VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT I I I LSSO. ZATERDAG 24 JUEI vergadert, heeft eergisteren Veurne, .lull. 4 klein bezoek te ontvangen van de die naars van Dam Justitia. Dit is de ware oorzaak waarom de heilige gazetten zooveel gal op 0en om- docli zij zullen zich wel wachten deze rede aan hunne domme lezers te doen kennen. 1 kapilel der financiën gestemd. Zij heeft namelijk besloten een ge deelte dee inkomsten van het vilayet te besteden aan openbare werken, aan openbaar onderwijs en aan andere bijzondere uitgaven en om al de inkomsten van hel vilayet in de kas van hel vilayet zelf te storten. He commissie heeft al de artikelen van het ontwerp, lol aan artikel 172 aangenomen. De bestuurder der openbare veiligheid komt eenen omzendbrief'aa.n de Gouver neurs te sturen, waardoor deze liooge ambtenaars verzocht worden de burge meesters aantesporen van jerslond de namen te doen kennen van al de vieemde- lingen die zich in hunne gemeente komen vestigen. Deze maatregel geldt bijzonder voor de geestelijke genootschappen; want, voegt de omzendbrief er bij, hei is ge beurd dat gansche kloosters zich in net land zijn komen vestigen, zonder dat de hooge Overheid die hel toezicht over de vreemdelingen heeft, ooit verwittigd geweest zij. De klerikale dagbladen spuwen vuur en vlam tegen 51.r Berden uit. Waldurven vragen naar den naam ol' de geboorteplaats van eenen kloos terling, dat is het toppunt der dwin gelandij Van hel oogenblik dat men hel een of ander monikskleed op hel lijf heelt, is men immers boven de wetten en den burgersstand verheven! Als een welopgevoed man de gastvrij heid vraagt, begint hij, uil beleefdheid, met zijnen naam ie doen kennen, opdat de lieden tot wie hij zich wendt, zouden kunnen oordeelen of hij de herbergzaam heid waard is, die hij komt zoeken. Doch in de wereld der kloosters is men boven al die kleine bewijzen van welvoegelijk heid verheven. T ware, wel is waar, te vreezen dat eenige dier langgerokle heeren, indien zij hunnen echten naam deden kennen, gevaar zo'ider. loopen een Alen schrijft in bij den drukkeruitgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeelingen, artikels of brieven, behoorlijk onderleekend, als ook bekendmakingen uilerlijk legen Vrijdag middag toe te zenden. I - In Vrankrijk schijnt de vervolging ten einde; de weldenkende gazetten vergeten ons te zeggen hoe groot het getal der- genen is die dat verdoemd republikaansch gouvernement heeft doen onthalzen, op hangen of verbranden. Als de katho lieken, in de zestiende eeuw, onze voor ouders vervolgden, waren hunne heilige inkwisiteurs zoo leeder niet: hel getal dargenen die als slachtoffer hunner over tuiging, dikwijls zonder andere misdaad dan den Bijbel gelezen te hebben, hier in ons land hun hoofd op hel schavot legden, beloopt op verscheidene duizen den. Heden zien wij de zoogezegde mar telaars, de overheid trolseeren, met dikken buik en ronde kaken, hunne wel voorziene portefeuilles onder den arm, ongehinderd een land verlaten, waar zij, in weerwil der wet bestonden, en waar zij in bestendige samenzweering tegen de wetten' en hel gouvernement leefden. Hunne zware geldkassen, door afper singen' aan het sterfbed der. lichtgeloo- vigen gevuldgaan hun vooruit naar hunne nieuwe bestemmingen. Het verschil tusschen de twee soorten van martelaars is, gelijk men ziet, oneindig groot. Dit belet de gazetten 'die het licht van hierboven ontvangen niet, de weldaden der heilige inkwisiteurs te zingen, den President der fransche Republiek, den vreedzamen Grévy, als oenen tweeden Diocleliaan al te schilderen, en de die naars der wet als aanhangers van Satan. De afbreuk met het Vaticaan. De dubbelzinnigheid en tweezakkerij van Paus Leo XIII en van zijnen secre taris, den kardinaal Nina, in de school kwestie en de zoogenaamde gedachten wisseling, blijkt