LG .4 LK WdCE RATIONALE. a WAY !4AREL SPILL 1 hUGHUN VAN W MEIM1GHEDB: l j BERICHT Veer Ml l filgemeen Agentschap van de Maatschappij voor verzekering legen brand, het aanstaande WiNTERSAIZOEN DE KLEINE RENTENIER PEKEN VOORZICHTIG DE BANKvai ie KLEINE RENTENIER I betaalt, M»n»lcr koalcn, do Koepons eu doet op Komptant I’jg allo Boursopcratiün DE KLEINE RENTENIER 0 Hl I 8 1 i iiiïï.i 8 SgJfilS I i CO ■4 r? r;r B E II I C tl T. I! s BR o. t 2 h ^i1 h ii publiek fë vetdiexien. levering LEVEE DE 1881. Avie Important. Kleermakersgasten mogen zich ten allen tijde aanbieden voor werk bij 't stuk. I Qu'on se le disc. ;a a 'J 777^ 5 Te bekomen bij G. DLCLOS, Drotjisi te Veurne. ÏÏM? Ltioopinaii-klecruiaker, £e Veurne, GilOOTE OOSTSTUAAT, 41. 'Z> to t» 5' p 1 e» 8 I 3 o. s: 1 3 u Kleerniaking op maat mei bepaablen prijs op voorhand en in 24 men. g. <^SS^ g ipjsssb Celestine Ver- eenooglie, bied zich als Naaister; zij ’t met ten uuizo te gaan werken. c= z 'S s J b o S B C-O A’S S IIvan vertrouwen en vnn goedkoop fl, Ooststrnnt, 1, te Veurne. 3 g 6<$5^s8b3i nt a W Eén frank ’s jaars LIJNZAADTONNEN, extra puike merk, John Rücker G. zijn vau heden vei krijg- baar bij Van Haecke Roelens koop lieden te Veurue, aan deu prijs van 41 franken de ton. Les miliciens de la prochaine levée (1881) peuveni dès mainlenaul s’assurer h forfait a des modiques prix el él re assure, comme par le Gouvernement a l’agence Générale E. A. Demltnck, rue Basse des champs, 89, Gand. Les miliciens non remplacós par le Déparienieni de ia Guerre, peuvenl im- médiaiemeul l’élre par la mème agence. Eile traite généralemeul toules affaires ayanl rapport it la milice. S’adresser pour phisamples l’cnseigne- ments A l’agenl d’affaires E. I.. SillAGll.ii, rue du plat, 8, a Ypres, qui se trouvéra, a compier du 15 Novembre 1880, dès 10 heures dn matin, tous les Lundis, a DixMtaiE, Hotel tie la poste aux chevaux. Los Mardis ii Nif.uport, Hotel du l'qlican. Les Mercredis h Fihses, Hólel de la Rhétoi ique. Les Veudredis a Popkringhh, a la Messa- gerie. Les Jeudis el Samcdis a Ypres, rue. du Plat, 8. D'l 2 s 2 i c. 2 g* Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhijn. OPGELOSTE5 PEKÜ-GUANO, GEMALEA PEKU-GUA.\O, GLAAO-Sl PEBP1IOSPI1AAT, i a s<:i ai a.EiïGikat bij Verbeque-Lust, Boekbinder, Appel- merkl, le Veurue, Bougies iu alle kolen- ren en van alle groole, dienstig tol verlichting van eetzalen, salons, pianos en voituren. -I Klenri Ceulivimere-I'ïiiyglio, herbergier in de Kroon te Vinchem, laat het publiek welen, dal er van heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klasse van GUA.IVO van «Al-VAMïE.X ABEE1.E, alsook Lijnzaadkoelrcn, Lijnzaadmeel. Koolzaadkocken, Raapkoeken, Lijnzaad- tonnen, enz., aan de gwnadigsle prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en do goedkoope prijzen, verhoopt hij de gunst v in een ieder te winnen. 15 E ES. E C EE r2\ B f -5 0 2. o 2 s - 8'2 -“s Bij de wed' DEfflEULEHAERE-VAN DTCRE, 'S er bij voortduring te bekomen - tSZ1- 1 DE BELGISCHE VEIIEE.\IGI.\G, bij VVybo-Mostlé, Gaaipleiu, 107, IC Veurue. Te Kocpcn t <le?»«*Tleerin$j van alleilei Laken en MoilestofTen rechislreeks komende uil de bij/onderslc fabrieken en groolen magazijnen van ’l land on van den vreemde. Kaki t. SI’ILLIAKBT heefi do er aan zijne talrijke kalanten le laten weien dal, door de bijzondere keus die hij komt le doen onder de nieuwiglieden voor liet aanslaande winlersaizoen, alsook door zijn keurig werk en net fatsoen, spoedige bediening en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meer en meer zal trachten le verwerven. 2 y 5 S. 3 i, &S9 klimmers OVER DE KUNST VAN ZICH, ZONDER GEVAREN, TE VERRIJKEN Eén fi’uïiSv ’s jaars, ï»5J ZVunimei's BÜREELEN EN KASSEN 1, Arembergsiraat, 1, to Brussel. C a ‘?3>s 6 s g. IB 3 S llollownij's Pillen zyn het beste middel in de wereld bekend voor de volgende kwalen. 