ZALF HOLLOWAY KAU 8UANVEKS composée, distillée et rcctifiéo PAK Auguste DE MARBAIX, parfumeur distillateur chimiile, 1 ue St.-Pierre cl Paul, 7, A ANVERS. De Behische Illustratie o DER BOUWWERKHUIZEN TE VILVOORDE BIJ BRUSSEL, Inyenieur-bcsluurder: .17. RRIÈRE. NATIONALE MILICIE. Engdsche Zaaitarwe. V E R K O O P 1 N G GEE^.fflEDECYNEN MEER. Gezondheid en krochten weder te bekomen zonder mcdecyn, purgaliën noch ko^ gezbddhndsmeel: It 14VA.LENTA. TWIIABICA. I)Ü HARRY van Londen, die volkomentlyk en zonder koste" I vertering, de speeiiziekte, slymen, winden, harlkloppitigeii, diarrhea, opzwellingen, duizeligheid, gedoiiiniel in bel oor, zuer, koud vot’*'1 in tyd van zwangerschap, maegpyn, niaegzuer en maegkramp, en onstellcnis der macg, der lenden, van tien buis, van hel hert, der zj de" steltenis der lever, der zunuwen, tier kivl.'dcr lochlpy tien, van tien adem, »l) mv liezen blaes en gal, slapeloosheid, hoest, aamborstigheid, steking, leermg, linirvorm, uitwerpingen, ivvaermoediglieid. hel vergaen, uitpuiling, lamheid, vallende ziekte, verlies van hel gehellg*’"’ flerecyii, koorts, mocilcrkwael, sirvitusdans, prikkvlbaerhcid en ontsteking der zenuwen, kwalen en armoede van bloed, bleekzucht, vers1'” koudheid, grippe, bleek kleur, gemis van frisclibiid en krachtdadigheid, van zwaermoedige gedachten. Zy is insgeljks het beste ver»1 zwakke kinderen en persoonuu van alle ouderdom, kloeke spierenen vast vleesch vormende. e, HANDELSMAATStlIAPPIJ Cent zing en troost voor de bedlegerige. Door J. P. VAN DIEREN en C", Groen plaats 14, te Antwerpen hel prachtigste en goedkoopste plaatwerk dat erin België bestaat vu in welke lelterkuiiiligebij: dragen voorkomen van Nil. August Suieders llr. Snieders, Kanunnik Claessena, Van Riicklingen- Banning, De Beucker en andere schrijvers. alerzuchtige Hemoroides, EisDj Onts111 Gta'1' d« gévallen Studie.van M.Mr Vandenberg Nolans le Rousbi ugge-llaringbe. V E N D I T I E Ahcclcn, Wilgen, Pope- F.t t r IN EENE ZITTING, 50 koopen zeer zware -j—, lieren, Iepen en Eiken Roomcn, van de schoonste d'er omstreek. Op langen tijd van betaling. Te bekomen by E. DLCLOS en R. DOBBELAERE, apothekers, Ooststraet, te Veurne. -vÖKné^^l .licht en Rhumatism. Diplheria, Bronchitis, Zeere hals, ileos- ten, Verkoudheid. Alle Verscheidenheden van Huid Ontstc- kiiig Scrofula en Scurvy. DEPOT .1 F URN ES, ut ten Burcele van dit blad. Agent voor Wcst-Vlaanderen M.’ DEETENS, Zoon, TE VEÜHNE. FR. 2-00 Ie flacon EXTRA DOUBLE parfum een geheclen LICHTING VAN 1869. V er zekering bij rooi afgaande akkoord. Verzekerde riijslelliog, eren als bij het gouvernement. MsilsebnppU V COIINHAYE en C«. ingericht ingetjlge de wel bij alt tuor den noiajis Truksy, te Luik. IC JAAR. Opperbestuur: 05, Si. Lsurüsstiaal, te Brussel. llulp- «estiebt voor de twee VJeundertn le lienl, Nieuwe Casioustraal, is. Tarief der eenige premien. Alle kosten begrepen. Verzekerende de volle vrijstelling. A Voor bel remplacement in gansch bet koninkrijk: Lotelmcen van l»7<t, tr. 