al langer zoo meer, naarmate zij stukken openbaar maken om zich schoon te wasschen van de be schuldiging, die hun wordt toegericht. De Moniteur beval een omzendbrief van M. Frère-Orban aan onze gezanten in den vreemde. Dit stuk is te uitgebeeld om door ons overgenomen te worden, doch daarin komi een brief voor van M. den baron d’Anethan, onzen gewezen gezant bij den H. Stoel, die eene leugen van het pauselijk memorandum doel uitschijnen. Dit memorandum zegt, dat M. d’Ane than zekere verklaringen van kardinaal Nina niet nauwkeurig had weergegeven, en de klerikale bladen hebben terstond daarvan een wapen gemaakt om M. Frère aan te vallen. Welnu, M. d’Anethan, die nogtans een volbloed klerikaal is, heeft dit verwijt niet willen aannemen, en daarom eenen brief aan M. Frère geschreven, die maar 't geheel aan de klerikalen niet aangenaam wezen zal. Zullen de klerikale bladen, na deze getuigenis van een hunner verhevenste klerikale bondgenoten en vrienden, nog durven zeggen dat de Paus'geen dubbel spel speelde’ Men kan tegenwoordig geen kle rikaal blad in de band nemen, of men vindt er eene beleediging tegen den Koning, legen de minis ters, tegen de rechters, in een woord legen allen, die in eenen 'grondwettclijken slaat, eerbied en ontzag zouden moeten inboezemen. He geestelijken in hunnen preek stoel, als zij weten dal er geene overheden aanwezig zijn., maken de mcnschen op legen de wellen des lands. He klerikale dagbladen sporen de provintiale en gemeentebesturen aan, de wellen niet te gehoorzamen en al wat het gouvernement vraagt niet te beantwoorden. Zij doen al wat mogelijk is, omdat de burgers zich zouden onthouden den 50" verjaardag te vieren onzer onafhankelijkheid, en bidden en srneeken ze om geen vaandel uil te steken of geen vetpotje te branden. De fanatieke klerikalen geven in dit alles elkander de hand en pre diken openllijk den WEERSTAND aan de wet. Wal blijft er dus aan hel gouver nement te doen. Moet het, zooals hel tot hiertoe gedaan heeft, er geen acht opgeven en zich maar laten uilmaken, door dezen die het BETAALT en ONDERHOUD, met vette jaarwedden Moet hel onze instellingen laten ondermijnen en dien openlijken tegenstand legen de wet blijven verdragen en voorts die oproer makers en volksopruiers met pri vilegiën blijven begunstigen? W ij denken van neen. Bemaal van gedtdd, van toegevendheid loopt over en het is Imogen lijd dal het gouvernement taalgevoelen, dal hel wel oppositie wil gedoogen, maai1 dal eene in regel gestemde en door den Koning bekrachtigde wet wil doen eerbiedigen. Daarom dringen wij aan bij hel nemen der volgende maatregelen on hopen wij, dal in den’aanstaan den zittijd, het gouvernement zal toonen, dal hel niel ontwapend is, tegenover degenen die zich legen de wet verzetten en door de bur gers moeten betaald worden. Het Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Foor Stad: 6 maanden, fr. 3-25 Een jaar, fr. 6-00. Foor i/anscli Ifelgie: 6 maanden, fr. 3-75 Een jaar, Ir. 7-00. Een afzonderlijk n miner 10 c." Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. Beklanten 50 centiemen den regel. Zaak Dumont tegen Durpusseaux. De Tribune de )[ons meldt, dal verleden zaterdag te Doornijk het proces begonnen is, welke door den titelbissciiop Mgr. Dumont ingespannen wordt tegen den indringer Mgr. Durousseaux. i Alle discussie heeft opgehouden, zegt 54/ JAAR. Wij vragen dus, zooals wij reeds gezegd hebben, het volgende 1° Afschaffing van hel miljoen verhooging van jaarwedde aan de zendbrief van Berden-Nero uitbraken; geestelijkheid toegestaan, over vijf tien jaren, door denzelfden heer minister Bara. 2° Vermindering van hel getal onderpastoors wier diensten niet meer noodig zijn, dewijl de helft van Btdgie in den kerkban geslagen en huilen de kerk gedreven is. 3° Afschaffing der vrijstelling van den militairen dienst verleent aan de seminaristen. 