VAN VEURNE M. CHARLES MEYNNE, I H I i NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT j I ..«q n X.' 228 l «SO. ZATERDAG 8 Mi l graaf Ctrolyi inat Je luieren Gia.I- vergadering V Kicking voor <lo kaniei* van M .limi 1KMO. Liberale Association van Veurne en van Nieuport. Zie bier den omzendbrief dien hel Comiteil der liberale Associa tie van hel arrondissement Veurnc KANDIDAAT ADVOKAAT. lol de aanvaarding aangebodene leden Op 8.e" om eenen kiezen. stone en Granville, blijkt, dal hel engelscb kabinet prijs hecht aan uitmuntende Oostenrijk en Op zondag aanslaande, 9'“ dezer, om -4 uren ’s namiddags, zal er in de herberg de Keizer nogmaals eene algemeene vergadering onzer liberale Associatie plaats hebben in de welke de heer CL*. .Meynne het woord zal voeren. Alle kiezers, aangeboden door een lid der Asso- I cialie, zullen deze mogen bijwonen. Men schrijft in bij den drukker-uilgever, Ooslstraal, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeelingen, artikels ol'brieven, bel poiiijk onderleekend. als ook bekendmakingen uilerlijk legen Vrijdag middag toe ie zenden. eenen groolen hel handhaven van betrekkingen met hel niets tegen hel verdrag van Berlijn zal ondernemen of aanmoedigen. Hel is op aanvraag van graaf Granville, dal de tweede dimplomalische poging, ter veref fening vap bel vraagstuk van .Mon tenegro, gedaan is. Lil Conslanlinopel komt de lij ding toe. dat de gezanten aan hel lurksch gouvernement eene geza menlijke nota overhandigd hebben. Die nota luidt, dal hel antwoord van T urkije op de eerste gezamen lijke nota niet voldoende was, en de gezanten daarom, op last hunner regieringen,vragen dat het lurksch kabinet binnen korten Lijd bepaald zon laten weten, of hel besloten is, ja of neen, de. plaatsen op nieuw te bezetten, onregelmatig ontruimd, om die aan Montenegro te overhan digen, gelijkvormig hel lurksch- montenegrijusch verdrag. Rakende de algemeene vergade ring der liberale Associatie van Nieuport, lezen wij in de Stad Nicu- porl hel volgende: Bij de opening der talrijke zitting, al hier ter Esperance gaf de heer Voor zitter te kennen .dat, bij telegram, de vereeniging van Veurne liet kennen, met geestdrift de kandidatuur uitgeroepen le hebben van M. Karei Meynne, advocaat I te Brussel. Nauwelijks had hij die woorden uitge sproken of de veree.niging barste los in luide bravos, en door een algemeen hand geklap, gaven de leden le kennen dal, óok zij, met vreugde deze kandidatuur ver namen en goedkeurden. De korte maar welgepaste woorden dal de heer Van Cuyck verders uilsprak, waren een krachligen oproep lol allen, om, mei één en hetzelfde voornemen be zield, den waarden inboorling le doen zegepralen, ten einde het vrij en onver- slaafd vaandel van Veurne-Nieuporl hij ’s landsbestuur hardnekkig verdedigd en vlekkeloos behouden worde. Rond tien ure werd de zitting gesloten onder hel gecstdriflig gejuich der talrijke aanwezigen, klaar bewijs dal iedereen I begreep en overtuigd was dat de liberale gezindheid moedig en met volle hoop in het strijdperk treden kan mei den heer KAREL MEYNNE. Veurne, H Mei. 1 warm aanbevool. Hij verleende als dan hel woord aan de aanwezigen, T zij om den vooi loopigen kandi daat le bestrijden of le ondersteu nen, T zij <»m nieuwe kandidaten voor le stellen. De vergadering hare goedkeuring hebbende le ken nen gegeven, werd op voorstel van den heei' Schepen Ollevier, dd. Burgemeester, de definitieve kan didatuur van den heer .Meynne onder de luidruchtigste toejuichin gen uitgeroepen. De Ondervoorzitter, de heer De Hoon, moedigde vervolgens de aanwezigen tot ijverige werkzaam heid aan; door voorbeelden gaf hij le kennen, wal men, ook op poli tiek gebied, door aanhoudende