J l*ou tiibk. Oveiikicut. VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. i mui. N.r 2206. JAAR. zalen welke den naam dragen d’eër ïlenards, d’andere van galerie de la om de zelfde reden aldus gedoopt hunne ontdekking heeft men, in i vossenhol gevonden, in de tweed» kikvorsch. Bovengemelde drie zalei menigte zeer schoone dropsteenen. Een grootezaal, die men salie 17 omdat zij door eenen heer Vigneron bevat eene zeer schoone stalagmite- te zeggen twee dropsteenen, den t grond opgaande, den anderen van mende en die zich aan elkander gesoi Van deze zaal leidt men ons, langs lange gaanderij, naar de salie Myst eene moeielijke tocht van een twin! Ten allen stonde hoort men den gids links! hoofd rechts! of: gebogen! I)« iioodig om ons te beletten onzen sche tegen de rotsblokken die ’t zij rech ’t zij omhoog van tijd tot tijd hun koj Mustérieuse, eene zaal die slechts ov< is ontdekt geworden is een der sch gansche grot. De menigvuldige drop bestaan en die alle slach van vorn zijn waarlijk bewonderenswaardig. Dan komen wij in do salie de la Cai noemd om dat men er eenen groep di opeenewonderlijke wijze eene bree waterval verbeeldende, hetgeen eei schouwspel opleverd. de inwendige bochten, de kuilen, de spelonken, de zuigpijpen, de afgronden en de enge doorgangen van den berg te doorloopen, alhoewel er in rechte lijn slechts een kwartier uurs afstand is tusschen haar ingangs- en haar uitgangspunt. Zij vertoom zich weer kalm en stil aan het daglicht, als ware zij afgemat door alle de poogingen die zij in de grot beeft moeten aanwenden. Men heeft op de volgende wijze den tijd uit wendige der grot te doorloopenWanneer eene groote regen de waters omroerd heeft, is liet slechts zeventien tot achttien uren nadien, dat zij omroerd aan den uitgang verschijnen. Bij hoog water, heeft de Lesse dan voor dien doortocht sléchts acht uren noodig. Na den Goufl're bewondert te hebben, keeren wij op onze stappen terug tot aan den ingang der grot, die zich een 400taI meters van daar bevindt. Daar wij sterk bezweet zijn, zullen wij hier een lijd lang rusten vooraleer in den berg te treden. Eindelijk komt de gids ons afhalen. Hij draagt eene petroollamp met twee lichten voorzien; drie a vier jongens die insgelijks dergelijke lampen dragen vergezellen hem. I Wat al wonderen het hol bevat, de menigvuldige galerijen en zalen met hunne menigte dropsteenen j van allen vorm beschrijven, is onmogelijk; daarom zal ik mij vergenoegen met over eenigc der voor- naamste uittewijden. i.ii, nciuugiiigcii van ammenaren zijn echter machteloos geworden om den c der vrijheid legen te honden. Zij moge ging lot opstand, de keizer bereid is om zijne met chassepots gewapende soldaten tegenover het volk te stellen; het volk, door de ondervinding geleerd, zal wel be ginnen begrijpen dat het niets door hel ge weld te winnen heeft, maar het wapen am vrijheid te heroveren nu zijn stembriefje is. Een telegram uit Parijs meldt, dat reeds EEN üirSTAP GEDURENDE DE VACANGIEN. 6.*1*’ vervolg). Bij het afstappen uit ons rijtuig, ontwaren wij andere reizigers, die van Rochefort zijn gekomen om insgelijks de grot te bezoeken. Onze karavaan bcstaat'dus uit twaalven, waaronder eene dame. Terwijl de gids alles in de grot voor ons bezoek gaat gereed maken, geleid eene vrouw ons tot aan de plaats waar de Lesse zich in den berg werpt Cu die men de Gouflre noemt. .Men doet ons over eenen hoogen heuvel klimmen welken deii naam van rocher d’Enfaule draagt, en na bijkans een uur gaans in eene woeste en onbewoonde streek, onder eene brandende zon, zonder ievers het minste greintje geblaterte om zich