te Isenberehe (bij de dorpplaats en den Isenberghe-molen). /.al M.“’ DE CAE, Notaris, te Veurne verblijvende, openbaren koopdag houden van 79 koopen olmen, abeelen, hollanders, wilgen, eiken en klemmens. Te vergaderen in de herberg den Snoek, bij Frans Dehollander, alwaar dc kondilien ten 1 ure nanoen fiks zullen afgelezen worden. Alle koopers, zonder uitzondering, zullen moeteij goede borg stellen. te Coxyde Galloper en sticht zijn. Deze Akkerlanden behooren Bauwens en zijn verpacht aan <ie grondlasten. Laatst bewoond Frans Lafeire; om Ten overslaan kanton Veurne. Het lastboek en de eigendomsbewijzen berusten ten kantore van genoemden Notaris DE üRAVVVKRE, Si. Detiijsplein te Veurne. De Hand Gods, hel eerste opgovoeril stuk is eene treffelijke zedelus, die door hel volk wel verstaan wierd.' Pachter Thijs en zijne vrouw hebben hunne rollen voldoender wijze afgemaaid, allecnelijk iu hel 2/“ bedrijf de hoer Vanmol koude wat min klem hebben in de beschuldigingen die hij zijn zoon Jaak over zijn gedrag toezeide, zijne houding was die van eenen ouden grijsaard die onder de jareii en hel werk gebukt gaat. Jaak was goed in zijne rol en hel spel van Jan bij zijn vertrek om soldaat te worden was zoo aanduenelijk, als het geestdriftig was bij zijne wederkomst met den graad van kolonel. Kees Bloem was wel die getrouwe vriend en zijne dochter Marie heeft blijken gegeven, van eene standvastige liefde en edelmoedig karakter. Ernest, in zijne rol van ver leider en dief, had eene lastige taak waar van hij zich ook goed gekweten heelt, d’Heer Puttenian, was een iverig en bedienstig knecht. Clotilde in hare proefrol heeft ook het hare bijgebrachl om den zanieuhaiig in het stuk te bewerken. Hel blijspel De oude Vrijster, is insgelijks tot elks voldoening zeer verdienstelijk uilgevuerii. De Dorps heer, Bruno, Coben, Gei truide en Phielje waren goed in hunne rollen, maar vooral de heer üelcroix had de houding en gebaren van den ambtswaardigen Ma gister van hel dorp, en zijn spel heelt de goedkeuring der kenners weggedragen. Indien wij eene bemerking te doen hebben over deze gegevene voorstelling, deze is dal eenige lief hebbers nielal te vast in hunne rollen waren en dit is een gebrek die bij veie tuonevlmaatschappijen niet genoeg kan nagemerkt worden. üe echte kleeding heeft ook veel bijval bij de toe hoorders genoten. Tolslot; de inleiding van het festival is schitterend geweest en de bisgeroepen van het bubliek getuigen van zijne tevredenheid. Wij mogen niet eindigen zonder een bloempje te geven aan de heeren liefhebbers van hel orkest. Het aloud spreekwoord «geen feest zonder muziek mag hier wederom bewaarheid worden; de deuntjes die zij gedurende dc lusschenpoozen uitgeoefend hebben, brachten de talrijke toeschouwers in luim en zelfstol in eene onbesciirijvelijke zielverrukking. Een liefhebber. Op Woensdag 17 November 1869, ten 2 ure na middag, ter 'herberg de Zwaan, bewoond door de weduwe Vereecke, te Venrne-'/.uidslraat, Zal M.' BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, daar toe aangesteld door de rechtbank van l."‘“ aanleg te Veurne, ten overstaan van den bevoegden heero vrederechter, openbaar aan den meestbiedenden verkoopen, hel volgende goed GEMEENTE LAMPERNISSE. Eenige koop. Eet; Huis, gebouwd in steen en ge dekt met strooi, hebbende eene binnenplaats, keuken, kelder, voute en zolder boven ’t huis, voorts een schuurkén op steenen voelingen, afgeslegen met berd en gedekt met strooi, een koeistal daarnevens niet aalput, op sleenen voelingen, de eene zijde in steen en de andere zijde met berd, gedekt met strooi, twee zwijnstalleke.ns, een daringstalloken alleen staande, in berd en strooi, een ovenkot gedekt met pannen, gemaakt in steen, een kamerken komende in de binnenplaats, benevens dc hoeveelheid van 44 aren 80 cent" volgens titel, en slechts 41 aren 40 cent" volgens kadaster, aldaar bekend sektie C, n.” 221, 222 en 223 onder grond van gebouwen, bof en gras, dit alles staande en gelegen le Lampernisse, te mid den der weiden, in den zoogenoemdeii Kwaden Jongens boek. Gebruikt door den medelicitant Francis Degraeuwe, jot 1 oktober 1870. Dc titels, kohier van lasten en vonnis, berusten ten inzage van een ieder, ten kantore van voor noemden Notaris Beerxaebt.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1