1881 V S£ IU O O P 1 G bij gedwongen onteigening. BOEKDRUKKERIJ BOEKHANDEL PROVINCIALE WEGWIJZERS. 90 KOOPEN BOOMEN, C s A K B A R BB E OM UITEB HA^D TE KOOPEN: it o o m k ra. BOOm EILING. KOOPDAG VAN 15 KOOPEN allerschoonste OLMEN en EIKEN. 9 5 KOOPEN BOOMER, waaronder veel EIKEN en buiten gewone QLMEN. BOUWMATERIALEN voortkomende van deaflebreken hofstede gebruikt door Francis Blanckaertte Alveringhem, bij het lephof. O 3ÈJ H S: EIKEN EN HOLLANDER BOOMEN tc Alveringhem-Forthcm, 40 KOOPEN BOOMEN. I ES E n B C SB T. OP DINSDAG II JANUARI 188!, HAÜD-L IR ALLE SOOBT VAN LEDER. Een schoon HUIS te Wulpen, op d-.-n dijk. Ten verzoek.-', van Louis Boudein, land bouwer te Woumen. WOENSDAG 12 JANUARI 1881, om ure namiddag juist, ten Stadhuize, te VOOR Aan looi ran den A/ons UlECAE. l!ol< rircci/xehiuilstraal, 10, i'dii’iie. nummers 188 tol en met 195, 220a en 221. Tweede koop. Een hectare 38 aren NIEUWLANI), Wijk C, nummer 187c. Derde koop. 49 aren NIEUWLANI), wijk C, nummers 185n en 187f. Vierde koop. VETWEIDE, groot een hectare 11 aren 10 centiaren, wijk C, geheel nummer 1841) en 25 aren van nummer 178. Vij/de koop. 2 hectaren 14 aren 90 centiaren VETWEIDE, wijk C, nummers 172,175, 176 en 177. Zesde koop. 76 aren 47 centiaren NIEUWLANI), wijk A, nummer 370p. Ingenottreding met de geldlelling. Aanpalende eigenaars: Mevrouw Cal- ineyn-Bortier, de heerenDucolombier- Decleir; August De Groole; Iloutsaeger- Merlevede; Joannes Faict, bisschop van Brugge; Gustave Meilevede; Vanboutle- Mabesoonecn Benjamin Ci ombez. KANTOOR VAN DEN Solaris DB RAUWERE, te Veurne. VAXOKX KERCKHOVE, OoHtitti'fint te "Veurne, TE BEKOMEN Mementos, Agendas, kantoor- en andere Almanakken, Ephèmérides, enz., ALSOOK en Justin Brutsaert, SCHOONE KOOPDAG van als Eiken, Wilgen, Olmen en sclioone Korrestokkcn. OÓSTSTOAAT, 4, VEU1UXE, Een schoon en gerieflijk Woonhuis, ter dorpplaats van Adinjierke, bestaande namentlijk in Woonhuis, Slaapkamer, Keuken en Kelder, waarboven een schoo- nen Zolder met een meter 20 centimeters verdiep, nog, Achterplaats, groot Stal, Zwijnstal, Privaat enAalput, met deszelfs Grond en Erve. Zich te bevragen bij Charles MADOU, melscr-eigenaar en gebruiker van het zelve. Verscheide sommen van fr. 2000, 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn be schikbaar, mitsl.*u, 2da of 3da hijpotheek op onroerende goederen aan den intrest van 4, 4 t/4 of 4 i;2 p. Men vervoege zich MET EIGENDOMS- TITELEN bij Ctlaeys-Vil, Noordbrug, Dixmude. Kantoor tan den Notaris Camii.i.e Ï1E Cae, te Gliyverinchove. MAANDAG SÏaN’UARI 1881, om 1 ure na middag, te Gliyverinchove, dicht bij de kerk, ter hofstede gebruikt door sieur Alexander Demoor en land ge bruikt door Auguste Vantielcke, SCHOONE KOOPDAG van allerhande ZATERDAG 15 JANUARI 1881, tc beginnen juist om 1 ure namiddag, op landen gebruikt door Theofiel Ameloot, Frans Bouckaert en lluiberl Deeren, langs de Presendestraat en bij de plaats, te Bulscamp, van: Vergadering ter hofplaats'Ameloot. Betaalbaar tegen 1“'“ December 1881, ten kantore van genoemden Notaris BRAD WERE, te Veurne. OP MAANDAG 17 JANUARI 1881, A. Om 12 ure zeer slipt, la Loo, ter hofstede van Pieter Lemahieunabij den Rabbelaar, B. Onmiddelijk daarna, te Alverin- ghiin. ter hofsteden van de weduwe Libbrecht en Adolphe Bullhez, Merkweerdige Koopdag duiiloor ran .I/.1" CORKII.a.16, Notaris te ulveringlieni. DONDERDAG 6 JANUARI 1881, om 2 ure namiddag, KOOPDAG van de Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. DONDERDAG 20 JANUARI 1881, om 3 uren namiddag, te Steenkerke- dorpplaals, ter herberg bewoond door d’heer Leper-Cordier, Openbare Verknoping VAN Koop 1. Een Woonlinfa en verdere Gerieflijkheden met 3 aren 35 centiaren Erve, bij kadaster sektie B, n.” 163a en 164a, gestaan en gelegen te Steenkerke- dorpplaats; Gebruikt door Joannes Vandenplassche, tot 30 April aanslaande. Koor 2. Een 'IVoonlituiti met Gerief lijkheden, en 30 centiaren Erve waarop hetzelve staal en medegaal, bij kadaster sektie B, n.f 166, gelegen te Sleenkerke, oost aan voorgaanden koop; gebruikt tot 30 April naast door Louis Vercruysse. Koor 3. Eene partij Zaailand, groot 50 aren 73 centiaren, bij kadaster sektie A, deel van n." 7.x en 6e, gelegen te Sleenkerke, aan de Korte Wilde. Koop 4 ex laatste. Een perceel Zaailand groot 55 aren 93 eeuliaren, kadaster sektie A, deel van n.r‘ 7.x on 6k, ook gelegen te Sleenkerke, nevens voor- gaanden koop; gebruikt geweest door Joannes Vandenplassche, aanslag met de geldlelling. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van den Notaris CORNILLE, te Wulveringhem. Een WOONHUIS en HOEFSMISSE met ontrent 9 aren Erve en Hof. te Houthem, gehuchte hel Doorentje. Sollens aanslag of ingebruiklrcding. Inlichtingen bij den Notaris Cornllle, te Wulveringhem. MAANDAG 10 JANUARI 1881, 2 ure namiddag, op land gebruikt door Charles llyckeboerte Wulveringhem, lussëben hel Zwaantje en den Elzen Tap, koopdag van WOENSDAG 5 JANUARI 1881, em 3 ure namiddag, in de Café Beige, groole markt, te Veurne, Openbnre Verkoopïtig van i Gemeente Ramseappelle, (kanton A'import j. Eerste koop. Eene VETWEI D E, eerste klas), groot 4 hectaren 2 aren 88 centiaren, bekend bij kadaster wijk C huis voor hel brevet in de Vereenigde- Staten eene som geboden van 5 milliocn frank. Een gelijk bedrag moet een cngelsch bankier voor hel patent in Engeland ge boden hebben. Woensdag 5de“ Januari 1881, 2 ure namiddag, herberg de Kroon, Vturno- Westerpoorl, aan Adiukei ke-brug, van Veurne- Westerpoort. Koop 1. H 0,14,47 C“ Bouwgrond en Hoving, oostdeel van n.1 937, wijk B, zuid langs den keiweg. Ingesteld fr. 8CQ, Gebruikt door P. Vande Velde, tot bavo 1881, aan fr. 42,75 c. ‘s jaars. Ingesteld fr. 800. Koop 3. II 0,17,90 C“ Bouwgrond en Hoving, wesldeel van n.r 937, wijk B, zuid langs den keiweg. Ingesteld fr. 1000. Koopen 2 en 3 gebruikt door J. Cordier, tol bavo 1881, aan fr. 91,80 c. 's jaars; alsnog fr. 7-, 's jaars wegens uitweg van achlergelegen land. Koop 4. 11 0,37,04 C“ Hofland, noord- deel van n.r 938, wijk B, zuid aan koop 3. Ingesteld fr. 2000. Gebruikt door Puppynck, tol baafmis 1881, aan fr. 106,65 c. ’s jaars. Koop 5. II 0,47,72 C“ Hofland, zuid- deel van n.r 938, wijk B, zuid aan koop 4. Ingesteld fr. 2500. Koopen 4 en 5,-gebruikt door J. Madou en G. Malbrancke, tot havo 1881, zamen mits fr. 133,12 c. 