-BEKENWKI^EiL 188! BARBIER, B E il 1 C BI T. V E R K O O l> 0 X G bij gedwongen onteigening. 40 KOOPEN BOOMEN. KOOPDAG VAN 15 KOOPEN allerschoonste OLMEN en EIKEN. 9 5 KOOPEN BOOMEN, waaronder veel EIKEN on huilen- gewone OLMEN. BOEKDRUKKERIJ BOEKHANDEL PROVINCIALE WEGWIJZERS. EXPOSITION NATIONALE. OM UIT EB HAND TE KOOPEN: BOOMVE1L1NG. VAN KAPITALEN. DEFINITIEVE TOESLAG, mondei* uitstel, B O S C H i A S L LIE 1243 Plantsoenen, 91 KruHaars 9 koopen Populieren en Esschen O O BI K IB’, ion verzoeke van Mijnbeer den Baron Mazeiuan de Uoiilliove. '’!itsTÊTESCHAUVES! Groot Lol 100,000 fr. Groot Lol 500,000 fr. DOFS T E 1) E K E groot 1 hectare 9 aren 61 centiaren. Verdeeld in twee koopen; gebruikt door de verkoopers tol 1“ October 1881, de wed' Diesen en kinderen en HAHDEL IH ALLE SOORT VAH LEDER. F I Ileeren ^Landbouwers. Kitnloot can den Anlaris 5i!'.47/V8ü, Holerireegschnalsirunt10. \'cu’:ic. Een schoon HUIS te Wulpen, op d'-n dijk. KANTOOR VAN DEN Notaris DE RAUWERE, te Veurne. OP DINSDAG 11 JANUARI 183!, om 2 ure namiddag, tc Ghyverinckhove, op hei hofstedeken van Jules Dewulf, l< O O E* A <S r i STUDIE VAN DEN Notaris RiJimaECitT, te Proven, VOOR I/.1" C S A R OOSTSTRAAT, 4, VEURNE, OP MAANDAG 17 JANUARI 1881, A. Om 13 ure zeer stipt, ie Loo, ter hofstede van Pieter Lemahieu, nabij den Rabbelaar, B. Onmiddelijk daarna, te Alverin- ghetn. ter hofsteden van de weduwe l.ibbrecht en Adolphe Bullhez, Merkweerdige Koopdag DINSDAG 18 JANUARI 1881, 1 i;i ure namiddag, te Leysele, lusschen de Kruisstraat en den Eik, langs de Staveleslraat, koopdag van mi koopen Burgerstand der stad Veurne. Ifionri <3eulenaei*c-lluyglic herbergier in de Knoox te Vinchetn, laat het publiek weten, dat er van heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klasse van GUANO van HAU-VAMJEN ABEELK, alsook Lijnzaadkoeken, Lijnzaadmeel, Koolzaadkoeken. Raapkoeken, Lijnzaad- tonnen, enz., aan de genadigsle prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoope prijzen, verhoopt hij de gunst van een ieder te winnen. \antm r van .l/."r CORNIEI.E, Notaris Ie II ulceriiKihcin I.. VAADEIM KERCK1IOVE, Ooslslriint te Veurne, TE BÉKOMÉN: Mementos, Agendas, I kantoor- en andere Almanakken, Ephémérides, enz ALSOOK F Le clihlet et Ie pavilion de dégustalion des bières beiges, ayani une supeilice d’eirviron 212 mèlres carrés, est ;t vendrc' a des conditions très-avanjageuses. Envoi de la photographic sur demande. Le malériel de la buvette est égalemtnt it céder. S’adresser chez M. E. Van Ophem, rue de Fiennes,56, Biuxelles-Midi. Een schoon en gerieflijk Woonhuis, ter dorpplaals van Adinkerke, bestaande uamenllijk in Woonhuis, Slaapkamer, Keuken en Kelder, waarboven een schoo- ih'ii Zolder met een meter 20 centimeters verdiep, nog, Achterplaats, groot Stal, Zwijnslal, Privaat en Aalput, met deszelfs Grond en Erve. Zich te bevragen bij Chaklen MADOU, metser-eigenaar en gebruiker van liet zelve. ZATERDAG 15 JANUARI 1881, te beginnen juist om I ure namiddag, op landen gebruikt door Theofiel Ameloot, Frans Rouckaeit en Huiberl Deeren, langs de Prcsendestiaal en bij de plaats, te Bul.scamp, van: SIS koopen Vergadering ter hofplaats Amkloot. Betaalbaar legen 1'December 1881, ten kantore van genoemden Notaris OE BBA’JWERE, te Veurne. Verschelde sommen van fr. 2000, 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn be schikbaar, mils l.