VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT X SI. A'/ IhSI. ZATEBDAG 22 JAM AIU 265 nog J A Ail, Men schrijft in bij den drukkeruitgever, Ooststraat, G, te Veurne, en op alle postkanloreu des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeel in gen, artikels of brieven, behoorlijk onderleekend, als ook bekendmakingen uileilijk tegen Vrijdag middag toe te zenden. Onze klerikale kopstukken beweren in liun leugenaars bladje, dal. de klerikalen alleen liefdadig zijn, en dat zij een veel verdiönstelijker en menschlievender werk verrichten met geld in te zamelen voor dc familien, die hunne kinderen naarde goede scholen zenden, dan wel voor de gebrcklijdciiden ten gevolge der över- slroomingen. En te dezer gelegenheid hernieuwen deze deftige hecren bedek telijk hunne leugenachtige beschuldiging legen de weldadiglieidsbesturen onzer stad, hun ten laste leggende aan den werkman, die de stem zijns gewetens volgt, geenen geneesheer te jonnen, en na de dood zelfs geene lijkkist. Hoe durven geestelijke personen zulke grove leugens op hei papier brengen en door de druk pers laten verspreiden Maar zijn de klerikale kopstukken wel waarlijk liefdadig, en wordt het geld, dal zij onder den imam van katholieken schoolpenning omhalen, wel bijzonderlijk gebruikt om arme familien te helpen'? De arme familien bijstaan, ziedaar de minste hunner bekommeringen. Wat in onze stad gebeurt levert hiervan het be wijs. En inderdaad er zijn slechts zeer weinig arme kinderen in do tapscholen, onze klerikale kopstukken hebben dus voor geen groot getal arme familien te zorgen, en toch is het reeds te veel, toch laten de klerikalen reeds openlijk kennen, dal liet verleunen van onderstand aan deze familien niet üithpu lelijk is, en het loopt in den mond, dat men in de lap- scliolen geene arme kinderen meer zal aanvaarden, om dat hunne ouders al te veel eiseben en nooit voldaan zijn Het geld dat de geestelijken voor de katholieke scholen inzamelcn, ip plaats van er mode de ellende van den armen werkman te verzachten, gebruiken zij liever om scholen en kloosters te bouwen en te stoffeeren; aldus verrijken zij de kerk, en de kerk verrijkendat is hunne grootc bekommering. Sedert omtrent Iwcc jaar heeft men in België voor millioenen scholen en kloos ters gebouwd; al die scholen en kloosters zijn tol stand gekomen met ingezamcld geld; en aan wie belmoren zij toe Aan de kerk, aan de geestelijken. De liefdadigheid der klerikalen, die Wat de vermindering betreft van het getal der door den staal betaalde geeste lijken, M. Thonissen verzet er zich niet tegen, maar hel moet bewezen worden dat dit getal te groot is in verhouding van het getal geloovigen, welke de geestelijken moeten bedienen. Dit betoog zal niet moeilijk zijn, als men rekening wil houden van het. groot gelul geloovigen, die door do geestelijken in den ban zijn geslagen, en bijgevolg geen gebruik kunnen maken van de sakramenten, die de geestelijken geroe- pen zijn te bedienen. Het schoolenkwest heeft ten overvloe de bewezen dat bet meeréndeel der on derpastoors op den builen, hoegenaamd niets doen, dan zich met het inrichten der kalholijke scholen bezig houden, er les geven en hel overige van hunnen tijd besteden met de politiek en de vrij zinnige lieden den duivel aan te doen. Die vermindering is boogsl noodzake lijk en zal door iedereen goedgekeurd worden, daar de godsdienaars van den Staat niet betaald worden om school meester ie spelen of voor de kiezingen te werken, maar wel om de lieden, die zulks begeeien in den kalholijken gods dienst op te leiden en ze sakramenten toe te dienen. Zooals men het voorziet, zal hel debat over die kwestie zeer belangrijk zijn. |)e bevel lijfwacht heeft bevel om in hel paleis le Die gelegenheid heeft zich zondag lest aangeboden. In geheel Frank rijk was de helft van de municipale raden le hernieuwen de klerikalen hebben overal kandidaten gesteld en het debat op de religie en hel wegjagen der paters gebracht. En wal is de uitslag geweest Dat de voorstaanders van de weg gejaagde paters overal geklopt