VAA VEURNE. Belangrijk Bericht O O M E N Tl B 0 11 E N, I P il yi O M Ut A A N H E T a BEKENDMAKINGEN. Belangrijken Koopdag van HUIS MET ERF, BOOMEN OP STAM TRIOMF DER LIBERALEN- lugeschreven kiezers WOENSDAG 15 DECEMBER I860. ■i frank, krachtig vooral op den AAN DEL A N D B O U WERS. Openbare Verkooping GROOTE VEILING te Oostduinkerke en Coxyde. Prijzen 964 885 7 VolSlrCKie lin:ciuv.uv... 440 LM. l)e Hreyne-Dnbois, lib. kand. 485 L- l l“'- k.md. 303 Bij gevolg \vot'ilt AL el eene meerderheid van 92 stemmen Iksverlegenwoordiger van l._: 2-,:- ment Dixmude. Eene petitie van belang is aan de iiner gezonden door de landbouwers van I oekelare, strekkende om eene wel te i taken tegen de vervalsching’der guano, I il kostelijk voedsel voor den akker, en, I s goede vette, de bazis van den voorspoed es landbouwers. Dit verzoekschrift is in- ezonden geworden aan den heer minister I 'in binnenlandsche zaken. Men meldt dal er eerlang in den lonileur een koninklijk besluit zal ver- j cbijnen, waarbij eene spaarkas in de post- 'Ureeien wordt ingericht. De invoering van j ;it stelsel, sedert lang in Engeland toege- mst, was eertijds door verscheidene leden ‘er kamer gevraagd, en onder andere door *en beer Jamar, die het nu, te zamen met I ‘c,i minister van financiën gaal uilvoeren. ir zullen, schijnt het, vijf honderd post creolen zijn, waarin men stortingen zal binnen doen, van ten minste een frank. 'He nieuwe inrichting zal een krachtig I Cddel zijn om hel sparen vooral op den “Uiten aan te moedigen. Een zonderling natuurverschijnsel is Vierdag avond te Brussel, waargenomen. **e gansebe stad was in eenen dikken mist I Schuld, zoodat bet verkeer met rijtuigen “'torst moeilijk was. Eensklaps verdween “e mist, als of een gordijn werd ópgetrok ken. en men bevond zich in volle licht, 'mder eenen starren helderen hemel. Men kent de ijselijke ziekte, die de ‘Ooi genoemd wordt, welke op korten tijd ‘el gezondste wezen ter neder slaat en bet e' end doet aanwezig zijn bij de ontbinding van zijn eigen lichaam. Tot dusverre had men verscheidene stekende vliegen beticht, het gift der kool over te zeilen, na liet op de kranke of doode dieren te hebben ge baald, die men onbegraven laat liggen; maar nieuwe navorschingen hebben doen vaststellen, dal het de gewone vliegen zijn, die men in zoo groot getal in oude hof steden aantreft, welke het meest aan den mensch en aan het vee de koolziektc over maken. Men zou dan ook niet genoeg kun nen zorg dragen voor het delven tier doode huisdieren, het gevogelte medebegrepen, dal men zich maar al te dikwijls vergenoegt op den mesthoop of op straat te werpen. Het gerucht liep woensdag te Char leroi dat er eene werkstaking was nilge- borslen te Fontaine-I’Evèque, in de kool mijn van Carnièresen Mout S.‘Aldegonde. Gelukkig was dit gerucht zeer overdreven. Ziehier de feilen 80 a 90 mijnwerkers van 100 hebben geweigerd in de put van AJont S.‘ Aldegonde te dalen, eischende êene i verhooging van dagloon. Zij pleegden geene wanorde en men hoopt dal ze het Werk zullen hervatten. Veurne, 12> December. pei'Hoonen met I Jnnuari ‘m! komende, eene lliHChrij vilif{ op kll\ latTEVUE-BI.Al» nemen, den v;m heden af, tol min boven helde <l:ilnm, hel blml kottleloott I vangen. Iet Januari aaiiataande, zullen wij k eene reek* belangrijk© verhalen kleiiiblml mededeelen. Doze at- n<li|{|iiK x,‘' imiivang nemen met WRAAK VAN EEN IER, novelle, naar het KelMch. K o o I* A. TE ALVEIUNGI1EM. Te Vinchem, nabij Paul Walles. 