VAN VEURNE a s NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT a A'.* 2G5 ZATERDAG 8 JAM -AR1 ISSI. Veurnè S Januari. H>e fortuin tier kloosters. Het klcrikalism of paapsgezi nel heid, is niet alleenlijk de vijand onzer Grondwet, onzer \rijheid, de vijand van licht en vooruitgang, maar ’lis nog welbijzon derlijk de grootste vijand van T algemeen welzijn. Als wij van het klerikalism spreken is het wel te verstaan dal wij alleenlijk de politieke papen bedoelen en den gods dienst gemunt hebben. En nu ter zake. In eeim redevoering die den groolsten bijval genoot en bijna door alle groote dagbladen is opgenomen, heeft de fran- sclic afgevaardigde, de heer Brison de plaag doen kennen van hel klerikaal slokop, de kloosterstichten. Het deed niet alleenlijk kennen welke aanzienlijke rijkdommen door de kloos terlingen worden verzameld, maar den schrikverwekkend aangroei dezer fortuin, de bron waar zij van voortkomt en de schandigc en sluwe middelen in gebruik om ze gestadig te doen vermeerderen. Volgens spreker zou de gekende fortuin der kloosters die heden aan de belastin- Ook in Frankrijk wordt hel eene ge wichtige besluit na het andere genomen. Met snelheid volgen zij elkander op, als begreep men dat men de misbruiken veel te lang heeft laten bestaan. Zeker is het dal de Regeering en Kamer beide aldaar de beteekéiiis verslaan van hel spreek woord men moet het ijzer smeden ter wijl het heet is. Dat nu dé kloosters en alle godsdienstige of liever kerkelijke congregaties van wat aard ook gebracht zijn onder bet gemeene recht, wat hel betalen van belasting betreft, is een maatregel van belang die echter in den grond der zaak niet meer dan billijk eu rechtvaardig is. Wel schreeuwen de kle rikale bladen moord en brand dat kloos ters en dergelijke beschouwd worden als andere corporaties wel roepen ze er wraak over dat zulke vrome inrichtingen, waar men los is van hel wereldschc waar de geestelijke belangen van andere behartigt. belast worden, maar doden tallen miHioeneii die monniken en nonnen hebben weten te kapen wijzen er dan toch wel op d it ze van hel wereldschc toch niet zoo heel afkeerig zijn, dal daar van dus wel naar evenredigheid mag af gedragen worden aan den Staat. En wal het behartigen van de geestelijke belan gen van anderen betreft, wie bidden wil moet dan maar zelf bidden en heeft dat niet op te dragen aan anderen, waardoor bet alle beteekenis verliest. Uil het beschaafde deel van Europa hoe langs zoo meer verdrongen en van invloed beroofd, zullen paus en kerk nu maar cens probeeren of ze in hel groote Rus sische Rijk zaken kunnen maken. Wij wenschen hun goed succes! Maar de Rus is sluw. Zé zijn aan elkander gewaagd. Ziehier wat een der best opgestelde gazetten van Holland schrijft over België en Frankrijk: In België wordt de toestand met den dag beter. De Regeering die geen duim breed afwijkt van den ingeslagen weg ziel haar werk met succes bekroond. De liefhebberij voor de scholen met God be gint deerlijk, onrustbarend te verminde ren. De staatsscholen eerst hier en daar leeggeloop n beginnen weer bevolkt te winden. Nu de ouders inzien dal al bel priestcrlawaai maar bedrog is, dal hun arme kinderen er de dupe van zouden worden, zenden zij hen weder daar waar het behoort. Ook hel ouderwijzend per soneel van de scholen met God, eerst door allerlei mooie beloften overgehaald, die echter vergelen worden, te vervullen, loopt zoo liard als liet kan weg. Boven dien zijn velen van h?n, die op die scholen met God onderwijs geven zooals hel heet eu waai voor maar de eerste de beste ge bruikt werd, zulke zedelooze sujetten dat de ouders wel in bel belang hunner kin deren genoodzaakt zijn hen van die modelscholen af ie nemen. Inderdaad, de ongeloollijkste beestachtigheden zijn en worden nog op die scholen gepleegd dooi de onderwijzers jegens hunne leerlingen, Is wel treurig voor de slachtoffers en niet minder voor de ouders die zich heb ben laten bedriegen en nu