Bluis BIarel SPSLLIAKiVF MILICE NATIONALE. Q HMMIJN VAKUKEAS EN NIEUWIGHEDEN. z o te BERICHT aan de Lnndbouwers Algemeen Agentschap van de Maatschappij voor verzekering legen brand. i i ,-S. 2 Voor het aanstaande WINTERSAIZOEN delmlleerin^ van allerlei Laken en Moileslolïen rechtstreeks komende uil de bijzonderste fabrieken en groólen magazijnen van ’t land en van den vreemde. 1»! I u 1 T 19 - ■ülBii» Jim Haiti i ■j| voor 1 SB 1 B_ 3 DE KLEINE RENTENIER K PEKEN VOORZICHTIG 1 DE KLEINE RENTENIER Eén frank ’sjaars, Ziïi I^uninier« 1 I i c c* G OHLEITEORFF C.\ TE PACHTEN VICTOR CAMBIEN, Huisschilder te Veurne. 2 i -S i 2 5 H O S e H o I d er i Is Is J g i? i iss H 5 f 2 S 2 S I 7 o M ■o B a I Z f B 1 IB E IB B C BS rH\ levering LEVEL DE 1881. Avis Importanl. Kleermakersgasten mogen lich ten allen tijde aanbieden voor werk bij 't stuk. 5 Qu'on se le disc. a •io a a c g E 5 p lioopinamlileerimikri*, te Veurne, GKOOTE OOSTSTRAAT, 41. 'S 8 en w u n: O B 5 M i 8 s 8' K Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik ad Rhijn. OPGELOSTEN PERU-GUAKO, GEMALEN Pi Rl-GL’ANO, GVANO-SL’PERPIIOSPII AAT, I Celestine Ver- eenooghe, Blui^ vs*n vertrouwen en vnn goedkoop 1, OoBtstrimt, 1, te Veurne. B 8 1*5 5, r> j Electmaking op maal mei bepaalden prijs op voorhand en in 24 men. Bli B.J K te huren, tegen den 23lM™ April 1881- Zich te be vragen bij l'ermeersch- Spilb'a- rt, te Veurne. BÈÜKÊiT straal naar de Zuidstraal, in de estaininet genaamd: Brouwers Hof, nevens de brou werij van M. Joseph Bieswal, legen de IJperbrug. Om aanstonds in gebruik te treden De Ctafé de Flandrcs, groote Markt, Veurne, hebbende groote schenk- plaals.sclioone beneden- en bovenkamers en een t’ t 1 1 1 voor Beenhouwerij. Zich le bevragen bij Pieter Vandenkerekhove. Maakt bekend, dat hij zijne woonst heelt overgebrachl uil de Zwarte Nonnen- LIJNZAADTONNEN, extra puike merk, John Rücker C. zijn van beden vei krijg- baar bij Van Haecke Roelens koop lieden le Veurne, aan den prijs van 41 franken de ton. - /je HELGisciiE !:iu:i:.\k:1:Xg, bij Wybo-Monlé, Gauiplcin, 107, le Veurne. Les miliciens de la prochaine levée (1881) peuvetil dès tnaintenanl s’assurer a forfait a des inodiques prix el élre assure, coniine par le Gouvernement h l’agcnce Générale E. A. Demlïxck, rue Basse des champs, 89, Gand. Les miliciens non remplacés par le Dépariemeni de la Guerre, peuvetil itn- médialemenl l’élre par ia même agence. Elle traite géiiéraletnenl routes affaires ayaut rapport it la milice.’ S’adresser pour plusamples l’enseignc- ments it 1’agenl d’affaires E. L. STitAGIt.II, rue du plat, 8, a Ypres, tpti se irouvera, a compter du 15 Novembre 1880, dès 10 heures du matin, tons les Lundis, a Dixmlüe, Hólel de la poslé aux chevaux. Les Mardis :t Nieuport, Hólel du Pelican. Les Mercredis h Ft bxes, Hólel de la BhétOrique. Les Vcndredis a PorEiuxsin;, a la Messa- gerie. Les Jettdis cl Samcdis It Ypiif.s, ruc du Plat, 8. 1 I z I Rij de wed’ DEBIEULEKAERE-ViH DÏCKE, G- er bij voortduring te bekomen X2 K 02 Z. Kaiu l SPII.LIAEllT heeft de ter aan zijne talrijke kalanten te laten weten dat, door de bijzondere keus die hij komt te doen onder de nieuwigheden voor hel aanstaande winlersaizoen, alsook door zijn keurig werk en nel fatsoen, spoedige bediening en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meeren meer zal trachten te vet werven. V EKS4BtI.BG BBA. AR bij Vcrbeque-Lust, Boekbinder^ Appel- merkl, te Veurne, Bougies in alle koleu- ren en van alle groote, dienstig tot vei lichting van eetzalen, salons, pianos - en voituren. daaraanpalendc Winkel, dienende 8 