NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. u., N.' 2205. JAAR. ATERDAG 27 NOVEMBER 4869. waren er den ver- do b wet. Nt vyn, lid n Di boud II u ni de ni de c( 62, r vangi O Zie den zing i en p< aanbi NV persoo innerli, omgan meenin van vc Zulks i telijken prieste kingen liartstó eenen j bedien! Woord gen ve oenen kansel gestoei; liefde, Verbi dingen, aansclii lemai zijnen n dienst c De pc althans hij vergt stelt zij belangen geloof ders, hij lerende heid, zc haar dc priester partij al jegens li Moet Maar gij ders, (la de staal eerder z vrede, 1 Er is iet ning, in den, iet: iets beh Men x eene ve zachtere wijsgeer eenige li, men, en met eene elkeen vi maand a, ..f gedacht Wij be wij hebb rigens h nergens i ’s Avoi la Hégene een bleef en dat zc W oens wij met grot, die van Euro I- i l van het tort met drinkbaar water nhjk onpasselijk van worden, vooral wanneer heeft geëten. e r umay andere statie, bemerken wij in ’t voor- i IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE NAAR VEURNE. IJZEREN WEG VAN DIXINUDE NAAR NIEUPORT. 6-55 11-35 4-40. 6-05 9-55 2-35 5-20. 8-50 I£ U E I IV IC E /k I>. I een ditstap gedurende de vacancien. n 2 ure en eenige minuten vertrekken wij uit 'leville. Van op den ijzerenweg die langs eu s over de .Maas loopt, kan men zeer sehoone ten bewonderen. Aa verschoide tunnels door- le Maas vier keeren overgetrokken te hebben en wij te Monthenné aan, waar de rivier de ois zich in de Maas werpt, liet uitzicht van dit is zeer schilderachtig; hel is op den kant van aigeronden berg gelegen, aan welken de rivier, er een groeten huiven cirkel rond te maken, tanzien van een schiereiland geeft. Meest alle de en zijn er mot roode brijken gebouwd en met dien gedekt. Een ijzeren hangende brug bindt e twee oevers der .Maas tlan elkander. *>j komen wederom de Maas drie maal over en n stil in de statie van Revin, dorp gedeeltelijk den voet, gedeeltelijk op de zijde van eenen de la téte d’Or. linge rotsen, is zeer schoon. Dinuiii is eene zeer oude s zij reeds bestond ten tijde van het heidendom Madrid en in de provinciën veel veld wint. De versterkingen, sedert drie weken naar Cuba gezonden, beloopen tot 24,000 man nen. De geestdrift is in eenige provinciën zoo groot, dal er duizend aanwervingen op eenige uren lijd hebben plaats gehad. van woensdag heeftde Kamer gen maar uit eene enkele straat. Op den linker oever bestaat ook een groep huizen, die men S? Médard noemt. Deze twee oevers worden door eene groote brug aan elkander verbonden. Daar men aan hel vernieuwen der steenen brug is, moeten wij dc 1 Maas over op eene houtten, welke men daar voor- minel nt loopigüjk heeft opgeslagen. Het, gedeelte van Dinant, S.1 Médard genoemd, is ook gelegen tusschcn de rivier en eene rots welkers helling, alhoewel rasch afgaande, doch veroorloofd heeft er een aanlal huizen, chalets, paviljons, bel vedères en hovingen te stichten, dit alles onregel matig en schier als bij verdiepingen er opgesteld, en aan den toeschouwer een sierlijk met hoschjes bedekt amphitheater aanbiedende. Boven Dinant, ’t is te zeggen boven den rechter „a„- r, waar Politiek Ovehzicht. kiezingen (e Parijs hebben den vol- en uitslag gehad Omschrijving. Rochefort gekozen 17,051 stemmen, dit is ongeveer 1800 men meer dan zijne mededingers Car- n Termc. Omschrijving. Crëmicux gekozen 20,480 stemmen tegen 9,676 gegeven Pouyer-Qiierlier. Ledru -Rollin heeft i’ weinig stemmen bekomen. Omschrijving. Geen uitslag. Ballo ng tusschcn Glais-Bisoin, aan’l hoofd lijst met 11,811 stemmen, Allou had ,552 en Brisson, 6,075. Ai llnir Picard, der van den afgevaardigde, beeft maar stemmen gekregen. Omschrijving Emanuel Aiaga geko- net 22,120 stemmen. Gent kreeg 5,275 tuien en Herold 2,462. Pyal, onbeëe- (j kandidaat, kreeg ongeveer 100 stern en meldt uit Parijs dal de hoeren AI- 3ii Brisson hunne kandidaturen iutrek- gevolgenlijk is de kiezing van Glais Bizoin bij de balloleering rd. e bisschep van Orleans, Mgr. Dupan- heelt eenen herderlijken brief uilge- m, waarin hij verklaart, dal de erken- der onfeilbaarheid van den Paus als ofspunl, nutteloos, gevaarlijk en onge- zou zijn. De aartsbisschop van Parijs It van zijnen kant beloofd dat de kerk* *rs geene overhaastige beslissing zul- nemen. De bisschop van Sura, Mgr. et, heefteen boek uitgegeven, waarin nsclirijving L»etas*ll>aai* voorop: bij ook de onfeilbaarverklaring voor ge vaarlijk houdt. De bisschop van