a VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. S; fl/ 2290. ZATERDAG 15 NOVEMBER 1809. JAAR. ko liet looneel is geweest, hadden de be- i II* I 1 af de gele- maag en nden door rspanning. taken aen- twerkende it, en spoe- !n het ge roet igheid teid. Insclirijviiiy betaalbaar voorop: trekkingen tusschen dit land en Spanje op gehouden. Spanje was maar te Mexiko ver tegenwoordigd door een eenvoudigen be waarder der archieven. Echter was een der acten van het voorloopig gouvernement, dal in bel schiereiland hel koningdom van Isabella had vervangen, geweest om door eene wijzere staatkunde het groot kwaad te herstellen, aan Spanje gedaan door de af breuk en de vijandschap, waarin het met zijne oude koloniën leefde. Pogingen wer den te Mexiko aengewend, eerst door be middeling der Vereenigde Staten en later verlrouwelijk door maarschalk Prim om de oude goede betrekkingen hëraan te knoo- pen. Die pogingen, gevolgd van rechlstreek- sche voorstellen, uit Madrid gekomen, schijnen den besten uitslag opgeleverd te hebben, liet mexikaansch kabinet heeft een memorandum doen opstellen, bestemd om aan het spaansch gouvernement over handigd te worden, en bij hetwelk het zich geheel geneigd verklaart om over nieuwe verdragen van vriendschaphandel en scheepvaart in onderhandeling te treden, ten einde de oude verdragen er door te vervangen, ten gevolge des oorlogs met verval getroffen. Hel voegt er bij, dal in dien het spaansche gouvernement besloten is zich in Mexiko te doen vertegenwoordi gen, zijn gezant zal ontvangen worden met alle betainelijke eer en aanzien, dewijl het mexikaansch gouvernement met een recht zinnig genoegen zien zal, dat de goede be trekkingen' tusschen Mexiko in Spanje zul len hersteld worden. Veurne, 13 November. Dijnsdag lest, om een en half uur na middag, is de zittijd der volksverlegen- woordigerskamer geopend geworden,onder bet voorzitterschap van den heer Vander- donekt, ouderdomsdeken. M.' Dumortier heeft van nu af de gele genheid gevonden om zich gram te maken. Aan het gouvernement vraagd hij waarom er geen troonrede uitgesproken is. De heer Frère antwoord hem dal het ministerie, overeenstemmend met Z. M. hwftgemeend dat dit niet noodig' was; daarenboven zou ditveel tijd in discussion doen doorbrengen, wat het onderzoek'zou vertragen van de talrijke ontwerpen, aan de kamer onder worpen. Daarop springt M.' Dumortier op zijn stokpaard. Als er geen troonrede is, zegt hij, dan kondigt het gouvernement versla gen af over den staal der zaken van hel land. Als men gezien heeft dal de minister van financiën belangrijke pnderhandelin- 45/ Politiek Overzicht. Men weel dat cr te Parijs vier nieuwe afgevaardigden voor hel franscb wetgevend korps lekiezen zijn. Bij Rochefort en Ledru- Rollin hebben de republiekeinen nog voor kandidaten aangenomen Barbes en Felix Pyat. Tegenover die kandilaturen staan die der heeren Creinieux, Herold, Laver- lujon, Gent, Glais-Bizoin, Arago, Brisson, Allot! en anderen. Men denkt dat de heeren Crémicux en Emm. Arago veel kans heb ben om de overwinning te behalen op Ledru-Rollin en Pyat. in de hoogere kringen te Paris ismen zeer bekommerd over deziekte van koning Victor Emmanuel, en het schijnt dat de de- pechen niet alles over de ziekte des ko- nings van Italië zeggen. Men weel niet wat er kan gebeuren in Italië, indien de koning stierf, en de kwestie der fransche bezet ting zou een groote last kunnen worden. Eergisteren liep ter beurs van Parijs het gerucht, dat koning Victor-Emmanuel her vallen was, doch dit gerucht was slechts door speculeerders uitgedacht. Het laatste hulletijn uit San-Rossore luidtintegendeel, dat de verbetering,die zich in den toestand des konings heeft opgedaan, blijft voort duren en al de kenteekenen eene meer en meer gunstige wending nemen. In de zitting van 6 november heeft de eerste kamer van hel groothertogdom Ba den een wetsontwerp gestemd, hebbende 1 voor doel de afschaffing van den lijfsdwang in burgerlijke zake. Het bezoek van den keizer van Oosten rijk te Constantinopel, alwaar hij zich had doen vergezellen vanden rijkskanseliergraaf Andrassy, is niet zonder staatkundige toe dracht geweest. Eene briefwisseling uit die hoofdstad meldt dal de keizer verschei dene geheime bijeenkomsten met den sul tan heeft gehad en dal de héér von Beust verscheide malen met den grootvizier in onderhandeling is geweest, rakende een afzonderlijk verbond, tusschen de twee aan elkander palende landen te sluiten. Vol gens dit verdrag zou Oostenrijk in zekere gevallen zich gelasten met de slavoniscb- kristene provinciën van Turkije onder de gehoorzaamheid te houden. Zulk een ver drag ware eene schennis van dat der vijf groote mogendheden, gevolgenlijk kunnen wij maar moeilijk aannemen, dat er van zoo iels ernstig spraak zal geweest zijn. Wellicht heeft men maar bepalingen