te bevrijden, komen wij aan een hakboschjé, en wal verder aan den Gou/fre. hit is waarlijk een heerlijk schouwspelde Lesse 'an Belvaux komende, werpt zich met gedruis in den schoot van den berg, onder eene vont die mij schijnt een vijftigtal voeten hoogte te hebben. Deze spelonk is in tween verdeeld door een natuurlijken Pilaar die de rots aldaar opschoort. Nevens de ".pening waar de Lesse in de rots verdwijnt, be- 'inden zich nog twee andere openingen, langs "aar de rivier insgelijks, bij hooge waters, zich eenen weg baant. z-oo men ons verzekert heeft de Lesse, wanneer het hiag water is, rond de achttien uren noodig om Inschrijving betaalbaar* voorop: 45/ •Maandag, om een uur, heeft de keizer der Eranschen in persoon de wetgevende Kamers geopend. In de redevoering dal hij ter dezer gelegenheid heeft uitgesproken, kan men zien dat Napoleon III verklaart, dal hij zich op gelijken afstand wil houden van de terugwerkingen en van de omwen- lelings tbeorien. Het is de eerste maal niet, dal hij erkent, dal f rankrijk de vrijheid wil en hel verklaart bezield te zijn met eene niet min krachtdadige liefde voorde orde. Dit zegt weinig ol niets over de we zenlijke gedachte ties keizers, over zijne te genwoordige geneigdheid, over zijne nieu we staatkunde, indien hij nu wel eene nieuwe staatkunde gaal beginnen. Wam velen denken dal hij eenvoudig zijne oude staatkunde gaal voortzetter), door nieuwe middelen, op tie nieuwe omstandigheden (oegepast Wat in de nieuwe troonrede ook is op te merken, is dal de fransche vorst meer drukt op de handhaving der orde dan op de vei leening van vrijheden en de woorden Voor de oide sta ik in klinken zelfs als eene bedreiging. NNal de vrijheid betreft, hij vraagt enkel aan de kamers om hem te helpen die te redden. De nieuwe troonre de van keizer Napoleon zal dus aan velen in de tegenwoordige omstandigheden maar kleurloos voorkomen, en als hel werk van iemand die wel weel dal hij vooruit moet, doch aarzelt of hij vastberaden dan wel Si K. K H .V I- A. schoorvoetend zal voortstappen. De troonrede van den keizer der Fran- schen heeft in de vergadering, voor welke zij werd uitgesproken een beleren indruk doen ontslaan dan bij de openbare denk wijze. De loegangkaarten waren met zorg uilgedeeld; de gansche vergadering be stond bijna uit ambtenaren, die van hetbud- jet leven, of perspoen die er van afhangen, en aan deze moest hel natuurlijk zeer be vallen wanneer keizer Napoleon verklaarde dat hij voor de orde instond. Te midden al de uitgenoodigden waren de afgevaardig den als opgesloi pt. Bij hel oproepen van den naam van Rochefort ontstond er een nogal hevig gemor en het scheelde weinig ol de gekozene ide*',eerste kiesomschrijving van Parijs werd geschuifeld. Die onvoor zichtigheid had voor gevolg, dat wanneer dit onder het volk, dat builen stond, gewe ten was, men luider dan ooit: Leve Roche fort! riep. Die betoogingen van ambtenaren zijn 1 gang v m er erheugen, da’ bij de minste po- kenen. Uit hetgeen ."iemand wijs worden. Ilêt eene opêisthiim' ^m den ^Sluunli 'S Jen. Deze druppels hdibkn °P den ftrond vil kalksteen doorgetrokken k»lUS?e en i weekt en op den grond cevainJ^.deze stof door- i en wordeif een .SQOrl vair^v1d1tan zi’*lJ\,e’ stiJven zij gerekend dat de rivier’noodig heeft om 'het "in- zelfde^^^^ druppelsXd^i,^11'11 i‘ls vvpndi^ der to - d;,i ende een klomp mollen \°Ormen’ 5?le grootten hm SOins kS’ |e druppels aan de vout han^ft S °ok dropsteenen, eens denken a-m 1 l en VOrni dier ijskaarsen noemt, en zij zullen èi r?i‘ Z1?!1 alhier Men heeft ondervonden dat mi i ‘leljl)e"- noodig is om de dikte eeiis'X 1 e twee jaren ’«eendrops^ centi- danvan die steenen ontmoet die '"ajlueer men drie ol vier meters hebben berei’ t ‘0°8'le va" I van twee tot drie meters, hoevéél dn1 ec>lle (Iikt" minste uittewijden. aldus genaamd omdat n.