zijn!! Ziedaar de openbare denkwijze, die zich zeer duidelijk heelt doen kénnen en die de klerikale scbreeu- weis en voorstanders van de kloos ters in het ongelijk stelt, en hel gouvernement toeroept Gij hebt wel gedaan, met hel land van dit onkruid le ontslagen en gij moogt voor tgaan, want al de. kiezers zullen u ondersteunen. De les is hard maai' zij is ver diend. De mannen van hel verle den verdienden die les en hel is te hopen drt zij tot inkeer zullen komen en begrijpen dat wal over honderd jaren kon gebeuren, nu <‘ene grootc onmogelijkheid ge worden is. Dat de klerikalen van ons land dat ook ecus goed overwegen en hel kan hun le pas komen. £‘5^4^ Do workznninhedon der Kamer. Hel is dinsdag dat de Kamer der volks vertegenwoordigers hare zittingen her nomen heeft. De budjet van Justitie zal tot eene zeer belangrijke discussie aanleiding geven, ter gelegenheid der vier voorstellen, door M. Feron, afgevaardigde van Brussel, ge daan. Die voorstellen bestaan in het vol gende: V Afschaffing der 40,000 fr., toege staan aan de professors der scminai ieu; 2’ De som met 28,000 frs. verminde ren, welke uitgestoken is voor de jaar wedde der hoogc geestelijken aartsbis schop, bisschoppen, vikarissen-gcneraal en kanonikkon); 5" De 62,ült fr. afschaffen, gegeven aan beurzen en halve beurzen voor de grootc seminarien; 4° Het getal door den Staat betaalde Godsdienaars verminderen. Zooals men weet is het M. Thonissen. oen klerikaal, die, uit hoofde der afwe zigheid van de liberalen in de seklirm, verslaggever is benoemd van hei budjet van justilic en bijgevolg zal bel niemand verwonderen, dat de verslaggever die voorstellen als onaannemelijk amiziet. Volgens M. Thonissen kan men de jaar wedde der bisschoppen, enz. niet ver minderen, omdat zij uil hoofde van liunee hoogc bedieningen, op.grooten voet moe ten leven. Wel! wel! En wij, die meenden, m l velen, da tde opvolgers van Christus aan geene aardsche goederen moglen houden, dat zij nederig en liefdadig moesten zijn! En volgens hel verslag is het geheel het tegenovergestelde, zij moeten door hun nen rijkdom, trachten de prestige te be houden welke zij bezitten. Dat is geheel de verkeerde wereld, en wij hopen dal de leden der Kamer die reden niet zullen aannemen en die prela ten doen begrijpen, dal zij meer zullen geëerbiedigd en aangenamer aan God zijn, als zij min goud en diamanten dra gen, en wat meer voor de ongelukkigen doen. pacha, oud slafoverste. hebbel' der ontvangen verblijven. Dinsdag hebben de lurksche mi nisters, in laad vereenigd, de laatste voorwaarden besproken, die voor Griekenland mogelijk zijn. Die nieuwe toegevingen breiden nog die uil der nota van 5 oclober en zullen hel voorwerp uitmaken van ëenen nieuwen zendbrief. Volgens de laatste berichten uil Weenen zullen de mogendheden wachten, tot wanneer zij de nieuwe toegevingen van Turkije kennen, aleêr eene beslissing te nemen. Men gelooft dat Tyrkije Luissa zal afslaan en zal vragen om Janina en Melzovo te behouden,1 plaatsen die over de herglijn zijn gelegen, die de natuurlijke grens tusschen Grie kenland en Turkije vormt. Veurne, Ü53 .Dttaiuai-3 S»c kiezingen in Frankrijk. Een ieder heeft iceds kunnen zien dald kiezingen van Ei ankrijk in geheel dal land ton voordeele der gematigde rcpnldiekcinsclic partij is uitgevallen, T is le zeggen ten voordeele der pastij, die aan hel gezag is. Hel zijn niet alleen de onver- zoenlijke en kwijtgescholden com- muneinannen, die de nederlaag hebben bekomen, maar ook de klerikalen of prieslerpartij heeft bijna overal bel spil moeten delven voor de mannen, die de politiek van hel gouvernement zijn aange kleefd. In Frankrijk hebben de gemeen te ol municipale kiezingen zooals men ze wil noemen, een meer politiek karakter, dan hier in Bel gië. In dat land zijn het de munici pale raden, die geroepen zijn om kandidaten aan le duiden voor de kiezing van de senaleurs, en daar door is de politiek onafscheidelijk van de plaatselijke belangen, welke municipale kiezingen mede brengen. Wij willen hier te dier gelegen heid een feil doen uitschijnen