j I I Wordt voortgezet i De Nationale Tentoonstelling moet, f 1 betalen tol 'hij de yereischte belasting be- verre van dit in de Kamers le bekennen, i i a a Op den dag der prijsdeeling in de pastorsmeisjesschool liepen de nonnen rond de stad met hare schoolkinderen. Om de bende, te vergroolen hebben zij de meisjes nit de zondagschool doen mede- gaan, alsook kinderen die sedert lang de school verlaten hebben. Nonnenbedrog! Men dacht zondag dat de knechtjes nil de tapschool ook stoetsgewijze rond de stad zou gegaan hebben, maar men heelt ze doen binnen blijven uit eerlijke schaamte. is de vrijheid van alleen naar de pijpen der bisschoppen te dansen, van blinde lings en in alles aan de geestelijkheid te gehoorzamen, de geestelijkheid te laten meester spelen in alle zaken, zelfs in die welke hun hel minst aangaan. Maar dal is hel volk sedert lang moede en daarom laat hel volk in België, evenals in andere landenden klerikalen winkel alleen staan, daarom mag de klerikale partij zich alle moeite geven om nog iets le zijn, hel zal haar niet gelukken. Dat zij dus maar troostmiddelen zoekc, hare neer laag weze baar licht De klerikale sclirijvelaars zijn in be wondering over de kleedingstukken welke men als prijzen in de tapscholen heelt uilgedeehi. Hel ware beter dal die kle dingstukken ook bewonderd wierden door de arme ouders, die uil dwang hunne kinderen naar die scholen zenden. Maai' welke bewondering kan men heb ben voor oude versletcne slunseii en voor mutsen opgezet met oude afgedregene linten en bloemen. Zij zijn toch zoo mild dadig de klerikalen! en in de twee prijs- deelingen van woensdag en zondag was er voor geen 300 frank nieuw goed. De klerikalen boffen altijd op hunne trelfclijkheid. Als men hunne gazel leest zou men zeggen, dal de klerikale partij van Veurne samengesteld is uil niets anders dan uit eerlijke, brave en deftige lieden, uil menschcn vol edelmoedigheid, zelfopoffering en christelijke liefde. En nochtans, als men de mannen der partij nabij beziet, is hel gansch anders. Wal zijn onze geestelijken Mannen die i hunne zending van vrede en verzoening miskennen en over hel hoofd zien, en zich om zoo le zeggen uitsluilelijk met politiek bezig houden. Meester willen zij zijn in de slad, gelijk zij in hunne tap scholen meester zijn, en daarom schelden, verwijlen en lasteren zij onophoudelijk de liberalen; en daarenboven, om stem men le winnen, ziel men ze samenspanen met verachtelijke kerels, die zij loven en prijzen, niettegenstaande het gedrag en de levenswijze van die kerels door geheel de slad geschandvlekt wordt. En waar zijn de edelmoedige katholieken waar op de l'eurnaar zoo boft, die zoo vol zelfopoffering zijn als T er op aankomt de armen in den nood le helpen»? Als wij wel rond kijken, wat vinden wij Jonge baalzucbligaards, die klerikaal ge worden zijn voor geld, en rijke oude gierigaards en oude kwezels die zwem men in geld maar nochtans aan hunne deur veel G’od beware u’s geven. En geven zij somtijds, voor een zoo genaamd goed werk, een rond sommeken aan de pas tors, hel is niet uil eigenlijke mensch- lievcndheid, want ze zijn gierig dal zij stinken, maar alleenlijk om hunne ziel vrij te koopen. Wal vindt men dan nog in de Veurnesche klerikale partij Neeringdoencrs en ambachtslieden, die klerikaal zijn voor de bate en de schijn- heiligaards spelen. Treffelijke partij Waarop de klerikalen ook altijd bollen, is op hunne liefde en genegenheid voor de laslenbetalers. Maar als de geestelijken de laslenbetalers zoo genegen zijn, waar om doen