L -i-F verplichting! J cn bloedige WJ-»- va“ do eis,-! besS 60 Va" de L ecl>‘ '/•I VAN VEURNE, NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT I 2j EïaóinJds^^^S^ gewt Hunvadeidan ievendi^2«rzang*eln 'velk( driekleurig vaJdsch li^^'d ge»«n met nog trillen, en dol iu He Belgis ^n kek het aandenken t(CVens kand ge/e vlay Ja, vriend fcHkoeJe^hWe^^en, leden, kan niet laboer n' 'lg va gaan en de SaJ1 Ssen e ®°n Zoo vrijdag 24 december 1869. JAAR. F Frankrijk te begeven. Graaf en wordt te Londen vervangen Gosselies, 280; 5,200 3,419 3,569 I Roeulx, 101 lio, gezant van Porlugaal te Londen, gezant bij bet hof van Rome be- r~ -■- ’"--J----- burggraaf Seisal, gezant van Porlu- ATHENEUIÏIS EN IIIIDDELBARE SCHOLEN. Meer dan eens hebben de klerikale gazet ten geschreven dal de onderwijsgestichten van den Staal van jaar tot jaar mihder leerlingen telden. Dit schrijven is niets anders dan eene reklaam, ten voordode van de geestelijke etablissementen, en de volgende label zal ten duidelijkste bewijzen/ dat juist hel tegenovergestelde plaats heeft voor de ge stichten van den Staat. Zoo lelden de 10 koninklijke atheneums in: 18GG 1867 1868 1869 I N.r 2209. Een telegram uit Londen bevat eene belangrijke lijding, doch die echter a bevestiging behoeft. Frankrijk zou de Jrhanil genomen hebben om voorstellen 1 ontwapening te doen en voorstellen in n zin zouden reeds gedaan zijn aan de •inetlen van Berlijn, Weenen, Peters- rg, Florencie en waarschijnlijk ook aan van Londen. !,i bel fransch wetgevend korps heeft de -I* Rochefort bel gouvernement onder- ‘agd over den maatregel van uitdrijving, lotnen legen den spaanschen republie- nscben uitwijkeling Paul Angulo, en aft tegen diestrengheid de tegenwoordig- id van koningin Isabella gesteld, verban- 11 en openlijk samenzweerende legen hel lansch gouvernement. ijflig middelbare scholen in: 1866 1867 8,021 1868 8,050 1869 8,313 Ieder middelbare school zonder telde op 9 november 18G9, hel volgende getal leerlingen: Antwerpen, 540; Boom 121; Lier 153; Mechelen, 206; Turnhout, 308; Aarschot, 153; Diesl. 105; Hal, 202; Jodoigne, 172; Leuven, 204; Waver, 155; Brugge, 226; Veurne, 111; Nieuporl, 156; JJperen, 149; Aalst, 309; Gent, 258; Ronsse, 118; Alh, 138; Beaumont, 121; Braine-le-Comte, 131; Houdeng-Aimeries, 186; Mons, 152; Paturages, 133; Peruwelz, 193; *"t; Saint-Gbislain, 95; Tbuin, 3,185 leerlingen. Op 10 november 1869, waren de leer- deze gestichten volgender wijze 592 leerlingen. lingen in verdeeld Au t wet pen Brussel 745 Brugge 153 Gent 538 Bergen 237 Doornijk 242 Luik 694 Hasselt 228 Arlon 261 Namen 226 Ziehier thans hel getal leerlingen der 7,992 leerlingen. in het be- IJZEREN WEG VAN LICHTEfiVELDE NAAR VEURNE IJZEREN WEG VAN DIXMUDE NAAR NIEUPORT. Veurne, 24 December. 