Marseille heeft verklaard, dat hij in de gevoelens van den bisschop van Orleans deelt. Mendcnkt dus in Frankrijk dal het Concilie dc onfeil baarverklaring verwerpen zal. In Duitsch- land deelt men ook in dit gevoelen. De duilsche bisschoppen te Fulda vereenigd, hebben zich insgelijks legen de leering der persoonlijke onfeilbaarheid van den Paus verklaard. Aleer uiteen te gaan tot wanneer de mi- nislcrieele crisis zal geëindigd zijn, heeft de kamer der afgevaardigden van Italië hare bestendige commission benoemd. Wanneer de heer Lanza van den voorzil- lerszelel bezit nam, heeft hij eenen warmen oproep lot de vaderlandsliefde der kamer g •daaii, om haar aan te manen al de per soonlijke vraagstukken, al de bijzondere belangen van kant te stellen, ten einde zich geheel toe te wijden aan de groote be langen des lands, aan de herinrichting der financiën en aan het bestuur en de verbe tering van het openbaar krediet. Wal de ininisterieele crisis betreft, het schijnt dal die haar einde nadert. De ko- ning is te Florencie gekomen, alwaar hij doorde bevolking geestdriftig werd toege- juicht, en men verzekert dat de heer Lanza de zending heeft aanvaard om een nieuw kabinet te vormen. Aan hem dus de taak om het programma te verwezenlijken, dat hij de kamer heeft voorgehouden. Uit Madrid meldt men, dat in de minis- tericele kringen verzekerd wordt, dal de kandidatuur van den hertog van Genua te bijrijden de cité ouvrière van bet werkhuis van Pied- Selle. Er zijn vele schaliemijnen te Fumay dat een groot dorp is, van voor de XII" eeuw dagteekenende. Van Fumay komen wij teVireux, ander groot dorp, door de Maas in twee verdeeld. Vireux-Molhain, linkeroever; Vireux-Wallcrand, rechteroever, met een kastéél in roode brijken gebouwd. Rond 4 ure komen xvij te Givet aan, na door den tuimel onder de citadel getrokken te zijn. Wij moe ten hier tot 5 ure 55 blijven; wij besluiten «lus de stad eens te gaan bezichtigen. Wij vinden er niets merkweerdigs, buiten het borstbeeld dat de inwoo- ners van Givet aan hunnen medeburger, de compo nist Méhul, ter merkt aldaar opgericht hebben. Na nu nog verscheide statiën langs de Maas ont moet te hebben, komen wij eindelijk, om 7 ure te Dinant aan en trekken de brug over naar het hotel oever, hangt'eeïie ïooiftechtróïblooïe'mt ^eC'ner .5 la téte d’Or. - j eertijds een kasteel bestond en Het zicht van Dinant met zijne woeste en zonder- citadel gebouwd is. Om oj die rots welke Ven 'umS tusschcn deze en de rots, en bestaat om zoo te zeg- stemming dienende. Over eenige jaren Veurne, 55^ Noveiul»ei*. In de zitting van dijnsdag heeft de Ka mer de diskussie van bet wetsontwerp over de milicie hernomen. M. Rogier beschouwt het leger als eene zeer populaire nationale instelling. Juist daarom zou hij willen dal de mili taire dienst beter werd betaald, dat het onderwijs verpligtend werd gemaakt in de regementscholen, alsook dal men aan den soldaat, die zijne dienstjaren heeft uitge- daan, het recht van kiezer voor de ge meente zou loestaan. M. Rogier is partijganger van het mili taire remplacement; doch hij zou er hel monopolium in de handen van den staal willen van toevertrouwd zien. Nogmaals isM. Kervyn opgelreden met zijn stelsel van afkooping, doch de heer minister van binnenlandsche zaken heeft hem klaar en duidelijk bewezen, dat er in dit stelsel hoegenaemd niets demokratick lag op gesloten. Nadat M. dc minister van oorlog vervol gens al de gebreken der stelsels van M. Ker vyn had blootgelegd, is de discussie over het systema van vrijkooping, uitgaande van M. Kervyn, gesloten geworden. In de zitting Van Nieuporl naar Dixinude Dixinude naar Nieupori llIFERTESTI VAN VEURNE, Han iij legen. W eerst aai een onirn een krui: welkers x daar allo i dezelve 1 Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 11-40 4-59 6-10. Lichtervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den Woensdag. Dixinude nnar Veurne 8-00 12-38 Veurne naar Dix. 9-00 1-50 en allen Woensdag in Sup- (5.'10 VERVOLG -OD. J nnn Ih’onn Blad verschijnt allen Zaterdag nt. r Stad: (t uiiiauden, Ir. 3-25 Een jaar, 6 00 fr. r gansch België: 6 niaaiidi-ii, fr. 3-75. I.o jaar fr. 7-00. r Frankrijk: fr. 16-50 ’sjaars. afzonderlijk nummer 10 C.' end makingen 15 centiemen den drukregel schrijft in bij I' llrcxtsoiR, Ooslslr.ial 6, te Veurne, en op al stuanlooren van hel Itijk. Brieven en geld vrachtvrij O

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1