I s T n5<hhpl s g. 7 I t I- l s CL :g i I 5 ïiHlIïiiïi B s 1 Oostende. f 3 cn rt f |.^KS;ss|5?:gg 8 sassseV®®®® 8 K 2 Weekblad van K 3 L s 3 2? £“5°384TX358.> Arma vervolgde kloosterlingen 1 Mel hel Nieuwjaar neem ik de gelegen heid waar om mij tol mijne medeburgers te wenden en hunnen bijstand le verzoe ken voor de arme vervolgde kloosterlin gen le Oostende gevestigd. Eene almoes, hoe klein zij zijn moge, zal met vreugde ingepalmd worden. Hel geld heelt geene reuk, en dil der liberalen zullen zij ook mei liefde aanvaarden. De tijden zijn zoo slecht en zij zijn zoo arme, zoo onge lukkig Om u te laten zien, lezers, in welken neteliger» toestand zij verkeeren, geef ik hier onder de opsomming der onroerende i goederen welke zij, onze stad alleen, bij eenverzameld hebben. E g I w De Veurnaar zegt, dal sedert eenigen lijd men in België nog al tamelijk sterk op de jacht is van nunnen, pater» en papen, en dal wij er hier een voorbeeld van gehad hebben. Waarvan wij honderde voorbeelden hebben gehad en er nog gestadig hebben is, dal nunnen. pater» en papen, in de kerken in de scholen, in de huisgezinnen gedurig op jacht zijn van de centen. De Veurnaar klaagt om dal er zooveel beslissingen van onze permanente depu tatie verbroken worden. De Veitrnaar had beter dil potje gedekt gelaten, wanl dil bewijst alleenlijk, dat onze Depulalie zeer voel beslissingen neemt, die partijdig en onwettig zijn, en, voorzeker, dil strekt haar tol geene eer. Heilige gcBcliiedeniH. Hel hof van beroep van Gent heeft in December recht gedaan aan eene vraag lot uitlevering, door den heer prokureur der Republiek le Montbrison (Frankrijk) gedaan, tegen Jah-Baplisl Ovianl, broeder onderwijzer, door hel hof van assisseu der Loire, hij verstek lol 10 jaren op sluiting veroordeeld voor aanslagen op de eerbaarheid, op kinderen aan zijne zorgen toeven rouwd. Sinds twee jaren hield men dien ellen- I digen booswicht ineen klooster te Ronse verborgen, waar hij gelast was in <ie school met God, hel onderwijs aan de kinderen te geven. Wal denkt gij daarvan, lezer? Kunnen de ouders nu nog hunne kinderen aan kloosterlingen loc vertrouwen, als men ziel dal een broeder, die tol 10 jaren dwangarbeid is veroordeeld, om kinderen bedorven te hebben, in een ander klooster wordt opgenomen. Het is noodig dal er een streng toe zicht in de kloosters gehouden wordt en men de bewoners hunne eigene namen doen dragen, in plaats van aangenomen namen, die zij tien keeren in een jaar kunnen veranderen. Op 23 December 1880, verscheen voor de rechtbank van Uperen, Karei Verhelst, schoenmaker en lakensnijder van stiel le Ouckene, een troetelkind van den pastoor en compagnie, om le verant woorden over schandalige feilen, begaan met jonge meisjes dier gemeente. Een dertigtal getuigen waren reeds ge hoord op 2 December en onder deze waren er om te getuigen over feilen die voor 20 a 30 jaar plaats grepen. Hoe kon zulks zoo lang stil en verdoken blijven zal de lezer wellicht bij zijn zelven vragen, en de rondborstige Oucke- naar zal hem antwoorden dal is niet le verwonderen, Karei Verhelst, die nu omtrent 62 jaren oud is, is sedert lang een soort van factotum der katholieke kliek le Ouckene; van Noor 40 jaren is hij waarschijnlijk een beste vriend ge weest van den zwarten schaper. Tot aan zijn huwelijk, omstreeks 1863, was bij lid van den bestuurraad der congregatie der jongelingen die le Ouckene iiigcrichl is, onder den titel van Maria Onbevlekt Ontvangenis (sic) en van den H. Aloïsius. Van voor 30 jaren, was hij in de kerk keers- en scliapulierverkooper, rond leurder met de schalen van O. L. Vrouw, van den H. Cornelius en van den H. Mar- linus. Hij is lid der broederschappen van de H. Barbara vin den H. Schapu lier, van de Voortplanting des Ge- loofs van de 11. Kindschheid van het H. Hart van Jesus, werkend lid van de locieteil van Vincentius k-Paulo, enx. ent. In zijnen winkel zijn te ver krijgen: paternosters, medailjen, alma nakken van Allemansgerief, boekjes van S.