B E R i C B O O M E N, TE HOUTHEM. 15 O O M i BOOMEN, TE 1IOUTUEM. CHARBONSJLASSOE BOOMEN, TE ALVERINGHEM. HOFSTEDE, 5 BERICHT v.± s1”,^ ■-•r-H- - gemakkelijkst wezen. ei»oer atier- It EK END.UA KINGEN. Merkt van Veurne, PERCEEL BOUWGROND Belangrijken Koopda van BOOMEN EN EENER BOOMWEEKERIJ, TE A L VERING II'EM. WAGENMAKER 1 4e.L,7r h I BOOMVENDITIE gunstig gestaan Huis met erve, BINNEN DE STAD VEURNE, Aldaar openbaar te verkoopen. BOOMEN TE S.‘ IttCKlEKS. bedrijf. Verecke, landbouwstcre, do ten 1 1 December. n ge- e "erken, -■■de vol- OPENBARE VERKOOPING van een Ek O O 1* fl-> -V G van BUITEHGEWOONE SCH90NE KOOPDAG van Openbare Verkooping eener TEVENS HERBERG EN WIKKEL NIET ERVE Te Alveringliem, op den BurgmoU Zeer schoonen Koopdag van 440 Zakken Tarwe waren Ier Markt, vorige week. Graanprijzen der Per 145 litters. December SSI5t>. A* 154 koopen e 1 ee>ie Kweekerij, KOOPDAG KERSTAND DER STAD VEURNE.” HUWELIJKEN. 27. Angelus Vanrobays, gepensionneerden ‘et koningrijk van Holland, 52 jaren en 6 len, geboren te Brugge en wonende te Veurne, lai‘, met Genoveva Nolet, werkvrouw, 65 ja- 11 K maanden, geboren te Wulveringhem en mie te Veurne, weduwe van Louis Wybou. 1 ^'h’cetnber. Louis Vautoortelbooin, dienst- jaren en 3 maanden, geboren te Wulve- em en wonende te Veurne, jongman, met Verecke, landbouwstere, 43 jaren en 5 den, geboren te Gyvekle en wonende te ‘t*, weduwe van Franciscus Pinson. STERFGEVALLEN. 26. Irena Bulteel, tapissierlcre, 66 jaren en ‘inden, geboren en wonende te Veurne, huis- w van Amand-Fidèle Vermeire. it 27. Ferdinandus Bodeyn, schipper, 72 jaren maanden, geboren te lloullteiu en wonende te no, man van Maria-Joanna Debaey. n 28. Bosalia Rousseeuw, 7 maanden cn 28 n. ■it 29. Louis Boels, herbergier, 32 jaren cn 4 itdtm, geboren te Houthem en wonende te ■tie, man van Melanie Maton. m 1 december. Hector Vuylstcke, 17 dagen, m 2. Rosalie Glichlof, 10 maanden en 22 dagen, ■tl 3. Ihmignus Lepeire, gemeente-sekretaris, iren, 1 maand en 4 dagen, geboren en wonende eurne, man van Adèle Debrauwere. Te Leysele, tegen de dorpplaats. 108 koopen zware roode olmen, klemmers, hollanders en eikc boonien, waaraf eene groote hoeveelheid zeer dienstig is voor de constructie en allerhande Openbare Verkooping TE VEURXE, J'cfyn, landbouwers-zoon te Reninghe, ks boete, over schade aan roerende voor- belediging en bedreigingen. st Seys, Desiré Seys en.;.Karel Seys, werk te Wercken, elk 16 dagen gevang, over cis Moeyaert, schoenmaker te Loo, 26 fr. over eerroving. o -Moeneclaey, dienstmeid te Loo,’3 maan- vang, over diefte. 1 Delye, soldaat te Clercken, 3 maanden cn 50 fr.’ boete, over slagen. le“t Plaat, soldaat te Vladsloo, 3 maanden over diefte. ‘‘oc Delahaye, metser te Lombartzijde, 26 boete, over slagen. ‘t Verstraele, rondzwervende koopman te c. 26 ft-.» boete, over verbreking van af- g- Tc Vincltem^iiabij Paul Wallet S<5 koopen KOOPDAG van m. Op gewonen tijd van van van van van betaling mits genoemden “>g boven de voldoening 7 IGO 20 42 TE I10UTIIEM. tub I Trrnnn ttt i Zal M.’ Alveringliem, “re na. loor Tarwe van 23 50 tot Nieuwe tarwe van 00 00 tot 21 00 tot 18 00 tot 16 00 tot 25 00 tot van 25 00 tot 0 00 lot Tarwe Nieuwe tarwe van lio/.gc «ucrioen van Haver Boonen krweten 2.' Dat den Mobilairen Koopdag op’t Hofsted van Francis De Graelwe, te Lampernisse defi Zi|l plaats hebbenden Donderdag 16 December, ten 1 ure namiddag. Voor nadere inlichtingen leze men de ui gende alliehen dier Verkoopingen, of begeve zich ten kantore van dito Notaris. Door uitscheiding van Roode Leeuw, bij de echtgenoten Rielvelt-Cambier, Veurne, bij de Dnink< rk brug, te weten: 1/2 premie op Woens- de 'toeslag op Woensdag om 3 ure namiddag. konditien berusten l’elks inzage DeCak, voornoemd, Vleeschou- wagenmakers en eene e» jonge ROLLY, notaris Op Maandag 13J‘" December 1869, ten 3 ure ““middag, in dele verkoopen herberg den gra J baanderen, bewoond door Pieter Boucneon, te vingliem, op den Burgmolen, zal M.' BEERN Notaris te Alveringliem, in ééne zitting, opt “an den meestbiedende verkoopen, bet volgend, Eenige koop. Een Huis ten dienste van lit Winkel en Wagenmakerij en veidere afhang ‘ten, hebbende binnenplaats, dienende voor li< kamer daar nevens, slaapkamer, voute, me kelder, groote bierkelder, plaats voor kruid' "inkel, eene werkplaats voor wagenmakerij e de re gerieflijkheden, benevens de hoeveelhei, aren (J(J centiaren alhier medegaande erve, bebouwden grond, hovenit rltof, voor-en acht "‘t alles staande en gelegen te Alveringliem Roltuchte den Burgmolen, bekend op ’t k sectie C, nummers 931 en 932. bewoond en gebruikt door den vi rkoopei ^°uct>eau, de kooper zal ervan in 't gebruik e komen den 1 mei 1870. boven zijnen koopprijs zal dc kooper mot talen voor al de houtgewassen, eene som var Deiegendoms bewijzen en verkoopingsvoor berust,,n ter inzage van cen-iider, ten kant 'ooriioeniden Notaris. M.‘"r ROLLY, Notaris ter residentie van Wulverin ghem, zal op Dinsdag 14 December 1869, om 1 ure juist namiddag, binnen de gemeente Houlhem, ter hofstede en medegaande landen gebruikt door de weduwe en kiuders van sieur Louis F erdoolaege, nabij hel gehuchte hel Doorentje, tusschen de llondsehoote en Doornstraten, ten verzoeke van mijnheer EuhEse Declerck, te Brugge, openbaar verkoopen, lil koo pen olmen, wilgen, populieren, abeelen, hollanders, esschen, eiken en twee kastanjeboomen. Door de aangelegenheid van den nieuwen te leggen steenweg van Houlhem naar llondsehoote, zal den vervoer der hoornen gemakkelijk zijn. Op gewoonc voorwaarden en tijd van stellende goede borg, ten kantore van Notaris Holly. De Notaris LOLLY, te Wulveringhem residce- rende, zal op Dijnsdag 28 December 1869, om 2 uren na middag, te Houlhem, bij het ge.hugt hel Doorentje, ophel hofstedeken gebruikt door sieur Pieter Spil- liaeRT, houden venditic van 37 koopen Hollanders, Olmen, Eiken, Appel en Peerboomen, alsmede van Bollaers. Op gewoonen tijd van betaling mits stellende borg. 33 50 00 00 23 00 22 00 18 50 28 00 28 00 2 35 2 00 2 40 2 00 3 00 8 50 23 00 tol 33 50 00 00 tot 00 00 22 00 lot 23 00 