rm V A N VEURNE. L--^a B 0 0 M E N TE HOÜTHEM. Aanbelangend Bericht. aan het PERCEEL BOUWGROND TE IIOUTI1EM. liEliE.X'IElLlIilXGE.V. WOENSDAG 8 DECEMBER 1869. prinses I Openbare OPENBARE VERKOOPING Zeer sehoonen Koopdag van o 1» AREN BOL WGROiND, gelegen te Veurne, van westen en oosten de nieuwe Gendarmen-kazern. Verdeeld in 8 loten. van Wallis, toen zij het Oosten be zocht, weigerde het kleinste geschenk te aanvaarden, ’l Is waar te Parijs denkt men daar niet over zooals te Londen. Uit Turijn wordt van den 28 novem ber gemeld Sedert den 24 is het verkeer op de berg Cenisbaan door sneeuwval on derbroken. Bij San-.Martino heeft eene lawine van 500 meiers lang en 4 hoog eenen trein, en in den nacht van 25 no vember eene nieuwe lawine nogmaals 45 passagiers getroffen. De sneeuw ligt op de gansche lijn van 1 1/2 lol meters dik. Do weg naar Briamjon is ongenaakbaar. Den 27 ’s nachts is een gedeelte der reizigers te Susa aangekomen; zij moesten door vijf lawinen deels gedragen, deels in sleden vervoerd worden. Openbare Verknoping TE VEURXE, van eene bebouwde HOFSTEDE, BLITENVERBLfJF, ZAAI- WEI- RN HOOILANDEN, Gelegen in de hier onderstaande gemeenten. Desluiten en Renoemingen. Een koninklijk besluit van2 december machtigt de gemeenteraad van Merckem (West-Vlaanderen), om van hel weldadig heidsbureel dier plaats eene sóm te ont- leenen van 77,400 frank, voor het leggen van eenen weg. 1 Veurne, H December. Sedert jaren en jaren, werden erdief- Slallen gepleegd bij den heer Dellour, ver- wer te Rollegem, en de daders bleven on- bekend. Veertien dagen geleden waren er leurders in eene herberg te Dotlignies aan 1 krakeelen. De veldwachter Mallelaer was een kamertje der herberg, hoorde de ge sprekken en was welhaast overtuigd dat hij zich in de tegenwoordigheid bevond van de plegers der diefstallen, sedert 5 jaren te Rollegem bedreven. Na onderhoor heeft de bijzonderste dader bekentenissen ge daan en zil reeds achter de grendels. In eene botsing tusschen den reizi gerstrein naar Charleroi stoomende en eenige ledige wagons, welke plaats greep in de statie van Pieten, is de inachièn al leen van den dam geworpen geweest. De reizigers hebben enkel kneuzingen beko men; de lieinoverste is zijn been gebroken en de machinist is voorover zijne machicn geworpen. .Men schrijft uit Charleroi, 4 decem ber: Een droevig ongeluk is gisteren, rond 2 uur namiddag, in den koolput nr I, ge beurd. De genaamde Maria Greselle AVoI- kaerl, mijnwerksler, is tusschen een wagen en de riggels verpletterd geworden. Toen men haar ter hulp snelde was hel te laat; de verstikking was volledig. Uit Cbaudfontaine wordt bericht dat ganseb het dat der Vesdre overstroomd is. liet water is in verscheidene huizen ge drongen, en de tuin van het kursaal is overslijkt. De beweging der roulette te Spa heeft eene winst aangebrachl van fr.' 1,091,276-50, tegen een verlies van fr. 67,771-50; die der trente-et-un eene winst van fr. 1,229'717-50 legen een verlies van fr. 565,640-50. Die cijfers zijn welsprekend genoeg om aan te toonen dat de bank op de roulette zestien maal meer kansen van winst heeft dan de speler en op de trente- ct-un twee maal meer. Dezer dagen is te Fayerges (Savoie), een verschrikkelijke brand uitgeborslen, welke in eenige uren zijn vernielingswerk heeft uilgevoerd. Het dorp Giez is nog sléchts een hoop puinen, rondom welke de ongelukkige inwoners dwalen. Zij heb ben alles verloren: voorraad, linnen en schuilplaats, en dit bij nadering van den winter, welke doet voorzien dat hij lang durig en streng zijn zal. De