zij dan demenschen gestadig en overal betalen T Is le betalen in de scholen, in de kerken, in de kapellen, in de congregatiën, in de confrerien, in de geestelijke genootschappenoveral geld; en dan loopen de pastors nog rond bij de laslenbetalers om le schooien voor TrooM middelen. Aan anderen w ijsmaken dal den kleri kalen winkel nog draait, dal kunnen de klerikale mannen al lang niet meer. Wal erger is, zij kunnen hun eigen zelve niet meer overtuigen dat hunne partij nog iels is. Daarom nemen zij hunnen toevlucht tot troostmiddelen, en dal is uoodig ook. Tusschen de meerderheid behalen en ge- ijk behalen, is er een hemelsbreed ver schil, zeggen zij om elkander te troosten. En inderdaad, zij hebben gelijk. Onder het beheer der vroegere kieswet, namen de klerikalen hunnen toevlucht tol alle soorten van dwangmiddelen om stemmen le bekomen, hunne pachters waren hunne slaven, die naar hunne pijpen moesten dansen, die niet anders mochten of kon den stemmen dan gelijk de klerikale grondeigenaars het wilden. Zoo behaalden de klerikalen eindelijk de meerderheid in de Kamers, maar zij behaalden geen gelijk, want tusschen de meerderheid behalen en gelijk behalen is een hemelbreed verschil. Tijdens hel beheer van M. Malou en O’ werden er door de klerikalen duizeude valsche kiezers gemaakt. Geen boer, hoe arm ook, of hij moest zijn paard voor gemengd paard aangeven en natuurlijk uit zijnen eigen zak die bedriegelijke ver meerdering van lasten betalen. Zoo wil den hel de kleirikale eigenaars. Geen buitenmensch die eenc zekere som be lasting betaalde, of hij werd gedwongen zooveel bulpschouwen op te geven en te taalde om kiezer te zijn. Zoo behaalden de klerikalen eenige jaren achtereen de meerderheid, maar geen gelijk, want tusschen de meerder heid behalen en gelijk behalen, is er oen hemelsbreed verschil, dat zeggen de klo- rikalen thans zelf. De liberale partij dwong hel klerikaal gouvernement van de vrijheid der kiezers te verzekeren, de liberalen in de Kamers dwongen M. Malou en Gie de kiezingen zoodaning in te richten,dal niemand meer zou kunnen weten voor wie een kiezer gestemd bad. Eons die waarborg ver kregen, wat gebeurde er? Bij de eerste kiezing, den 11 juni 1878. leed de katho lieke partij eenc verpletterende neerlaag, een klaar en duidelijk bewijs dal, toen vroeger de klerikalen de meerderheid be haalden, zij zeker geen gelijk behaalden en dal er voor hen tusschen de meer derheid behalen en gelijk behalen een hemelsbreed verschil was. Eens de liberalen aan hel bewind zorg den deze er voor dal de valsche kiezers zooveel mogelijk werden afgeschatl. De belasting op de gemengde paarden en die op de schouwen, welke de klerikale grondeigenaars aan hunne huurders, tegen recht en reden, hadden doen be talen om er gedwee kiezers van te maken, werden afgeschaft, alsmede de belasting op de woningen dergene, welke uil hoofde van hun ambt, kosteloos woningen genieten. Hierdoor ontstond er groot gerucht in het klerikale kamp, zij scholden die wellen uit voor part ij wet ten, voor oneerlijke wellen, voor wal weet ik al Waarom?Omdat zij gevoelden dal I zonder bedrog hun bestaan ónmogelijk is, dal zij zonder b alrog de meerderheid niet kunnen bekomen, bij gevolg dal er, wat hun betreft, tusschen de meerderheid behalen en gelijk behalen er een hemels breed verschil is. Maar vraag ecus aan boeren en buiten- mcuschen wal zij deuken over de wel die hen ontslagen heeft van de belasting der gemengde paarden en der bulpschouwen, belasting welke zij legen dank en door Hen dwang