BEKENDMAKINGEN. Definitieve Verkooping, MENAGIE-GOEDEREN TE VEURNE, VMM WEIM, groot H. 3-94-20 C" te Schoore, langst de kalsijde, bij ’t strooien Haantje. Gebruikt door Joseph Vereecke, to Veurne, tol 11 November naast, mits 850 fr. ONROERENDE GOEDEREN bestaande in eene partij Maaigras, twee perceelen Zaailand en een onlangs nieuw gebouwd Woonhuis, al gestaan en ge legen te Houlhem. Breedvoeriger hij alliche beschreven en verdeeld in vijf koopen. TE PACHTEN Uit der lined te knopen. I Hi E It I C BH T. BS E flt 1 C BS TT. 1< O O Kantoor van den Notaris 1>eCae4 Holcrwcetjschaalslraal, 10, Veurne. KANTOOR VAN DEN Notaris ÖEPUYDT, le Nieuporl. Studie van M.' Itllliitx/VKlvr, Notaris le Alveringhcm. KANTOOR VAN DEN Notaris DE BR AU WERE, te Veurne. vim me port. 'FE E£OOÏ*EIV Eenen goeden en wel gedresseerden .1 ,-Sk o BI t 11 o v i>, bij Leopold COOPMAN, te Houlhem. Burgerstand der stad Veurne. MAANDAG 25 AUGUSTI 1880, om 8 ure ’s morgens, te Alveringliem, ten sterf huize van Pieter Vanden Ameele, KOOPDAG Op een maand lijd van betaling mits borgstelling. 1. ° Een partijken Zaailand, gelegen le Houtliem, verre noordoost van de kerke en tegen liet grondgebied van Wulverin- gliem, groot bij titel 29 a. 80 c. en volgens kadaster s. A n.r 399, 24 aren 30 cent"; palende: noord land van den ver- kooper en den heer notaris De Cae le Veurne; west, erven Blomme; oost, grondgebied van Wulveringhem, en zuid Charles Leroy. 2. " 4 aaneeidtotidende Woonhuizen met ongeveer 6 aren medegaande Erve, gestaan en gelegen als voren, benoorden liet voorgaande; palende noord aan het Ringslot iler Moeren. De twee oosterste Woonsten zijn gebruikt door Ch. Poot, veldwachter der Moeren en L7t. Glorie, werkman te Houlhem. De westersie twee zijn onbewoond en het land is gebruikt door Pietei Rekaerl. 3. " Twee schoonc onlangs nieuw ge maakte Woonhuizen, slaande le Wulpen, op den dijk, laatst bewoond door Desiré Vandenplassche. 4. ° Een bebouwd en beplant Hofste deken, gestaan en gelegen te Houtliem (Veurne), wal noordoost der kerk, lus- sclieu de Heiden- en Di ingammalleweg- straten, groot volgens kadaster, seclie B, n.” 277, 278, 279, 280, 281, 282, 286, 287, 289 en 290, 4 hectaren 34 aren 24 centiaren, palende aan de eigen dommen der kinderen Peereii-Dcpeser, te Houtliem, de kerkfabriek dezer ge meente, de wed" en kinderen Charles Maryn, aldaar, M.r de Thibault de Bqc- singhe, mevrouw Le Bailly de Tilleghein dc Man, beide te Brugge, Seraphin Lazeure-Vercoutler, te llaringhe en den heer Norbert Vermeersch te Hondschoole. Hel Hofstedeken met 2 hectaren 27 aren 81 centiaren is gebruikt door Gharles Devet, tol 1 October 1885 voor de landen, en lol 30 april 1886, voor dc gebouwen, mits 500 fr. ’s jaars, en de overige zaai landen, tot het scheiren en weiren der wassende vruchten, door den heer Etniel Symoens, mits 250 franks ’s jaars. 5" De Herberg met Schtiurken eraan, genaamd hel Leege» en 45 aren mede- gaandc Erve, gestaan en gelegen le Vin- cliem, op halfweg lussclicn Isenberge en hel Gouden Hoofd, en langs de kalsijde. Aanslag met 1" October naast. Inlichtingen en voorwaarden bij M.1" GORN1LLE, Notaris te Wulveringhem. TE KOOPEN Eene groote hoeveelheid Populieren en Olmen EASSEEL spletc staande in langs den Veurnvaart, bij Nien- - Door de aangelegenheid der vaart, allcrgemakelijkst voor het vervoer. Zich le bevragen ten burcelc van dit blad. Een laatste woord aan de concurrentie. En denzelfden Maandag 23 Augusti 1880, in de hierna Ie verknopen Herberg, openbare verknoping van Een liBuiM ten dienste van Herberg genaamd de Inval met 4 aren 13 centiaren Erve daat-medegaande. alles slaande'Mii gelegen te Alveringhem-dorp- phiats, bekend Inj kadastei s. D, n.,s 238 en 239. Bewoond ei: gebruikt door de mcdeverkoopsler Annette