door de schade en schande wijs worden. Zelfs de domme boeren in een groot deel van Vlaanderen bedanken in het belang hunner kinderen hartelijk voor de scholen «der broertjes». Hel schoolonderzoek van staatswege dat met strengheid ingesteld en volgehou den wordt, brengt zooveel klerikale liefe lijkheden aan den dag, dat de staats school over heel hel land zegevierend uit den strijd zal treden en den clerus het bederf van België gelijk van elkander land een onherstelbare schok is toege- braclit. Zijn invloed, zijn prestige heeft hij verloren. De menschen beginnen te be seffen dat men best buiten den priester kan, dat er vroomheid bestaal builen kerkelijkheid en dal de maatschappelijke zedelijkheid een betere en hoogere is dan de kerkelijke zedelijkheid. Men schrijft in bij den drukker-uitgever, Ooststraal, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeeliugeu, artikels of brieven, behoorlijk onderleekend, als ook bekendmakingen uiterlijk legen Vrijdag middag toe te zenden. heeft doen besluiten de wapens op te nemen en die hulde is juist niet geschikt om de engelsche troepen aan te vuieu, die geroepen zijn om de Boers te bestrijden. Zij zou meer van aard zijn om deze laalslen aan te moedigen, ofschoon zij dit niet behoeven, te oordeelt n naar hel vet trouwen dal zij aan den dag leggen en dat zich weerspiegelt in pene proclamatie, waarin de voor- loopige regeering over de onafhan kelijkheid van deTransvaal spreekt, alsof die reeds vervuld en erkend ware. In die proclamatie belooft de voorloopige regeering oenen engelschen consul toelelalcn en verbindt zich om de spons te vagen over de de uitgaven, aan de hevol king door de Engelschen opgelegd, gedurende het tijdvak der inlij ving. I en den werkman als een hond be graven, die belijden de klerikale (.edeleer. De klerikalen, die de eer en faam huns naaslens rooven, hel vuur steken aan de vier hoeken van Belgie, die de vrouw tegen den man, de kinders legen de ouders ophitsen, die families in twist en tweedracht doen leven, u den laat- slen cent afdrogen voor hunne scholen met God waar men onder wijst met zweep en slok en waaruit de meesters maar al te dikwijls op het tribunaalbanksken moet n ver schijnen, die belijden de klerikale zedeleer. De klerikalen die ons loeren en preken dat men minder kwaad be- drijft iemand te dooden, dan voor de liberalen, de vrienden van bur ger en hoer, te stemme!), belijden zulke lasteraars de klerikale zede leer niet De katholieke jongelingen, die er zich op’ roemen te vloeken als ketters, onschuldige meisjes te verleiden, de klerikale schrilfver- valschcrs en bedriegers van allen aard, dy «broeders, pastoors en p ileis veroordeeld voor aanslagen op de eerbaarheid, belijden zulke kerels de kristel ijke zedeleer niet Lezer, wal zegt gij daarvan Dat hel lieden zijn, in wier hart alle zedelijk ei menschclijk gevoel is uilgedoofd, van wien men met recht en reden zeggen mag van de klerikalen en hunne zedeleer, libera nos Do mine, o hcerc verlost ons Het Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Voor Stad: 6 maanden, lï. 3-25 Een jaar, Ir. 6-00. Voor gan.te/i Ilelgie: G maanden, ft'. 3-75 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk u 'mmer 10 c.“ Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. Reklamen 50 centiemen den regel. 1*01:11014 Overzicht. In IT ankrijk is al de aandacht gewend lol de municipale verkie zingen welke zondag aanstaande moeten plaats hebben doorheen g heel het land de algemeene nei ging schijnt er over te hellen naar lief gematigd republiekeinsch ge voelen, ofschoon ook de conser vatieven wanhopende pogingen schijnen aan te wenden om hunne kandidaten te doen gelukken. Uit Engeland zijn de berichten even weinig ophelderend. Al w..l de dagbladen zeggen bestaal hierin, dat eene zekere opschudding heerschlc doorheen geheel Ierland wegens hel verbod dal was gelegd op de a.uigekondigde meelingen. Hel proces Parnell wordt voorlge- zel, maar schijnt