J Pi JÜ VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. o 1 1 ©3 N.r 2289. ZATERDAG G NOVEMBER 1809. ai 4 Die twee nieuwe ministers zijn de kandi datuur van den italiaansclien prins zeer toegenegen, en hunne intrede in het kabi net doet denken dal hel spaansch gouver nement zelf besloten is die kandidatuur aan de Cortes voor te stellen. Hel ooslenrijksch gouvernement worstelt nog altijd legen vele hinderpalen, die be letten dat het zich op stevige grondvesten inricht. Zekere provinciale landdagen blijven pogingen aanwenden om zich uit de banden los te rukken, die hen veree- nigen in eene onvrijwillige en met onge duld verduurde gemeenschap. De nati onale partij in Boheinen, zoowel als de Polakken in Galicie, eischen op meer of min uitdrukkelijke wijze een eigcnzelvig nationaal en onafhanklijk beslaan. Dat de liberalen dus hand aan hand gaan; dat zij persoonlijke zaken op bet achterplan schuiven om het algemeen be lang voor te staan. Dit doende, de een dracht op hun banier schrijvende, mogen zij verzekert zijn dat de vijand voor eeuwig verslagen is, en wat listen en bedrog de klerikalen voor den dag zouden halen, zij nooit aan hel hoofd van ’s lands zaken meer zouden kunnen geraken. IJZEREN WEB VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXIÏIUDE NAAR N1EUP0BT. Het Bind verschijnt allen Zaterdag en Heiuent. IiiHelir*y ving betnnlbanr voorop: Deze die den Veurnaar van woensdag lest gelezen hebben, moeten overtuigd zijn van de waarheid van ons gezegde in ons hoofdarlikel van zaterdag lestleden. Men leze slechts den brief van een on- afhangelijke burger en ander prietpraat, en men zal er, klaar als den dag, in zien dal bij de leslegemeenle-kiezing ie Veurne, personeel belang, haat, afgunst en nijd de voornaamste rol hebben gespeeld. Wat Emmanuel Vermeulen aangaat en zijn factum, wij zullen ons er mede bezig houden, wanneer den doktor zijn oordeel over den gezondhcidsloesland van dezen epislelschrijver zal geveld hebben. 45. JAAR» Ingezonden Artikel. Veurne, den 5 November 1869. jW.’ de Uitgever, Veueiie, 4» IVo ventileer. De klerikale bladeren roepen viktorie over den algemeenen uitslag der gemeente kiezingen in geheel hel land. Volgens hen is bel doktrinarism zoo als zij hel noemen plat geslagen en van heden af door het volk veroordeeld. De waarheid is dat de liberalen in deze of gene plaats gewonnen en in andere ver loren hebben, *200 dat den toestand vol komen den zelven als vóór de kiezingen is gebleven. Maar wat men bestatigen kan, en wat de liberalen niet genoeg in acht kunnen nemen is dat de verdeeldheid in het libe rale kamp deszelfs onderlaag onfeilbaar moet medeslepen. De klerikalen, bij klaren dage niet meer kunnende gelukken, zoeken door list en be drog aan hel hoofd le geraken. De grond regel: verdeden om le heerschen in voege brengende, trachten zij, overal waar zij kunnen, de verdeeldheid onder de libera len te brengen. ’l Is zoo dat men hun ziet de zoogenoem de progressisten voorslaan.’l Is zoo dat men bisschoppen ziel hunne slem komen geven aan solidairen en godloochenaars. Zij hitsen de heethoofden op om het tegenwoordig bestuur omver te helpen, en wanneer zij daarin zouden gelukken, zou hun eerste werk zijn hunne nieuwe vrien den over boord te werpen. En die blinde geavanceerde zijn die tak- liek niet gewaar; zij zijn niet gewaar dat den gemeenen en machtigen vijand altijd gereed staal om uit de minste verdeeld heid in het liberale kamp voordeel te trek ken.’t Is zoo dat te Leuven, Namen, Ver- viers en Antwerpen de klerikalen aan hel hoofd geraakt zijn. i*ol.itiei4 Overzicht. Men meldt uit Parijs, dat het ontwerp van senalus-consull, rakende de benoe ming der meiers, bij den staatsraad geen gunstig onthaal gevonden beeft. Het l’ransch gouvernement zou op bet punt slaan het in te trekken. Een ontwerp van den heer Bourbeau, dat de inrichting van een be stuurlijk onderwijs ten doel had, heeft reeds dit lot ondergaan. Indien men de Presse van Parijs geloo- ven mag, dan zou de beweging, door de aanhangers van het beschermingsslelsel opgewekt, zonder juist hel doel le treffen, dat hare inrichters beoogen, namelijk de opzegging van het handelsverdrag met Engeland, toch zekere uitwerksels veroor zaken. Er zou spraak zijn om wijzigingen aan de douanentarieven le