Vanden Ameele, lol I Mei 1881. A’. B. De Kolen worden gewogen en WOENSDAG 25 AUGUSTI 1880, om 5 me namiddag, te Veurno-Bewester- poorl, ter herberg Rurgerwelzijn bij Aug. Cogghe, openbare verknoping van Een onlangs nieuw gebouwd Woon huis met groot Stal en 4 aren 92 cent" Erf, te Veurne Bewesterpoort, inden hoek der Bulscampvaart en der Veurneslraat. Laatst bewoond dooi Charles Wnlleman; aanslag met de geldlening. Inlichtingen bij den Notaris DE CAE, le Veurne. Kantoor van de Notarissen DE GAE, lp Gyverinehove en CAPELLE, te Watou. OP DONDERDAG 26 AUGUSTI 1880, 0111 4 ure namiddag, ter afspanning bij Pieter Decosler, le Nieuport, Maar ingesteld fr. 18,050. 51 AUGUSTI 1880, 4 ure namiddag, ter herberg van Hendrik Van Egroo, te Hoiilhem-plaats, liigenollreding met de geldtelilng. Om aanstonds in gebruik te treden De <1© FTnncli-es, groote Markt, Veurne, hebbende groote schenk- planls. schoonc beneden- en bovenkamers en een dam aanpalende Winkel, dienende voor Beenhouwerij. Zich le bevragen bij Pieter Vandenkerckhove. OP MAANDAG 50 AUGUSTI 1880, om 4 uren namiddag, te Hoogstaede, ter herberg de Kroon, bewoond door sieur Smel-Nemponna Loosen, Openbare Verkooping 1" Een 1HJSS te Hoogslaede-piaals, op grond der kerkfabriek van aldaar. Kaatst bewoond door wed" Isabelle Eogoo, En 2" Eene allerbeste partie Zaai, land, genaamd de Koeyaert le zelve Hoogstaede, groot 1 liektare 74 aren 10 centiaren, s. B, nummer 26, langs de Hellestraat. DONDERDAG om openbare licilatie-verkooping zijn geschilderd door den heerJos tïerard. Ziehier in .1 kort, de samenstelling van den stoel, die op 18 augusti aan staande te Brussel zal uitgaan. 1' groep. Verbeelding van 11 ;l Gemecnlelijdvak. 2* groep. Het Provinciaal tijdvak. 3' groep. Stoet van Maria-Tlieresia. 4' groep. De wagen van Leopold I. 5' groep. De stoel en de wagen van den landbouw, door 21 ossen getrokken. 6' groep. Stoel en wagen der verschillende nijverheden van het land. 7" groep. De handel en de scheepvaart. 8" groep. De spoorwegen. 9' groep. De kunsten en de letteren-, wagen geleverd door dc stad Antwerpen. lü'-- groep. De druk pers. 11" groep. De wagen van Belgie; gevolgd door de verbeelding der kantons van Belgie door 150 ruiters. De stoel beval 1500 personen, waar onder 900 ruiters; verder 150 trekpaarden en 21 ossen. Vijftien muziekkorpsen en vijf koormaaischappijen zullen insgelijks aan de kavalkade deelnemen. Men heelt berekend dal de histori sche stoet, welke op 18 dezer le Brussel zal uilgaan, eene lengte zal hebben van twee kilometers. De dool tocht is zestien kilometers lang, welke de stoet in onge veer 8 uren zal doorloopen. Elke uittocht zal 6000 frank kosten. De ommegang zal driemaal uilgaan. De gezamenlijke kosten der kavalkade zullen ongeveer een mil- lioen beloopen. De KLEINE RENTENIER cenigstc vlaamsch linanliëel blad) voor een frank, gedurende 52 achtereenvolgende Zonda gen. (Men zie de Aankondigingen). ber-tlagei), waarna achtereenvolgens toe spraken gehouden worden door de presi denten der beide Kamers, door den president van hel hof van verbreking, in naam van de magistratuur, door den voorzitter van den provincialen rand van Rrabant, in naam van de provinciale vertegenwoordigingen, en dooi den bur gemeester van Brussel, in naam der gemeentebesturen. Vervolgens zal door een koor van 900 zangstemmen met orkest begeleiding, eene cantate worden uitgevoerd, gecom- ponneerd door den lieer Eduard I.assen op den voor dit feest vervaardigden tekst vaa den heer Louis Hymans. Na atloop daarvan defileeren alle ollieieele vertegen woordigers der regeeringslicliamen en der magistratuur langs den troon, om in dc zaal den koningaf le wachten die door deze liecrcn begeleid naar hel paleis terugkecrl. Men verwacht dat dit ceremonieel lol ’s namiddags 