17 00 tot 22 00 15 00 tot 18 50 24 00 tol 27 00 25 00 tot 27 50 Zakken Rogge Sucrioen Haver Boonen Erwcten 80 booten vlas van 715 stukken boter aan 2000 eijeren, per 26 Er waren 2250 konijnen, per kop Kiekens per koppel Aardappels per 100 kilog. Op gemelde date van 14 December 1869, onmidde- lijk na hel eindigen der bovenstaande boomvenditie, zal gezegden notaris ROLLY, ter dorpplaats van Houlhem, in de herberg van sieur Pieter Degomme, openbaar en in eene zitting toewijzen, een perceel Bouwgrond, groot ongeveer 10 aren, gelegen te Houlhem, legen de nieuwe kalsijde van aldaar, loo- pendc; naar llondsehoote, bij de hofstede der weduwe Louis Verdoolaeghe. Verdeeld in twee loten. De Notaris EEERNAERT, te Aïveringh, het publiek bekend, dat den Koopdag boonien (alk'» Hollanders), ter hofstede Essel, ie Nieucappelle, en die aangeko 0,11 plaats te hebben den 14 December Vet>gclioven is lot op Uins. Ces cbarbons sont rcmmius pir les tiégoejunts comme des meilleurs import Seul agent pour Ostende, Gand, Nicu F. LANCSWEERT, O 31. HOLLY, notaris te Wulveringhem residee- rende zal op Dinsdag 1 Februari 1870, om 12 uren I ucies s nnddags, binnen de gemeente Alveriimbem Ur hofstede en medegaande landen gebruik? door c weduwe van sieur Alexander louw bn h hnchtede Nieuwe Herberg, alsmede tegen Jde Isen’- berghe en Jn.chom straten, openbaar Verkoopen schoone zware, gavige en langsta.nmme eiken abee en esschen, popeliercn, olmen, klemmen,c’n ho januari 1871. Lïen tüt eersten Op gewoonetijd van betaling mits stellende bom ter aanveerding van genoemden notaris Holly. van ----- Maandag 27 December 1869, om 2 uren precies na middag, tusschen de dorpplaats van Alverin ghem en het gehugte Vorthem, langs de Zavelstraat op zaailanden gebruikt door de gebroeders cn zus ters Becbwe. Zal de Notaris ROLLY, te Wulveringhem residee- rende, houden venditie van 27 koopen popeliers olrnsen klemmers-boomen, alsmede een deel kroon-’ hout, liggende op het hof der kinderen Becuwe. Op gewoone tijd van betaling, mits stellende borc ten genoegen van ROLLY voornoemd. MERKVVEERD1GE M?" ROLLY, notaris te Wulveringhem residee- rende, zal op Maandag 6 December 1869, om 1 uur juist namiddag te Leysele, ter hofstede en mede gaande landen gebruikt door sieur Angelus Coulier. Mahteu, tegen de kalsijde leidende naar hel klein Leysele, ojienbaar verkoopen Op gewonen tijd van betaling mits stellend' doende borg. Woensdag 8 December 1869, om 4 ure namiddag, ''r herberg de drij Trommels, te Veurne, zal M.l,r jECAE, notaris te Veurne, openbaar verkoopen: E' Huis ten dienste van kruideniers- cn laken- '"‘jd.-rswiukel, met 1 are 63 cent grond en erf, in Klaverstraal te Veurne, gebruii t door de ccht- ij^uoteii Dumez-Cleys, tot 23 april 1870. ‘iels en conditiën bij voornoctuden notaris. van eene bebouwde BUITENVERBLIJF, ZAAI- WEI- EN HOOILANDEN, Gelegen in dc hier onderstaande gemeenten. M.