‘l', 2d* of 3de hijpolheek op onroerende goederen aan den intrest van 4, 4 -1/4 of 4 1/2 p. "la. Men vervoege zich MET EIGENDOMS- TITELEN bij <Tlaeya-K*tl, Noorclbrug. I fiivinndn Kantoor van den Notaris CA.BI1EEE fi>E CAE, te (Uiijvcrinclioie. DONDERDAG 20 JANUARI 1881, om 3 uren namiddag, tc Slecnkerke- dorpplaals, ter herberg bewoond door d’heer Leper-Cordier, Koor 1. Een Woonhui» en verdere Gerieflijkheden met 3 aren 35 centiaren Erve, bij kadaster sektie B, n." 163a en 164a, gestaan en gelegen le Steenkêrke- dorpplaats; Gebruikt door Joannes Vandenplasschc, tot 30 April aanstaande. Koop 2. Een Woonhuis met Gerief lijkheden, en 30 centiaren Erve waarop hetzelve staal en medegaat, bij kadaster sektie B, n.’ 166, gelegen te Sleenkerke, oost aan voorgaande» koop; gebruikt tot 30 April naast door Louis Vercruysse. Koor 3. Eene partij SEmtiltand, groot 50 aren 73 centiaren, hij kadaster sektie A, doel van n.” 7n en 6i-„ gelegen te Sleenkerke, aan de Korte Wilde. Koor 4 en laatste. Een perceel Znailnnd groot 55 aren 93 centiaren, kadaster sektie A, .deel van ti." 7n en 6e, ook gelegen le Sleenkerke, nevens voor- gaandei) koop; gebruikt geweest door Joannes Vandenplassche, aanslag met de geldlelling. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veiliugsvoorwaardcn ten kantore van dm Notaris CORNTI.LE, tc Wulveriiighem. DONDERDAG 27 JANUARI 1881, om 3 ure namiddag, ter herberg het Huis van Commercie bij d’echlgenoolen C.abooter-Sandyrli, Statieplaals (e Venrne, Openbare Verkooplnu Een ZHCTJIS en verdere Gerieflijk heden, benevens den Grond en Erf daar- medegaande, gelegen le Veurne, binnen de palen van stad, digi bij de Nimporl- brug; gebruikt door Jluria Tabaiy, weit’ Depuydl, lol ln Mei 1881. Ingesteld fr. 5,100. Vij/de koop. 2 hectaren 14 aren 90 centiaren VETWEIDE, wijk C, nummers 172, 175, 176 en 177. Ingésteld fr. 10,100. Zesde koop. 76 aren 47 centiaren NTEUWLAND, wijk A, nummer 370i>. ingesleld fr. 4,000. Zevensle koop. 69 aren 47 centiaren N1EUWLAND, bij titel, wijk A, n.’ 370» van hel kadaster. Een WOONHUIS en HOEESMISSE met ontrent 9 aren Erve en Hof. !.-• Houlhem, gehnchle hel Doorentje. Seffens aanslag of ingebi uiktreding. Inlichtingen bij den Notaris Coruille, te Wulveriughem. 1 Te bekomen l>1- klas SUNDERLAND- SC.HE KOLEN, de beste soort die in de streek ingevoerd wordt, aan den prijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan de magazijnen gelegen aan d’IJperbrug. Voor alle verdere inlichtingen gelieve men zich te vervoegen bij sieur EoMONn DAVID, Caft! I'EspJrance, Veurne. A'. II. De Kolen worden gewogen en huis geleverd door de Stadsarbeiders. Ingesteld fr. 4,000. Ingenotlreding met de geldlelling. Aanpalende eigenaars: Mevrouw Gal- meyn-Borlier, de hceren: Ducolomhier- Dccleir; August De Groole; Houtsaeger- Merlevcdc; Joannes Eaicl, bisschop van Brugge; Guslave Mcrlevcde; Vanhoulte- Mabesooiie en Benjamin Ctombez. in zijn geheel of bij gedeelten, Een WOONHUIS hebbende Stal met Koetspoort en 11 aren 13 centiaren, vol gens maat, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.' 