5 uur zal duren. Daarna vereenigen zich de officieren der burger wacht aan een feestmaal, terwijl 's avonds in de stad en hare voorsteden eene alge- meene verlichting zal plaats hebben. Het geheelc feest is berekend op schoon weder en onbeschrijflijk zou dc teleur stelling zijn, indien wij den 16 augusti ecu dag van regen hadden. Ziehier cenige bijzonderheden over den hislorischen stoet, die den 18 dezer te Brussel zal uitgaan. Do koslumen zijn geteekend door de hecren V. Lagye, Meunier, Verhas, Hendriekx, Van Sever- donek, Pelcoq, enz. De uitvoering is toc- verlrouwd geworden aan de hceren Eeig- nart, costumier van den Muntschouw burg, Dardenne en Papillen. Eene reeks van koslumen (het Huis van Bourgondie) is toevertrouwd aan den heer Morin, kostumier van hel opera le Parijs. De wagens zijn geteekend door de hceren Hendriekx, Den Duyts, Geels, en andere kunstschilders van Luik, Antwerpen en Charleroi. De versiering wordt gedaan door talrijke jonge beeldhouwers. Vijftien muziekkorpsen van onze regemenlen zonder hel muziek der gidsen le rekenen, zullen in den stoel gaan. Er zullen der verscheidene koormaaischappijen voor de wagens gaan en koren zingen onder anderen een deel der caninteiwi Arteuelde, door Gevacrt. Er zullen op eenen wagen omslandig- heidsliederen gedrukt en aan hel publiek uitgedeeld worden. Men is bezig met liet vervaardigen van een geïllustreerd programma, dat de noodige ophelderingen zal bevatten. In den stoet zullen vaandels gedragen wor den waarop hel afbeeldsel zal staan ver maarde Belgm. De meeste dier vaandels J—"’Ziehier in .1 kort, de samenstelling Sieur ARNOUT Cornells, landbouwer le Isenberglic, heeft de eer liet publiek le verwittigen dat hij den wekelijksclien vervoerdienst tussclien Isenberghe en Veurne zal staken te reken van 15" Augusti eerstkomende.. Kantoor van M.rr Arthur VANDEN BERGHE, Notaris te Pervyse. VRIJDAG 50 AUGUSTI 1880, om 4 ure namiddag, in de herberg den Gouden Leeuw bewoond door Charles Decal, ter dorpplaats van Pervyse, open bare verkooping van Een goed HofMte<leken, onlangs nieuw gebouwd, met Woonhuis, Schuur, Poerde- Koei en Zwijslallon en verdere afhangelijkheden, benevens de hoeveel heid van II. 3-48-40 G" onder grond van Gebouwen. Tuin, Boomgaard, Weide en Zaailand, al gestaan en gelegen binnen dc gemeente Ooslvleteien. in den Kompol- hoek, verdeeld in vijf koopen niet recht van samenvoeging. Bewoond en gebruikt door de erfge namen van Pieter Persoone, lot 1 oktober 1881, aan 400 fr. bij jare, boven de lasten. Hl K BS I C DS 'F. Tc bekomen I'1" klas SUNDERL\ND- SCHE KOLEN, dc beste soort die in de streek ingevoerd wordt, aan den prijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan de magazijnen gelegen aan d’IJperbrug. Voor alle verdere inlichtingen gelieve dc koopen boven de 20 franks en door DAVID, Café l’Espéranee, Veurne. i N. II- De Kolen worden gewogen en T huis geleverd door de Sladsarbeiders. Eene welbekalante noefHinïsse met Huis,Stallingen en medegaande Erve, gestaan en gelegen le Houlhem, gehuchte het Dorentje laatst gebruikt door wijlen Charles liuquoy. Al het Smidsallaam is ook overtencmcn. Aanstonds aanslag. I» .A G VAN WOENSDAG 18 AUGUSTI 1880, om 2 ure des namiddags, ten verzoeke en ten huize van de weduwe van Ralthazar Debeersty in de Noordslraat. Op 1 maand tijd van betaling voor de men zich te vervoegen bij sieur Edmond ’t ambt van den Grillier cools, te i Veurne, Kantoor van M.'"' Coitivil.i.i-:, Notaris te Wulveringhetn. OVERSLAG, Woensdag 25“"" Augusti 1880, 4 ure namiddag, ter herberg van Elorentia l)e- clereq, aan Wulpen-dijk, van Koor 1Hofstedeken - tweewoonst, Schuur, Stallingen en H 1,56,64C" Hoving en Zaaihind-nieuwland, aan den hoek van hel Konijneslraalje en der straal aan hel Langclced. Verhoogd