630; Loleh'ngcn van Is7l, Ir. S12. B Voor de numaiervcrwiiwcinig in de arrondissementen Divmude en Veurne Lotelingen van t»7i>. Ir. voi'; Lolelingen van ls7l, fr. 36s. Mits do beuling der bovenstaande premien, de maats bappij V Covst- en viitekertue vollevrijsleliingdermililianeii, ueze premien vïX?oorPdo verzekering van onbejarigd kinderen, alsook voorde ver- Xmna woike huisgezinnen zouden willen aangaan, hebbende vers zonen die ter gelijker IHd of afzonderlijk moeten loten. I el Opperbestuur, d« UulpgeslhJitin. alsook de heeren Lorre-pon- 8 Voor 't seen de prouitciiOosl- en West-Vlaanderen aangaat, men barrage »-e>ibsj M, It. J’kLtsT, bestuurder van bel hulpgeslicbl te Zmdstraat; voor Itizmnde, bij M. rii.'rlz4»('"”eenige pMawn voor agenten te bekomen. ...I mainteiianl Ie parfntn a la mode, i--1 1 personnes bien WORDT I) 1TG KG K V K N De Illustratie verschijnt in iiiniiiididijksche en wekelijksche afleveringen. Men sell rij ft in voor niet minder dan jaargang. Prijs fr. 7-80 in de stad (franco per post fr. 8-32): hetgeen ongeveer 15 centiemen per week maakt. Alwio 70 centiemen oplegl krijgt voor 1870 een preniiepla.il, v oorstellervde het AlctltZN CosciLit. Deze plaat heeft niet minder dan veertig fr*. weerde. De in-eh rijver» rijn echter niet verplicht die preniieplaat te nemen Zie Ie l groot prospectus Men schrijft in op hel ll< ofdburcel, Groenplaat», 14, le Antwerpen, en ten Burcele van dit blad. zuiv eren dat deze kwak'11^ verbannen «orden, en h**t genesing ondervindt. .Neem in acht '"ei LwpuJ welke gewminljk voellooslieid.yf, als waerian weinig of gécii reus de beenen geswolM kwael moet aen de levert" den; daerom gael direct te rtichle Pillen le nemen w'ryviiig de Salf goed O»i’r' rechter tyde al waer deW111 waterzuchtige gevallen iu tneil gewerkte invloeit V3 Deze kwalen zyn zeer c* tie geest, verkeerde delic'1 de bekendheid van den I*’1 j a ren aen hemoroides zy steeds hebben gebruik Sall, met ougenbtik Lelyk1' zing bewerkt zonder het 'lf' van hun kwael aen nndiTt’11' tenileels met de Salf, dai'i-1! zelfs omloop regelen, de wen, en hel geheeje'jesl1'* Ongeregeldheid van 1 W-irden oogeubli k kcl} k liezen wanneer deze Salf L daegs, in der.) de op de I hel langzamerhand diinfi*’ oogenblik kei) k vcrlicltli"l!' wil een volinaeklc grm’H”’ Beide Sail en Pillen*11' Kwade beenen, slechte van moskicls, coco ba) f springende handen, eksi<rt>l zette en st) ve gelederen, eb’l kliertw Hingen, pyu in **1’ mutisme, schurftig hoofd, huid kwalen, schurf, reen' Verwondingen, geril wingi'U1 OMSTANDIGE INLICHTING^ POT GE'1 Worden verkocht by de 3-75 c.,en 6 Ir. vooi" Voor dril verkoop in ’l irf>', den l’rofessör 11(11.LOW' volgens de wet’ Te bekomen bij E. Duel»1' De beste cngclsche Zaailarwc die ooit in Beigiën is ingébracht geweest, alsmede allo andere soorten van engolschc Zaaigranen kan men bekomen aan de voordeeligste prijzen bij E. r.v L. VAN tRüMBRLGGE, le Oostende. Op Dinsdag 23 November 186'J, om I middag, binnen de gemeenten Crotnbeku vleleren, op de hofsteden en gebruikt door de weduwe l Arseniut de Hacker, op kleinen plaats van Crombeke, van Op Maandag 29 November 1889. om 2 ure fiz namiddag, itt hel hotel la rille de Dixmude, Statie- plaats te Dixniude, van de volgende goederen ge legen te Rantscappelle: I,* 1 heklare 49 aren 30 cent.’ Weide, kadaster sekt ie A, n 411; En 2.’ 7 hektaren 26 aren goede Zaailanden, kadaster seklie A, n.” 423, 437, 438, 529 a 534 inclus. Gebruikt door de weduwe Vandenbussche, tot 1 October 1870. Door de Notarissen STEVERLYKCX te Dixniude, en VANDERMEEHSCH te Uper. lliltieksel uil 7Ü.ÜÜ0 genezingen. Gzsi.zisg van nzs Pais; Home, 21 Juli 866. De g. zomllieid van tien II. V. is uitmuntend, vooral l"'1' antler geneesmiddel onthoudende, zyne mneltjdeii doet met he Revalcnta Arabica l/u Hang, die wonderbare uitslagen op hem verwekt liebb<' de voordeelen pryzen welke zy gevoelt vnn dit uitmuntend meel, waervati by een schotelvol op iedere maeltyd neemt.Correspondent va" Ceitificaat n. 58,614 rttn mevrouw de markiezin dï IIhKiuh Napels, 17 april 1882, mynheer. Na eene leverontsteking was ik in eeneti t>|1 die zeven jaren deurdë.'Het wAs tiiy onmogely k te lezen, schryvcn, of van eenige kleine naeldwerkcn tedomjik bad zeuu'kliippingeii door|!"" lyke spysverleering, gedurige slapeloosheid, en ik was ten prooi aen eene zcnuwaclilige onrust die my heen en weer deed g.ien. II. t gerud" zelfs tie stem myner kamermeiddeed my lyden; ik wns uiterst droefgeestig en alle gemeenschap met mynen evenmensclt was my zeer I tslir cngclsche en fransehe geneeslteercn my nuttelooze niedecynen voorschreven hebbende, heb ik als uiterste middel, van uw gezon'dheidrmeel drie maemlen maek ik er tnyn gewoon voedsel van’. De Heralenta draegt wel haer nat in, want dank zy de goede God zy heeft my doen bezig houden, bezoeken doen en ontvangen, in een woord,luyite maatschappelyke plaels hernemen. Markiezin óv. BkHzit. N 52,081mynli.' hofmarschalk, van eene mat gontsteking. -- n 63,184. de vrouw van mynli. L. Dury, Jumct, by Charleroi, van verscheidene jaren onvi rtlr'r' de beenen. de lenden, da zenuwen, ooger. en hel hoofd. - n. 62,815, mynli. J. J. Noél, van 20 jaron slechte spysverleering en pynci) in de l’ n. 62,476 St.-Romaine ties Isles (Saóne-ct-Loire). God zy dank, tie Revalenta Arabica, heeft een einde gesteld aen myne 18 jaren schrikkclf1 lyke tweelingen en slechte spysverlecringen, om my op nieuw den kostbaren schal der gezondheid toe ’le staen. J. Comparel, pisloor. -- n. 4': diaken Alx. Stuart, van 3 jaren algrysclykc zenuwsmart', van scherp rhiyinatismus, slapeloosheid en afkeer van hei leven. -- N 45 mv"1' eene maegonssteking die hem 15 of 18 keeren daegs, gedurende acht jaren deden braken. N. 46,218, de kolonel Walsoii van fleur, cvn kige verstopping. - N. 49,422, mynli. Baldwin, van volkotuenc vervalling, lamheid der leden ingevolge van builensjmrirhiid tl. r iüii’fb'1 lard, indegroote S.