I I VAN VEURNE I b 3 I i I i n NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT a u-i N. 217. ic strijd zal g> 8 Dinsdag heeft de Kamer bare werkzaamheden hernomen. Bijna alle de leden waren op hunnen post, want er was vastgesleld dat het budjet van openbaar onderwijs zou gestemd zijn. M. Malou heeft nochtans van die stemming willen afwijken met nogmaals de opgave te vragen van de bevolking der scholen bij gemeente. Hel ministerie heeft zich in die strik niet laten vangen en, met 70 stemmen legen 56, heeft de Een afzonderlijk nummer 10 c." Bekendmakingen 15 centiemen den drukregel. Men schrijft in bij den drukker-uitgever, Oostslraat, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeelingen, artikels of brieven, behoorlijk onderteekend, alsook bekendmakingen uiterlijk legen Vrijdag middag toe te zenden. Veurne, Februari. en allen Woensdag in Sup- l>e IKich vooruit zich ten. Schoon wij nog vier maanden van de aanslaande wetgevende kiezingen af zijn, zegt <lc Koophandel, is reeds de aandacht en dertig soldaten der wacht werden gekwesl; en reeds vijf zijn er dood. In den planken vloer der eetzaal werd daardoor een gal gemaakt van tien voel lang en zes voel breed. Ten gevolge van een gelukkig toéval was de keizerlijke familie nog in de eetzaal niet bijeen. De onverzoenbare secte der Nihilisten blijft dus haar werk van vernieling en moord hardnekkiger dan ooit voortzetter). Zij ontziel niet en vreest niel. Zij moet alom aanhangers hebben, zelfs in hel pa leis des keizers. Zij schijnt de dood der keizerlijke familie gezworen ie hebben, en voor niets te zullen achleruildeinzen om dit doel te bereiken. Van waar al dien haat, lot woede en razernij aangehilsl? Men kan dit enkel hierdoor verklaren, dat hel russisch volk de alleenheermaalschappij moede is, en meer vrijheid, meer zelfsregeering, een grond wettig beheer wil. Maar zal men dit door de moord en vernieling bekomen? De keizerlijke familie, zich gehaat en ver volgd ziende, denkt nu slechts aan nieuwe beleugelingsmaalregelen en nieuwe streng heden en de klove lusschen verst en volk wordt hierdoor steeds grooler. 54/ JA Alt. ZATERDAG 21 en 2>ixnuule naai* Xieuport. 9-08 1-43 7-45 Nieuport-Dixrnude 0-00 6-55 12-05 4-25 6-03 8-03 10-12 2-43 8-49 Dixmude-Nieuport 0-00 9-50 2-23 5-05 8-30 loe aan de liberalen en 16 aan de kieri kalen. De klerikale partij zal de worsteling maar kunnen aangaan te Antwerpen (1 zetel), te Nijvel (4 zetels), le Philippeville (2 zetels) en te Arlon (1 zetel). In de provincie Luxemburg staan de zaken uiterst goed voor de liberalen, en onze tegenstrevers zullen er bovenmen- schelijke pogingen moeten aanwenden om zich slaande te houden. Zelfs te Namen en le Brugge hebben onze vrienden hoop op overwinnen. Antwerpen is hel echter waar de groole slag moet worden geleverd, en daar is de zegepraal schier niel meer te betwijfelen. Men weet dal de liberale meerderheid in de Kamer van 12 stemmen is. Eene verplaatsing van 10 stemmen is derhalve noodig om het ministerie schaak te zetten. De omver werping der 4 liberalen le Nijvel en van M. Tesch le Arlon zou dus vol doende zijn om dien uitslag le bekomen. Maar M. Tesch zetelt le Arlon als op een rots en in de laatste kiezingen le Nijvel zegepraalden de liberalen met 200 stem men meerderheid. Er is langs dien kant voor de kierikalen niets te verhoopen. Blijven dus de 2 stemmen van Philippe ville, waar de kierikalen geen oogenblik durven op rekenen en die toch in geen ge val hun de meerderheid kunnen geven. Wat M. de Wael betreft, eerder zouden de kierikalen de maan met hunne tanden kunnen nemen, dan hem le doen vallen. Dus dal, alles op zijn beste genomen, de kierikalen enkel zouden kunnen houden wat ze hebben. De kansen slaan echter overal voor onze zaak zoo schoon, dat wij er mogen op rekenen den vollen zegepraal te