HOFSTEDE, MET TE PACHTEN: L3 O F S T DEK E TOEWIJZI1 KOOPDAG VAN 15 KOOPEN allerschoonste OLMEN en EIKEN. 9 5 KOOPEN BOOM EN, waaronder veel EIKEN en buiten gewone OLMEN. MEDEGAANDE LANDEN, MET EEN PERCEEL HOOIGRAS in Oostvleteren, DEFINITIEVE TOESLAG, jEondei* uitstel, BOSCHTA1LL1E Laslboek berust hij deu Notaris ten ten Kantoor van den Notaris Hater u'cegsehaalsli'tial, 10, Veurne. STUDIE VAN DEN Notaris Kubhrecht, te Proven. Eene welbekalante ilerbe»*g met' Paardeslallen, Remisen en Schuuren, ge naamd de Zwaan, te Alveringhem, thans bewoond door Güstaaf Rolly, lot 1" Mei aanslaande. Zich te begeven bij de weduwe van Bernardus Rolli/, te Alveringhem. B. DONDERDAG 27 JANUARI 1881, om 3 ure na middag, te Proven, in de herberg de Blokke, Openbare Licitatie-Verkooping VAN EEN Verdeeld in twee koopengebruikt door de verkoopers tol 1" October 188', de wed’ Diesen en kinderen. Deze mei lusschenkomst van M. Notaris te Wielsbekc. Kantoor van I/.' SVOL.’V, Notaris T E L O O. PEYS, GRAUWERE, le Veurne Kantoor van den Notaris C A SI S 3.1ES SC C AE, te (lliyverinchoi e. DONDERDAG 27 JANUARI 1881. om 3 ure namiddag, ter herberg het Huis van Commercie bij d’echlgenoolen Cabooter-Sandyck, Slatieplaats le Veurne, Openbare Verknoping' VAN Een HUIS en verdere Gerieflijk heden, benevens den Grond en Erf daar- medegaande, gelegen le Veurne, binnen de palen van stad, digi bij deNieuporl- brug; gebruikt door Maria Tabary, wed* Depuydt, lol 1" Mei 1881. port waren bedreigd; en hij bevond zich overal. Eere en hulde zij hem gebrachtwij zijn hem diepe erkentenis verschuldigd. Ook worden de heer gouverneur lley- vacrl en de heer arrondissemenls-com- missaris alom verdienden lof loegewijd, als mannen van verdiensten. Zij werkten, terwijl de andere afgevaardigden onzer gewesten sliepen en warmden. Waar waren onze senator, onze representant, onze provinciale raadsleden’ Moet gij het vragen, op hunne duizend gemakken; zij hebben voor princiep genomen: dewereld is voor ons gegaan en zal zonder ons wel voorlgaan. Ja! Baron de Coninck, spreekt nu cens van luiaards, een onrechtvaardig woord dat uwe tong moest verbranden. DONDERDAG 20 JANUARI 1881, om 3 uren namiddag, te Steenkerke- dorpplaats, ter herberg bewoond door d’heer Leper-Cordier, Openbare Verknoping VAN Koop 1. Een Woonhuis en verdere Gerieflijkheden met 3 aren 35 centiaren Erve, bij kadaster sektie B, n.“ 163a en 164a, gestaan en gelegen le Steenkerke- dorpplaats; Gebruikt door Joannes Vandenplassche, tol 30 April aanslaande. Koop 2. Een Wroonhuis met Gerief lijkheden, en 30 centiaren Erve waarop hetzelve staat en medegaat, bij kadaster sektie B, n.r 166, gelegen te Sleenkerke, oost aan voorgaanden koop; gebruikt tot 30 April naast door Louis Vercruysse. Koop 3. Eene partij Zaailand, groot 50 aren 73 centiaren, bij kadaster sektie A, deel van n.” 7n en 6e, gelegen te Sleenkerke, aan de Korte Wilde. Koop 4 en laatste. Een perceel Zaailand groot 55 aren 93 centiaren, kadaster sektie A, deel van n.r’ 7n en Ge, ook gelegen te Sleenkerke, nevens voor gaanden koop; gebruikt geweest door Joannes Vandenplassche, aanslag met de geldlelling. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van den Notaris CORNILLE, le Wulveringhem. in zijn geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Stal met Koetspoort en 11 aren 13 centiaren, vol gens maat, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.' 