's jaars. Deze 5 koopen bij samenvoeging inge steld fr. 7,300. Te bekomen l“» klas SUNDERLAND- SCHE KOLEN, de beste soort die in de streek ingevoerd wordt, aan don prijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan de magazijnen gelegen aan d’IJperbrug. Voor alle verdere inlichtingen gelieve men zich te vervoegen bij sieur Edmo.xü DAVID, Café TEsperance, Veurne. A'. B. De Kolen worden gewogen en 'l huis geleverd door de Stadsarbeiders. DONDERDAG G JANUARI 1881, 3 ure namiddag, ter nabekende herberg Openbare Verkoopfng VAN het Roo- zendaal en Gerieflijheden, gesticht op 7 aren 29 eeuliaren Cijns- grond, le Leysele-, gebruikt door sieur Bernard Decock. Den zelfden dag, om 4 ure namiddag, ter herberg van Elias Bonaventure, te Alveringhem (Kiarenwal), Een ZEïXJIS van twee Woningen met Schuur en Stalling, en 9 aren 05 centiaren Erve, te Alveringhem, bij het lepgof; gebruikt door Ch. Porreyt en Karel Gekiere, tot 1" Mei 1881, te 100 fr.' bij jure, en <le Schuur door den eigenaar lot de geldlelling. DINSDAG 18 JANUARI 1881, 1 1/2 ure namiddag, te Leysele, lusschen de Kruisstraat en den Eik, l.uigs de Staveleslraal, koopdag van Par un exploit du ministère de l’huis- sier Buil ii Fumes, en date du trente Décembre 1800 quarlre vingt enregislré, Ja dame Henriette De Meester, sans pro fession spéciale, domiciliée de droil it Hoogsiaede, épouse du sieur Bernard Stove, jadis négocianl Hoogstaede, aujourd'hui sans domicile ni lieu de rési- dence conuus, a formé conlre celui-ci cl Mailre DamCl DEHAENE, Avoué ii Fumes, en sa qualilé de curaleur i la faillile du précité Bernard Slove, sa deui.inde tui separation de biens; el Main e Leopold DESPOT, Avoué, prés le luminal civil de première instance séanl ii Fumes, y demcuranl rue du Nord, ii." 24, a éié couslilué pour la demande- resse sur la dile assignation. Pour exli ait cerlilié conforme par moi Avoué soussigué a Fumes, le trente Déccuibre 1800 quatre vingt. »E»I*OT, A.v. O O I* A. van 54 koopen zware ophel buitenverblijf van M.'Gustave de Breyne-Du Bois, eigenaar le Dixmude, op Dinsdag 4" Januari 1881, om 1 ure nanoen, door liet ambt van M.r BEERNAERT, Notaris ie Alverin gbein, op voorwaarden voortelczen. Zie afliclie voor de dikte der boomen. in zijn geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Stal met Koetspoort eti 11 aren 13 centiaren, vol gens maai, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.' 280 der wijk A van het kadaster, uitkomende zuid op de Cilernplanls en noord, palende aan de Zwartemmiienstraal. Gebruik! doorjufv. Irena Markette. Zich te bevragen bij tf.le' DE CAE voor- noemd, Bolerweegscliaalslraal10, le Veurne. om 2 ure namiddag, le Ghyveriuckhove, op het hofstedeken van Jules Dewulf, ii. o o s» a» a DONDERDAG 6 JANUARI 1881, zijnde de HH. 3 Rollingen, met de middag uur, te Gliyverinchove, nabij de Drie Boomtjcs, ter hofstede en medegaande hinden gebruikt door sieur Louis IVenis, mi 11 c Ii i Hi-iif QSis’rf 3 ure namiddag juist, it-n Stadhuize, te Dixmude, ter gehoorzaal van den heer Vrederechter, zal worden overgegaan, door 't ambt van den Notaris Oesecli, te Heerst verblijvende, daartoe in rechte benoemd en aangesleld, bij vonnis van 18 December 1880, verleend door de rechtbank van eersten aanleg le Veurne, ten overslaan van den lieer Vredei echter en Greflier des kantons Dixmude, tot de openbare verkooping, bij gedwongene onteigening, van helvolgende onroerend goed, te weten Eetiige koop. Een onlangs nieuw gebouwd X.Voonlitil», beslaande uit Woonhuis, Geitenstal gemaakt in hout en gedekt met strooi, benevens een Vertrek of Aalpul en de hoeveelheid van 22 aren 11 centiaren 2£unHme<I, genomen van nummer 126, sektie D van ’l kadaster van Vladsloo, rechterlijk arrondissement van Veurne, provincie Westvlaanderen, alwaar dezen eigendom van Depauw, ai zijn slaande en gelegen, en zij zijn pa lende: oost Jonkheer Alfred beman, te Brugge; west op paalstaken Alexander en Joseph Waeyaert en M.r Robert Van Woumen en noord op half dreef de kin der» Verhelst eertijds, thans de kinders Symoens, te Bovekerke, en gekend bij de malrice kadaslral van Vladsloo, volgens uitleek gehugte Korte Wilde), sektie I), nummer.