V A A B O O M E N, TE HOUTHEM. VEURNE. HUIS MET ERVE, BINNEN DE STAD VEURNE, Aldaar openbaar te verkoopen. HOFSTEDE, 8 0 0 N E N, AAN HET BOOMVENDITIE BEKENDMAKINGEN. WOENSDAG 1 DECEMBEK I860. KOOPDAG van r GUNSTIG GESTAAN Te Lcysele, tegen de dorpplaals. 108 koopen zware roode olmen, klemmers, hollanders en eiken hoornen, waaraf eene groole hoeveelheid zeer ge dienstig is voor de constructie en allerhande werken. Openbare Verkooping TE VEURNE, BUITENVERBLIJF, ZAAI- WEI- EN HOOILANDEN, Gelegen in de hier onderstaaude gemeenten. M.'" 1 KOOPDAG TE ALVE1UNGI1EM. Veurne, 1 December. .Men leest in den Echo tl'OslendeGe neraal Benard, minister van oorlog, ver gezeld van den lieer de Sorlus, is in onze stad aangekomen om de plaats le onder zoeken, waar de bestendige nationale schijlschieling zal opgericlil worden. Des avonds hebben de twee hooge beambten bij den heer burgemeester gedineerd. Wij vernemen dal men nu bepaald be sloten is om de bestendige schijlschieling le Oostende op le richten, en in hel begin reeds van de lente zullen de troepen van West-Vlaanderen te Oostende komen om zich in de schutterij le oefenen. De kosten, welke instelling na zich sleept, zullen i/s door de stad, i/s door den minister van oorlog en 1/3 door den minister van bin- nenlandsche zaken betaald worden. De schijfschieting zal op 1 mei aanstaande ge opend worden. Een groot onheil is donderdag nacht te Dolhain gebeurd. Een hevige brand is ontstaan in de groole fabriek van de heeren Thoffrey en Laoureux. Op het eerste nood sein kwamen er talrijke arbeiders, verge zeld van het pompierskorps en van de ge meentelijke overheid om krachtdadig hel vernielend element te bevechten; doch de wind blies zoo geweldig en de stollen die door het vuur aangetast werden, waren zoo droog en zoo brandbaar, dat bijna al de pogingen vruchteloos bleven en schier niets kon gered worden. Weldra zag men dat er aan de ramp niets te doen was en van dit oogenblik zette men zich vlijtig Dan Twerk, om de aanpalende gebouwen le bevrijden. Het onheil beperkte zich echter niet bij enkel stoffelijk verlies; een braven werkman, verloor het leven bij deze Tamp. Om goed het vuur in oogenschouw te nemen, en om te zien waar de hulpmid delen het meest noodig waren, was hij op I den kant van een venster gekropen; terwijl j hij daar zat, sprong er eene buis van den stoomketel en een stuk viel zoo ongelukkig op den schedel des moedige jongelings, dat hij naar beneden viel en dood op den grond bleef liggen. Men verbeelde zich licht de droefheid der ouders, toen men het lijk van dezen ongelukkige naar huis bracht. Over eenige uren was hij nog frisch en gezond; de toekomst scheen hem nog lange jaren te beloven en opende zich lachend voor hem; thans reeds was hij dood; om talrijke werklieden legen ellende en armoede te beschutten, had hij zich edelmoedig opgeofferd om het gebouw le redden, waar zij in den winter het brood voor vrouw en kinderen wonnen en hij had hel, helaas! met de dood moeten be lt oopen De proef met de onbranbare klecren heeft verleden zondag te Namen plaats ge had. De heer Buvert heeft zich gedurende vijf minuten le midden der vlammen ge houden, en vervolgens, na het verhitte toestel een weinig te hebben laten verkoe len, is hij teruggekeerd in den vuuroven, weer voor vijf minuten. Dit werd zoo verscheidene koeren herhaald. Ten laatste trok hij eenen mantel aan geheel overgoten met putrool, en in den brand opllikke- rendc met eene verschrikkelijke kracht. Hel publiek dacht eene spookhistorie bij le wonen, en opperde algemeen den wensch, dat de uitvinding des hoeren Buvert niet zonder toepassing bleef in de praktijk. •w» »LESiE.