van hunnen klerikalen heer betaalden; vraag hen ecus, of zij niet liever dal geld in den zak houden, en allen zullen u onbewimpeld ja zeggen. Dit klerikaal troostmiddel is dus niet veel waard, zij zullen naar een ander moeten uitzien. Als tweede troostmiddel roepen onze klerikalen dal de zaak, welke zij verde digen, de zaak der rechtvcerdigheid is, Nu daar geiooven zij zelf niets van, en dal kunnen zij bun eigen niet wijs maken. Zij die nooit de meerderheid kregen dan door list en bedrog, zij die slechts door bedrog aan hel bewind konden blijven, zij die alleen door dwangmiddelen en broodrooverij hun wankelend kraam heb ben kunnen recht houden, zij beweren de zaak der rechtvcerdigheid le verdedigen! Wat moeten zij in hunne vuist lachen, als zij oenen snul ontmoeten, die dat gelooft! Maar vinden zij zoo nog wel eenen Als derde troostmiddel trachten de kle rikalen hun eigen wijs te maken, dat zij de zaak der vrijheid verdedigen. Maar om de vrijheid te verdedigen moet men eerst weten wat vrijheid is en de kleri kalen zijn de gewillige slaven der bis schoppen, in hunne gansche partij is er geen enkele die nog wil heeft in zijn handelen, anders denken kan of spreken durft dan gelijk de bisschoppen willen. De vrijheid welke de klerikale verdedigen Algoïneene tijdingen. De ingeschrevene maatschappijen van harmonie, fanfaren en koorzang, voor het festival van morgen 12 dezer, te Dix mude, zijn de volgende I Roosendaal, 2 Veurne, 3 Boerst, 4 Reninghe, 5 Wijnendale, 6 Lessen, 7 Zonnebeke, 8 Nieuport, 9 Kciem, 10 Langemark, 11 Bouselare, 12 Thourout, 13 Beersl, 14 Duinkei ke, 15 Dixmude, 16 Lichiervelde, 17 Dixmude, 18 I’operinghc, 19 Coudekerque-Branche, 20 Passchen- dalc, 21 IJ per. 22 IJ per. Dc trekking voor hel aanduiden van remplapanten voor de lotelingen van 1880, te leveren door hel departement van oorlog, zal openhaar geschieden den 14 september eerstkomende, in hel Stad huis van Brussel. Tc Oostende zijn lol hiertoe 20,872 vreemdelingen aangekomen. Dc ontvangsten der belgischc spoor wegen hebben voor de 6 eerste maanden van 1880 eenc som van 6,194,513 Cr. 27 c. meer opgebracht dan de 6 eerste maanden van 1879. De ontvangsten waren: 1879, zes eerste maanden 45,997,319 fr. 48 c. - 1880, zes eerste maanden 52 mihoen 491,832 fr. 75 c. De ontvangsten van den brievenpost voor de zes eerste maanden van 1880 be droegen 237,565 fr. 74 c. meer dan de zelfde maanden van 1879; voor de tele grafen bedroegen zij 125,042 fr. 53 c. meer en voor hel zeewezen 172,743 fr. 74 c. Dit maakt te zamen eene vermeer dering van 7,029,865 frank. Zondag morgen, rond 9 ure, is cr eensklaps een geweldige brand uitgebors ten te Brussel, in de ruc Montagne-aux- Herbes-Polagères, 31, in de nieuw opge- limmerde barak, waar dc panorama der grot en der vallei van Lourdes ingerichl was. Deze panorama bevond zich iu hel midden van eenen blok huizen, waaronder langs de eene zijde de meubelmagazijncn van hel huis Dcbaizc en den Katholieken Kring, langs de andere zijde hel bakhuis St-Sauveur. Hel vuur was ontstaan door de onvoor zichtigheid van oenen kleinen jongen welke met plakkaarten van hel Diorama rondgaat. Hij bad op eene onbehendige wijze een gazbek ontstoken, welke in de nabijheid geplaatst is van de behangsels, die den ingang versieren. Het vuur zette zich met bliksemsnelheid aan de behangsels van houtwerk over, en in min dan 5 minu ten stond heel de barak in vuur en vlam. De pompiers waren weldra ter plaats en deden al wat mogelijk was om ’t vuur le bestrijden. De naburige huizen