dal zeer merkwaardig en van hel hoogste belang is. Men weel dat het nog maar eenigc maanden geleden is dal hel gouvernement al de niet loegelalen kloosterscholen heeft doen sluiten; men weet ook wal gerucht dien maatregel in de klerikale wereld heeft gemaakt en hoe de kopstuk ken, partij voor de uitgezette paters hebben gekozen. Volgens hen, ging geheel Frankrijk daartegen op slaan; de burgers waren veront- wcerdigd en zouden, bij de eerste gelegenheid, dat aan dc vervolgers van godsdienst en van priesters ge toond hebben. liet Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Voor Stad: G maanden, Ir. 3-25 Een jaar, fr. G-00. Voor qanseli He'gie: G maanden, fr. 3-75 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk n miner 10 c.“ Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. Reklameii 50 centiemen den rtlgel. 3*olïtiek Overzicht. Bij de herstemming die zondag te Parijs en in andere plaatsen van Frankrijk plaats had voor leden van den municipalen raad was de uitslag algemeen gunstig aan de gematigde repnldiekeinen. Te Pa rijs waar 24 herstemmingen moes ten gebonden worden zijn gekozen 25 republiekeinén en I conservatief, zelfs de’bei lichte Tiinquet, van de Commune, gelukte niet te Belle ville. Bij hel doen uitschijnen <li*-r overwinning in hoofdstad, zegt de llépubligiie /rnnrime.dat’. hel volk van Parijs aan de woe.lmakeis heelt willen te keiincii geven, die de republiek als hel keizerrijk wilden Deliamleleii, dat hunne geweldige uitvallen wezen lijke anachronismen zijn (I) twaalf jaren le laat komen. Meer d.anjwec (lorden dor bal- loteeringen zijn in de gemeenten van 1500 tol 200 inwoners gun stig aan de gematigde republie- kcinsche denkwijze. In al de sleden, uitgezonderd le Tornooing, alwaar de republickeinen van den strijd hadden afgezien, werd de bijko mende lijst der n puhliekeinen gekozen. Dc socialisten hebben maar ééne kiezing te Lyon beko men en le .Narbonne werd de socialitischc lijst geklopt door die der radikale repnldiekeinen. De Journal de Saint Petèrsbourg is van gevoelen, dal de afkondiging van den zendbrief van den minister van Imilenlandsclie zaken van Frankrijk, gedagteekend van 24 december laatst, door de dagbladen van Wcenen en door de Agénce llavas, van aard is om weinig le balen aan de oiiderliandelingeii der mogendheden, want deze zijn vooi iiemens opzichtens hel geschil op de zelfde wijze jegens Turkije als jegens Griekenland te handelen. Hel <>lïi( iens russisch blad voegt er bij Men begrijpt dal de taal va:i dien zendbrief krachtdadig is moeten zijn, doch door zijne af kondiging zou men llichl Turkije hebben kunnen aanmoedigen om cellen hongeren prijs le vragen in ruiling zijner toegevendheid. Daar bij komt hel voor, dal men de openbare denkwijze tegen eene der twee partijen zou willen vermanen, alsof op die partij alleen hel onge- lijk moest geladen worden. In Turkije worden de krijgsloe- bereidseleu ijverig voorlgezet. Een gedeelte der reserven van Azië, te Smyrna samengetrokken, zullen naar de grieksche grenzen gezon den worden. Moukhlar pacha zal bevel voeren over hel leger, be stemd om des noods legen Grie kenland opterukken. Op verdenkingen van samen- zwecring tegen den sultan hebben verscheidene huiszoekingen zonder uitslag plaats gehad bij Alfizam - 11-50 1-5» 3-22 D1XMUDE DIX.MU DE NIBUPORT BRUSSEL GENT VEURNE l.HYMJ.DE DUINKERKS 3-02 «-U7 8- K9 9- 10 5-50 7-35 9-51 10-11 10-45 5- 42 6- 19 9-15 10-42 5-35 8-06 8- 28 9- 02 G-20 7-44 10-11 10-32 10-58 0-00 10-25 12-23 12-45 1-11 5- 51 6- 32 7- 12 9-38 11-05 4-26 7-10 9-31 6-15 6- 46 7- 22 9-28 10-42 NIEUPORT-(Sta>D 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 - 7-28 9-25 11-57 2-30 1-42 6-19 7-41 7- 48 9-51 12-15 2-10 1-55 8-34 8- 15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-01 11-00 3-09 11- 39 3-48 12- 23 3-23 5-35 Uerl rekuren van (ten ijzenniweg van Duiiikei‘1^®» Veurne, naar Brunenl en IMunude nttar* IVicuporl. DUINKERKE GHYVELDE VEURNE GENT BRUSSEL 4- 28 5- 06 7- 32 8- 50 ■•i/- .’4 i

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1