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Cilernplaats en noord, palende aan de Zwarlenonnenstraat. Gebruikt door jufv. Irena Markette. Zich te bevragen bij M.u” DE CAE voor- noemd, Boterweegsohaalstraat10, le Veurne. In eono xittlng, Woensdag 2d’" Februari 1881, 3 ure namiddag, ter herberg het zilveren Hoofd, groole Markt, Veurne, van: Gemeente Coxy de. Duinen. Onlangs nieuw, in steen met pannen dake, gebouwde Woonliuizeken, met Ovenbuur en Stalling, mede 44 aren in pochte tol baafmis 1882 medegaande Akkerland. Bewoond door de wed' De Graeuwe; ingebruiktreding niet de toewijzing. OP MAANDAG 17 JANUARI 1881, A. Om 12 ure zeer slipt, le Loo, ter hofstede van Pieter Lemahieu, nabij den Rabbelaar, B. Onmiddelijk daarna, te AI verin- ?hem, ter hofsteden van de weduwe Libbrechl en Adolphe Bulthez, Merkweerdige Koopdag Burgerstand der stad Veurne. Overstroomiugen. Hulpcomitelt. Een voorloopig comileit had zich le Brugge samengesteld om zoo veel moge lijk hulp le bieden a:in de overgroot© rampen in ouzo provincie veroorzaakt door de oyerstroomingen van verledene maand December f880, en aan de ellende die er hel gevolg van is. Dit comileit komt zich te voltrekken door de bijvoeging van eenige leden die de verschillige arrondissementen onzer provincie vertegenwoordigen, en is nu eindelijk samengesteld als volgt Dit comileit heeft voor oogwit vooiaf- gaandelijk de noodige geldmiddelen in le zamelen, om in de eerste eu dringende iioodzaaklijkheden te voorzien; het zal oproep doen aan de welwillendheid der leden van de plaalselijke besturen, ten einde ondercomileiten le vormen, die voor taak zullen hebben de inschrijvingen bij hunne ingezetene le verzamelen welken einde inschrijviugs-lijsteii huize zullen aangeboden worden. Het comileit belast zich insgelijks met het gebruik der ingezanielde middelen, en zal in deze provincie de verdeeling der hulpmiddelen doen, in evenredigheid der noodwendigheden en der ellenden le ver dachten, en niet in evenredigheid der on- derstane verliezen. Zich betrouwende op de broederlijk heid die onze bevolking kenmerkt, twij felt hel comileit geenzinis dat de aange bodene lijsten miidadiglijk zullen aan veert! worden, en dal hel liefdadig voor beeld door een huisgezin der Engelsche colonie te Brugge gegeven, door alle onze landgenootcn zal gevolgd worden. Een oproep lol de liefdadigheid zal, door hel comileit aan alle de gemeenten der provincie, bij middel van plakbrieven, gedaan worden. Alle dc hulpmiddelen zullen mogen toe gezonden worden aan een der leden van hel comileit ol aan den heer schatbe waarder. VRIJDAG 21 JANUARI 1881, ten 3 ure namiddag, ter herberg Sint Maehuijt, le Pollinchove. Openbare Vei*koopiiif4 van E E N E XV E L B E B OU W D E groot H. 11-77-62 C". Room-en Hageprijs fr. 1,636. Bewoond en gebruikt door Jacobus- Ludui leus De Bruyne-Marteyn, te Pollin chove. Bij plakbrieven breedvoerig beschreven. Inlichtingen te bekomen bij dc Nota rissen SYOEN, tc Loo en VANDEN BERGHE, le Pervyse. De keuring der heugsleii zal dezen jare plaats hebben op de volgende dagen en plaatsen De eerste te Kortrijk, den maandag 7 fehruaii, om 10 ure voormiddag, on de Casino-plaals. De tweede te Dixmude, den maandag 14 februari, om 10 ure voormiddag, op de Groole Markt. De derde te Ghislel, den maandag 24 februari, om 10 ure voormiddag, op de Groole Markt. De vierde te IJperen, Aschen-Woensdag 2 maait, om 10 ure voormiddag, op de Groole Markt. De vijlde te Brugge, den dinsdag 8 maart, ten 9 en half ure voormiddag op den Burg. De prijskamp voor dc provinciale pre mie zal plaats hebben le Thouroul, den 14 maart, ten 10 en halt ure 's morgens. Hel is vau 2 januari tol 22 dezer dat de ouders of voogden der miliciauen van de lichting voor 1881, die wenscheh zich te doen vervangen, 200 fr. moeten storten in de kas van den ontvanger der registratie in het ressort waarin hunne woonst ge vestigd is. Na 22 januari worden er geene stortingen meer aanvaard. Bericht. De gouverneur der pro vincie West-vlaanderen, gezien de voor stellen van deu Heer Hoofdingcuieur, in dage van 11 Januari; hesluit De Scheepvaart op de vaarten van Moerdyck en Bourgogne, die lijdelijk onderbroken was bij besluit van 2 decem ber laatst, zal hernomen worden te reke nen van