VAN V EU 11 NE. BOOMEN OP STAM, II HUIS MET ERVE, BINNEN DE STAD VEURNE, Aldaar openbaar te verkoopen. I Hsl CHAMBRES I aan het IH I 4 B O MEECTEERDIGS KOOPDAG BOOMEN OP STAM, Grooten Koopdag HEKEN B) KING EN BOOMEN BOOMEN EN EENER BOOMKWEEKERIJ, winnelijkcn winkel van dit I 54, Fames. BUITEMGEWOOHE SCHOONE KOOPDAG TE ALVERINGHEM. TE ISENBERGIIE. de sneltreinen alleen de rijtuigen binnen van de t voor- waarin i ra i GUNSTIG GESTAAN A. 154 koopen cn B. eene Kweekerij, samengesteld van ongeveer 500 schoone en jonge eiken, olmen, klemmers en hollanders voor dewelke een regt van stand zal verleend wezen tot eersten januari 1871. Grande Place, n.° SCIIOONEN KOOPDAG Te Leysele, K O O P D A G van MEUBELS, LANDGETUIG EN BEESTIALEN, TE LAMPERNISSE, Veurne, November. De paardeneterij begint zich aanzien lijk uit te breiden, zelf te Brussel, waar hel gebruik van paardenvleesch eenen onover- winnelijken afkeer scheen te ontmoeten. Te Schaarbeek is er eenen vleesch geopend, met toelating der be voegde overheid, en van in den beginne waren erveel verbruikers. Dergelijke toela tingen zullen nog gevraagd worden in tien kring van Brussel, nu vooral dat de prijs van het vleesch z.oo schandalig duur is. Men zal dus paarden kunnen eten voor T j>rof’ijl. Dezer dagen heeft men te München een begin gemaakt met het verwarmen der spoorwegrijtuigen voor c_ aanvankelijk heeft men der eerste klasse verwarm, maar weinige dagen zullen alle wagens personentreinen op die wijze worden zien. Bij eiken trein is een wagon, v, eene calorifere is geplaatst; door middel van caoutchoucbuiz.cn wordt de warmte naar de verschillende rijtuigen geleid;deze eenvoudige wijze van handelen beant woordt, naar men zegt, volkomen aan het doel. Besluiten en Benoemingen. Bij koninklijk besluit van 15 dezerwordt er eene nieuwe type van postzegels ge vormd, die ter beschikking van hel pubiek zullen gesteld worden voor bet frankeeren der voorwerpen, verzonden per post. Die zegels zullen verkocht worden tegen hunne nominale waarde, door het bestuur der spoorwegen, posten en telegrafen. KOOPDAG TE S.‘ RICKIERS. koopen wilgen, kerselaren, olmen, abeelen, hollanders, eiken cn klimmers. l .4 NOVEMBER 18G9. WOENSDAG 17 SUPPLEMENT ABIEBTEIflE-BlIB c betaling, vooruoeiuden voldoening betaling mits stellende borg genoemden notaris Holly. va n van Woensdag 8 December 1869, om 4 nre namiddag, ter herberg de drij Trommels, te Veurne, zal M.‘" DE CAE, notaris te Veurne, openbaar verkoopen: Een Huis ten dienste van kruideniers- en laken- snijderswinkel, met 1 are 65 cent, grond en erf, in do Klavcrstraat te Veurne, gebruikt door de echt genoten Dumez-Cleys, tot 23 april 1870. Titels en conditiën bij voornoemden notaris. M.“" HOLLY, notaris te Wulveringhem residee- rendo zal op Woensdag 1 December 1869, (zijnde S.‘ Eloijs-dag), om 12 uren precies s’iniddags, binnen de gemeente Alveringhem, ter hofstede en mede- gaande landen gebruikt door de weduwe van sieur Alexander Louw, bij het gehuchte de Nieuwe Herberg, alsmede tegen de Isenberghe en Vinchem straten, openbaar verkoopen: schoone, zware, gavige en langstaminige eiken, abee- len, esschen, populieren, olmen, klemmers en hol- landers-boomen, benevens eenen noteboom; waar af veel eenen omtrek hebben van 1 ra. 60 c.’ tol 2 m. 81 c.’ Deze boomen zijn dienstig voor scheep- werkers, molenaars, timmerlieden, wagenmakers en meubelmakers; onder dezelve bevinden zich eene groote hoeveelheid korrestokken en veel brandhout. Door de aanpalenlieid aan de groote kalsijdc van Veurne op Uperen, als mede de straten loopende naar Isenberghe en Vinchem, zal den vervoer aller gemakkelijkst wezen. Op gewoone tijd van ter aanveerding van I I Op Maandag 22 November 1869, om 1 ure ’s namid dags juist te beginnen, op liofstedelanden eertijds gebruikt door den heer Pieter De Coe, te Isenberghe (bij de dorpplaats en den Isenberghe-molen). Zal M.‘" DE CAE, Notaris, te Vettrnc verblijvende, openbaren koopdag houden van 79 koopen olmen, abeelen, hollanders, wilgen, eiken en klemmers. Te vergaderen in de herberg den Snoek, bij Frans Dehollander, alwaar de kondilien ten 1 ure nanoen fiks zullen afgelezcn worden. Alle koopers, zonder uitzondering, zullen moeten goede borg stellen. GARMEB V LOUER, van Dinsdag 23 November 1869, om 12 ure’s middags, op liofstedelanden gebruikt door Désiré Bruynooghe, Jozef Flahou en de kinderen Lepez, bij de herbergde Doode Mannen, zal Jl.' DE CAE, Notaris te Veurne, koopdag houden van 137 koopen boomen, beslaande -olmen, wilgen, klemmers, 1 iepe, 1 linde en abeelen. Te vergaderen ter herberg de Doode Mannen. Op tijd van betaling ten kantore van voornoemden Notaris. N. B. De plakbrieven rakende dezen koop dag voeren ten hoofde voor dagteekeningDONDEH- DAG 23 November; die drukfeil moet verbeterd zijn zoo bovenstaat, in DINSDAG 23 November 1869. va it HOUT, OP HET GAAIPLEIN TE VEUHNE. Woensdag 24 November 1869, om 2 uren namid dag precies, zal den deurwaarder BRIL te Veurne, openbaar verkoopen 10 alderscboonste Higa-balken van ceno lengte van 40 tol 50 voeten op een en twee voelen vierkante zuivere en zeer goed voor constructie, twaalf schoone plaaneu balken van 18 tol 20 voeten lang op een voet vierkant, dienstig voor scholingen, voor afslui tingen van weiden, voor pieten en bruggen, en ge zaagd zijnde, 40 a 50 zware en breede plaaneu en deilen planken, van 30 tot 40 voelen lang op 35 cen timeters breed en 12 centimeters dikte, zeer dienstig voor bruggen, eenen zeer schoenen cn dikken rood deilen mast, 40 a 50 deilen en plannen stukken hout, van 20 centimeters breed op 12 centimeters dik, zeer dienstig voor spanningen, steenplaten, gebindeu voor gebouwen en voor ganlierstiikken enz. Te vergaderen op bel Gaaiplein. Alles met gereed geld en conditiën alsdan vooren te lezen. Op ’t hofstedeken bewoond door Francis de Grauwe. Op Donderdag 18 November 1869, juist ten 1 ure nanoen, op gemeld hofstedeken, Zal .11.' BEEHNAEHT, Notaris te Alveringhem, koop dag houden van alle slach van meubels, landgeluig cn beestialen. Alles op drie maanden tijd van betaling, voor de koopen hovende 10 franks, mits borg stellende ten gciioege van genoemden Notaris. van Op Maandag 6 December 1869, juist ten 1 ure na middag, te Si nt-Hick iers, ter hofstede bewoond door Louis Houtman, legen over de Kruisstraat, Zal 51.' BEEHNAEHT, Notaris ter residentie van Alveringhem, openbaar verkoopen, De verborging tal plaats hebben in de herberg de I f u Kruisstraat, - en aldaar zullen verkocht worden ‘I 0,",en- na den koopdag de omgewaaide boomen liggende te Alveringhem, ter hofstede van Chailes Ferfaillie, 5 koopen oliuen, hollander et. 1 abeel. De liefhebbers worden aantocht deze boomen voorop te gaan bezichtigen. Alles op 6 maanden tijd van betaling boven de koopen van 20 fr. mits borgstcllcnit. ter i_'ï. - van voornoemden Notaris.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1