VAN VEURNE. TRAVAUX aan het bekendmakingen. i I’ il I K O O P D A G van MEUBELS, LANDGETl’IG EN BEESTIALEN, TE LAMPERNISSE, HOFSTEDEKEN r- 1809. WOENSDAG 10 NOVEMBER STEENKERKE. Arrondissement de Furnes-Dixmude. VILLE DE FURHES ET COWfflUNE DES fflOERES, BELGIQUE. VOIRIE VICINALE. Truien nen, Men heeft in het museum van natuur lijke historie te 11 i geraamte va" P| Totaal De heer P. te Beveren I lei, Brussel, Mechelen, Leuven, Thie- Diest, Gent en Brugge. Brussel tentoongesteld het geraamte van eenen mammuth, een voor wereldse!) dier, veel grooter dan de oli fant, over eenige jaren te Lier uit den grond opgedolven. Er bestaan in Europa maar twee exemplaren van dezen reus der voorwereld; het tweede is voorhanden te Petersburg, en is uil de ijsvelden van Siberie gekomen. Het britsch museum, niettegenstaande zijn budjetuil millioenen bestaal, heeft geen mammulhgeraamle. ADJUDICATION des de terrassement el de pavage d’une route pavée communale, deslinée a relier enlr’elles les Moërcs beiges el franQaises. JOYE-GHYS. 10 oclober, 52 51 115 99 tot 5 oct., 76 schipbreuken. 582 Hauwen, oud-onderpas- loor te iievei co, bij Rouselare, is dezer dagen ongelukkig aan de dood gekomen. Hij is bij de statie van Poperinghe door den trein bereikt, die hem hel hoofd beeft ver pletterd. De beer Hauwen was .74 jaar oud. Woensdag om elf uur ’s morgens, was Michiel Deturck, oud 18 jaar, visscher le Oostende bezig met aan boord zijner sloep te werken die aan de visscherkaai in deze stad geankerd was, toen hij toevallig in bet water viel en er in verdronk. Men kon hem geene hulp toebrengen. Zijn lijk is een half uur daarna opgevischt geweest. De Indépcndance steil vast dm in het gelukkig weinig waarschijnlijk geval dal het noodig zou zijn ons leger op oorlogvoet te brengen, er maatregelen genomen zijn door hel bureel der mobielmaking, opdat 56 uren na het gegeven bevel al de leger machten, ingeroepen milicianen en bezet- tingtroepen, op de veertien vollende depot- plaatsen geconcentreerd zouden zijn Ant werpen, Lier, St. Bernard, Dendermonde en St. Nicolaas en de sleden Luik, St. Veurne, IO November. Gister, korts na den noen, is de metsers- haas J. Kybens, werkende aan de gebouwen der fabrijk van den heer Sobry, van de stelling gevallen. Men heeft den ongeluk kige, erg gekwetst, naar het hospitaal ge dragen. .Maandag aanstaande, 15 dezer, viert onze Choorzangerskring de Vereenigde Vrienden, de 51’verjaardag van zijn beslaan. Ter dezer gelegenheid zal er in hel lokaal van den kring, een concert gegeven wor den gevolgd door bal. Hel concert zal plaats hebben met de medewerking van den heer 11. Brasseur, liefhebber violonist van Duinkerke. Men schrijft uit Oostende, 6 novem ber: liet weder is hier zeer ontsluimig en de zee buitengewoon hol. Men vreest weer voor talrijke ongelukken. Hel getal der zeerampen, verleden weck op de kusten van Engeland en het vaste land van Europa vastgesteld, beloopt 90, wat voor hel tegenwoordige jaar hel totaal der indie streken beschadigde of verlorene schepen op 2049 brengt. Ziehier de opgave der schipbreuken, welke er, gedurende de maand oclober, hebben plaats gehad: Van 26 sept, i 'ehinhrmiken. Van 5 tot Van 10 tot 17 Van 17 lot 24 Van 24 lot 51 luicitatie-Verkooping GELEGEN TE LAMPERNISSE, TE VERKOOPEN TE VEURNE-STAD. t. «WK» SUPPLEMENT nu PROVINCE DE LA FI.ANDRE-OCCI DENTALE. Op I adyektotie-b - I In November zal plaats hebben koopdag der zware schoone olmen en andere Hoornen, staande ter hofstede bewoond bij Jan Sarrazyn, aan den steen weg leidende naar Veurne, wijk Presende. 