liepen groot gevaar, doch dank aan den iever der pompiers kon alle gevaar afgeweerd en hel vuur in een half uur gcbluschl worden. Van gansch het Diorama blijft nog een weinig verkoold houtwerk over. De schade, door eenc verzekerings maatschappij gedekt, wordt op 100,000 frank berekend. Eene grootc volksmenigte verdrong zich op dc plaats der ramp. Vrijdenkers, vrijmetselaars, geuzen, liberalenin kort, godloochenaars van alle soort, hebben tegenwoordig den neus in de papieren van den onge- lukkigen Mgr. Dumont.... en zij vinden er niets in dan eenige onbeduidende zaken zoo spreekt de l'eurnaar. Ziehier wal men in dc papieren ge vonden heeft, en onze lezers zullen oor- deelen of dit wel onbeduidende zaken zijn. Vooreerst, het is nu ten duidelijkste bewezen, dat dc bisschoppen, in zake der nieuwe schoolwet, naar de raadgevingen van den paus niet hebben willen luisteren, dal zij zijn gezag over het hoofd hebben gezien; ten tweede, liet is nu gekend, dat de voornaamste der leden van dc Kamer cu van den Senaat hot gedrag der bis schoppen hij den Paus hebben aange klaagd en afgekeurd, doch dal zij, wel zij gebeefd hebben voor de gramschap der bisschoppen, en gebaard hebben dat zij hunne handelwijze goedkeurden. De bisschoppen hebben zich dus ge dragen gelijk ontrouwe dienaars, en de leden der Kamers gelijk slaven der gees telijken, gelijk polichinellen. Zijn dal nu wel onbeduidende zaken Vnn nlles wat. Hadden de kwaadwillige sein ijvelaars van den vuilcn l'eurnaar zich vergenoegd mei le bollen en le stollen over de prijs- deelingen van hunne lap- en kakscholen, wij zouden hunne artikels onbeantwoord hebben gelaten; maar aangezien zij van die gelegenheid gebruik maken, om dc gemeente- arm-cu godshuizen bestuurders, de othciëele onderwijzers en onderwijze ressen, cn de liberalen in hel algemeen op nieuw aan le vallen, hun snoode cn laffe geuzendaden ten laste In leggen, en ze wreede en godtergende zielen- moorders te noemen, meenen wij ver plicht le zijn de katholieke beslagmakers wal op hunne duimen le kloppen. dc S.‘ Pielcrs-penning, joor de nieuw- i De Nationale Tentoonstelling moet, jaargifl, enz. enz. Een ander staaltje zooals men weel, op 15 October aan- van dc genegenheid der geestelijken voor onze laslenbetalers: Men bouwt hier ecu klooster, een groot gebouw; men had eene aanbesteding aangekondigd, cn onze ambachtslieden hadden er op gerekend en veel lijd besteed om dc plans en de be groetingen na te zien en le besludccren; maar hel was geeno aanbesteding, hel was bedrog: hel gebouw werd in schijn toegewezen aan twee slrooijen mannen, en onze ambachtslieden en leveranciers zijn den ml. slaande gesloten worden. Er is kwestie legen 17 octobcr een monsterbanket in te richten, dal in hel Park Leopold zou go- geven worden. De lentoonstellers alleen I zouden voor dit banket mogen inschrij ven. De koning, aan wien men dit ont werp heelt medegedeeld, heeft verklaard dal hij met genoegen eene uitnoodiging tol dit feest zou aanvaarden: de leden van hel inrichtingscomileil der tentoonstel ling, de gouverneurs der provinciën en de burgemeesters der bijzonderste steden van hel land, zouden insgelijks uitgenoo- digd worden. Zaterdag II. werden de bewoners uil de rue Blanc Ballot opmerkzaam ge maakt door eenen onverdraaglijken stank, welke scheen uit het huis N. 96 dier straal van Bijssel le komen. Dit huis was bewoond door een renlc- niersgezin, samengesteld uil M.'" weduwe Waltine en hare dochter, gehuwd, doch sedert drijjaarvan haren man gescheiden. Sedert drij weken