45/ Dc kroonprins van Pruisen, van zijne s uit het Oosten lerugkeérende, heeft h te Napels en daarna te Florencie gehouden, alwaar hij koning Vielor- amanuel een bezoek heeft gebracht. De ins, zijne reis voorlzeltende, is den 19 Cannes aangekomen, alwaar zijne go din zich met hunne kinderen bevond, ‘l prinselijk gezin zal vóór hel einde der land te Bei lijn terug zijn. Nu hel zegelrecht op de dagbladen in ’•igarie afgeschaft is, wordt hel voor hel Stenrijkscli gouvernement moeilijk om recht voor de cisleilhaanscbe helft van l rijk lebehouden. De dagbladschrijyers- Teeniging Concordia van Weene i, dit in ntnerking nemende, heeft aan de kamer r afgevaardigden een verzoekschrift ge- y >urd om den dagbladzegel af le schaffen, halve Oostenrijk beslaat in Europa dit ebt nog enkel in Frankrijk, Pruisen en ‘eden. Eene depeche uit Lissabon meldt dal, j ar maarschalk Sahianha bleef aandrin- om zijnen post van gezant te Parijs le i’laien, zijn omslag is aanvaard geworden, m gelooft over het algemeen, dal de er Ribeiro hem zal opvolgen en die di- onaaal binnenkort Porlugaal zal verlaten ‘1 zich naar Frankrijk te begeven. Graaf (-‘radio, gezant tot i •enid, or I i ÖO' al te Brussel. de Gazelle van --*-•) 01.)- zij hunne verSp/^W j ïusclii’ijviugf betaalbaar voorop: oor Stad: 6 niiiaixlt ii, fr. 3 25 E«*n j xir, 6-00 fr. He> IHBAOE, Wetgevende R..' S°uvernc- geboden op jjers een Wetsom fabrieken. POe Werkder H.S°.nl'Ve °'ilwerpgezOnlC(;'iHnissie van zien dOeil kwestie; zij denk??11 kening moel kl verschilLme f.u ?U(1en 8e»ijkheidad*tber‘<;kati( hen zich va» te beroovet). 'v,,ist I toegelaten, ,,,et Uteer 0,0,1 I hebben bernp01' dat 7j z°uden menlaan,i ,bt-Zij be^iyV'vaali voering der Pz,chters e| bet g01 kiezen onder?«‘aken J;lsl met achtbaarheid L pe,’sonen A0 bewr P°sitie '«Moe»1, ^nne'^^door ven, dat de -de "’aarlJ aiSc,1ar zullen worde. ,eu've von z°u VVi!J ziJ’n gelnH^komen180 Uiflen van het we, i. 1 k|<ig te dagorde ko/6; kinde,.^ dai de vei nemeniet) Jj'1 (Jat de Overa| zoeken sie||e z,tk welb v.ei’Schi|Ji aan de ki«der/Van <le b/dfen aan ven „aro oldel)e/s onli.|d£ WU]V a Lieve I,n^kem ci;j dat ik in uJj&van treft, want ak2et ee,i arrtU^e kin» liefhebberij. °U<1 too»Jk.el Ovei )e,1> te Zondag Jjest ^knin,^/‘et t001 belangstelling 'as ik m 11 dit is danig, dat voor2a. eerna ken in (J ‘s e fest aanstaande verfJ/c‘i'de 1.? naSel-n’ (le ij, De 'Vuh4ï"«>s4?;o»“vi,JS lwl>l! Iieele karavaan” 'm»»ars [e Hein ?Sa Zij geheugen heJp> en 1. k°inen ooi heid, zij de//oeï «Och 's niet n?k 'net ter, ojivoerdent "./■V’/nni "’elk vn'01'"' werd bejegend 'A^°e ^«/'‘de ei brachten, fflef’/'i in Cats lg^Sche j vooral de tn>ere/ f ^en ]uj met to< Er is bij 0„;«>/rrt,8c 'be«- Bij koninglijL noemd: Tot bu/besluit Vq Beliaeghel; tot s^^estcr' t'111 dezer IJper: tot schePe hePen, i(I veurne ’d'v ÜVntionau j januari tot 31 dec^’ïtie. te laten in?c|lri. r»nbeP jongelil voor den dienstJ 7n voor on bZ1Jngeh, 105; Iloei, 198; Limburg, 199- S»., onn Slavelot, 127; Vise, 256; Waremn e’ Maeseyck, 151;St-Truidei 168- t b 216; Marche, 130; Ke ,f 'fo"’shn’ Hubert, 45; Virion ls>\ S,nl' Couvin 9Ö! I3I/^'',|!,’(;.I’O Ito/’- 1rl'’l'l'P»'?lle, 67; lloeheforl, ’l 00 Staat, iets wal enkel moet worde n het'onl" aa-n (-en toeneme»den bloei Si cl onderwijs in deze gestichten. De kalbolijke gazetten zijn zeer gehikkio- wanneer zij mogen aankmUligCn& d-1 wederom een aantal Belgen naïr bL Uamme, waarnii men dni.leliit T,"' maken op „elke nnmiei aanwerfi voor den Paus: Zouaver Ui‘87er va" de eaxlle n Blanckaert, old lp s-l'einandus woensdag naar Brusselis J verh’ol l’er ed°n ei'zich ie laten enrolcren vnn i 0,11 J lijke zouaven. Ik ben zickèlid PaUSe' niet meer genezen' t °n kan zeJf« I karlziekte <lie mij seVert Tor a U1 V1'1 Cene maakt om te wenen, wachGVü|nbek'vaam blik af, dat de dood mii h° ,00gei1- jonge kinderen aannee m dal.'nenzi'lke vragen wat en wal zii •1r|1|l’ f nde/ cens le t’oept WTaak voor God aten?Ja! het de i'veum; en ik bedank ^eo^riSlijk.20" I Jo«'srii BLANCKAERT '«-„„.ns,er, Snoven,her (860 ement |1( -- -e kinderen ?or d/^- O ?e,sck -50 op al J Van Nieuporl naar bixmudc Dixiuude naar Ricuporl 1‘OUTIEli OVERZICHT. Men nx-hli uit Parijs, dat de heer Olli- r op stellige wij/.e de beweering der dag- iden logenstraft die zeggen dal hij sedert vereeniging van hel wetgevend korps ■t de vorming van een minister! gelast i in: ITESTI verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Sun- -- Van Veurne naar Lichtervelde 7-00 11-40 4 50 O IO Lichtervelde naar Veurne 9-10 1-50 2-30 8-05 Bijzondere treinen den H oc„sda Dlx.nude naar Veurne 8-00 12-35 - Veurne naarDix 9-00 1 o'kk 1135 4’40- 6 °5 9-55 2-35 5-20. 8-50 De pei-Koonen die niet 1 Januari eentlkomende, eene iiiNchrijvinir op bet VItV ICIt TENTIE-HLAI) nemen, muilen van beden al", tot aan boven* «CMlcIde datum, bet blad kostelooa ontvangen. Niet Januari aanstaande, zullen wij ook eene reekw belangrijke verhalen in kleinblad mededeelen. Deze af kondiging zal aan vang nemen niet: DE WRAAK VAN EEN IER, novelle, naar het engelBch. llei men Zonavo]] ar is oij oas .v^yte Ilotse Botseen el Blad ent. °or gan^ch België: 8 maanden, fr. 3-75. E n jaar Ir. 7-00. <>or Fianknjk: fr. 16-50 ’s j aars, on nfxundei lijk nummer 10 c.' eLcndiDakingen 15 centiemen den drukregel en schrijft in bij l’ Kvckïbulb, Ouslstr.mt 6, te Veurne, en Poslkuntooren van het Kijk. Brieven en geld vrachtvrij Hoe men Zouaaf wordt. - O con i v< ■j

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1826, 1834, 1841-1842, 1844-1849, 1852-1861, 1863-1869, 1872, 1874-1897, 1899-1903 en 1905-1912) | 1869 | | pagina 1