h jz -1 VAN VEURNE; NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. •a- ZAl.lifUKG 20 A'OVEHBER 1809. dal zij de overhand in de li L E I V B L A II). daan nopen? de politiek van het gouverne- j jnenU^ y- c- Deze ondervragingen Ijepcn op do vol gende punten,: 1." Waarom was er geen Veurne, 540 November. Dijnsdag heeft de heer Dumorlier in de kamer zijne beruchte ondervragingen ge- $1 Steen en (lerstaen- en. integendeel de Koning en zijne ministers I geheel en gansch overeenstemden om aan de kamer geen tijd te doen vet liezen met het beraadslagen over liét adres;' 'daarom is er geen Iroonredüv Overigens haalt de minister verschillende datums aan, wan neer de klerikale» aan hel roer waren, dal er insgelijks geen troonrede geweest is. M.r Dumorlier is nog verwonderd dal hel ministerie aan hel roer blijft na de ver werping door bel senaat van de wet op den lijfsdwang; en na den uitslag der gemeenlc- kiezingen waar 2G sleden en 2000 gemeen ten aan het ministerie bewezen hebben dat het hun vertrouwen niet meer bad. Zij zijn waarlijk onbetaalbaar die kleri kale». Kóst wal kost wille» zij doe» geloo- InKClirijviiig betaalbaar voorop: IJZEREN WEG VAK LICHTERVELDE HAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXÜIUDE NAAR HIEUPORT. A.' 2291. Wal aangaat hel fran'sch-belgisch geschil, het is vereffend geworden lol genoegen der beide partijen en nooit waren de betrek kingen lusschen ons land en Frankrijk zoo vriendschappelijk als tegenwoordig. De stem van M.' Dumorlier vond bij zijne vrienden zelf geen weerklank en hel inci dent werd gesloten. De algemeene discussie van het budjet van ’s landsmiddelen werd alsdan geopend en na eenige onbeduidende opmerkingen gesloten. Woensdag is de beraadslaging overdo artikelen begonnen. De heer Lehardy de Beaulieu sprak eene redevoering uit ten voordeelc der vermin dering van lasten. M.r Bouvier vroeg de vermindering van het brievenport op 10 centimen. En M.r de Theux de eenvormigheid der spoorwegtarieven. AL' Frère bewees dat de lasten hier veel minder zijn dan in andere landen en M.r Jamar verklaarde zich bereid tot het een- vormen der spoorwegtarieven zoodra hel mogelijk zal zijn. ven dal zij de overhand in de gemeenle- kiezingen gehad hebben. Te Brussel zijn eenige leden van den gemeente-raad gevallen en hebben plaats .gemaakt voor progressisten. Is dal eene overwinning voor de klerikalen? Te Antwerpen, de klerikalen eene t_, hadden, is die meerderheid in: zóódanig, dtit bij de leste stemming eene was om de liberalen aan het roer te bren gen. Is dal eene overwinning? Te Veurne hebben de klerikalen de twee zetels die zij in den gemeente-raad bezaten, behouden. Zij hebben op alle toonen vic torie geroepen en de nederlaag der libe ralen gezongen, en ziel die nederlaag be staat in drie liberale kandidaten op vijf te kiezen gemeenle-raadsheeren. te doen zegepralen. De liberalen tellen negen zetels op elf in den geuieenle-raad, en zij zijn verslegen volgens de klerikalen. Oordeelt! In andere sleden en dorpen zijn de kie- zingen in dergelijken zin uitgevallen,en het ministerie zou moeten zijn ontslag geven! Het heeft de meerderheid in het senaat, eene groole meerderheid in de kamer, en het zou het roer moeten verlaten Ook is er niemand opgestaan om den onnoozelen praal van M.r Dumorlier le ondefSteirnen en minisiei-' Frère hecfl geen moeite geltad om de ongerijmdheid der beweering van «.den ouden zouaaf der vrijheid te bewijzen'; troonrede? 2.