waren de venster luiken potdicht gesloten gebleven. De ge- btiren dachten dat de dames Watline naar eenc badstad vertrokken waren. De waarheid was dal de slachtoffers in dc woning vermoord waren. De policie, door dc geburen verwittigd, deden dc duren der woning openen. Toen men in den salon kwam, werden de lijken der twee vrouwen op den grond aange troffen; alhoewel dezen in gevorderden slaat van ontbinding verkeerden, kou er nog vastgesleld worden dal zij verschei dene messteken ontvangen hadden. Er wordt verondersteld dal de moord moet gepleegd zijn den 15 augusti, tus schen 9 ure cn 12 ure 's middags. De dochter van Mad. Waltine heel Mad. Blondeau. Den 15 augusti hadden deze twee vrouwen een harer vriendinnen, Mad. Relof, uitgenoodigd om te komen dineeren. Deze dame begaf zich rond 12 ure naar de woning van Mad. Watline en vond alles gesloten. Een gebuurvrouw zegde rond half negen Mad. Blondeau ie hebben gezien. Hel lijk van Mad. Watline lag in don salon achter de tafel mei dc voelen in dc richting der schouw. Mad. Blondeau, hare dochter, lag achter de deur. Zonder verder uitleggingen le geven beweren dc fransche dagbladen, waaraan wij deze inlichtingen onlleenen, dal een kleine hond levend in den salon werd aangetroffen. .Mad. weduwe Watline, was4Gjaarond en .Mad. Blondeau, hare dochter, 24 jaar oud. De meubelen zijn in vcrschilligc kamers opengebroken. Bloedsporen werden in den gang aangelroffen. M. Watline had zijne vrouw en kind eene goede fortuin achtergelaten. De doch ter, welke een puike bruidschat voorbe houden was, werd ten huwelijk gevraagd door M. Alfred Blondeau, een jongeling van een der achtbaarste familien van Hijsel lochoorende. Het huwelijk greep plaats, doch liet van den begin af veel te wenschen. De jonge echlgcnoolen leefden in de grootste oneenigheid. De twist veranderde meer dan eens in geweldadighedcn en heden herinneren dc dagbladen van Bijsel dal Allred Blondeau zekeren dag gepoogd had zijne vrouw door het venster te werpen. De scheiding van talel en bed werd door hel gerecht uitgesproken. Mad. Blondeau verbond zich een pensioen van 1200 li s. aan haren man le betalen en deze vertrok naar Amerika. Men weel niet wal hij daar verrichtte. Volgensdc ingewonnen inlichtingen moest i hij daar een ellendig leven leiden. Zekeren dag verliet hij Amerika om terug naar Europa le komen met eene postboot, waarvan hij hel bock hield ge durende de reis ën daardoor zijnen over tocht betaalde. Zoo kwam hij le Antwerpen aan, van waar hij aan zijne schoonmoeder en aan zijne familie schreef om geld le bekomen. Men antwoordde hem dal men hem zelfs ziju pensioen zou onttrekken indien hij op hel vaste land bleef. Dit gebeurde voor ongeveer zes maan den. Sedert dien hoorden de twee dames, welke zonder meid leefden, niet meer van hem spreken. Er wordt algemeen geloofd dal de dub bele moord door eenen enkelen moorde naar gepleegd is. De misdadiger moet, gedurende de afwezigheid der dames, bij middel van eenen valschcn sleutel, in de woning gedrongen zijn. Degene, die het eerst l’huis gekomen is, vermoedelijk de jongste, moei in den gang aangevallen cn vervolgens naarde keuken gesleurd zijn- Dit blijkt uil de bloedsporen in den gang aangetroffen. Daarna moet het de beurt van Mad. Waltine geweest zijn, die met haren eigen sjawl verwurgd werd. Zij moet daarna dc messteken ontvangen hebben. De brandkas was verbrijzeld cn geplun- i AillU^jU L»ll U Vvll H II V Lt IJ I» LI --ir-Mul’ SU4Mr..-4i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1880 | | pagina 2