onderkoning van Egypte heeft aan de keizerin der Eranschen eenen prachli- gen diadeem geschonken, verrijkt met edel gesteenten, welks waarde op zes miliioen berekend is. Als een contrast diene dat de J SUPPLEMENT I de 9 ABBOT en Moeres. beslaande uil «ouu* van een Op gemelde dale van 14 December 1869, onmiddo- lijk na hel eindigen der bovenstaande boomvenditie, zal gezegden notaris HOLLY, Ier dorpplaats van Houlhem, in de herberg van sieur Pieter Degomme, openbaar en in eene zitting toewijzen, een perceel Bouwgrond, groot ongeveer 10 aren, gelegen te llouthem, legen de iiipuwe kalsijde van aldaar, loo- pende naar liondschoote, bij de hofstede der weduwe Louis Verdoolaeghe. Verdeeld in twee loten. M.”1' ROLLY, Notaris ter residentie van Wulvcrin- ghem, zal op Dinsdag 14 December 1869, om 1 uro juist namiddag, binnen de gemeente llouthem, ter ■hofstede en medegaande landen gebruikt door de weduwe en kinders van sieur Louis Verdoolaege, nabij hetgebuchte het Doorentje, tusschen de liondschoote en Doornstraten, ten verzoeke van mijnbeer Eugèbe Declerck, te Brugge, openbaar verkoopen, 111 koo- pen olmen, wilgen, populieren, abeelen, hollanders, esschen, eiken en twee kastanjeboomen. Door de aangelegenheid van den nieuwen te leggen steenweg van llouthem naar liondschoote, zal den vervper der boonivu gcmakkclijk zjjii. Op gewoone voorwaarden en tijd van betaling mits stellende goede borg, ten kantore van genoemden Notarjs Roily. In do maand Januari 1870, zal er van wege het Bestuur der stad Veurne, eb door het ambt van den Notaris DE CAE, te Veurne verblijvende, openbare verkoopiug gehouden zijn van: Elk zegge het voobt. M.‘" DE CAE, notaris, te Veurne verblijvende, zal ter nabekende d.igteekeningen overgaan tot den Instel en Toeslag van de onroerende goederen hier onder beschreven: Gemeenten l'eurne, wijk liewestei poort Een bebouwd Hofstedeken, L— De Monileur behelst een koninklijk be sluit van 50 november, waarbij aan de stad Nieupoort een nieuw deel van het strand wordt afgestaan voor de uitbreiding van den dienst der zeebaden, in die slad inge- riebt. huis, schuur, stallingen cn verdere gerieflijkheden met de hoeveelheid volgens onlangs gedane maat, van 7 heet. 78 aren 55 cent. bebouwden grond, weide cn zaailand, gelegen binnen degeineente Veurne, wijk. Bewesterpoort en Moeres, bij kadaster van Veurne, seklie B, n.” 1297b, 1298a, 1298b, 1299 en 1301c en deel van n.' 164 der gemeente Moeres, (hel n.' 1301c alléén gelegen) dewijl de andere nummers eenen blok iiitmaken. Gebruikt door Carolus Cambier-Reynaert, met recht van pacht tot 1 oktober 1870. Verdeeld in 4 koopeu die zoo wel afzonderlijk als in verscheidene massen zullen geveild worden. Gemeente Lampernisse. Koop 5. De kadaslergroote van 1 hektare 97 aren 80 centiaren Zaailand en Maaigras in Lamper nisse, seklie A, nummers 48, 49, en 50. Gemeente Bulscamp. 6 en laatste koyp. Een schoon Buitenverblijf, met de kadastrale grootte van 42 aren 10 cent, gebouw den grond en hof te Bulscamp, langs de kalsijde, bekend bij kadaster seklie B, nummers 125 en 126. Thans ledig en onbewoond. De zitdagen zullen plaats hebben ter herberg Roode Leeuw, bij de echtgenoten Rielvelt-Cainbier, te Veurne, bij de Duinkerttbrug, te weten De Instel met gewin van 1/2 premie op Woens dag 22 December 1869, cn de Toeslag op Woensdag 29 December 1869, telkens om 3 ure namiddag. Titels, plans en konditien bertisten t’ejks inzage ten kantore van M?" Dl Cae, voornoeind, Vleeschou- j werslraat, n.’ 27. ‘fl

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1