VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT ■B3 KM® ■H N.' 1 «81 2Gi. Io JAMJAR! ZATERDAG hel 'A A Al Rome en de razernij der bisschop pen, die, even als bij ons, be- weeren eenc goddelijke zending te vervullen te hebben. Eindelijk is de laatste, de sterkste bareel gevallen! Engelschen, Amerikanen, Zwe den, Hollanders, Duilschers, al de protestansche volkeren, zullen vrij in dat land mogen komen en gelijk deinboorlingen worden behandeld. De vreemdelingen zullen onder eenc verstandige grondwet en vrij zinnige wetten, onder de bescher ming van een wijzen vorst, hun nieuw vaderland welen te verheffen lot den rang waarop het recht heeft, voor welke de natuur het heeft beschikt en waarvan hel kle- rikalism hel tol hiertoe had ont houden. èv-Jr? Men schrijft iu bij den drukker-uïlgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeelingen, artikels oi brieven, behoorlijk onderleekend, als ook bekendmakingen uilei lijk legen Vrijdag middag toe te zenden. De vrienden van Mechelen hebben een schoone zegepraal behaald in de gemeen te kiezing die aldaar komt plaats te heb ben. De klerikale bladen reppen er geen woord over: die nederlaag heeft hun het hart verbrijzeld. Ze hadden, och armeop eene over winning gerekend, en ze worden nu ge klopt, deerlijk geklopt, in den zetel van hel Aai tsbisdom, onder de oogen van Mgr. den kardinaal Dechamps en zijn heel leger van priesters en kloosterlingen van allen aard Deze kiezing was van het grootste belang, want zij kon op het Stadhuis de liberale meerderheid doen overgaan tot de klerikalen en moest een voorsinaak geven van de kiezing van October eerst komende. Ook hebben de klerikalen, dapper ge holpen door de geestelijken en paters, ongehoorde middelen in het werk gelegd, om den zegepraal van hunnen kandidaat te bekomen. Vruchteloos; de uitslag heelt hunne verwachting, hunne listen en lagen be drogen. De uitslag van woensdag doet reeds voorzien, dat in dc gemcentekiezingen van October 1881 de laatste tien klcri- kalen uit den Mechelscfieii Raad zullen vliegen. Zie hier hoe de kiezing afliep: M. Lainol, liberaal, bekwam 1423 st. Vanderghotc, klerik. 1373 Dus overwint dc liberale kandidaat met 50 stemmen meerderheid. Wij wensclien onze' politieke vrienden van harte geluk en deelcn mede in hunne vreugde. Zij mogen jubelen, luidruchtig en uitbundig. Om een gedacht te geven van de hevig heid der worsteling zal het voldoende zijn te zeggen, dat zelfs kardinaal Dechamps, gansch in het rood gekleed en vergezeld door twee vicarissen generaal, heel thea traal, om mdruk op de menigte te maken, is gaan stemmen op het hoofdbureel; en dat Mgr. Durousseaux, de plaatsinnemcr van Mgr. Dumont, en die de menschen wijs maakt dat hij zich met gcene politiek bemoeit, opzettelijk uit Doornijk was ge komen, om deel te nemen aan de kiezing; hij zetelde zelfs als stemopnemer aan het hoofdbureel op hel stadhuis!!! Meer dan 150 priesters hebben deel genomen aan de stemming, zonder de palers-kiczers van dc talrijke kloosters te rekenen. En toch geklopt worden!...’t Is ellendig! van de gema- gelogenstraft, dat groothertog Mi- ciiii‘1 den groothertog Constanlijn als grool-admiraal zal vervangen. De lijdingen der engelsche dag bladen over de beweerde neder lagen van hel russisch leger in Midden-Azie zijn valsch. Generaal Skplipleff is meester van het slag veld gebleven, in het laatste gevecht met de Turcomans-Tckkes. De grieksche dagbladen blijven de om logznchligstc taal voeren. Zij verzekeren dat hel grieksch gou- v.moment de bemiddeling ver werpt en keuren die verwerping goed. Volgens hen is de oorlog onvermijdelijk geworden. De Diritlo van Rome zegt dat, indien er thans te Gonsla tinopel gewerkt wordt om den sultan te Tunis te doep tusschenkomen, hel ilaliaanscli gouvernement daar vol ledig vreemd