wil- len vaststellen, die de ooslenrijksche troe pen zullen toelalen over het turksche grondgebied te trekken om zich naar Dal- matie te begeven. Sedert de gebeurtenissen, waarvan Mexi- IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXfflUDE NAAR NIEUPORT. gen gevoerd heeft, dan hebben wij wel het recht om te onderzoeken, wat zijn gedrag is geweest in de betrekkingen, die hij met het franscb gouvernement heeft gehad, in dien men aan den heer Dumortier die vol doening niet geeft, zal hij gebruik maken van zijn recht tol ondervraging, om het land uit de onzekerheid te helpen. Minister Frère antwoord dat M.r Dumor tier in de beraadslaging van ’s landsmid- dclen, de gelegenheid zal vinden om het gouvernement te ondervragen over alle de kweslien die het hem belieft. Gij zult niet verliezen met wachten, zegt daarop de heer Dumortier. In deze zitting is de kiezing van den heer Castilhon, als volksvertegenwoordiger van Neufchateau, geldig verklaard en hij legt den eed af. De senaat heeft insgelijks dijnsdag namid dag om 2 ure zijne eerste zitting geopend. De kiezing van den heer Delecourt als senalcur van Gent, en deze van den heer Hubert als senator van Bergen zijn geldig verklaard geworden. Men is daarna overgegaan tot het vormen van het definitief bureel, dat samengesteld is als volgt Prins de Ligne, voorzitter; de heeren de Tornaco en d’Anelhan, ondervoorzitters, baron de Rasse, eerste secretaris. I Dl iddel in de *'»ckeboer. BEJMO—ITNATIWT ia het kosletyk slrditc spys- i nn het elctr riij;, alle on- <1, loospypont- rliiiiiialisiiitjsr Uerzuchl, ver* liddel voor de Gevallen van de lwrede graetl. Tic-Douloureui Gezwellen Verzweringen VcnerlMcbe acn- dorningen Wormen van alle soorten Zwakte van wcl- I ken nerd ook ol gehecht I en 6 (r. de do< r den cigchaer pro- Van Nieuport naar Uixiiiude Dixiuude naar N’ieuporl vgelmatige de meeaten in een re nde de ge verdreven, loosheid en brnik deter t na de oor- verdryven i te stellen* Hoeslen- '"■ddeelen aer maekt LTsl<’ppin- sJ’*s welke '■'deren 1,1 »erbe- cr te Feurne- Het Blad verschijnt allen Zaterdag diement. Voor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, 0-00 fr. Voor gantch Belgie: 0 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00. Voor Ft ank rijkfr. 10-50 'sjaars. Een afzonderlijk iKininier 10 c." Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij P. Ryckibom, Ooststraat 6, te Veurne, en op de postkantooren van het Kijk. Brieven en geld vrachtvrij- e tnenschen ,a diptheria e beroemde veriekering Pillen ver- van bet lyf. om de borst oor de Huid, en Inetste de en allen Woensdag in Sup- •y, zich van al an niet genoeg du Midi. stunt gevallen ■chaam, iiioeic* 1 Ip'Woon leven. Verscheidu proeven. Sedert »n kan ik my 'g van Pluskow, 'len in de inaeg, en de inaeg. -- pynen, nachte- tnynh. de nerts tor Martin, vai» np en hardnek- 3,860, m< j. Gal- levett gttf- Heden zen: 1/4 2 fr- 25 ABLETTEN. »ekt het leesch. “en de kinderen "cohiel niet ver sloosheid, is zeer 'ta chocolatée tn en over de Reva- at uwe Revalenla eldig jeuksel dal n|»ril 1868, myne '"steking. Zy be zigheid en vaste r-; de 576 tassen. Den raad heeft om 4 ure hare zitting hernomen, om te beraadslagen over de vraag van M. I d. Julien, concessionnaris van den amerikaanschen ijterenweg van Uper naar Dixmudu, ten einde dezelve vergun ning te bekomen op de wegen van: 1. Bixmude naar Sl. Piqlers-Cappelle; Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 11-40 4-50 6-10. Lichtervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05. bijzondere treinen den JVoensdag. Dixniude naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 6-55 11-35 4-40. 6-05 9-55 2-35 5-20. 8-50 PROVINCIALE RAAD VAN WESTVLAANDEHEN. Krachten koninklijk besluit van 2 ik’ïer, is den Provincialen Raad woensdag bijeengekomen omovec te gaan tot de aanduiding van kandidaten voor de plaats van raadsheer bij hel hof van Beroep van Gent en deie van vooriilter van de rechtbank van eersten aanleg van Kortryk. Ziet hier den uitslag der stemmingen: Voor de plaatt van het hof tan Beioep. 1* KandidaatM. Sirtel, 31 stemmen. M. de Schryver, 19 i<1. 2’ KandidaatM. de Schryver, 28 id. M. Iweins, 7 iel. Witte briefkens 10. Bij gevolg, den raad stelt M. Sartel voor als eerste kandidaat en M. de Schryver, onder-vooriitter der rechtbank te Brugge, als tweede. M. de Schrijver, is eerste kandidaat van het hof van beroep. I’laalt van voorzitter te Kortrijk. 1' KandidaatM. van Praat, rechter te Brugge, 32 id. M. Molitor, 12 id. Witte briefkens 10. 2' KandidaatM. Molitor, 19 id. M. Iweins, 10 id. Witte brief keus 16. Na die aanduidingen, heeft den raad beslist xiclr ’s namiddags om 4 uro te vergaderen om te beraad slagen over de kwestie der IJzercnwegen op wegen der provintie. 5^ '■t 1 al

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1