s 2 2 S i -•a-2 2 - M &S w s 4 i s 15 é- y> a J1 -S s - s- 7? u- -Ïï 3 5 d is S- f s s5 3 gi Tc bekomen bij G. DL’CLOS, Drogist te Veurne. Uo/loway's Pillen zyn hel beste middel tn de wereld bekend voor de volgende kwalen. t. c 1 i J ST c z b O ‘s Pu H r5 r p: fe g. LG TT’ 2 CO 5 i C7D Q x in P“’ - -s Z c- K g o w- 2 - 2 «5 S 14 S S ^2 ;.i KOSTELOOZE PREMIE voor de Ahonncnlon van hel Weekblad B 7 Eén irmiR s janrs, ZiSJ TVuinincrs dat iederen Zondag F’_ OVER DE KUNST VAN ZICH, ZONDER GEVAREN, TE VERRIJKEN DE BANKvaiisKLEINE RENTENIER BUREELEN EN KASSEN afl 1, Arembergstraat, 1, te Brussel. vnn oen t J 3= Veurns drukk. P. RYCKEBOER, opv. L. VANDEN KERCKHOVE, c sare Koortsen, Aamborstigheid, Galziekten, wanden. Verzwakking, 'O •5 r-« 73 Z Wormen van aller lei soort. Zwakheden uit welke oorzaak ook voortgesproten, enz., enz. k g g 4 o t£ U2 s: «C rq CZ3 pq I ‘S cL- Moegelijke water lozing. Klierziekten of Koningszeer, (Lendenpijn, Ongesteldheid van de nieren. I.aat niemand Inn- geronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongeneea- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste kenteeke- nen vei drijven, en opwekken, do ver stopte nieren verlig- ten. onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. Waterzucht, I Lendenpijn, iVrouwoljjke onre-1 Aanbeijen, I regelmatigheid, iRlium.itiek, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdyijn. Pijn in de inge- ^Slechte spijsver- verteering. Leverziektes, T e Leveren onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen osdsr de controle d«r Landbouwstatien vnn Gemblocr-j en Gent, <m der Landbouw- Laboratoriums vnn Luik <-u Hasselt. Elk koopar van ten minste 500 kilos hoeftjhet reclit daarvan gratis eeno anslvse te laten maken bij de naastbijzijnde landbouwstatie. Omtrent do prijzen en overige verkoop-conditien geven de drculairon, brocKun n <-n andere drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco en gratis voor elk te ver krijgen die er naar vragen zal. Zich te adresscoren te ANTWERPEX, X, Pruinrnstraat; of aan do depots te: KORTRIJK' hij M. HilairïOVYN. RRUGGE, bij M. En. SATNAT. to Veurne, bied zich aan als Naaister; zij i gelast zich met ton i huizo to guan werken. VERANDERING VAN WOONST. Te Koopen Bierpomp, Toog en Loket en ander# toebehoorden. Zich te bevragen bij Milo I Rathé-Cottry, te Adiukerke. Verzekerde en vol- komeno genezing op drie maanden tijd, be- u door 12,00u cer- tifleaten. 1) moeilijk- »te breuken worden teru|»gchouden rnet het grootste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzak- king der baarmoeder enz. .o-uozen ronder ring possaire Oumi.ld. lijk verlich ting. Ecnc gediplo meerde dn me is aan J.ot gesticht gehecht. .1. .VAERSEGERS, ureukbandmnkqr der hospitalen eu van het leger, commandeur en ridder van verschillig# orden, voor verdiens ten aan het menschdom b wezen. Groenplaats, 3ö, Antwerpen. t'> I X H Eerste soort van fransclie Lakens, duitsche, engelscho eu inlandschc Elastieken, Modestoffen voor volledige kostuimen, Jacquetten, l’idetots en Broeken, Gilets in zijde-pane, Cachemire en Satijn; Orleans, Alpaga, Velours-laine, Moskowa, ronde en blauwe Baaistoflen en Elanelle. Verders: een groot assortiment van Manshoedou iu zijde, castoren in feutre te beginnen van 5 fr.; Strooienhocden in panama, paille d ltalie, enz. Klakken voor mans en kinderen, iu zijd# en in elastiek. Buitengewone gehoon# keus van Parapluies #n Paragols iu zijde, alpaga en katoen: Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit on afgegeven aan prijzen die de concurrentie onmogelijk maken. VKIIKOOI» IX ’I OROOT EI%I IX ’t IKI.R1X’. kTÏ 2 o 1 Frxnciscvs REN'DERYCKOratoriestraat n.7 te Veurne, beeft de eer het publiek bekend te maken dat h(j zich wederom te Veurne is komen vestigenj alwaar hij, na langen tijd te Bruggej en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Doornen snijder, en het kuischeu eji beplanten van Bloemoven en Seeren, zoo wel buiten als binnen de stad. Door zijn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd publiek te verdienen. J o, 3 p g o *O 8 a> S’ 1 X H 9 5 a 3 T- C E 2 zz ■2 - w 5 S Onzuiverheid van het bloed. Deze wondervolle Pillen worden ge waardeerd, zoo wel in de nederigste hui. gezinnen als in da hulzen vah gemak en weelde. Zij be werken eone geheelo zuivering ran t gan- sche gestel, zonder du natuurlijke wer king van een enkel orgaan te beschaden cn rocijen do zaden van kwalen, die tien duizenden tot renen vroegen dood bren gen g< heel en gausch uit. Slechte Spljsverteering, Galziekte en zickelijke Hoofdpijn. Geen orgaan in bet mensc.bolijk lichantn is zoo vatbaar voor ongeregelde werking als de lever, «n geen meer geschikt indien vernalatigd, om tot eene ernstige kwaal t« leiden. Gedenk dat wanneer missclijklu id, winderigheid, of zuur in de maag ons w aarschuwen dat de spijsver tering slecht Is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan versteikeu, alle oorzaken vnn slechte spijsvertering, en zal ziekelijke hoofdpijn spoedig verdrijven en «en# ge- heelc genezing bewerken. Het keerpunt des levens en watarzuchtigc zwellingen. Flet keerpunt des levens is het gevaarlijksto tijdstip in h< t mven der vrouw, het kost duizenden het leven. Alle de vochten Jrckkcu te zamen m v< eren als een getij de gezondheid en bet leven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste middel tegen alle deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef d< or. en komt, de lijder weder in het bezit cener ongekrente gezondheid. Het is slecht" wi inig bekend dat hij liet zoogenaamde - keerpunt des levens - ook do man. wanneer hij tüsschen de 10 en 45 jaren oud ie, ontdekt dat zijn gezondheid eone belangrijke verandering onderguat, zonder dat hij er I de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gevaren voor beide sekten I i«rrlwijn»n spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door tn:itensp< rig- heden van welken «ard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamlijk, is do uitwerking dezer Pillen' in <le h ogste mate opwekkend, vernieuwend en heiM«-U«-n<I. Zij drijven do zi< kelijke oorzaken uit bet gestel, herstellen <lo spijsvorteering, regelen alle afscheiding, versterken het zenuw gestel, wekken do gemoedstemming op eu geven het lichaam deszclfs oorspronkelijke ge zondheid en kracht weder Do Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt worden, en da Zalf als men naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het vleesch zal dezelve tot in dc nieren doordringen n allo ongeregelde werking her stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, dat de zalf in zulke gevallen des avonda en des morgens wordt aangewend, daar indien zulks met overleg wordt gedaan de wondcrvolstc genezing zal plaats vinden. Keelpijn, Steen on Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangozizbtspijn, Veuiersche ziek ten, s e 53 2 S -Q R’; S t e S 2 r. 'X C- Sg, I B| X £-’5 B S O <D O *- C dül!- g N 2 b n een vort rouwclljk prmUje aifkoiMlIrt betaalt, zonder kcmtcii, de Koc.pons en doet op Knmptant allo Beursoperatiën alleenlijk voor de XbonneHlen van het weekblad

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4