brengen, ten einde in eene zekere maat genoegdoening te geven aan de reklamen der nijverheid van de spinstoffen en van anderen, wier klachten onlangs werden opgenomen door eenen afgevaardigden van hel gouverne ment in de fabriekdislriclen van hel Oosten, van het Noorden en van Picardie. Men wil dal men reeds aan het opmaken van een wetsontwerp daarover is. Onder de berichten uit Spanje komt er een voor, volgens ’twelk II. woensdag in de stralen van Madrid een manifest aan de voorbijgangers in de handen gestopt werd, om Prim lol koning van Spanje als Juanlaan le bevelen. Die stukken zijn natuurlijk door de policie in beslag geno men. Een ander bericht is, dal, bij de gespannen verhouding tusschen de Unio nisten en de Progressisten, de regeering eene legermacht van 20,000 mannen in en bij Madrid samenlrekt. Er zijn er, die meenen dat na de Carlislen en de repu- bliekeinen hel nu de beurt der Unionisten is, om, wanneer hun kroon-kandidaat, de hertog van Monlpcnsier, gelijk waarschijn lijk is, onder moet doen voorden hertog van Genua, den regeeringskandidaat, ook langzamerhand naar de wapens te grijpen. De ministerieele crisis, die te Madrid beslaan heeft, was zeer ernstig en stond in betrekking met het vraagstuk van den keus van den vorst. De tweeonlslaggevende ministers waren tegenstrevers der kandi- tuur van den hertog van Genua, en het is omdat die kandidatuur onder de leden der meerderheid van de Cortes begon bijval te vinden, dat zij geloofden te moeten aftre den. Hun ontslag werd aanvaard en het kabinet is onmiddelijk weder volledig gemaakt door de benoeming van den heer Eiguerola lol minister van financiën en den heer Martos tol minister van juslisie. o OFERTFA alien VVoen»dag in Sup I Van Nieuporl naar Dixinude Dixinude naar Nieuporl l—mm-1 mr—T—ii.i no». il m r w— '‘1 Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 11-40 4-50 6-10. Lichtervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-03. Bijzondere treinen den IVoensdag. Dixruude naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 6-55 11-35 4-40. 6-05 9-55 2-35 5-20. 8-50 Voor Stad: fi maanden, fr. 3-25 Een jaar, 6-00 fr. Voor gantek BetgieO maanden, fr. 8-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Frankrijkfr. 16-50 'sjaars. Een afzonderlijk nu miner 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij P. Ryckkboeb, Ooststraal 6, te Veurne, en op de postkantooren van het Kijk. Brieven en geld vrachtvrij' Zoudt gij het tonnen geloven dat mijn artikel van den 22" October laatst mik een fameus effekt ge maakt heeft op den l’ropheel Emmanuel, dat volgens zijne bekentenis zelfs in d. n Veurnaar vau woensdag laatst, hij een splinter nieuwen bril heeft gekocht om alles wel te duor snuif len en te overzien, alzoo denkende Exaboriat eens fel door den hekel te halen! Maar och arme, na veertien dagen door zijne nieuwe glazen gekeken te hebben, tut bijna lijnu hersenpan te verbrijzelen, is hij iiu l een artikel voor de pinne gekomen, zoo flauw als pompwater, waarin hij volgens gewoonte, ons vorig stadsbestuur, M.’ Behaeghel aan het hoofd, lastert en beschuldigt van partijdigheid, en van zijnen brouw ketel en zijne meubels in eene andere stad gekocht te hebben en honderd andere diergelijke dingen! Ik vragc aan iedereen die zich wilt meubels aankoopen of bij niet verpligl is naar eene groole stad te gaan terwijl alhier geen magazijn van meubels te vinden is? O'1 weel Emmanuel ook geheel wel, maar men moet toch iels uilvinden om legen recht en reden le lasteren. Verders roept den Propheet Emmanuel uit in zijn psalm van woensdag, zestic vers: dat Exaborias zijnen bril ook misschien verduisterd bad door tien doom der brouwkuip wanneer hij dat zag; alzoo zinspe lende opeen persoon die nog in bediening geweest is, bij fl.' Behaeghel. Hier slaat gij den bal mis vriend, indien gij in hem Exaboriat erkend, gij schiet daar een kemel zoo groot als de maan, gij hebt hel slecht geraden, want Exaboriat is noch schrijver, noch phariieë, noch schriftgeleerden; maar een man die geeft aan C sar wat aan Cesar toekomt!!!!! Eindeling zegt hij nog met Exaborias in geen ver dere pennelwist meer te komen om dat hij hem niet kent. l)>t gelove ik Emmanuel, want het is niet ge- tik Xv

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1