nog niet zoo spoedig te zullen eindigen, zooals juge Eilzgerald voorspeld heeft. De hecle zitting werd ingenomen door liet lezen der redevoeringen van de beschuldigden. Ook in Engeland is ministerraad gehouden. Wat daarop verhandeld is weten wij niet, alleen is dit zeker dal 51. Eorsler vooraf een langdurig onderhoud hail met 51. Gladstone. Eindelijk wordt ge zegd, dal hel gouvernement sinds verscheidene dagen, inlichtingen bezit die zouden doen gelooven, dal de Eenians hel voornemen koesterden de wapens te bemach tigen welke loebehooren aan de regimenten vrijwilligers te Londen. Daartegen zijn maatregels genomen en de wapens-depots worden dag en nacht zorgvuldig bewaakt. Vermoedelijk zal de Ooslersche Kwestie ons (’enige dagen rust gm nen. De Kamer van Grieken land is in vacanlie gegaan lot den 27 pinnaii. na in derde lezing de leening van 120 milliocn drachmen te hebben gestemd, alsook de noodige krediet1’" voor de maand januari. De vertegenwoordigers van Engeland, Ditilschland, l'reiik- i ijk en Italië hebben een langdurig onderhoud gehad met 51. Cou- inoundonros om de scbeidspiaak aan te bevelen, liet gevoelen is nou altijd strijdig aan dit voorstel en geneigd lol oorlog; 52,000 re servisten van 50 lol 40 jaar, zullen eerlang onder de wapens geroepen worden. De toestand in Zuid-ALika woidt met iedercn dag voor de Engel schen bedenkelijker. Zij vreezen dat al de Hollanders der Kolome van Kaapland, en zij zijn talrijk in opstand zullen komen en zich bij de Boers van de Transvaal zull< n aansluiten. De zaak dezer laalslen verwekt de algemeene toegenegen- ln id. In eene dagorde aan het koloniaal leger gestuurd, is zelfs de engelsche opperbevelhebber, sir G. Collev, verplicht hulde te brengen aan het gevoelen, dal de Boers 55. JAAR. Hedendaags hoort men ze schreeuwen op alle tonen, die woe lige klerikalen: wij alleen belijden den krislelijken godsdienst, de ware zuivere zedeleer. De liberalen zijn mannen zonder religie, noch kiistelijkc gevoelens, roepen die Janussen uit. Daarom zullen wij ecus onder zoeken wat wij door die klerikale zedeleer moeten verslaan. Necririgdoende burgers, zij die u dwingen met het mes op de keel voor de bisschoppelijke kliek ie stemmen; zij die u achtervolgen en verdoemen tot in hel diepste der hel, u in tien ban slaan en (('abso lutie weigeren als gij uwe kinderen niet naar hunne ezelschool zendt, die belijden de klerikale zedeleer. Boei kens van den buiten, gij slaaft en zwoegt van den vroegen morgen tol den laten avond om uwe schul den en uwe pachten ie voldoen en niettegenstaande door uwen kas teelheer op straal gesmeten wordt of wel uwen pacht ziel opslaan omdat gij vrijgezind wilt zijn en niet wilt buigen voor de aanhan gers van gal en brandstapel, zulke kerel belijdt de klerikale zedeleer. De bisschoppen, paters, pastoors, nonnen en geheel die heilige fa milie die ’s landswetten en instel lingen met de voeten treden, die den Paus boven den koning, den syllabus boven de grondwet ver kiezen, niettegenstaande de ge braden kiekens hen in den mond vallen, die belijden de klerikale zedeleer. De scherrewegvogels, dm aks gieren aan het bed van uwen sui- kcrnonkel of tante zitten te loeren, om o te onterven, zij die de sakra- menten verkoopen voor geld, die roepen en schreeuwen oenen dag lang over hel lijk van eenen rijken n a.wJMCTciini’niii iiiiimi _,LJ. l 5-12 5- 42 6- 19 9-15 6-07 8- 55 9- 06 0-00 12-13 2-50 11-00 11- 39 12- 16 3-23 7-44 10-11 10-3? 10-54 7-35 9-51 10-11 10-45 9-00 9-51 6-15 S-30 11-50 3-06 X-44 0-00 4- 28 5- 06 7-32 3-09 3- 48 4- 26 7-10 4- 28 5- 05 5-35 8-06 8-88 NIEUPORT-DIXMUDE 7-00 DIXJMUDE-NIEUPORT 7-18 Opgelot C330S3» t GENT VEURNE GHYVELDE I DUINKERKS 9-62 saezsir.k ’JJIWW.HIK r. V«-rli-<«Uitr<“ii van den ijzerenweg vat» Duinkerk», Veui-ne naur Geut en I'.ixinude naar Mictiporl. 5- 54 6- 32 7- 12 9-38 DU INKERKE GUYVEI.DE VEURNE GENT l*o kloriktile Zedeleer.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1