* Barbara, van den H. Martinus, enz., ent. Sedert eenige jaren was hij eene soort van moeial in de kerk en zelfs nog lol voor eenige weken, ruim 3 maanden na dal de 15 eerste getuigen bij den inatruclie-rechler waren geroepen. Wie hadde het durven wagen, zulk oen getitelde persoon te durven verdenken? Doch gelukkiglijk, vrouw Themis is soms nog al nieuwsgierig en wantrouwig, wanl zij weet dat onder den dekmantel van kwezelarij veeal vuile driften schuilen. Het was ook bij dezen kuischen Tobias, dal de ongediplomeerde koster-onder wijzer in tafel gezonden werdwaar schijnlijk om daar gedurende 3 maanden onderrichl le worden in hel vak der Ouckensche katholieke zedeleer. Is dal zoo niet, mijnheer de pastoor? Vrouw Themis heeft hem beloond mei twee jaar gevangenis en de onkosten van het proces, dio der moeiten zullen waard zijn. Hulde aan de verdienstelijke mannen. Wij lezen in de Dixmudenaar De verledene week hebben wij hulde gebracht aan de verdienstelijke mannen die onze streek zoo deftig ter hulp geko men zijn in den walernood. Maar onze lijsl was niet volledig. Het ware onrechtvaardig indien wij het ge drag niet prezen van den heer Hector De Prey, arrondissemenls-commissaris, die bij de eerste berichten van nood in onze streek was en den dijk bezocht van aan de Fijnleele tol over Tervate. De heer arrondissemenls-commissaris heeft in de dagen van nood veel werk gehad, de om- streken van Veurne, Dixmudc en’Nieu- 88883888888 hunne gewone ronde.... ze doen maar I twee roedekens in T jaar En zij ook I gaan in huisgezinnen waar men veel beter' zou krijgen dan geven. Als de kapelaans en de nonnen hunne ronden gedaan hebben, dan gaan de deken en de pastor om de groote brokken. En alzoo is hel altijd maar schooien 1 Moest het gekend zijn welke ovargroote sommen de langgerokten jaarlijks door schooierij in het land omhalen, men zou er van verschrikt zijn en men zou uilroe- pen hel is geene schooierij meer, bet is eene plunderij en hier aan moet een einde komen De oudste leerlingen der normaalschool van Roei (Huy) hebben aan den minister van hel onderwijs gevraagd, om den zon dag vrij le mogen uitgaan, juist gelijk de leerlingen der militairoschool. De heilige schrijvers spotten met dit verzoek, bijzonderlijk omdat de normalis ten gezegd hebben, dit zij zulks noodig vinden om «mensch te worden. Mag misschien, volgens die heeren, ecu ander geen «mensch wordenomdal zij het niet zijn? Waren zij echter mensch* hel maat schappelijk leven zou er veel bij winnen, en het ware grootclijks te wenschen, d»i bier, gelijk in Duilschland, de »emin»ris- len verplicht waren, gedurende ten min»- le één jaar, de lessen eener universiteit te volgen. Men leert zich in de wereld goed ge dragen door in de w ereld le verkeeren; en zekere liercrsannetjes en zekere kapelaantjes zouden misschien w»t min domme trekken begaan hadde liet hun vergund geween mensch te worden». g g Opgelet Het is een voltrokken feit, de paus krijgt van dil jaar geen Nieuwjaar!.... De klerikale gazellen, brengen in dat zij te veel te geven hebben voor hunne... schooiersscholen. En de paus die erop rekende, om zijne kleine uitgaven le betalen... Hadde hij dal geweien, hel is niet zeker dal hij de Bel gische bisschoppen zou gelijk ge geven hebben in de schoolkwestie, wanl het schijnt dat het enkel op de bedreigin gen hem Nieuwjaar en den St. Pieterspen ning aftenemen, dal Z. H. heeft toege- stemd de bisschoppen gelijk te geven. De klerikale kopstukken moeten op vele plaatsen de buitenwacht krijgen, als zij komen schooien voor hunne scholen, voor St. Pielerspinning, enz.; anders zou den zij al was hel maar uit eigenliefde hebben getoond, dal zij zooveel voor Leo XIII willen doen als zij voor Pius IX hebben gedaan. De klerikale w inkel verliest stellig zijtje klanten. S' 3 Als de heer Malou, in de discussie over hel contingent van hel leger, trachtte le bewijzen dat de vrijstelling van de semi naristen uoodzakelijk was, antwoordde hem de