° Waarom bleef’ bel ministerie aan hel roer? 5." Hel l'ransch-belgiscli geschil. an. waar over eenige jaren, overgroole meerderheid zóódanig, ditl bij de leste l.k te ingekrompen Ten allen lijde, zegt M.r Dumorlier, is er verplaatsing van G5 stemmen voldoende bij de opening van den wetgevenden zittijd eene troonrede itilgesproken geweest; in dien liet ditmaal niel gedaan is geworden, is bel omdat de Koning en hel ministerie .samen niel overeenstemmen. Minister Frère anlwoorde aan den braven vertegenwoordiger van Rousselaere, dal 45.e JAAR. rmw m op al K DOOS OF fr. l'eutne. om e t«sse b. IPÖoJh zt’i;»;e!n 6-55 9-55 an hare forleres laat ’I czuoezX'irxxxRr.'i» el koslchjh lechle spys- nn het eten lig, alle on- loospypont- lllllll.lt ismus, ■rzucht, ver hiel voor de och van al I >>iet genoeg - du midi. <“at gevallen laaiu, mooie- '"oon leven, ersclieidc Bc'en. Sedert II kan ik my ‘'■in Pluskow, 1 n de maeg, 1 de maeg. -- ’•en, nachle- nh. de acrls- M art in, v au en ha rd nek- 00, ni<j Gal in gaf. lieden o 1/4 2 fr. 25 •nlavtste ge- i, tw.euiael ■ren, w.ieriu lie gevallen nenhoiidiii g iding, beet intervoeten - kanker, go- Kulas, jicht, ■oidcs, rhii-t lecre keel, dien, ulcers, lichaeiii en lezelve aeu schen lyden. en wanneer e Holloway ''gene gene- l uitleggen ■rken groo- veren, des en vernieu- 1 '"‘l gestel urtdurende ‘ETTEN. 1 het vleesch. de kinderen '•'et niet,ut- ”lii id, is leer I hocol.tlée te °'<r de Ke«a- '"e Kevalenta 'IJ j< oksel dal II .1063, iuv.e ljk!hi;- be- “‘"1 en vaste le 570 XV ij leien in den Journal de Goud: Do klerikale organen van alle slneh herhalen ge durig dat sedert de toepas,iilg der liberale pri"ci< p.-n in take van begifiigiugen, de bronnen der bijzondere liefdadigheid zich uil putten, de weldadigheid telf verkwijnt. Een feit dat onlangs in het arrondissement van Veurne plaats had, geeft eene.volstrekte logen straffing aan die ongerijmde beschuldiging. Déze daadzaak is ioo belangrijk, dat uien dezelve niet onaangemèrkt kan laten voorbijgaan. Hel Blad vei .schijnt allen Z.aterdagen allen Woensdag in Sup- dleinent. l’ooi Stad; (i maanden, fr. 3-25 tam j.iar, 6-00 fr. I oor yontch Belyie: (5 maanden, fr. 3-75. 1. n jaar fr. 7-00. I oor Eranki tjkIr. 10-50 'sj.iars. Een afzonderlijk nummer 10 c.' Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij f’ Kyckiboï», (Joslslraal 6, te Veurne,'' en <ie postautmirin a au het Kijk. Brieven en geld vrachtvrij' Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 I 1-40 4 50 6-10. Lichtervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den II'oensdny. Dixmude naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 Van Nieuport naar Dixmude 6-55 11-35 4-40. 6-05 Dixmude naar Nieuport 9-55 2-35 5-20. 8-50 EEN ÜITSTAP GEDURENDE DE VACANCIES 4.d“ vervolg}. Niels is treffender dan die schielijke verschijning der stad, aan de oogen van den reiziger. Gedurende een groot halfuur gaat men zonder huis, noch dak noch top van een toren te zien, en eensklaps, als bij looverslag, heeft men de gansche stad aan zijne voelen. Het richt van Bouillon, langs deze zijde, is pr chlig.' Hechts heeft men den «eg van Dinaiil, well.