52 U ïi tS i te huren, tegen den 23t,<n April 1881. Zich te be- vragen bij Vrrincersc/i- Spilfiaiwl, Veurm-, C'.'" 5 '^3 F -i 2 FI 5 II I I 2 h 2- I I d 2 5 S 1 o 38 5 -2 o -K 2 s -2 S O s 1 s W -1 -S L <1 a -5 o 2XÏ - U: i 2. - .2 2 3 s S £?i S O a ii-Is iïó. h’ 2 V ft o s= vnn oei» 8 i CZ CZ> Veurne drukk. I’. RYCKEBOER, opv. I.. VANDEN KERCKIIOVE, Koortsen, Aamborstigheid, Galziekten, verteering. Leverziekten, 3 Ci t) .0 Wormen van aller lei soort. Zwakheden uit welko oorzaak ook voortgesproten, enz., enz. i/v-1 raa tam a. o X c f— 5 K a T 3 n I m SJ oo KJ '3 Rhum. tiek, Moeijnlijke water lozing, Klierziekten of Koningszeer, H ’i Ongesteldheid vau do nieren. Laat niemand Inn- geronderden indruk zijn, dut zijne onge steldheid ougeuoes- lijk is, tot dnt hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste kenteeke- ncn verdrijven, en opwekken, do ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan eeu gezonde veerkracht geven. te Veurne, a au M" I gelast zich et» g S -H 5 33 a r- s. o s '5 ■r 'i 1 ,ri'u?'t'rj. <i ll-..lnifc1: a*1 -v-- i-t.' '.a ffl YTWWnrr’^^Bl Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Veniersche ziek ten, f.3 nan <le S.atuellboiiwen». c Y e 'y s a c K o w I T - -I Leveron onder waarborg van het gehalte en tegen verminderde prijzen ozder de controle der Landbouwstation van Gembloers en Gent, en der Landbouw- Laboratoriuins vnn Luik en Hasselt. Elk kooper van ten minste 5nti kilos heeft hot recht daarvan gratis cone analyze te laten maken bij de naasthijzijndo landbouwstatio. Omtrent de prijzen en overige verkoop-couditicn geven de circulairon. s,-,,,.huren en nndere drukwerken nadere bijzondcrhedi n te kennen, en zijn deze franco cn ffrat<> voor elk t. ver krijgen die er naar vragen zal. Zich te adresseereu to A.VI' W EIIPKX, A’, I'ri'iii'-nstraat; of aan do depots te KORTRIJK' hij M. IIn.aiRE OWN. BRUGGE, hij M. En. SATNAT. «BrfcrMrr/fR.’kztiaxu'.ni'w iiwvnorx>v»3PW>ja<o&ca'M;-^»-cyr^ TTÈTESCHAUVES! F.AIT MALLERON, seul invent' Prop™ des brevets F. perf. des npparells de fah»n). Haute» recompenses, 41 médailles (20 eu or). Traitem. spéc. du cuir chevelu. Arrêt immódiat de la chute des cheveux et repousse certaine A tout age (A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissancê de leur chevelure, meme A la suite de couches. Ou envoio gratis renseigne- meuts et preuves. Ou jugeraF. Malleron, ainó, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursalee A Paris. Franciscus IfENDERYCK, Oratoriestraat n.u 7 te Veurne, heeft de eer het publiek bekend to maken dat hij zich wederom te Veurne is komen vestigen^alwaar hij,'na langen tijd te Brugge en omstrekenj gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Boomen- snijder, en het kuischen en beplanten van Bloenioven en Secreu, zoo wel buiten als binnen do stad. Door zijn goed werk cn zijne spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd t 5 'L z f'i 5 ê-ï- E a S' Eerste soort van franschc Lakens, duitsche, engelscho cn inlandsche Elastieken. Modestoffen voor volledige kostuimen, Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijdc-pane, Cachemire on Satijn: Orleans, Alpaga, Velours-Ldne, Moei,own, roede u blauwe Baaistotlen en Flanelle. Verders: ecu groot assortiment van Mauslioeden iu zijde, castor eu in leutre te beginueu van 5 fr.: Strooieuhoedeu in panama, paillo d'ltalie, enz. Klakken vqor mans en kinderen, in zijde en iu elastiek. Buitengewone schoone keus van Parapluies en Parasols in zijde, alpaga en katocu; Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereerste kwaliteit cn afgegeven aan prijzen die de Concurrentie onmogelijk maken. WHIkKOOE» ’t GROOT Ett BX 'I KL.EI1XI. 33 B s M 8 ‘2 s r Bierpomp, Toog en Loket eu audere toebehoorten. Zich te bevragen bij Milo Rathé-Cottry, le Adinkerke. 