voorzitter van den ministerraad, M. Frère-Orban, dal die vrijstelling eene schreeuwende onrechtvaardigheid is. Zoo is hel. En wij twijfelen niet of ge heel de liberale meerderheid zal in dil gedacht deden en die schreeuwende on rechtvaardigheid alschaffen. Hel is opmerkelijk hoe in korte jaren de aanhangers der klerikale partij, trapsge wijze, er toe gekomen zijn in vele ge vallen een gemakkelijk akkoord met hunne consciëntie te maken. Zoo was, volgens hen, pas over eenige jaren bij voorbeeld, hel bijwonen van bals, concerten of tooneelvoorstellingen eene grove zonde. Het waren bijeenkomsten van den dui vel, vereenigingen waar de wulpschheid der jeugd, zich op schrikbarende wijze ■ontwikkelde, in een woord, plaatsen welk ieder weldenkend mensch moest schuwen. Het is helaas! met die doodzonde zoo- als mei vele anderen. Ze is gansch dood ■en versleten. In alle klerikale gezelschappen, hoe fanatiek ze zijn of niet, worden concerten en loeneelverlooningen gegeven, ja hel gaat zoo verre, dat men er zelfs tot laat in den nacht en soms wel tol ’s morgends toe durft dansen. Nu is de schouwburg geen duïvelshuis meer, dewijl sommige klerikale bestuurders en eene subsidie aan schenken. Bij de klerikalen geeft men nu overal vertooningen en in plaats van eene zonde te bedrijven, bekomen zij zegeningen van de geestelijken, die deze vertooningen bijwonen en loejuichen. Wij hebben oenen muzikant gekend, dien men belette in de school muziekles met zijne viool te geven, omdat hel eene viool van den duivel was, zegden de gees telijken, waarmede hij in de komedie speelde. Hel is oprecht zonderling! Wij, ton minste, denken dalai hetgeen eene zonde was over twintig jaren, het nu toch ook nog is, maar in alle geval moeten onze tegenstrevers er zich weinig om be kreunen. Het kan ook wel zijn, dat zij maar enkel ter eere Gods zingen en dansen; dit is dan voorwaar een gemakkelijk middel om zalig le worden. Wat maken die mannen toch van de religie Schooier! jen. De opstellers en de zwarte voorstan ders van den heiligen leugenaar hebben dit jaar, in hun blad, geene inschrijviugs- lijsl ten voordeele van den paus geopend. Maar hebben zij daarom opgehouden van te schooien voor den paus, of om juister lo spreken, voor de algemeene kas der langgerokten van alle soort, kas in de welke men zoo diep put in kiezings tijden? Voorzeker neen, war.t de zwarte bende schooit tegenwoordig zonder schaamte, alhoewel het nochtans zeer slechte lijden zijn, en de werkende klas veel le lijden heeft. Wal in onze stad gebeurt, gebeurt over al elders op daaromtrent de zelfde wijze, volgens het schooiers personeel waar over men beschikt. Hel zijn de kapelaans die eerst rond gaan: zij vragen de jeunste voor den Sl. Pieterspenning. Als zij die jeunste gezakt hebben, dan spreken zij van de noodwendigheden van hel vrije onderwijs, en vragen eene jeunste voor de katholieke scholen. Gingen zij maar bij de rijke menschcn, men zou het hun licht vergeven, maar zij bieden zich ook aan bij de kleine burgers, schooien daar, gelijk bij de rijken, tol dat zij krijgen. Na de schooierij van de kapelaans komt derlijk te vinden zijn bij de klerikale de schooierij van de nonnen: «ze komen 1 i,;; een nieuwjaar wenschen.... ze zijn op Ecu Rchmnlnal. De heilige Veurnaar verhaalt, dat op den l?1'* zondag van dit jaar, de pastor van Desselgem, onder de hoogmis, den preekstoel beklommen hebbende om aan zijne parochianen een zalig nieuw jaar te wenschen, en van deze gelegenheid ge bruik makende aan de ouders le verzoe ken hunne kinderen aan geene scholen zonder God toe le vertrouwen, de offi- cieëlc onderwijzer recht stond en de volgende woorden tot den pastor toe stuurde Ik verzoek u een einde le stellen aan die komedie, welke nu twee jaren duurtIk bezweer de inwoners van Desselgem le zeggen of mijn onderwijs slecht is.... Komt, onderzoek zelf mijne school, maar gij zijl er te troisch voor! Ga nu voort, ik heb gezegd De heilige Veurnaar noemt dit een schandaal. Maar