™ v i ‘zcder&«rafe Maar, daar ik denke dat veel mijne lezers met vele Searabées of kevèi s in\ m Oilldekki"g, er - M\onu. De twee volgende Veurne, lieceïr Woensdag lest is de Kamer lol de beraadslaging over hel oorlog voor 1870. Slechts èe gingen werdenafgewisseldlussc leden en den minister van oor! de artikelen werden zonder oj aanveerdl. Op het oogenblik stemming van het geheele van over te gaan, is M.r de Theux en heeft laten weten dal, aa schikkingen door de Kamer a nopens de geestelijke vrijslellii politieke vrienden, die lol d Imdjel van oorlog gestemd bah ten waren zich voorlaan te onl En will gij nu welen waarom zijde tegen hel budjel van oork men? Voor de volgende schikk Zullen ontslagen zijn van d Voorloopig, len minste wam geenc gegoede familie behoore 1.” Diegenen die, na hunne studiën gedaan te hebben,zich tot den geestelijken staal en Ie godsgeleerdheid zijn in een g' erkend is door de wel, ingëi gesticht voor hunne eerediensl 2.° Worden beschouwd als in de godsgeleerdheid de stud wijsbegeerte, die zich ook aan lijken staat willen toewijden, d wanneer zij hun 21° jaar n bereikt. Zie daar waarom de klerikah zijn. IJZEREN WEG VAU LICHTEfiVELDE HAAR VEURHE. IJZEREN WEG VAM DJXRIUDE HAAR HIEUPORT. ZATERDAG 4 DECEUBER 1869. bij den aanvang der zitting van hel frnnseh wetgevend korps de heer Jules Favré "em’ leeks xragen tol ohdervragin" heeft nnn gelegd, alsook een wetsontwerp over'do grom vestigende volmacht van hel welen 'end korps, liet ministerie heeft het v algaandelijk vraagstuk over dit Hitste werp voorgesteld. De heer ILmrai 1 een voorstel neder^eleml om hm ft welke de telegraaf ons giste, Jn m! raaak<e. Het nieuw kabinet zou a s •nengesteldzijn financiën ‘of jéstic f bmnenlandsche zal am "“.nister van Me.) dat JH „J;,'!^ ~J>r zijn. Conslantinopelen omgaat :i!'t "liimatmu, L»jpte heeft gestuurd is a-"' den onderkonimr n.n erpen aan de gouvernement van cn dit doorganseb Egypte wort gemaakt. 1 ol hiertoe had men g de mogendheden hunnen invh sultan hadden gebruikt om h manen van zijne eiseben af tt schrijft men echter uit Berlijn, gendheden de Porta onderste’! tegendeel eene drukking uitc den onderkoning, hunnen oude meling. Daar moet iels achtei dat op tijd en slond wel aan I komen, doch wat wij voor onme den, is dal Europa zou dulden d zijne bedreiging van oorlog zou lijken. Eene itirksche vlooi in van Alexandria zou er stellig es al de zeemogendheden doen len. Ook zegt de Morning Post da geenc stoornis van den vrede hts zen, dank aan de engelsche e diplomatie. Si alien Woensd ig in Sup ai Vai) Nieuporl naar Dixiuude Dixiuude naar Nivtipoil 6-0’a 8-50 cn op verschijnt allen Zaterdag en 11-40 1-50 oensdog. eurne naar I Het Blad dlenient. oor Stad: G in.i.iiid. ii, Ir. 3 25 Een jaar, 0-00 fr. oor gansch Belgie: 6 maanden, fr. 3-75. Een jaar fr. 7-00, foor Franklijk: fr. 16 50 ’sjaars. ken afzonderlijk iininnier 10 c.' B keixlmakin;;en 15 centiemen den drukregel Men schrijft in bij i’ Htckebokb, Ouslslraat G, te Veurne, de postkanlooren van hel Bijk. Brieven en geld vrachtvrij’ ITEÏTIE Van Vcuriw naar LichtervclJe 7-00 11-40 4 50 6-10. Lichtervelde naar V, urne 9-10 1-50 2-30 8-05. Bijzondere treinen den Dixnniik naar Veurne 8-00 12-35 - Veurne naar Dix 9-00 1-SO Van Nieuporl naar llixnuide 6-55 u.33 .j./n Dixinude naar IXicupoii 9-55 2-35 5-20.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 1