86 koopen KIEZING TE DIXMUDE. l egen woord ige stemmers Nietige briefjes Volstrekte meerderheid De |Jreyne-M...,«.-, ----- De Croinbrugghe, kier- kand. wordt ALr De Breyne-Dubois, het arrondis- wanor(fe en men hoopt dal SUPPLEMENT l II ■o --A i van een TE ADINKERKE (PANNE). Zaterdag 8 Januari 1870, 3 ure na noen, ter her berg van Pieter Timmerman. ter Panne, zal M"r DE CAE, notaris te Veurne, vorkoopeo Een onlangs ilitlpwgeboawd Huis met 40 aren ak ker, tenzeifden gekuchte, gebruikt door de weduwe Pieter Decostcr, inedovcrkoopster. Ingenottreding tijdens de verkooping kenbaar teiuaken. T -r—wr UBüzrAAuJnaiJ»»»»»»»»» van De Notaris DE DRADWERE, te Veurne, zal veiling houden Donderdag 6 Januari (3 Koningendag) 1870, te Oostduinkerke, bij de dorpplaats, ter hofstede van de wed. Provoost, en te Coxyde, ter hofsteden van Enc.el Ketelers, langs de Boogaardestraat en van Desiré Hosten, langst den Burgweg en de Papedreef, van 176 koopen schoons langstammige populieren en wilgen Boömeii, als nog 2000 Busschen. Te beginnen om 9 ure voormiddag, te Oostduin kerke, ter hofstede van de weduwe Provoost; de ver gadering in de herberg de Casino, bij Joannes Tyteca, aan den Molen. Om 1 ure namiddag, te Coxyde, ter hofstede van Engel Ketelers, en onmiddelijk daarna op de hofstede van Desiré Hosten; de vergadering in de herberg de Fuut. Vele zware Populieren zijn zeer dienstig voor tim merhout, kloinptnaken en aanslagberd. Door de aangelegenheid van steen-en zandwegen valt het vervoer geinakkelijk. Betaalbaar met het verhoog tegen eersten Decem ber 1870, ten kantore van genoemden Notaris DE BRAUWERE. I Te bekomen bij J. CODLIER, koopman in groene Vlassen en herbergier in hel Zwarte Peerd, Vinchem: eerste kwaliteit van Zaailijnzaad in tonnen, voorts- kotiiende uit Riga, voor mijnheer Vandenbussciie en C.' fabrikanten in Vlas te Eesten. Hij verhoop de gunst van een-ieder. kwaliteit, genaamd Puik-tonnen 54 fr. 2dc Kroonzaad 51 fr. Depot te Veurne, bij TORBELLE, in den Pi.oeg. kei ijk dour de beide kalsijden waaraan de hofstede paalt. Verborging ter herberg van Leopold Fan de IFalle. Op 6 maanden tijd van betaling boven de koopen van 20 fr.’ mits gekende en begoedde borg stellende ter voldoening van den Notaris, en de onkosten komptant kwijtende. van Maandug 27 December 1869, om 2 uren precies na middag, lusschen de dorpplaats van Alverin- ghem en bet gebugte Vorlhem, langs de Zavelstraat, op zaailanden gebruikt door de gebroeders en zus ters Heciiwe. Zat de Notaris ROLLY, te Wulverioghem residee- rende, houden venditio v;m 27 koopen popeliers, olms en klemmers lmomen, alsmede een deel kroon- hont liggende op het hof der kinderen Becuwe. Opgewoonelijd van betaling, mits borg, ten genoegen v«m M.,ler ROLLI voomoeind. Op Maandag 20 December 1869, ten 2 ure nanoen ter hofstede bewoond door Aorbeil Barra, te Vin- chein, langs du kalsijde van Vinchem naar de Veurce-kalsijde, z.il M.’ BEERNAERT, Notaris te Alve- ringhem, openbaar verknopen: Olmen, Ilollapders. Keizerboomen en 1 Noteboom. Nota. Zeer veel dezer hoornen zijn dienstig voor wagenmakers; en den transport ervan is zeer gemak. ■v; V 1 “-I,

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1