aan is. Het ideaal van dit laatste is, even als in 18G5, de handhaving te Tunis van den p li- lieken statu quo. Hel wil geen uit slüilelijken invloed van Italië te Tunis, maar hel wil ook den uit- sl ui lel ijken invloed van Frankrijk niet aannemen. Veurne, 1£5 Januars. Vcrynl der kleriknlo landen. Het is een bewezen feit, dat daar waar de klerikalen meester zijn, het land arm en ontvolkt wordt, en burgeroorlog en niet betaling der schulden h<-t natuurlijk einde van die staten is. V. ij behoeven enkel op Spanje te wijzen, een der vruchtbaarste lan den van de wereld, dal zoo diep in schulden steekt en nooit rust heelt. Een ander zeer katholijk land Brazilië, heeft zijne wetgeving veranderd en voortaan zullen de protestanten en genaturaliseerde vreemdelingen kiesbaar zijn. Dit feit, welk den schijn heeft van onbeduidend te zijn, is noglans van groot gewicht, als men weel lal de syllabus daar de wereldlijke wet overheerschte en dc katholieke geestelijken daar geheel meester zijn. Brazilië, het schoonste, hel vruchtbaarste land van de wereld, van eene uitgestrektheid, die bijna zoo groet is als geheel Europa, die graan genoeg kan voortbrengen om geheel Europa te voeden, heeft op dil oogenblik maar eene bevol king van 12 miljoen inwoners. Waaraan moet men dien staal van zaken loeschrijven, zoo ver- schillig van wal in de Vereenigdc Staten gebeurd, die met reuzen stappen zijn vooruitgegaan, sinds hunne onafhankelijkheid is uitge roepen Aan dezelfijc oorzaak, die dc ontvolking van Amerika, onder dc Spanjaards, heeft te weeg gebracht, die Spanje, Ierland en onze Vlaan deren heeft ontzenuwd, aan het vergiftend ultramonlanisui. De geschiedenis toont ons, da’, overal, waarde volken zich onder hel juk van Rome hebben gebogen, het welzijn, den vooruitgang, dc eerlijkheid, weldra plaats hebben gemaakt voor de armoede, onwe tendheid en hel bederf. Brazilië, voor eenige jaren, was, even als de meeste zuidelijke repti blieken, een zeer katholiek land; de bisschoppen, machtiger dan den keizer en geholpen door oenen hoop priesters, in roozeen purpere zijde gekleed, hadden hel verstan delijk leven uilgedoofd, en van hoven lol beneden, was T bederf in al de klassen gedrongen, dat vroe ger het pauslijk Rome zoo beroemd maakte en dat den monnik Luther, op de gedachte deed komen, zich van die bedorven kerklieden af (e scheiden. De handel in relikwiën van zoo gezegde stukjes hout, van gewijde gebeenderen, gewijde duiven on kiekens, die aan de kerkdeuren plaats had, bracht groote winsten op aan de geestelijken en liet hun toe een ergerlijke pracht tentoon te spreiden, gedeeltelijk betaald door de ongelukkige zwarte slaven. De bijgeloovigheid, de aanbid ding der beelden, enz., was zoo danig in de zeden gedrongen, dal de Keizer, een der meest verlichte vorsten van den aardbol, verplicht was met eene flambeeuw indehand, de ontelbare processien te volgen die daar plaats hadden. Het kattiolicism was Slaals-reli- gie; de andersdenkenden konden geene bediening beklëeden, noch hunne goederen aan hunne kinde ren achlerla'en, daar deze, volgens de wet, onweltelijk waren is hel dus te verwonderen dal een zoo schoon land, ondanks zijne natuurlijke rijkdommen, sinds zoo langen tijd, door de onwetendheid, door dc ellende en slavernij werd ondermijnd Een volk op slaafsche wijze aan Rome onderworpen, ieder zedelijk vrij nieiisch uil zijn midden werpende, zijne grenzen aan de protestanten en andersden kenden, die zoo moedige en kracht dadige kolonisten, sluitende; een dergelijk volk moet verkwijnen en moet eindigen met onder de slagen van eenen machtigen nabuur te bezwijken. G lukkig hebben zich eenige krachtdadige en moedige mannen aan hel werk gesteld, die met eene zuivere vaderlandsliefde bezield, aan de uitnoodiging hunner mede burgers hebben beantwoord. Met ceue voorbeeldelooze vol harding, hebben zij sink voor stuk, die machtige klerikale forlercs af gebroken, ondanks dc woede van Het Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, vooroj) betaalbaar: Koor Stad: 6 maanden, lï. 3-25 Een jaar, fr. 6-00. Voor ganseh lielgie: 6 maanden, Ir. 3-75 Een jaar. fr. 7-00. Een afzonderlijk n mmer 10 c.“ Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. Beklanten 50 centiemen den tegel. ï>olitieR Overzicht. De kiezingen welke zondag te Parijs en in geheel Frankrijk heb ben plaats gehad, zijn eenschoonen zegepraal voor de gematigde repu- bliekcinschc partij, liet is een bewijs dal de Fransch it, die al zoovele lessen hebben gehad, telken male als zij mol dc onverzoenl jke mede (leden, wijzer zijn geworden en weten wal hel geluk en de wel vaart van Frankrijk cischl. .Nadat de konings-gezinden in de vobrigc kiezingen overal geklopt zijn geworden, is het nu de beurt der oiiverzociilijkett, onder welke benaming zij zich ook aanbieden uommui alisten, socialisten, indi vidualisten, revolulion’nairttn, enz. Hunnen bijval bestaat enkel iu eene zeer geringe hoop in dc ballotering. Te Parijs is het volledig cijfer der kiezing als volgt: 44 republic- kcins, 6 onverzoenlijken 8 conser- vateurs en 22 ballolct ingen. Al de kandidaten dit* uil Noumea zijn terug gekeerd, de oude leden der Connnunr zijn niet gekozen. Helis maar ,M. Triiiquel die alleen in ballotering komt, in den wijk van Pète-Eachaise. In hel 11'arrondissement heeft M. Fraffcies Jourde, gewezen mi nister van (inantien onder de Com mune, maar 1252 stemmen beko men leg ‘tl 50 10 aan M. Durand, gematigd republiekein gegeven. Tc Lyon zelfs, op eene lijst, waar 50 iaadslieeren Ie kiezen waren, is er maar een enkel socialist of com munist gekozen, terwijl 51 repu- bliekeiiien en twee conscrvateiirs zijn benoemd. Zooals de H 'iHibliijui'. bratiQuise hel doet opmerken, is dat eene be- tcOging, van de openbare denk wijze ten voordeelt; ligdc repnbliekeinei). De meerderheid der kiezers heeft zich voor de vrijmoedige republie- keinsche kandidaten zelfs progres sisten verklaard, maar zij beeft duidelijk linie afkeuring geloond voor de onver/.oenlijki'n, waarvan men mogi lijks in den vreemde zich te veel b< vreesd hedl gemaakt. De Daily Telegraph meldt dat hel cngelsch gouvernement voorne mens is eene proclamatie uilleva.tr- digen, met liet doel om de Boers van de Transvaal lol verzoening te overhnleu. Hel cngelsch cscader, dal zich thans bij de Falklandeilauden be vindt, heeft bevel ontvangen naai Kaapland te stevenen. Eene dcpeche van den opperbe velhebber van het leger van Nalal meldt zijne aankomst te .Newcastle en bevestigt dat dc Boers tol over Buffalozijn afgetrokken. Een llatiwe aanval der Boers op Wakkerstrooin werd gcmakkelijk afgeslagen. Uil Petersburg wordt hel gerucht 55/ JAAR, ADV 5-35 8-06 8- 28 9- 02 BRUSSEL GENT VEURNE OHYVELDE DUINKERKS 6- 20 7- 44 10-11 10-32 10-58 D1XMUDE DIXMUDG NIEUl’ORT DUINKERK E OHYVELDE VEURNE GENT BRUSSEL 5-50 7-35 9-51 10-11 10-45 5- 42 6- 19 9-15 10-42 3-02 «-07 8- 59 9- 10 11-00 11- 39 12- 23 3-23 5-35 9-00 10-25 12-23 12-45 1-11 11-50 2- 59 3- 22 4- 28 5- 06 7- 32 8- 50 4'j •C-'- NIEUPOR’j,'(Start) 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 - 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 6-19 7-41 7- 48 9-51 12-15 2-40 4-55 8-34 8- 15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-01 WdwMtrrw’itirr nïriKrftfii iTMijntBR te ï>o kiezing te Giechelen. r'Jav'-'WmKr'-’T/J*<<-iil— Vei‘t rek uren van den ijzerenwcR van Duinkcrke, Veurne, Geaat nunr Braieael cn üixinuile nnnr TVietvport. 5- 54 11-00 3-09 6-15 I 6- 32 11-39 3-48 5-42 6-46 7- 12 12-23 4-26 6-19 7-22 9-38 3-23 7-10 9-15 9-28 11-05 5-35 9-31 10-42 10-42

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1