VEURNE. VAN I HOFSTEDE, 1 HET AAN BOOMEN EN EENER ROOMKWEEKERIJ, TE ALVERINGHEM. H JiEKENDMAKlNGE^. III BOOMVENDITIE WAGENMAKERIJ, TEVENS HERBERG EN WINKEL RIET ERVE, r WOENSDAG 24 NOVEMBER 1869. BUITENGEWOONE SCHOONE KOOPDAG van GUNSTIG GESTAAN HUIS MET ERVE, BINNEN DE STAD VEURNE, Aldaar openbaar te verkoopen. Te Leysele, tegen de dorpplaats. 108 koopen zware roode olmen, klemmers, hollanders en eiken hoornen, waaraf eene grootc hoeveelheid zeer ge dienstig is voor de constructie en allerhande werken. A. 154 koopen cn B. eene Kweckerij, samengesteld van ongeveer 500 schoone cn jonge eiken, olmen, klemmers cn hollanders voor dewelke een regt van stand zal verleend wezen tot eersten januari 1871. Openbare Verkooping TE VEVRNE, Openbare Verkooping Te Alveringhem, op den Burgmolen. Veurne, November. Er is in de kamer der volksvertegen woordigers een verzoekschrift ingekomen, aarbij de brouwers van hel arrondisse- icnl Turnhout vragen, dat de pintglazen, ie men in de herbergen gebruikt, weder ouden geijkt worden. Die brouwers chrijven aan hel gedurig verkleinen der lintglaz.en toe, dat de verbruiking van bel der steeds vermindert. .Men leest in le. Parlement’. Een schei- undige, door zijne schuldenaars niet ge ilst gelaten, heeft een vocht uitgevonden int de wissels le vernietigen. Zoodra de vissol onderteekend is steekt bij hem in iel wonderbare vocht, laat hem dan droo- 'cn, en overhandigt hem aan den drager, lie hemin zijne portefeuille sluit. Eene naand nadien bestaal er niets meer van hm een weinig slof! De justicie gelooft jchler, dat zulke wissels niet gangbaar zijn jn heeft den behendigen scheikundige voor Je rechtbank gedagvaard. Wij willen de stad niet noemen, waar het volgende feit heelt plaatsgehad: Een slachter had wat veel beenen gelaten in hel vleesch van den hakker bestemd; (de vrouwen van beiden wislener niets van) maar de vrouw van den hakker begon def tig tegen haren man te preutelen, omdat hij zich zoo laat foppen. Wat doet deze? hij haalt de beenen er nil, als of hij ze aan den hond wilde geven, doch steekt ze in den deeg, overdekt ze goed, cn laat alzoo het brood voor den slachter bakken. Als mi de slachteres ’s morgends wil boter hammen snijden om bij den koffie te eten, blijft het mes steken, kan niet voorwaarts en vindt een been in het brood. De slach- tersvrouw loopt op eenen draf naar de bakkerin, en vraagt aan deze wat die harde pastij beteekent. Zij die niets wist, roept haren man, en deze geeft haar voor ant woordIk wil mijnen klant geen nadeel doen; hij beeft mij de beenen van zijnen stier aan 80 cenlimen den kilo verkocht, en ik lever ze hem aan 40 terug: zoodat ik de helft schade heb.' SUPPLEMENT ADVERTE.VTIE-BLA» U.-.--- rrti -1 i ntyrr-VW «JJi. r--y Woensdag 8 December 1869, om 4 ure namiddag, ,er herberg de drij Trommels, te Veurne, zal M.1" decae, notaris te Veurne, openbaar verkoopen: Een Huis ten dienste van kruideniers- en laken- snijderswinkel, niet 1 are 65 cent, grond cn erf, in de Klaverstraat te Veurne, gebruikt door de echt genoten Dumez-Cleys, tol 23 april 1870. Titels en conditiën bij voornoemden notaris. MERKWEERDIGE M.‘" ROLLY, notaris te Wnlveringhem rcsidce- rende, zal op Maandag 6 December 1869, om 1 uur juist namiddag te Leysele, ter hofstede en mede- gaande landen gebruikt door sieur Angelus Coulier- Alahieu, tegen de kalsijde leidende naar bet klein Leysele, openbaar verkoopen Op gewonen tijd van betaling mits stellende vol doende borg. M."" ROLLY, notaris te Wnlveringhem residee- rende zal op Woensdag 1 December 1869, (zijnde S.