2tW der wijk A van het kadaster, uitkomende zuid'op de Citcrnplaals en noord, palende aan de Zwarlenonnenstraat. Gebruikt dooi jufv. Irena Markette. Zich te bevragen bij JLl'r DE CAE voor- noemd, Bolcrwecgscliaalslraat10, te Veurne. r i H WOENSDAG 26 JANUARI 1881. om 3 ure namiddag, in de Café Beige, groole markt, te Veurne, van Gemeente Ramscappella, f kanton Nieuport Eerste koop. Eene V E T W E 1 D E. eerste klas), groot 4 hectaren 2 aren 88 centiaren, bekend bij kadaster wijk C nummers 188 lol en met 195, 220a en 221. Ingesteld fr. 33,100. Tweede koop. Een hectare 38 aren NIEUWLAND, Wijk G, nummer 187c. Ingesteld fr. 6,000. Derde koop. 49 aren NIEUWLAND, wijk C, nummers 185n en 187r. Ingesteld fr. 2,600. Vierde koop. VETWEIDE, groot een hectare 11 aren 10 centiaren, wijk C, geheel nummer 184» en 25 aren van nummer 178. De beste hoedanigheid van Lugge- poeder is steeds verkrijgbaar bij G. DUCLOS, Drogist alhier. De uitmuntende uitwerkselen van dit i prodrkikl zijn er alle jaren hel bewijs van. Divmude Ten verzoeke ran Louis Bouuein, land bouwer te Woumen, qualitate qua. MAANDAG 17 JANUARI 1881, om 2 i 2 ure namiddag juist, ten Stadhuize, te Dixmude, ter gehoorzaal van den heer Vrederechter, dag, uur enjjlaals bepaald hij een vonnis op rekwest der uagemelde rechtbank, date zevenslen Januari zel'.c jaar zal worden overgegaan door 't ambt van den Notaris ï»e*eek, te Beersl verblijvende, daartoe in rechte benoemd en aangesteld, bij vonnis van 18 December 1880, verleend door de rechtbank van eersten aanleg te Veurne, ten overstaan van den heer Vredm echter en Grpffier des kantons Dixmude, tot de openbare verkooping, bij gedwongene onteigening, van hel volgende onroerend goed, te weten Eenige koop. Een onlangs nieuw gebouwd Woonlmis, bestaande uil Woonhuis, Geitenstal gemaakt in hout en gedekt met strooi, benevens een Vertrek of Aalput en de hoeveelheid van 22 aren 11 centiaren XtmtitiHiC, genomen van nummer 126, sektie D tan ’t kadaster van Vladsloo, rechterlijk arrondissement van Veurne, provincie West Vlaanderen, alwaar dezen eigendom van Depauw, al zijn slaande en gelegen, en zij zijn pa lende: oost Jonkheer Alfred Deman, le Brugge; west op paalstaken Alexander en Joseph Waeyacrt en M.r Robert Van Woumen en noord op hall dreef de kin- dels Vct'hclst eertijds, thans de kinders Symoens, te Bovekerke, en gekend bij de mnlrice kadastral van Vladsloo, volgens uittrek gehupte Korte Wilde), sektie D, nummers 126c en 126», met de grootte van 22 aren 10 centiaren. Gebruikt bij den eigenaar Louis Depauw. Nadere inlichtingen en inzage der stuk ken zijn bij genoemden Notaris DESEC.K, alsook bij den Notaris PROOT, tc Wou- men, tc bekomen. Boerst, den 29'* December 1880. Auguste DESECK, Notaris. A. MAANDAG 17 JANUARI 1881, om I ure namiddag, ter herberg de Klijle le l’ioven, Merkwaardige Koopdag van IO hectaren Leening Brussel 1874. 6 trek kingen per jaar: Leening Brussel 1879. 6 trek kingen per jaar Leening Antwerpen 1874. 6 trek kingen per jaar Atlexnnder* COLI.KT, NIEUPORT. MAANDAG 10 JANUARI 1881. 