lieden 11 dezer. Eene som van 23,000 fr. voortko mende van giften ter beschikking van den minister vau biiincnlandsche zaken, komt verdeeld le worden lusschen de heeren gouverneurs der provinciën, ten einde uit le deelcn waar het noodig is. Te beginnen vau heden zijn er ver anderingen aan de vertrekuren van den ijzerenweg. Men zie aan hét hoofd van ons blad. Gespaarzaamheidskring. De 84 provisoire titels der obligation leening Brussel 1879 zijn uitgewisseld legen ge lijk getal definitieve titels der zelfde leening, te welen N" 34,101 lol en met 34,133 of 33 titels N" 34,133 lol en met 31,183 of 51 WOENSDAG 26 JANUARI 1881. em 3 ure namiddag, in de Café Beige, groole markt, le Veurne, van Gomeenta Ramscappella, (kanton Nieuport Kerste koop. Eene V E T W E I D E, eerste klas), groot 4 hectaren 2 aren 88 centiaren, bekend bij kadaslei wijk C nummers 188 Lol eu met 195, 220a en 221. Inyesteld fr. 33,100. Tweede koop. Een hectare 38 aren N1EUWLAND, Wijk C, nummer 187c. Ingesteld fr. 6,000. Derde koop. 49 aren NIEUWLAND, wijk C, nummers 185» cn 187e. Ingesteld fr. 2,600. Vierde koop. VETWEI DE, groot •en hectare 11 aren 10 centiaren, wijk C gclmel nummer 1841) en 25 aren van nummer 178. A. .MAANDAG 17 JANUARI 1881. om 1 ure namiddag, ter herberg de KI ij te te Proven, Merkwaardige Koopdag van 10 hectaren 1243 Plantsoenen, 91 Krullaars en 9 koopen Populieren en Esschen St O O M K rv, ten verzoeke van Mijnheer den Baron Mazeman de Coulhove. Ingesteld fr. 5,100. Vijfde koop. 2 hectaren 14 aren 90 centiaren VEEWEIDE, wijk G, nummers 172, 175, 176 en 177. Ingesteld fr. 10,100. Zesde koop. 76 aren 47 centiaren NIEUWLAND, wijk A, nummer 370». Ingesteld fr. 4,000. Zevenste koop. 69 aren 47 centiaren NIEUWLAND, bij titel, wijk A, n.’ 370» van hel kadaster. Ingesteld fr. 4,000. Ingenollreding met de geldlelling. Aanpalende eigenaars: Mevrouw Gtil- meyn-Borlier, de heeren: Ducolombier- Decleir; August Dc Groole; Houlsaeger- Merlevedc; Joannes Faict, bisscliop van Brugge; Gustave Merlevede; Vanhoulte- Mabesoonecn Benjamin Crombez. Kantoor van iV.u'' CoitNILlJH, Notaris le Wulveringhem. DINSDAG 18 JANUARI 1881, 1 12 ure namiddag, le Leysele, lusschen de Kruisstraat en den Eik, langs de Stavelestraal, koopdag van: Ier Ingezonden. groot 1 hectare 9 aren 61 centiaren. Het Drie Konlngon feest in Rhotorika. Do openbare fuuston on vormakelijkhoden weerspiegelen veel al den aard, da strekkingen en de zaden eenor natie. De gilden, vroeger tijd logden zich er op toe den geest te ontwikkelen en op het gemoed van het volk invloed uitto- oefenen. Maar, wij mogen ook zeggen, dat do uitspanningen van stoltelijken aard door hun ook niet versmaad waren. Het voornaamste leest bij de rederijkers ge vierd, was dat lor eere huns koniugs. Hot zelve had voor gevolg do leden van hot genootschap In stille vreugde te voroenigen en do kunst- broedorlijke bandon onder elkander duurzamer te maken. Van ditjaar was het de 351». trek king om koning, die in Rhetorika, sedert haar bestaan geschiede. Over oude, word do koningin niet getrokken in dor voege gelyk den koning. Bij de V< urnsche rederijkers, do gilduzustors veréonigden zich en knuppelden geblinddoekt naar eene e-rnd of gans. Zu. die behendig was het dier van du koord, waar aan het vasthield, mot een stok afteslaan, word tot koningin uitge roepen. Het is slechts in 1781 dat liet gans knuppelen plaats maakte voor do trekking zoo als het op heden nog is uitgeoefend. Wij denken ouzo lezers aangenaam te zijn do bijzonderheden van het feest van dozoujare te verhalen. Hij do trekking is het lot gevallen op den medebroeder Louis Ryckewaart, kapitein en senior, en Mad'“‘ l’oupoye, geboren Romanic Vanhaocke. Een daverend handgeklap on llravo- goroepen bejegenden dezou gunstigen uitslag, terwijl aan deze vreugdegalmen do trommel slagers zich voegden