1 -* nnn nnfllllT’- Le commissaire de l’arrondissement de Furnes- Dixmude, fait savoir quo le Mercredi 17 Novembre 1869, a 11 heures du matin, il sera procédé a l’hólel-de-ville a Furnes, sous réserve d’approbalion ultérieure, a l’adjudicatiou publique des travaux de construction de la 2.'"' section d’une route pavée communale, conduisanl du lieu dit Nieuportje, a la frontière fran^aise, arrondissement de Dunkerque. Cette 2.ra" section s’étendant du Ringslot a la frontière framjaise, a une longueur de 15560 metres 80 centimetres, et le devis des travaux s’élève a fr.’ 167,557-88 c., non compris les frais des emprises. ^adjudication aura lieu par soumission et aux cnchères. Les soumissions redigées sur papier timbre, con- formément au module annexe au devis et cahier des charges, signees par deux cautions solvables et soli- daires, serout remises sous enveloppe cachetéo et portant pour suscription soumission pour rentre- prise des travaux de la 2.“' section de la route pavée communale du Dlieuportye d la frontière francaise. Chaque soumission devra èlre accompagnée d’un re^u constatant le versement eutre les mains du président de la commission administrative, d’une somme de six mille francs en numéraire, bons du trésor ou obligations des emprunts nationaux au cours du jour. Des exemplaircs du cahier des charges et du devis estimalif sont déposés en l’hótel du gouvernement provincial, aux commissariats d’arrondissement, aux secrétariats des prineipales villes de la province, et chez le commissaire-voyer du ressort. Des excmplaires serout en outre adressés i ceux qui en feront la deiuandc au commissariat de l’arrondissemant de Furnes-Dixmude. Furnes, le 5 Novembre 1869. Le Commissaire d’Arrondissement, Op 't hofstedeken bewoond door Francis de Grauwe. Op Donderd 'g 18 November 1869, juist ten 1 ure nanoen, op gemeld hofstedeken, Zal Jl.' BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, koop dag houden van alle slach van meubels, landgetuig en beestialen. Alles op drie maanden tijd van betaling, voor de koopen hovende 10 franks, mits borg stellende ten genooge van genoemden Notaris. van een Op Woensdag 17 November J869, len 2 ure na middag, ter herberg de Zwaan, bewoond door de weduwe Vereecke, te Veurne-Zuidstraat, Zal Jl.' BEERNAERT, Notaris te Alveringhem, daar toe aangesleld door de rechtbank van l.,uo aanleg ie Veurne, ten overstaan van den bevoegden heere vrederechter, openbaar aan den meestbiedenden verkoopen, liet volgende goed: GEMEENTE LAMPERNISSE. Eenige koop. Eer. Huis, gebouwd in steen en ge dekt met strooi, hebbende eene binnenplaats, keuken, kelder, voute en zolder boven ’t huis, voorts een schuurkcn op steenen voelingen, afgeslegen met berd en gedekt met strooi, een koeistal daarnevens met aalput, op steenen voelingen, de eene zijde in steen en de andere zijde met berd, gedekt met strooi, twee zwijnstallekens, een darirfgstalleken alleen staande, in berd en strooi, een ovenkot gedekt met pannen, gemaakt in steen, een kamerken komende in de binnenplaats, benevens de hoeveelheid van 44 aren 80 cent" volgens titel, en slechts 41 aren 40 cent" volgens kadaster, aldaar bekend sektie C, n." 221, 222 en 223 onder grond van gebouwen, hof en gras, dit alles slaande en gelegen te Lampernisse, te mid den der weiden, in den zoogenoemden Kwaden Jongens hoek. Gebruikt door den medelicitant Francis Degraeuwe, jol 1 oktober 1870. De titels, kohier van lasten en vonnis, berusten ten inzage van een ieder, ten kantore van voor noemden Notaris Beerkasbt. 'ft

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1