ón haar het bosch van Henuchenet 'opklimpt, inden grond, de stad geschaard aan den voel van de rots op welke het kasteel zich bevind; dan de Seinois van I.aide- fauboury komende en een halven cirkel rond de cita del vormende; links de wegen van Sedan en Cari gnan, die eerst langsheen de rivier loopen en dezelve welhaast verlaten om in do hoogten I 'gaan verdwij nen. Hier ook wordt heizicht in eerre lijst van lióogc11 bergen1/ waar sierlijk,: noVctjes döi zoo te aan hangen, omslolen. N I een ge Slondeti dit t ifere.'l b. wonden! te heb ben, komen wijden b rgal, tred n de stad binnen cn nemen onzen iutrek in het Hdtelde In Botte. Er ik V. rder g.i. tal ik mij veroorloven hiereenige b schrij ende en hisiorieke aantèekeuiiigeii over dele stad mede Ie de.den De ligging van Bouil Ion'n die hel slot gekocht hadden. LodewykXlV pam hel iu, ten jare 1694, en gaf het aan het liuis van Latour- d’Auvergne dal in 1794, wanneer Bouillon met gansch Belgie in l’rankryk versmolten werd, er nog bezitter van was. Na liet middagmaal komen wij de Semoi over, een bezoek tol het kasteel te brengen. T’einden eene sehoön'e beplante dreef, komen u op een grasplein. Een reeds bejaard man zit daar, op zijn gemak een pijpkeu ronkende. Ons ziende nade ren, staal hij op, legt zijn pijpkeu van kant en ons beleefdelijk groetende, vraagt bij of wij begeeren de forteres te bezoeken: het is de wachter van het kas teel. Wij antwoorden bevestigend en gaan mee naar binnen. Aan de intrede, geeft een ophaalbrug toegang tot eene poort met twee oude ronde torens bezet. Dan heeft men een gebouw tot wachthuis dienende, verder eene tweede brug, en daarover bevind ipen zich binnen vle citadel. Eensklaps en op eenige woorden vlaamsch dat wij onder malkander pralen, keert zich onze gids om: Mijnlieerén, zegt hij, ik spreek ook vlaamsch! Hoe vriend, zijt gij vlamïng?Wel ja, hecren, ik ben van Brugge. Wie zou ooit gedacht hebben een Bruggeling als wachter in het kasteel van Bouillon te vinden! De brave man is verheugd lieden van zijne streek te ontmoeten. Hij vertelt ons hoe bij, ten tijde van den Hollander garnizoen in bet kasteel hield cn i:cli gcniakkelijk bcscl»rijven. Een kruinrols die 'ge lijk '(jen schiereiland iu de stad dringt, draagt het al oud SlÓT dal het erfgoed der beroemde princen der Ardenn'en geweest is. Bouillon wordt door de Semoi in tween Verdeeld, welke beide deelen door twee bruggen verbonden zijn. Op den linker oever' bei bid zióli de oude én op den rcchteren de nieuwe stad. Eertijds was Bouillon eene oorlogsplaals, lieden heeft zij geen garniioeri riteer. Het kasteel is natuur lijk otldei lan de stad. Daar zijn er die bewecren dal hetzelve ren tijde der Karlov ingers werd gebouwd, hl alle geval is hel zeker dat hi t in de X.' eeuw be stond, want bet stichten eens priobrschaps, dat in d tweede helft der volgende eeuw plaats had, doet ver onderstellen dat er aldaar op dit tijdstip reeds ecu zeker gelrtl huizen bestond. Bouillon werd de hoofdslad van een klein hertog dom dal, zoo als ik hier boven schreef, aan die fiinilie tOi behoorde welke eene zoo voorname plaats in onze geschiedenis der middeneeuwen bekleedt. Ten tijde (Ier* e'erSle kruisvaart was het dén eigendom van Godfried bijgenaamd de'Oude; zijn kleinzoon Godfried van Bouillon, die koning van Jerusalem werd, verkocht hetzelve, even als hel kasteel van .Mirwart, waa’rVhit ik hel begin van dit verhaal gespróken heb, oln de kosten van zijne kruistocht in hel Heiligland te dekken. De eigendom vah hél kas teel van Bouill»'» veroorzaakte langdurig..- geséhillen lusschen de hertogen die beweerden van den koning van Jerusalem aftestainmen en de prinsen van Luik tii gehe.ituc s zachte ge- uh vr/tpon- loinen alvo- aek van do •zocht wor- I low ay’s be- instuctic en du maeg cn De meeste ir de te za len genezen 'enilige 1-50 c. pol. JUtyi zich by LUXDON. J -«•y***a**»ij^ UU11C

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1