\T SI IIHERTEVTIL-BI.il; DE CAE, notaris, te Veurne verblijvende, tal overgaan lol den de onroerende goederen hier- Woensdag 8 December 1869, oin 4 ure namiddag, ter herberg de drij Trommels, te Veurne, tal M.‘" DE CAE, notaris te Veurne, openbaar verkoopen: Een Huis ten dienste van kruideniers- en laken- snijderswinkel, met 1 are 65 cent, gronden erf, in de Klaverstraat te Veurne, gebruikt door de echt genoten Dumez-Cleys, tot 23 april 1870. Titels en conditiën bij voornoemden notaris. De Notaris I OLLY, te Wulveringhem residee- rende, zal op Dijnsdag 28 December 1869, om 2 uren na middag, le lloulhem, bij het gehugl het Doorentje, op het hofstedeken gebruikt door sieur Pieter Spil- liaert, bonden venditie van 37 koopen Hollanders, Olmen, Eiken, Appel en Peerboomen, alsmede van Bollaers. Op gewoonen tijd van betaling mits stellende borg. MERKWEERD1GE M.’" ROLLY, notaris te Wulveringhem residec- Fende,zal op Maandag 6 December 1869, om 1 uur juist namiddag te Leyselè, ter hofstede en mede- gaande landen gebruikt door sieur Angelus Coulier- Mahieu, tegen de kalsijde leidende naar het klein Leysele, openbaar verkoopen Op g< wonen lijd van betaling mits stellende vol doende borg. van eene bebouwde ter nabekende d.igteekeiiingen Instel en Toeslag van onder beschreven: Gemeenten Veurne, wijk Bewesterpoor! en Moeres. Een bebouwd Hofstedeken, bestaande uit woon huis, schuur, stallingen en verdere gerieflijkheden met de hoeveelheid volgens onlangs gedane maal, van 7 heet. 78 aren 55 cent, bebouwden grond, weide en zaailand, gelegen binnen degemeeute Veurne, wijk Beweslerpoort en Moeres, bij kadaster van Veurne, sektie B, n." 1297b, 1298a, 1298b, 1299 en 1301c en deel van n.' 164 der gemeente' Moeres, (het n.' 1301c alléén gelegen) dewijl de andere nummers eenen blok uitmaken. Gebruikt door Carolus Cambier-Reynaert, met recht van pacht tot 1 oktober 1870. Verdeeld in -4 koopen die zoo wel afzonderlijk als in verscheidene massen zullen geveild worden. Gemeente Lampernisse. Koop 5. De kadastergroote van 1 hektare 97 aren 80 centiaren Zaailand en Waaigras in Lamper nisse, sektie A, nummers -48, -49, en 50. Gemeente Bulscamp. 6 en laatste koop. Een schoon buitenverblijf, met de kadastrale grootte tan 42 aren iO cent, bebouwden grond en hof le Bulscamp, langs de kalsijde, bekend bij kadaster sektie B, nummers 125 en 126. Thans ledig en onbewoond. De zitdagen zullen plaats hebben ter herberg de Roode Leeuw, bij de echtgenoten llictvelt-Caiubier, te Veurne, bij de Duiuki rkbrug, te weten: De Instel met gewin van 1/2 premie op Woens dag 22 December 1869, en de Toeslag op Woensdag 29 December 1869, telkens om 3 ure namiddag. Titels, plans en kouditien berusten t’elks inzage ten kantore van M.‘" De Cae, voornoemd, leeschou- werstraat, n.’ 27. van Maandag 27 December 1869, om 2 uren precies na middag, tusschen de dorpplaats van Alverin- ghein en bet gehugte Vorthem, langs de Zavelstraat, op zaailanden gebruikt door de gebroeders en zus ters Becdwe. Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residec- rende, houden venditie van 27 koopen popeliers, olrns en klemmers-boomcii, alsmede een deel kroon- hout, liggende op het hof der kinderen Boctiwe. Op gewooue tijd van betaling, mits stellende borg, ten genoegen van M.“" ROLLY voornoemd.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1