‘ Eloijs-dag), om 12 uren precies s’middags, binnen de gemeente Alveringhem, ter hofstede en mede- gaande landen gebruikt door de weduwe van sietir Alexander Louw, bij het gehuchle de Nieuwe Herberg, alsmede tegen de Isenberghe cn Vinchcm straten, openbaar verkoopen schoone, zware, gavige cn langstammige eiken, abee- len, esschcn, popelieren, olmen, klemmers en hol- landcrs-bootncn, benevens cenen noteboom; waar af veel cenen omtrek hebben van 1 in. 60 c.' tol 2 m. 84 c? Deze bootnen zijn dienstig voor scheep- werkers, molenaars, timmerlieden, wagenmakers en meubelmakers; onder dezelve bevinden zich eene grootc hoeveelheid korrestokken cn voel brandhout. Door de aanpalenhcid aan de grootc kalsijde van Veurne op Uperen, als mede de straten loopendo naar Isenberghe en Vinchem, zal den vervoer aller gemakkelijkst wezen. Op gewoone tijd van betaling mits stellende borg ter aaiiveerding van genoemden notaris Rolly. van eene bebouwde BUITENVERBLIJF, ZAAI- WEI- EN HOOILANDEN, Gelegen in de hier onderstaande gemeenten. M.’" DE CAE, notaris, te Veurne verblijvende, zal ter nabekende dagteekeningen overgaan tot den Instel en Toeslag van de onroerende goederen hier onder beschreven: Gemeenten Veurne, wijk Bewesterpoorl en Moeres. Een bebouwd Hofstedeken, bestaande uit woon huis, schuur, stallingen cn verdere gerieflijkheden met de hoeveelheid volgens onlangs gedane maat, van 7 beet. 78 aren 55 cent, bebouwden grond, weide en zaailand, gelegen binnen de gemeente Veurne, wijk Bewestcrpoort en Moeres, bij kadaster van Veurne, sektie II, n.” 1297b, 1298a, 1298b, 1299 en 1301c en deel van u.’ 164 der gemeente Moeres, (het n.’ 1301c alléén gelegen) dewijl de andere nummers ccncn blok uitmaken. Gebruikt door Carolus Cambier-Reynaert, met recht van pacht tot 1 oktober 1870. Verdeeld in 4 koopen die zoo wel afzonderlijk als in verscheidene massen zullen geveild worden. Gemeente Lanipernisse. Koop 5. De kadastergroote van 1 hektarc 97 aren 80 centiaren Zaailand en Maaigras in Lamper- nisse, sektie A, nummers 48, 49, cn 50. Gemeente Bulscamp. 6 en laatste koop. Een schoon Buitenverblijf, met de kadastrale grootte van 42aren iO cent, bebouwden grond cn hof te Bulscamp, langs de kalsijde, bekend bij kadaster sektie B, nummers 125 en 126. Thans ledig en onbewoond. De zitdagen zullen plaats hebben ter herberg de Roode Leeuw, bij de echtgenoten Rietvelt-Cambier, te Vcurne, bij de Duinkerkbrug, tc weten: De Instel met gewin van 1/2 “/.premie op Woens dag 22 December 1869, en de Toeslag op Woensdag 29 December 1869, telkens om 3 ure namiddag. Titels, plans en kondilien berusten t’elks inzage ten kantore van M.*" DeCae, voornoemd, Vleeschou- werstraat, n.‘ 27. Door uitscheiding van bedrijf. een er Op Maandag I3d‘“ December 1869, ten 3 iir juist namiddag, in de te verkoopen herberg den graaf ran. Vlaanderen, bewoond door Pieter Boucneau, te Alve ringhem, op den Burgmolen, zal M.’ BEEHNAERT, Notaris te Alveringhem, in ééne zitting, openbaar aan den meestbiedende verkoopen, het volgende goed: Eenige koop. Een Huis ten dienste van Herberg, Winkel cn Wagenmakerij cn verdere afhanglijkhc- den, hebbende binnenplaats, dienende voor herberg, kamer daar nevens, slaapkamer, voute, menagie- kelder, grootc bierkelder, plaats voor kruideniers winkel, eene werkplaats voor wagenmakerij en ver dere gerieflijkheden, benevens de hoeveelheid van 7 aren 80 centiaren alhier medegaande erve, ouder bebouwden grond, hovenjerhof, voor- en achterkoer, dit alles staande cn gelegen te Alveringhem op het gehuchle den Burgmolen, bekend op ’t kadaster sectie C, nummers 931 en 932 Bewoond en gebruikt door den verkooper Pieter Boucneau, de kooper zal ervan in ’l gebruik cn genot komen den 1 Juli 1870. Boven zijnen koopprijs zal de kooper moeten be talen voor al de houtgewassen, eene som van 150 fr. Deiegendoms-bewijzen cn verkoopingsvoorwaarden berusten ter inzage van cen-iidcr, ten kantore van voornoemden Notaris.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1