van wien kwam de schandige daad Kwam zij van den onder wijze*’, die zich met deftigheid tegen onrechtvaardige en grove aanvallen ver dedigde, of kwam zij van den pastor? De schandige daad kwam van dezen laatslcn. Welhoe! een priester, een discipel van Christus, hij, man van vrede, hij die de menschen gedurig zou moeten opwekken tol verdraagzaamheid, verzoening en lief de, schaamt zich niet, in de kerk, binst den goddelijken dienst, lucht te geven aan zijnen haai; schaamt zich niet eenen treffelijken burger, in zijne tegenwoor digheid, aan de parochianen voor te stellen als een slechte mensch, als een persoon wiens lessen, wiens onderwijs verderflijk en verpestend is Js dal wel de handelwijze van eenen priester?.... Maar verdienen oii/.e poli tieke geestelijken nog wel den naam van priester? Neen, dien j.aam verdnnten zij niet meer. En inderdaad een pHester preekt de leer van Christus, zij veroor- deelen die leer door hun eigen gedrag, en al wal zij preêken is de gehoorzaam heid aan hunnen wil; een priester tracht het getal der ware christenen te ver- grooten, zij trachten alleenlijk hel getal hunner onderdanen, hunner slaven te vergrooten; een priester tracht te ver beteren, zij trachten te overheerseben, en schatten de politieke onderwerping boven alle deugden Ja, onze politieke geestelijken wijken meer en meer van hunne zending af, zij begaan schandaal op schandaal, en hel volk, die hiervan getuige is. verliest voor die mannen alle liefde en ulleii eerbied. De rechtbank van Charleroi heeft in 1 haar verhoor van 31 December 1880, August Manjean, in religie broeder Zacha- rius, onderw ijzer in de broederkensschool te Vèrilles, tol vijf jaren gevang veroor deeld, voor openbare belediging tegen do zeden, door den beschuldigde gepleegd, op jongens aan zijne zorgen loeverlrouwd. Als broeder Zacharius de ontelbare reeks vuile martelaars voor 1880 sluit, is er een ander die ze reeds voor 1881 opent. Uil Marseille 1 januari schrijft men hel volgende De politie heeft broeder Simieux, professor in dé gemeemcsc'iuul der Cnó. nanstraal, aangehouden, onder beschul diging van tah ijke aanslagen op do eer baarheid, gepleegd op kleine jongens. 5 f s 3 S De heilige schrijvers van ons pastors- bladje onthouden zich, sedert ccnigen lijd de bestuurders onzer stad aan te vallen. Het is nisof men hun zou gezegd hebben, dat de liberalen door de Veurne-, sche burgerij algemeen geacht on bemind worden en dal het voor de klerikale partij onvoorzichtig is onze bestuurders aan te randen. Doch daar de gezalfde opstellers uil gewoonte schelden moeten, hekelen zij nu de gemeentebesturen van Brussel en van Geul, die geld vei kwislen, zeggen zij; dat het eene schande is. Eu, zich lot den lezer wendende, roepen zij uil Waar de liberalen aan T-bcsltnti' zijn, moet de geldkist er gewis kwalijk van afkomen, ofwel, moet men-de burgers hel laatste druppeltje bloed afpersen. «Immers, T is van ouds gekend, de mecsien spelen maar liberaal om des te beter en le gemakkelijker hunnen bijna onverzadelijken gelddorst te knn- non lesschen, en kozijntjes, vriendekens en maagdekens ook te laten lekken en trekken dal het eene benedictie is. De heilige opstellers hebben hunne voorbeelden slecht gekozen, want in de liberale steden van Brussel on van Gent groeit de bevolking zeer spoedig aan, wal een zeker leeken is dal do burgers er welvaren. Zij hebben ook ongelijk de liberalen le beschuldigen van gelddors- tige afpersers te zijn, want als er, gelijk tegenwoordig, zoo veel zwartjes, ge dreven door den gelddorst, onder alle bedriegelijke voorwendsels, gestadig schooienis deze beschuldiging zeer onvoorzichtig. En wal de vriendekens en maagdekens betreft, die lekken en trekken, moeder Justitia leert ons, dat zij bijzon- schijnheiligaards, bij de klerikale gods- bedriegers. o <r> 09 O CL o’ 3 CD 1 5! Si i t» I H C C X l' j. M O Q 'Ti zs «g o -ï B CA •o s O 3 - o» L-. (T h3 Q c o-Jo C p p

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2