-, 126c en 126o, met de grootte van 22 aren 10 centiaren. Gebruikt bij den eigenaar Louis Depauw. Nadere inlichtingen en inzage der stuk ken zijn bij genoemden Notaris DESECK, alsook bij den Notaris PR90T, le Wou men, le bekomen. Heerst, den 29'" December 1880. Auguste DESECK, Notaris. Studie van den Notaris l^^Kïïlü;, tc Alveringhem. In iiaam van Zijne Majesteit den Honing. IJE EX »1IK Ta’ ti EX. Uit er liniicl te koopen: 4 Koopt alle Mach van versche vellen, zoo als Kalf- Zogen- Koei- en Peerdevellen aan de hoogste prijzen. Bij hem ook te bekomen grauw en wit Koeihair, voor metsers en Plaf'onncurs aan zeer geringe prijzen. Rl’CUTBAAKUEW, LEENING VAN KAPITALEN. 12G knopen Olmen, Hollanders, Wilgen, Populieren en Appelaren. VAN don 27. Etniel Vandewalle, zoon van Leopold en van Marie Leroy, Bewesterpoort. Huwelijksafkondigingen. den 26. I’U.ter-Jacob Mercy, rentenier geboren te Voiriu n wonende te Adiukerke, weduwaar van Amelia Tahon, met Joanna-Theresia Mat- 5aer landbouwster, geboren <n wonende te Veurne. Sterfgevallen. den 23. Maria-Jaeoba Alderweirelt, bijzondere, 71 j.'. ea en 5 maanden, geb >ren en wonende tc Vin wed" van Josephus Ollevio hospitaal. den -.'.I. Amelia Barbier, l< zo:»!'re, 70jaren n 8 maanden, g boren en w-mende te Veurne, w d va.’ Piet'r Des ijyer, nu man van Michiol Mersseman. Uit er hand te koopen of te pachten ST iioopen roods Wilgen Eoomon, 3 sclioone zware Olmen en 1 lepe. Koor -2. II 0,14.47 C" Bouwgrond en Hoving, middendeel van n.' 937, wijk B, zuid langs den keiweg. Korrektionns’e Rechtbank van Veurns. Z1TT1XC VAX 23 OECEMBER. Pieter Vandainme, rondleurder ie Dixmude, 78 fr. boete, ox' r Modesto Ilouvenaghel, werkman teOostkerke, 8 dagen gevang en 26 fr. boete, over laster. Jacobus Bilcke, werkman te Oostkerk», 26 fr. boete, over laster. Alois Pauwels, werkman te Clercken, 8 dagen gevang en 26 fr. boete, over verbreking van af sluiting. Leopold-Bernard Dcreygher, werkman, Pieter- Francis Facon, zager, elk 3 maanden gevang, over d efte met beklimming, beide te Houthem. Leopold-Bernard Dcreygher, 1 maand gevang en 26 fr. boete; Ednaiil - Leopold Dereygher, 26 fr. boete, over diefte, beide werklieden te Houthem. Francis Weis, werkman te Nieuport, 26 fr. boete, over slagen en wonden. ZITTING VAX 24 IlECEMliER. Karei Spauneut en Constant Lassus, elk 7 maanden gevang, over diefte, beide smokkelaars te Wormhout. Remi Callewaert, landbouwer te Wercken, 30 fr. boete, over jagt. Romain Versaerel, werkman tc Adinkerke, 1 j ar gevang, over dieft". Karei Duprez, stooldraaijer 'e Veurne, 7 dagen gevang, over lichte gewelddaden. ’JTOIiWIJJEIIX-G van z 5f€5 koopen Olmen. Hollanders, 3 schoons Eiken, 1 Irssche en andere Eoomon. Uit <Iei- hnnd le koopen VAN Gemeente Vladsloo. la n w. i^nvtMMMmBtcagr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1880 | | pagina 3