behalen le Antwerpen en in Luxemburg. Maar er moet gewerkt, onverpoosd en krachtdadig gewerkt worden, want onze vijanden slapen niet en zijn er gedurig op uil hinderlagen le spannen en oneerlijke middelen te zoeken. Van nu tol juni dus gedurig aan de kie zingen gedacht. FEBRUARI iWiO. daarop gevestigd. Zeker is hel, dat die kiezingen zullen plaats hebben op hel terrein dgr school wel en diensvolgens de str ijd hevig wezen zal. Van nu af worden er berekeningen ge maakt die niet van belang ontbloot zijn, leder legt ze uil op hel voordeeligsl langs zijnen kant. Laat ons dus ook eene kleine berekening maken. In juni zullen er vijf provinciën deel nemen aan de kiezingen, le weten Ant werpen, Brabant, Weslvlaanderen, Luxem burg cu Namen. De arrondissementen, waar str ijd zal ge leverd worden en waarop de bezondere aandacht gevestigd is, zijn: Antwerpen, Nijvel, Brugge, Namen, Philippeville en heel Luxemburg. In T geheel 25 zetels. Van die 25 plaatsen hooien er thans 9 Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; plenienl. Dnuctirijving betanlbnar voorop: Poor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, fr. 6-00. oor ganseh iïelgie: 6 muunden, fr. 3-75 Ecu juar, fr. 7-00. I'oor Frankrijk: Ir. 16-50 ’sjaars. Vertrekuren van den ijzeren weg van OuiukerLc, Veurne naar K.ichtervelde llumkerke naar Veurne 6-00 11-02 3-40 5-00 Lichlervelde naar Veurne 7-00 Vem ne naar Lichtervelde 7-09 12-13 4-40 6-10 Veurne naar Durnkerke f r<H.I 'FlICfi OVEHZiCIIT. Vijf D>’ Nationale Zeiltuig van Berlijn had dezer dagen gezegd, dal er onderhande- lingen lusschen de gouvernementen van Nederland. Engeland en Belgie waren aangeknopt, lei regeling van het vraagstuk «lei suiker s Die tijding wo. dl thans tegen gesproken door eene ollicieele verklaring van hel nederlandsch gouvernement, lui dende dal er lot heden geene verandering gekomen is. in de internationale regeling van gemelde zaak. Nieuwe onderhandelin- gen zou .en m rar mogelijk zijn, indien de belanghebbende mogendheden de gedeel telijke opoffering wilden doen hunner inlandsche wetgevende vr ijheid. De tweede neder laudsclie Kamer heeft hare werkzaamheden hernomen, liet gou vernement heeft de overeenkomst voorge dragen, met bel groothertogdom Luxem burg voor de r egeling der schuld gesloten. Hel bureel van den franschen Senaat heeft de commissie benoemd, voor het onderzoek van het wetsontwerp op de kr ijgsaal moose uiers. Hel ilaliaanscu Parlement is heropend, De tr oonr ede zegt dal de hervorming der belastingen, met het oog om de lasten der arme klassen le verminderen, en de uit breiding van hel kiesrecht een heilige plicht zijn jegens de nagedachtenis van koning Victor-Emmanuel. Hel gouverne- tncml zal dus wetsontwer pen voordragen voor de trapswijze afschaffing van liet maalrechl en voor de kiesher vorming. Ita lië ver langt vurig de handhaving van den vrede en zal slipt het verdrag van Berlijn naleven. liet turksch gouvernement heeft de ofli- cieele medcdeeling ontvangen van het voorstol van hel engelsch gouvernement, om hel vraagstuk der grieksche grensrege ling aan eene technische commissie te onderwerpen. Eene dépêche uil Petersburg, bevat de tijding van een nieuw schr ikkelijk schelm stuk ongetwijfeld weder hel werk der Nihi listen, een schelmstuk, dat voor doel had om het Winterpaleis, hel tegenwoordig verblijf der keizer lijke familie, le doen in de lucht springen. Wij laten hier die depeche volgen. Eene ontploffing heeft dinsdag, 17 dezer, plaats gehad in hel Winter paleis. Geen lid der keizerlijke familie werd ge troffen. Er was eene mijn gemaakt onder* de wachtzaal, die zich onder de eetzaal bevindt, die men doen springen heeft. $9 I 1»U|UV ar^c’ Sic ïittMiei*. nn 71H1.O whvb linnr r>n •:V - v. x.- 7-r

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1880 | | pagina 1