UT J s te I t 80 VAN VEURNE, s JAAR. DECEMBER 1869. ZATERDAG 18 1 -- - handen des 1 j;e*iel<le datum, s voorop: ö'd aan die ’stad zou ge ven hebben. Galliot, andere kronijkscltrijver, beweert dat men ze erkennen kan als een der vijl' forteressen door 4I KJ,, Hffll al EEh UITSTAP I£ L IS I IV 15 GEDURENDE DE VACANCIES Be stad Namen ligt, zoo als ieder mijiier lezers Waarschijnelijk weet, aan den samenvloeit van de Samber en de Maas. Er bestaan versebillige meeningen over den oor sprong dezer stad. B’cene geven voor stichter van Namen, Aganippus koning der Belgen, tijdgenoot van Salomon en wel ken er oenen altaar ter cere van ïfeptunus of Nam zou ongericht hebben. Andere beweeren dat Namen zijn bestaan ver schuldigd is aan zeker heiden genaamd de Bour- gal die twee honderd jalen vóór (Miristus leefde; Andere nog, Cains, eertijds keizer van Rome, omstreeks het jaar 38 onzer tijdrekening. Er zijner nog anderedie verhalen dat een duitsche stam Tongrijnen genaamd, zien twee honderd jaren vóór Jesus-Christus in de streek van Namen rieêr- zette, en dat Sédroch, hun vierde kqning, zich meester van de stad van Aganinpus gemaakt heb bende, haar den naam gaf van Sédrochie; dat onge veer eene eeuw na deze gebeurtenis; de Cimberen, in Italië vallende, in Belgie een korps van 6000 A'emélcn lieten,dié Sédrocnieinnamëp,en haarden naam gaven van Aemetocenneoï Aemetum-op-Samber,. Zij voegen er bij dat, na de inname dezer stad door A'.r 2208. Het Blad verschijnt 45/ creel van den regent des koninkrijks af waarbij hel genadcdccreet van 10 novem ber 1868 ook op de koloniën wordl loege- pasl. Echter zijn de personen, die deel aan den laalslen opstand van het eiland Cuba genomen hebben, van die uitzondering uiigeslolen. De spaansche corles houden zich sedert drie dagen onledig mol de zaak derju- weelen van de kroon, die men veronder stelt door de koninginnen Isabella en Christina ontvreemd te zijn. De beraadsla ging loopt nu over het punt om te welen of er voor die zaak een parlementair on derzoek zal ingespannen worden, zooals een voorstel luidt. Veurne, IS December. De pei’Hoonen <lie met 1 J«nuai*i lioniellile, eeno i>«-t vi:i nemen, ixullen van lieden al", tot aan boven* het blad hoMteloow ontvangen. Met januari aanslaande, zullen wij ook eene reeks belangrijke verhalen klelnblad mededeblen. Deze af- nemen met naar liet IJZEREN WEG VAN LICHTERVELDE MAAR VEURNE. De Senaat heeft deze weck de volgende wetsontwerpen, alreè door de kamer aan genomen, overzien, te weten: wel be palende bet contingent des legers voor het jaar 1870; budjet van oorlog zelfde jaar; wetsontwerp waarbij wijzigingen worden gebracht aan de wijze van toelating en be vordering der officieren van den gezond heidsdienst des legers; budjel van ’s lands- middelen voor 1870. In de laatste zitting des gcmcenteraads van Luik, is nogmaals kwestie geweest over het godsdienstig onderwijs, te geven in de nieuwe middelbare school. De bisschop van Luik weigert de mede werking der roomsche geestelijkheid, in geval er ministers van andere eerediensten in de school worden loegelalen. Dat hei schepenkollegie niet geneigd is om den eisch van den bisschop in te wil ligen, blijkt uil het volgende antwoord, ge geven aan Mgr. van Luik: Indien een katholieke priester in onze middelbare school gekomen ware, ten einde het godsdienstig onderwijs te geven, zou hij zeker met eerbied en achting ont vangen zijn geworden. Daar liet schepenkollegie van Luik echter de vertegenwoordiger is van de burgerlijke wet, kan hel niets anders dan gehoorzamen aan de (.rondwet en de wel len van bet belgisch volk. Wij hebben onze medeburgers allen de Romeinen langs de Maas opgericht, en waarvan de korte beschrijving van het keizerrijk, in de V.c eeuw geschreven, melding maakt. Paquot, meent dat men dien oorsprong moet vinden in de fransche woordgronding Na-mund zinspeling op de samenkomst van Samber en Maas. De Marne, geeft haar ecnceltische oorsprong: Aa-maen, vallei van steenen, en wijst de VI.c eeuw aan als tijdstip der stichting van Namen. Eindelijk vindt men nog andere die de beteeker.is vinden: Aam, gesneden, ucon, rots, en dan nog deze van Aant meur, groote rivier. Gij ziet, goede lezer, dat men niet al te-straf een stemmig is geweest op den oorsprong van Namen; daarom zal ik u aanraden van uit deze vcrschillige meeningen deze te kiezen die u meest aanstaat, en dezelve voor de eenigc echte te behouden. Maar vooraleer nochtans dat gij uw keus gedaan hebt, moet ik u zeggen en dit steunt op vaste bewijsstukken,dal, op den grond waar Namen gebouwd is, er in 689, een kasteel te vinden was Aamurum castrum genaamd, hetgeen bewijst dat de stad dan niet bestond, of ten minste dal zc dan maar van eene zeer kleine aangelegenheid was. De oude stiftkerk van Onze Vrouw, thans niet meer bestaande, welkers oorsprong de overle vering aan den H. Maternus toewijd, bestond zon der twijfel op het einde der IX.e eeuw. Een schrijver der X.