-Michielstraet, 17, te Paris, van hingenvertei nng, die ongeneesbaer was verklaerd in 1855 en hner no sh chis m'."’1 j 1868, geniet zy nog allyd eene goede gewildheid. Voedzamer dan het vleesch, vérip.icrl zy 56 keeren haren prys in andere ’....„„idtleh 1/2 kil. 4 fr.; 1 kil. 7 fr.; 2 1/2 kil. 16 fr 6 kil. 32 fr.; 12 kif. 60 fr. 1 J fL GEZONDHEID VOOR ALLEN MET DEN BESTEN DER CHOCOLATEN DE KEVALENTA CHOCOLATÉE Dij BARRY IN POEIER l’ Tien mael voedzamer dan den gewoonen chocolaet, deze uilgelezcne spys zuivert hel bloed, versterkt en stilt de zenuwen en’de herssenS,l'" Gezuiverd door bytoudere maehienen, van al het geen in tién cacao verhittend is, deze chocolaet is zeer wel geschikt voor tie zwakke im i'8fl" van een flauw gestel; by geeft het nppëtyl weder, goede spysverleering en verfrisschende slaep aen de zwakilen, z. Ifs aen deze die tien teeren kunnen. Cerlificael n. 70,406. Cadix 8 juni 1868. myne vrouw die sedert jaren leéd aen'felle pyuen in tie im-. wanden en ten nedut' goed genezen door uwe Rei alcnta chocolatee, burggraef Voynno. N. 72,632, Beaumönl 5 Apfil 1868. Gelieft mv twaelf donzen uwer r'o. df P ze den. Z.y do..t wonderen, f alette, apotheker. N. 71,004. Vernet-la-S arenne (Puy-de-Dötne), dei. 27 .l.cember 1868, mynh. wv zvn zee' lenta chocolatee du Barry. Zuster Agatha, over - Adra, pronnete van Almeria (Spanje) 21 October 1867, mynh. ik heb de voldoening u tf chocol .tee volkomen de fitjondhetd myner dochter hersteld heeft, en haer van e. he huidziekte heeft genezen die haer niet slapen liet, tlm.r I” zy gevoelde, /.end my nog 80 kilos, tegen mandael hier ingeslolen. Aenveerdl, enz. I'eriin de la lliteles, consul van Frankrvk N 65 715- P‘lfl dochter die buitengewoo.r lydende was, kon haer voedsel niet meer verteeren, noch slapen; zy bezweek onder tie slapeloosheid, zwakheid r" ‘5 vind zich wel van de Chocolaet du Barry, die haer de gezondheid met den goeden eetlust, spysverteering en weldoende slaep, zenuwsliH*-' vleesch heeft wedergegeven; kortom zy geniet van eene goede gezondheid waeraen zy sedert jaren vreemd was In doozon en tabletten om ISlasscn le maken, 2 fr. 25; in doozen van 24 tassen, 4 fr.; de 48 tassen 7 fr dé 120 tassen 16 fr de 288 tn»8‘'1'', 60 fr.; zyude ongeveer 10 centimen voor iedere las. DU BARRY r.s C.' Keizersjlrael, Brussel. Onderneming van steenwegen in porphyr van Quenasl. Specialiteit voor papierfabrieken, inrichting van werkhuizen van alle slach. Stoommachienen. Mecanieken in ’l algemeen. Levering van gewone en differentieele (1) dommekrachten. Toestellen voor het opvul leu tier stoomketels sijsteem Briere). Om dit toestel te zien werken, zich le Vervoegen te Vilvoorde bij Brussel. Toestellen voor hel maken van brijken, 60,000 brijken in 10 uren tijds verveerdigende. Men kan dit zien werken. Dommekrachten voor openbare werken en voor tien landbouw in gebruike op de pachthoven. Prijzen te beginnet! van 25 fr. (I) IHrriBESTirfiK noiMKSSsCHT. Hit sijvirtm bnil ver^hritle nieuwe en lirlaugrijke elgenK*iappM>a bet bemerktnwccrdigsie t» bel stilhuudcn van bel tnecauwm ou ter bel gewicht, T Is