‘" BE CAE, notaris, te Veurne verblijvende, zal ter nabekende dagteekeningen overgaan tot den Instel en Toeslag van de onroerende goederen hier onder beschreven: Gemeenten Veurne, wijk Bewesterpoori en .Uoeres. Een bebouwd Hofstedeken, bestaande uit woon huis, schuur, stallingen en verdere gerieflijkheden met de hoeveelheid volgens onlangs gedane maat, van 7 heet. 78 aren 55 cent, bebouwden grond, weide en zaailand, gelegen binnen degemeente Veurne, wijk Bewesterjioorl en Moeres, bij kadaster van Veurue, sektie H, u." 1297b, 1298a, 1298b, 1299 en 1301c en deel van n.’ 164 der gemeente Moeres, (het n.’ 1301c alléén gelegen) dewijl de andere nummers cenen blok uitinakeu. Gebruikt door Curolus Cambier-Reynaert, met recht van pacht tot 1 oktober 1870. Verdeeld in 4 koopen die zoo wel afzonderlijk als in verscheidene inassen zullen geveild werden. Gemeente Lampernisse. Koop 5. De kadastergroote van 1 hektare 97 aren 80 centiaren Zaailand en Maaigras in Lamper nisse, seklie A, nummers 48, 49, en 50. Gemeente Bulscamp. 6 en laatste koop. Een schoon Buitenverblijf, met de kadastrale grootte ian 42 aren 10 cent, bebouwden grond cn hof te Bulscamp, langs de kalsijde, bekend bij kadaster seklie B, nummers 125 en 126. Thans ledig eu onbewoond. Dn zitdagen zullen plaats hebben ter herberg de i.:: i i a i) r i. te Dc Instel met gewin van dag 22 December I860, en 29 ihe inber 1869, telkens Titels, plans en ten kantore van M?" werstiaat, n.’ 27. 1EKTI0NNELE RECHTBANK VAN VEURNE. ZITTING VAN 2 DECEMBER. ZITTING VAN s’dECE.MBER. b kind0'1"'3 EEEIÏHAESÏ’ te Alveringliem, m L’-—dat de Licilatie-verkooping van’tHofs keu van Ebancis De Graelwe, te Lampernisse, “Hief zal plaats hebben, ten overstaan van’ det '’“egden Vrederechter, binnen do stad Veurne 'toeiisdag 15 December 1869, ten 2 ure nanii’i ter herberg de Zwaan, bewoond door de weduwe eecke, in de Zuidstraat. °p Maandag 20 December 1869, ten 2 ure ler hofstede bewoond door Norbert Barra, “hem langs de kalsijde van Vincheni Veuri’e-kalsijde, zal M.’ BEERNAERT, Notarii ‘■‘“ghetti, openbaar verkoopen Ohiien Hollanders. Keizerboomen en 1 N Not? - Zeer veel dezer boonien zijn diei "tigemnakers; en den transport ervan is zei kelijk door de beide kaisijden waaraan d< Paait. Verborgiug ler herberg van Leopold Fan Oj) g maanden tijd van betaling boven Va“ 20 fr-’ in'ls gekende en begoedde borg ti r voldoening van den Notaris, cn de buiuptanl kwijtende. Op Maandag 6 December 1869, juist ten i ure middag, te Smt-Rickiers, ter hofstede bewoond d Louis Houtman, t. gen over de Kruisstraat BEERNAERT, Notaris ter resident! openbaar verkoopen, koopen wilgen, kerselaren, olmen, abeelen, hollanders eiken en klimmers. “uers, De verberging zal plaats hebben in de herbere d. Kruisstraat, en aldaar zullen vei koeh'i £/y na den koopdag de omgewaaide boonien liogendêY'. Alvennghem, ter hofstede van Charles Ëerfai/ie 5 koopen olmen, hollander cn 1 abeel. e,la"he, De liefhebbers worden aanzocht deze lm voorop te gaan bezichtigen. “ooiiicn Alles op 6 maanden tijd van betaii koopen van 20 fr. mits borgstellende ter van voornoemdeii Notaris.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1869 | | pagina 3