2 ure namiddag, op land gebruikt door Charles llyckeboer, te Wulveringhem lusschen hel Zwaantje en den Elzen Tap, koopdag van B. DONDERDAG 27 JANUARI 1881, om 3 ure na middag, te Proven, in de hei berg de Blokke, Openbare Licitatie-Verkooping VAN EEN Deze met lusschenkoinst van M?" FrAS, Notaris te Wielsbeke. Eï K E£ E C EE T. In naam van Zijne Majesteit den Konlng. I '■"•A*"**’ *a^T TrT JtSUU WO I 6JiI er limn] te koopen VAN je Koopt alle slach van versche vellen, zoo als: Kalf- Zoger- Koel- en Peerdevellen aan de hoogste prijzen. Bij hem ook te bekomen grauw en wit Koeihair, voor metsers on Plafonneurs aan zeer garinge prijzen. Olmen, Hollanders, 3 schoone Eiken. 1 Essche en andere Boomen. Geboorten. don 31. Karel Lahaye, zoon van Leonard en van Virginie Becuwe, Bewesterpoort. don 1 jan. Herman Vanbcveronzoon van Engelbert en van Carolina Delefortrie. Zuidst. den 4. Amand Denwel, zoon van Fraderik en vau Julia Hendervckx. den 1. Valerie Lepeire, dochter van Eduard on van Eulalie Debuyserc. Huwelijken. don 26. Pictor-Jacob Mercy, rentenier geboren te Veurne, don 23 Mei 1816, wedr ran Amelia Tahon, met Joanna-Theresia Matsaert, land bouwster, geboren te Veurne, den 1-1 Augusti 1826. Sterfgevallen. den 1. Isabella Decorte, bijzondere. 61 jaren en 9 maanden, geboren te Boitshouc.keen wonen de te Veurne, wed* van Charles Gadeyne. den 7. Alice Vandenplassche, maanden. Olmen. Hollanders. Wilgen, Populieren en Appelaren. LEEI^lIVG ZITTING VAN 7 JANUARI. Karot Van Eegroo, dienstknecht te Pollin- chove, 14 dagen gevang, over slagen. Amand Vyncke, 2 maanden gevang. Eduard Vyncke, 1 maand gevang, over slageu. beide werklieden te Dixmude. Karei Beauproz, orgelspeler te Clercken, 15 frank bocti-, o.er slagen. Openbare Vcrkooplng VAN VAN Uit er hand te koopen of te pachten IJ it <lei* blind te koopen Gomaents Vladsloo. Da Wed' ROUSSEEUW, Nieuwstraat, Vourne, laat hare menigvuldige kalanten weten dat zij een schoon n volledig assortiment Vellen ii EcossaisHandschoenen komt teontvangen. verkrijgbaar aan »x«r voordtelig,, prijzeu. KAL MALEERON, seul invent' Prop'-- dos hrevets F. perf. des appareila do fab™Hautes róeompenso', 11 médaillon (20 en or). Tiaiteni. spec, du cuir chovelu. Arrét immodiat de ta ciiuto des cheveux et repousse certaino A tout age (;l forfait). AVIS AUX HAMES, conserva tion et croissauco de leur chevelure, meme A la suite de couches. On envois gratis renseiguo- nients et preuves. Ou jugera F. Malleron, ainrt, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursalea A Paris. RtCHTCAlRHEtD. gZoTloTÏo^O^T. 20 Januari, 20 Maart, 20 Mei, 20 Juli, 20 September, 20 November. Prijs fr. 9-40 pol maand voor 12 stortingen en fr. 4-90 voor 24 stortingen 25 Februari, 25 April, 25 Juni, 25 Augustus, 25 October, 21 December. Prijs fr. 9-30 per maand (voor 12 stortingen) en fr. 4-85 voor 24 stor.ingen 15 Januari, 15 Maart, 15 Mei, 15 Juli, 15 September, 15 November. Trijs fr. 9-30 per maand voor 12 stortingen en fr. 4-85 voor 21 stortingen). Na de eerste storting, heeft de inschrijver bet recht aan do geheels premis aan z(jn lot ver vallende, die ten alle tijde aan zijne dispositie is. Aankoop en verhoop van Publieke Fondsen en Belgische Renten op den Staat. Betaling can alle slach van Coupons van intresten. UT koopen rooda Wilden Boomen, 3 schoone aware Olmen en 1 lepe .-.x-tu-t -omv -r-itrniMjB-iaii u n -inBriiiHwiiiminiyniiiTn»

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3