gelijk in Welke statui de wrang en bel tandijzer zich bevinden. ure na- en West- inedegaande landen Dcbacker-Gheldof en i afstand van de dorp- Deze wonderbare Salf werkt als loot erachtig in het verlichten en genezing van oude zweren, wonden, kvvaetle beenen, ulceers en eruptions tier huid; wan neer dezelve op tlo oppervlnktc gewreven, dezelve tlringl door en zuivert elke plaels by dcszells door- loopen en oefeiid tie gezondste invloed nit over tie in wendige constructie. Dezelve geneest floor zuivering alle anim.ilicalo sappe» waertmtle het in contact komt en tlaerby bevorderd eene gezonde en voortdu rende genezing. Voor leiders '»it tie inarti lemie py n v an rliiima- lisme en jicht, deze Salf zal onschalbaer schyuen. Na fermenting met warm waler tie verzachleiplc wer king vnn deze Sall is w/jtidei Iv I. |i<J scjiym jeu eetiefnalt- Oe inUaiualie te Verililndereii, in.n 1.1 il pyu tlragl) L, v crinililji'ii lie zwel lint, ll’eïsh'ltj natiiei'l) kèli omloop en verdryfd dy kylacL tuurde buvengenoi in de kwalen tie Sall van Holloway en de Pillen zyn on wan kei ba er iiynbcvolcu. Dele aeril van oligcsllillieden kunnen gt in zen worden dour Salf, floor tlri' iilhel tl.u gs tie hals borst en tie ruggegraed van tic zieke in,le wryven Dezelve zal weldra indringen en oogenbly kkelyk ver lichting geven. By alle graden van Influenza, Koude en Bronchitis, tlt'ez behandeling mag nu t gerustheid en zekerheid aengewend worden, inderdned hel i» niet bekend ooit in gebreke te zyn gebleven. Deze Salf is eene zekere gent-ting voor Ringworm, Scurfy, Scrofula, en voorde mcesl ingewortelde huik kwalen w.u raeti lii’l men’sldiclyk geslacht onderhevig is. Dezelve ktituien tónt t>|pp-yll|:. r 1 11 ïfkcrtlcr gene zen worden' dan dtMr’fuA'gebruik vati'Ilolloway’sSalf, tegelyk met hel gebruik zyncr beroemde Pillen welke zoo krachtig op het gestel werken en hel bloed zoo FR. 1-30 fü flacon, MEMIÈ'IEQUIUTÉ ti'.igc hubilucl. I 'Eau d'Anvzbs est 1 b- parfum le plus rccherchó des cievées, du monde élégant. C’est surtoul dans Ie» syncopes (évaiiouissements) qu’clle a tits propriélés positives, c’est la seule eau aróinatique, qui ait des résukats immédiats elvrai- menl extrnorilinaircs dans ce cas. On l’cmploie ponlrc les maux de tfle, qui soul insianlanénienl soulagés, on qui cèdent le plus sou. vent a la sl-ule forte aspiration de l’Eau il’Anvers, versée sur le mouchoir ou dans les mains. Elle ealme les maux de dents, en faisant pénétTcr thuis l’oreille quelques goultes tie cello eau, qui, ni'léa ptr uue friction, faito avec la main sur la panic humeciee, produil instantanénient un grand snulagcmejit. L' te fois la friction terniiiiée, il' fant avoir soin d’eniever, en se penchant, tout ce qui pm rester dans l’oreille. On peut aussi en luetlre pour calmer la dóülcur sur la dent malade. (,'hci monsieuiRONSE-JAMMÉ. Magasin tie mercuric gros ut détail, nasscmetilerie, gauterie, quincaillcrie el parfumerie fine. -----1 TMITf|M,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 4