werkzaamheid vermag, en hoe de gestadige pogingen ten voordooie eener goede zaak met hel vast ver trouwen dal zij zullen gelukken, ongetwijfeld lot de zegepraal moe ten geleiden. Door andere voor beelden deed hij de meer en meer verdrukkende houding der poli tieke priesters uilscbijnen, en wees op de dringende noodzakelijkheid, wilden de Belgen uo£ dep naam van vrije burgers verdienen, gcene pogingen te verzuimen om de iieerschzuchlige strevingen der priesterparlij onschadelijk te ma ken. Warme toejuichingen bewezen dal de vergadering in de meening van den spreker deelde. Na eenige schikkingen genomen le hebben aangaande de aanslaande vergadering, werd de zitting ge heven. heer Voorzitter nam vervol gens hel woord door overtuigen de bewijzen deed bij de noodzake lijkheid van den strijd uilschijm n en maakte de redenen bekend, die heden de liberale partij tegenover hare tegenstreefster in eenen guu- sligen toestand taatsen; hij gaf kennis van de onderbamlelingen des Comileils met de invloedheb bende politieke vrienden van hel arrondissement, van de pogingen aangewend om de kandidatuur aan le bieden en le doen aanvaarden, van de voorstellen van kandidaten door de leden, en verklaarde dat de beer Charles Meynne, advokaat te Brussel, de eenige was, die er in loegeslemd had zich als voorloopige kandidaat te laten voordragen ter zelfder lijd hij deze kandidatuur, 8>olitieS< Overasiciit. Niets nieuws op politiek terrein in Frankrijk, dan de benoeming van M. Leon Say, lol gezant van Frankrijk le l.omlen, meegedeeld door hel Journal officiel en onrust wekkende berichten over den ge zondheidstoestand van M, Martel, de ontslaggevende voorzitter van den Senaat. In Engeland is de politiek nog kalmer dan in Frankrijk, daar eersi zal deze hare rol beginnen met de herkiezingen voor de aange- stelde ministers en later bij de heropening van hel Parlement. Is eene der parijsche correspon denten van de Köln. Zeil, goed ingelichl, dan heeft de Fransche egeeriug de bewijzen in handen, dat Je ongeregeldheden le Bijssel hel gevolg van opruiing zijn ge weest, welke de klerikalen van den aartsbisschop van Kamerijk, ont vangen hadden. De berichtgever "eel niet of de bewijzen openbaar gemaakt zullen worden. De prelanl zou gemeend hebben •lie rustverstoring le moeten be werken, omdat hij geloofde dat de groote meerderheid der inwoners 'au Bijssel zich bij de manifestatie •en gunste van de jcsuielen zou aansluiten, en op deze wijze een inonster-demoiisiiatie legen (Ie M.iaiT-decreten zou gedaan worden. De italiaausche hamer is omboll en er moeten nieuwe kiezingen plaats grijpen. De strijd zal hevig zijn lusscheu g Hel Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar t'oor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, fr. 6-00. Voor gansch Relgie: G maanden, fr. 3-75 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk n miner 10 c." Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. Reklainen 50 centiemen den regel. Verlrekuren van <len ijzci**Mixveg; vs>n Ouliikcr-ko, Veurne nam* en Diximitle tiaar l\'ienpoi*l. NIEUPORT- 0-00 I D1X.MUDE-NIEUPORT 7-45 M/ JAAR. aan al de kiezers ,v;ln liet.arrondis sement heeft lowgesluurd. U.W. Juni aanslaande, komt gij bijeen Volksvertegenwoordiger le i Dezekiezing is zeer gewichtig, want van haren uitslag hangt grootèndeels het wel zijn af van onze streek. Een ieder begrijpt, inderdaad, dat wij tegenwoordig, door de tnsschenkómst van onzen klerikalen Senaleur of van onzen klerikalen Volksvertegenwoordi ger, die in alle omstandigheden hei mi nisterie bestrijden, geene voordeel. v het Gouvernement kunnen bekomen. Het is dus hoogst wenschelij -m l belang van den siolfelijkpn voorspan van ons arrondissement, dat