1 a «C!! -5 ^rwFcMcnl - 8 x S -o - ■voor 1 IBS 1 ROSTELOOZE PREMIE voor de Abonnenlen van hel Weekblad dat ioderen Zondag ver tvouwvel ijk prnntje nfkoiKlIflt. alleenlijk voor <lc AbomiCRten van het weekblad O e «tjt rr^ ct "J RM| s 5 J? -ƒ •*- s- -■ Onzuiverheid va..» het bloed. Deze wondcrvolle Pillen worden ge waardeerd,zoowel in do nederigste huis gezinnen als in de huizen van gonmk cn wueldo. Zij l>e- werkim eono geheulo zuivering van ’t gnu- sebe gestel, zonder de natuurlijke wer king vau een enkel organu te b isclimlen cn roeijon do zaden van kwalen, din tien duizenden tot oenen i vroegen dood bron- I gen, geheel en gansch uit. Slechte Spijsverteerlng. Galziekte cn ziekelijko Hoofdpijn. Geen orgaan in het monschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde wet king nis do lever, cn geen meer geschikt indien vornalatigd, om tot cone ernstige kwaal to leiden. Gedenk dnt wanneer misselijkheid, winderight id. of zuur In de maag ons waarschuwen dat do spijsver tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan verstolken, alle oorzaken van slechte spijsvertering, <m zal ziel lijke hoofdpijn spoedig verdrijven cn ecue ge boete genezing bewerken. Het keerpunt des levons cn waterzuchtige zwellingen. Hst keerpunt des levons is het gevatirlijkste tijdstip iu het leven der vrouw, het kort duizenden het leven. Alle do vochten trekkeu le zamen cn vi'eren als n getij de gezondheid en het leven zelf weg. indien niet intijds er wordt tegengegaan. I let zekers te middel t-g<n site deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef d'<>r, en komt do lijder weder iu het bezit eener ongekrente g< zmidhcid. IIcl is sléchts w< iuig bekend dnt bij het zoogenaamde - keerpunt des levens ook de man, wanneer hij tn sdicn do 10 en 45 jaren oud is, ontdekt da' zijn gezondheid ccne belangii,,l.e verandetir.g <’:.do:aat, zonder dat hij er de oorzaak van v eet eeu kritiek tijdstip in zijn le-.or.. Allo deze gevaren voor helde sekten verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitensporig heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamlek, is de uitwerking dezer Pillen1 in de h ogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijven de ziekelijke oorzaken uit het gestel, horstellen npljsvetleering, i .golon nlle afscheiding:, vei terken hot zenuw gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam deszclfs oorspfonl.ilijko ge zondheid en kracht weder De Nieren, derzclvcr ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens d gedrukte, voorschi iften gebruikt worden, on do Zalf als men nnar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het vlcesch zal dezelve tot in do nieren doordringen cn alle ongeregelde werking her stellen. ludien men minde steen of het graveel lijdt, wordt het bijzonder aanbevolen, dat do zalf iu zulku gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar iudien zulks mot overleg wordt gedaan de wondervolsto genezing zal plaats vinden. Waterzucht, I Lendenpijn, iVrouwelijke onre- lAanbeijcn, I regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijljn, Pijn in de inge- JSlechte spijsver- wanden. Verzwakking, Verzekerde en vol- komene genezing op drie maanden tijd, be wezen door 12,000 cer tificaten. Do moeilijk- ste breuken worden teruggohouden met liet yrooAsZe gemak. Ziekte der vrouwen, doorzak- king der baarmoeder enz.genezen zonder ring pessairo Onmiddclijk verlich ting.Eme gediplo meerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen eu van het leger, commandeur en ridder vau vcrschilligo orden, voor verdiens ten aan hctmcnschdom bewezen. Groenplaats, 35, Antwerpen. I g ïii 3 2 I 3 5 7? jx C ‘F 2 2 3 Ei O 5 g j 1 2. c

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4