op fr. 10,000. Bewoond en gebruikt door Leopold Rekaert en de wed" Van Heerst, tol baaf- mis 1882, zamcu mits Ir. 602,21 c. ’s jaars, boven de lasten. Koor 2. Stuk Zaailand-nieuwland, groot II 0,70,06 C"; palende noord koop 1 en west hel Konijneslraalje. Verhoogd op fr. 3,500. Gebruikt door Hendrik Huysseune, tol baafmis 1882, mits Ir. 176,12 c.'s jaars, boven de lasten. Verhoogd op fr. 13,900. OP DONDERDAG 16 SEPTEMBER 1880. om 1 ure juist namiddag, te Watou, Warandehock, i.en sterfhuize der eclitge- nooten Prum-Dujardein aldaar, openbare verkooping van allerhande üleiiiiels tü. Wiii2ielgoe<lei*cii, E£uip- K.ei*nallaain. En ten zelven dage om 5 ure zeer juist namid lag, ter herberg La Erontière, bewoond dooi de medegerechtigde eclit- genooten Reuoit llusse-Prum, SAcilalie Verkooping VAN Een .WOONHUIS en ver dere Gerieflijkheden, ten dienste van Winkel, le zelve Walou, Warandelmek, op grond loebelioorcnde aan Mevrouwo de gravin Goblel d’Alviella-d’Atixy|e Brussel. Aanslag met de gcldlelling. De titelen van eigendom, grosse, vonnis en kohier van lasten zijn berustende ten kantore van voornoemden Notaris DE CAL’. Alle inlichtingen te bekomen bii den Nolaris CAPELLE, te Watou. Piuchtbaarheid. en Geboorten. den 6. Gustaaf Borgonie, zoon van Eduard en van Virginie Vandaele, 1‘annostraat. den 7. Gaston Debienhe, zoon van Pieter en van Marie Dejaeger, Statieplaats. den 9. Helena Dupon, dochter van Eduard van Josephina Duflou, Hand hoogst raat. den 10. Bertha Trybou, dochter van Karei en van Euphrasie Dccraetner, Ooststraat. den 12. Julia Vaudonbouhedo, dochter van Hendrik en van Valerie Rooryck, Ooststraat. Sterfgevallen. den 6. Loonie Larue, dienstmeid, 29 jaren, ge boren en wonende te Brugge, hospitaal. don 8. Justin» Vieren, werkster, 40 jaren, ge boren en wonende Veurne, vrouw van Frans Houliaert, hospitaal. den 9. Jau-Ferdiuand Lahaye, werkman, 72 jaren en 3 geboren te Alveringhein en wonende te Veurne, man van Stephanla Knockaert. don II. Pieter Jackson, tapissier, 54 jaren en 3 maanden, geboren te Brugge en wonende te Veurne, man van Coleta Christiaens. VAN Mcnagie-Goederen. Ilerberggerief. ouderwetsch Gleiswerk en gouden en zilveren Uurwerken. M. BERTELOOT-COPPENS, laatst wonendo ter Grooto Markt, heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat hij, zijnen bij voortduring gestofleerden winkel, komt to verplaatsen in de Groote Ooststraat, in het huis laatst bewoond door sieur Vereecke, beenhouwer. Ruchtbaarheid Ter oorzaak van den slechten tijd, hebben de gebroeders VANDEN BERGHE. te Wulpen, besloten om van stonden aan da prijzen van het malen te stellen als volgt. Malen van tarwe en al ander graan 1 fr. 50 per Veurnsche zak: Breken van boonea eu al ander graan, 1 fr. Door hunne matige prijzen hopen zij meer bet vertrouwen van htt publiek te genieten. VAN EENE GOEDE -. i-V()11 van I «i .i—im i IHIII I ■i;iT--cjacora=»--.jcraa Korrektionnele Rechtbank van Veurne. ZITTING VAN 1i AUGUSTI. Karet Sap, werkman teCaeskerke, 2 maanden gevang en Z(> fr. boete, over eerroof. Raymond Pringier, »mid te Loo, Karet au- thourout, dienstknecht te Oudecappelle, elk 26 fr. boete, over slagen. Aloise Delancker, werkman te Nieucappelle, Engel Dollen en Francis l ava, beide werklieden te Oudecappelle, elk 26 fr. boete, over slagen. ZITTING VAN 13 AUGUSTI. Alfons Declercq, trappist, in religie broeder Arsenius), lOjaar gevang eu 5jaar berooving zijuer burgerlijke rechten, over aanslagen tegeu de eerbaarheid. Justin Caes, dienstknecht te Ramscappelle, 1 jaar en 9 maanden gevaug en 5 jaar berooving zijuer burgerlijke rechten, over aanslagen tegen de eerbaarheid. Gcmcciitc Oostülctcrcn, arrondis1 Ijveren, Gemeente Oostduinkerke.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1880 | | pagina 3