die stam van zaken ophoude, dal wijle eenen beschermer vinden, dat wij i i Kamer vertegenwoordigd wezen, mi door eenen vijand, maar wel door een: t vriend der hooggeplaatste mannen die België besturen. Wal meer is, in onze buitengemeens n zoowel als in de sleden Nieuport en Veurne, keurt de groote meerderheid der bevolking den geweldigen en op- roerigen oorlog at, die hedendaags legen de wellen van hel land en legen zijne wollige bestuurders wordt gevoerd, en hel is volstrekt noodig nogmaals in hel belang onzer streek dal er van deze afkeuring een bewijs wordegegeven, want hoe zouden wij aanzien worden, indien wij met de oproermakers schenen samen le spannen Om de gemelde redenen, hebben de Co- mileilen der liberale Association van Veurne en van Nieuport de kandidatuur voor de plaats van Volksvertegenwoor diger aan personen aangeboden, die hel Gouvernement ondersteunen, en wij zijn gelukkig u le mogen bekend maken, dal de heer (Jhm-les Meynne, advokaat te Brussel, deze kandidatuur beeft aan vaard, en dat hij, op 2l'“ dezer, door de voornoemde Association als liberale kan didaat is uitgeroepen. De heer Charle» Meyiine is een inboorling van ons arrondissement; hij is onze belangen, die hij grondig kent, rechtzinnig genegen en zal hun al zijnen lijd toewijden; hij is daarenboven een 1 man van groot gezag, van groote be kwaamheid en ondervinding, en niets is hem aangenamer, zoo als men weel, dan aan de •inwoners zijner geboorte- I streek dienst le bewijzen. Hij is di;s, on- der alle opzichten, liet vertrouwen der kiezers waardig. Wij zijn overtuigd, MM. dal de keus der liberale Association ion volle in ons arrondissement zal goedgekeurd worden, en wij hebben de vaste hoop, dal alle kiezers, die het algemeen welzijn bemin nen, die voorstanders zijn van vooruit gang en recht en die de verdrukkende I politiek der priesterparlij misprijzen, op 8 Juni stemmen zullen vopr den heer CHARLES MEYNHE. en de rechterzijde. Hel kan moeilijk voorspeld vvorden «ie overwinnen zal. De kiezingen leveren dikwijls zonder Huge verrassingen op en vernietigen de vooruitzichten, die liet kloeksle gevestigd -schenen. De kiezingen van Engeland zijn daar om dit op nieuw le liew ijzen. Hel duilsch Parlcmenl heefl de derde lezing van hel wetsont werp op de socialisten geëindigd. Hel welsonlwi rp werd aangenomen met 491 stemmen tegen 94, gelijk vormig de beslissingen in tweede lezing genomen. In den loop der beraadslaging werden de socialis ten Liebknecht en llasselmann lol de orde geroepen. Lil Weenen bericht men, dal er hit de laatste bijeepkomslen van Zoo als wij het in ons laatste nummer hebben aangekondigd, zijn verleden zondag de liberale Association van hel ari otidissemenl Véurne en van de stad Nieuport in algemeene vergadering bijeen ge komen, om den kandidaat der libe rale partij, voor de aanslaande kië- zing van eenen volksvertegenwoor diger, le benoemen. In onze stad had de vergadering plaats in de herberg de Keizer, De aanwezige leden waren talrijk. Om trent 5 1/2 ure werd de zitting ge opend door den heer Voorzitter De Prey. Na de naainoproeping der leden, de lezing en de goedkeuring van bet pi óces-v'erliaal der vorige zit ting weid er van nieuwe de gevorderde lihe- j overgegaan. - i'aleti, de gemachtigde linkerzijde De heer V I I 4- 48 5- 25 7-32 12-05 2-50 GENT VEURNE GHYVEI.DE DUIN KERKE 4-15 8-28 00-00 6- 32 7- 12 10-38 11-00 11- 39 12- 16 3-23 6-55 9-44 0-13 9-38 5-40 8-12 8- '4 9- 1)8 rjrvxz 11-50 3-11 3- 41 4- 17 7-45 10-00 10-20 10-54 6-07 8- 55 9- 06 0-00 3-09 3-48 1-26 7-12 DUINKERKE 4-10 GHYVELDE VEURNE GENT 6-48 10-11 10-32 10-58* 5-12 1 5- 42 6- 19 9-18 I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1880 | | pagina 1