4” Vermindering der rijke hulp- sommeii aan kerken, pastorijen, sacristiën. 5“ Ontneming van hel gezag der geestelijkheid in de Staatsmiddel bare scholen. 6" Afschaffing der vrijstelling van de burgerwacht die de geestelijk heid geniet. Die mannen welke iedereen in den ban slaan, enkel omdat zij hunne kinderen een goed en zede lijk onderwijs willen geven die iedereen doemen zooals de onder wijzers en onderwijzeressen, die getrouw aan hunnen eed willen blijven; die iedereen vervolgen en trachten te ruïneren, als zij hunne bevelen niet volgen; die mannen moet men alle voorrechten afne men en ze gelijk stellen met degenen, die moeien werken en slaven om ze hunne jaarwedden en profijten te betalen. Voor ons doen de geestelijken hunnen plicht niel meer. Zij zijn nog enkel kiesagenten en agenten ge last mei leerlingen voor de kalho- lijke scholen aan te werven. Al/ 25» Volitïek. Overzicht. De republiekeinsche dagbladen van Parijs melden eenparig dal Gambetta zondag le Belleville, waar hel woeligste deel der bevol king woont, veel bijval heeft gehad. Iedere zinsnede zijner redevoering werd geestdriftig loegejnichl. De on verzoenbaren hadden er een oogenblik aan gedacht ook eene vereeniging te Belleville in te rich ten terwijl Gambetta er zich be vond, en op die vereeniging zou Henri Rochefort hel wooid voeren. Zij hebben echter bij tijds ingezien, dal zelfs Belleville de groole meerderheid der bevolking hun niel toegenegen is en zij hebben van hun voornemen afgezien. Hel fransche zeeleger gaat even als het landleger zijn officccl feest hebben. De president der fransche republiek zal zich in d’eersle dagen van augusti naar Cherbnrg be geven, om er revue le houden over de oorloogschepcn, die zich aldaar zullen bevinden. De leden van hel fransch gon- vernement beginnen op vacanlie te gaan, laat de depailemenlskiezin- gen en den zomerzillijd der depar tementsraden gedaan zij en men zal er nog weinig aantrelfen. Maar ook de politiek sluimert en de staatsmannen kunnen nu gerust voor eenigen lijd hun gemak nemen. De engelsche Gemecnlenkamer schijnt hare werkzaamheden mi mei wal meer spoed le willen doordrijven. Zij heelt deslemming geëindigd der artikelen van het wetsontwerp, ten voordeelc der iersche pachters. Al de wijzigingen werden verworpen en hel wetsont werp in zijn geheel aangenomen. Lord Granville heeft op de vraag van den heer Brabourne geant woord, dat de benoeming van duilsche officieren en ambtenaren te Conslantinopel geene politieke heduidenis had. De aanvraag werd door In t lurksch gouvernement reeds van over vijf maanden gedaan en Duitschland heeft de verzeke ring gegeven van zijn verlangen om maar in overeenstemming met de andere mogendheden le handelen, wal eene gemeenzame werking van Europa betreft. Men verzekert dal de ooslen- rijksche gezant het lurksch gou vernement verwittigen moet, dal Oostenrijk bt sloten heeft aan le dringen op de volledige uitvoering der beslissingen, door He confe- rencie van Berlijn over de vast stelling der grieksche grens, alsook op de geheele uitvoering der bepalingen van hel verdrag van Berlijn, rakende Montenegro. De europeesche commissie der hervormingen voor europeesch Turkije, die te Conslantinopel I ADVERTENT 1 *4 NI EU PORT- 0-00 Dl X M U DE-NIEU PORT 7-45 0-13 9-38 11-00 11- 39 12- 16 3-23 3-11 3- 41 4- 17 4-15 8-28 G11YVEI.DE VEURNE GENT 00-00 6- 32 7- 12 10-38 6-55 9-14 3-09 3- 48 4- 20 7-12 6-48 10-11 10-32 10-58 7-45 10-00 10-20 10-54 12-05 2-50 5-10 8-12 8-34 DU1NKERKE 4-10 4- 48 5- 16 7-32 GENT VEURNE G11YVE1.DE DU IN KERKE 9-08 11-50. '6-07 8- 55 9- 06 0-00 l,h De volkHopruiers Verl rcktiren vm» <len IJzeronweg vnn Duinkerk®, Veurne nnm* Gent en Dixinude naar Nieuport. 5-12 5- 42 6- 19 9-18 I

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1880 | | pagina 1