om dit nieuws aan du faiuilien on stadsinwoners aan te kondigen. De prijs door hot gild aan de nieuwe koningin ge schonken, bestond in twee schoone pronavazeu. Na de gewooulijke overhanding door den heer Voorzitter van do koninklijke halsbanden en toegevoegdo heilwenscheu. volgde een kaartspel dat om 9 ure eindigde met het spelen van het orkest voor het bal. Voor dit nacht teest het krielde van het volk, en wij telden er rond do honderd personen. Deze eerste dag was het 5 ure als men schelde zich onderling een tot wederziens wenschende voor 's avonds. De vrijdag had de boiling plaats voor do vrouwen aau do welke 53 damen en jufvrouwen deel namen. Het bollenspel was alleraantrekke lijkst door de schoono prijzen die er to winnen waren. Na dit vermaak had een kaartspel plaats Uil dor lisiiid to koopon VAN Korroktionnele Rechtbank van Vourne. ZITTING VAN 13 JANUA1U. Regina I.aiiszwoor huisvrouw Hersoon, her bergierster te Stavelo, 26 fr. boete, over laster. Louis Vauhove, werkman te Lornbartzijde, 100 fr. boete, over jagt met stroppen. Bruno Fraye, te Lornbartzijde, 100 fr. boete, over jagt met stroppen. Celina Ollevior, huisvrouw Lanuoot, herber gierster te Houthem, 26 fr. boete, over slagen. ZITTING VAN 14 JANUARI. Karei Wullepit, werkman te Woumen, 61 fr. boete, over jagt zonder wapondraagrccht en 50 frank boete, over jagt zonder toelating. Henri Pylyser, werkman to Oostduinkorke, 100 fr. boete, over jagt met stroppen. Joseph Buy, metser te Vourne, 8 dagen ge vang, over verbreking van afsluiting. WtUMMWl.1! IKJJ1. i Geboorten. dan 6. Sidonia Veranneman, dochter van Aug* eu van Ludovica Vanloke, Beoosterpoort. den 7. Maria Cornillo, dochter vau Feliz on van Rosalie Lambrichts, groote Markt. den 8. Ida Stubbo, dochter van Karei «n van Marie Vaudendries, groote Markt. den 8. Karel Deburchgraeve, z. van 1‘olydoor en van Rosalie Lambregt, binnen palen. deu 11. Maria Delanghe, dochter van Petrus en vau LeoniGaillarde, Duinkerkstraat. don 12. Sidonie Cheneau, dochter van Hendrik en vrn Octavie Embo, Bewesterpoort. don 13. Celina Vereecke, dochter vau Joseph en vau Ludovica Ketelers, Ooststraat. Sterfgevallen. don 9. Hendrik Vieren, 3 in. en 13 d. den 12. Paulina Paris, rentenierstor, 80 jaren en 5 maanden, geboren te Parijs en wonende te Vourne, wed' van J. B. A. Fauro-didele. d n 13. Petrus-Antonius Vantier, bjjzonderen, 61 jaren, geboren te Ronse en wonende te Vourne, weduwaar van Amelia Deprcz. den 11. Emiel Vandewalle, 19 dagen. den 11. Franciscus Cogge, schoenmaker, 20 jaren en 25 dagen, geb. en wonende te Veurne. Eere-Voorzitters MM. Huyvaart, Gouverneur dor Provincie. Visart, Burgemeester der stad Brugge. MM. Breydel-Dubrock, Brugge, Voorzitter. J, Datbibault de Boesinghe, Brugge, lid. B'“ E. Lobailly de Tilleghem, id. id. Otto de Nioulandt, St. Andries, id. Mahieu, burgemeester, Rousselaero, id. Casteleiu-Vanhille, Dixmude, id. A. Dethibault de Boesinghe, Kortrijk, id. Mergolynck, arrond-commis., IJpor, id. L. Eusor, Brugge, Sok.-Schatbewaarder. GESTAAN EN GELEGEN te Pollinchove bij den Groenen Boomgaard, 84 titels Algeineene tijdingen. dat tot laat iu den nacht geduurde. Nogmaals waren er een honderdtal persoonen in dit feest aanwezig. Het vermaak, van deze twee dagen prikkelde natuurlijk aan voor de Worstenbolling op deu dinsdag daarna. Allorlevendigst en vrolijk was ook dezen avond. Men kaarte met tien tafels na hot avondmaal, terwijl andere leden oudor een pijpken rookons en het drinken vau een glasje bruinen, lotgevallen eude historietjes vertelden die hartelijk deden lachen. Gedurende de Drie Koniug.m feest heeft men zich in do innigste overeenkomst vermaakt en eenieder weet er zich van te beloven. X. ^■iriHT'rrrBnMi koopon Olmen. Hollanders, 3 schoono Eikon, 1 Essche en andere Boomen.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3