° eeuw, rangschikt Namen alsdan Aamon genoemd, onder de steden van Belgie, De kamer heeft zich deze weck bezig gehouden met de beraadslaging der titels I, 11, IV, en Vil van boek Ivan hel handels- I wetboek. zullen zich tSSChuld in kleinblml nieiieucv. i kondlgiiiK ^-i(1 aanvang wo,.lJninelee.,e.1.eCr- i OvEiueiciiT. r.> van Frankrijk zet der kiezingen voort. i woensdag levendig dooi’ den heer Ban kandidaat van liet gevraagd -werd verwor- met 155 stemmen tegen 112 en de iezing werd geldig verklaard. Het schijnt dat de keizer der Franschen ne ver indel ing zijn ininislerie te brengen en alles in i.ii. let ü:i hel nazien der het sluiten der sessie. Staatsblad kondigt <‘in- leden, die bel nieuw menslellen. Het is de 1 gt een de- I Ccesar, de Romeinen hare muren eropbouwden haar Aovus nl noemden: dat Cams Caligula vermeerdert liet kasteel champeauuit- murus of Aeumtir noemden; dat die versterkingen door Gaius Caligula vermeerdert werden; en eindelijk, dat op dat tijdstip, de stad zich of» den berg van het kasteel Cchampeauuit breide, lot aan de plaats hedendaags nog Vieux mur of oude muur genaamd. Daar zijn nog andere legende-schrijvers die de woordgronding van Namen in de woorden Aam en Murcia gezocht hebben, twee godheden die er aan gebeden waren. In het voorbijgaan moet ik zeggen dat den gód Xam eene groote rol in de heldengeschiedenis van iiet graafschap van Namen vervuld, alhoewel het bestaan van dezen celtischen of germaanschen afgod niet min als zeker is. Volgens eene overlevering, wanneer S.‘ Maternus apostel dier streek te Nemetocenne aankwam, vond hij er Nam in zeer T'Qötc vereering; door den apostel der Heeren bezworen, gaf den afgod geen orakels meer, van daar den naam van Aam mutus. .Men zegt insgelijks dat Auberon, zoon van Clo dion zich te Nemetocenne gevestigd hebbende, haar den naam gaf van Aa-muër, naburige muur. Croonendaal, 'kronijkschiijver der XV.0 eeuw, is van gedacht dat Naymon, beiersch opperhoöfd, in’ de VIII.e eeuw, zijne naam aan die stad zou ge- haar den j kronijkschrijver, beweert dat men rlnnr POIJTl Kli Hel wetgevend korps altijd het nazien c kiezing van den heer Clement Duver- ois is in de zitting van Higerand geworden ‘I, die hem begunstigden I el persoonlijk gezag noemt. mlerzQek over <lie kiezing geldig verklaard. ,- keizer ii besloti'ii heeft nog ge an l.... en slatu t/uole laten, lol na olmachten en I Het italiaansch I ejijk de lijst af der aliaansch kabinet .samensieucu ieer l.anz.i, die geroepen is geworden tot iet voorzilleisch.if» van den raad, mei de im tefeiiille van binnenlandsche zaken. De I lieuwe ministers hebben in I ionings den <ted afgclegd en leden voor de kamers aanbieden. De wet vóordóvesliging dqr staa s door de kamer der afgevaardigden van Pmizen gestemd get.», lerheid van 11 i stemmen en met do wij zigingen, die er door de commissie waren aan locgebrachl. Dit is een goede uitslag waarover de minister van linancien, de beer Camphonsen. zich verheugen mag. Hel spaausch staatsblad kondig* rn allen Woensdag in Sup- allen Zaterdag CII Dixinnile al clilvrij- 6-55 9-55 J0 00 fr. L jaar fr. 7-00, 'l r ('8.* VEUVOLC). ‘■heul, liiHcliriJvinj£ betaalbaar I uor Stad; (I i»aaii.J.-ii, fr. 3-25 Een jaar, I °Oi gutmc.h Hrlgie: (I maanden, fr. 3-75. E oor Frankrijk: Ir. 10-öU 'sjaars. l‘Cfl ationderlijl, nnintner 10 O' kendmakineen 15 centiemen den drukregel Ale'll schrijft in bij I’. Htckeboeb, Ooststraat te Veur ne, en op puslkantooren van hel Kijk. Brieven en geld vrachtvrij- EWI NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT. Van Veurne npar Lichter»vide 7-00 i 1-40 4 50 6-10. Lichlervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05. Hijzondet e treinen den fl'oensda g. naar Veurne 8-00 12-35 Veurne naai Bix. 9-00 1-50 IJZEREN WEG VAN DIXHiüDE NAAR NIEUPORT. Van Nieuport naar Bixmndc 6-55 11-35 4-40. 6-05 Dixniude naar Nieuport 9-55 2-35 5-20. 8-50 gmxnnaWKnKwiiiMmii-MWMgM—ge»—r j .uiiiumuD v- a i en

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1