soorten, De zaak donderdag, 13'“ dezer voor de korrectionnele rechtbank van Brugge geroepen zijnde, is geëindigd met de volgende veroordeeling Alle zeven de betichten zijn plichlig Zaak van Heule. De rechtbank van Kortrijk heeft haar vonnis uitgebrachl in zake der wanorde lijkheden te Heule gepleegd. Aug. Lagae, Jules De Bruyne, Sylvie Van Hallewyn, Karei Van Hamme, onder pastoor Alois Yserbyt, Karei bodewijk Duyck en Louis Verscliucre werden vrij gesproken. Const. Macs en Ferd. Joyewerden ver oordeeld tot 8 dagen gevangzitting en 26 Ir. boet; en Kai el Lagae lol 15 dagen en 50 fr. boel, en elk lot een twintigste deel der kosten. In een zeer lang vonnis, waarvan de lezing niet minder dan twintig minuten geduurd heeft, zegt de rechtbank dat de pastoor het bezit had van het congregalie- lokaal.dat de gouvernementscommissaris hel recht niet had er met geweld binnen te dringen, dal de gepleegde handelingen onwellelijk zijn, dat dieusvolgens de gen darmen niet in de uitoefening van hun ambt waren. Om deze redenen werden de zeven eerste betichten vrij gesproken. Maes en Joye werden veroordeeld om dat zij de gendarmen hadden beleedigd, en Karei Lagae wegens bcleediging van de magistraten, toen zij hel rechterlijk onderzoek te Heule kwamen doen. Dit vonnis werd in de grootste stille aanhoord en na de uitspraak verliet de verbaasde menigte de rechtbank. Blijft nu Ie welen, zegt de Indépen- dance, wal hel Beroepshof van Geul zal denken van dit vonnis, waaraan zich iedereen toch verwachtte van wege de rechtbank van Kortrijk. Het lijdt niet den minsten twijfel dal het Openbaar minis terie legen hel vonnis der eerste rechters zal in beroep gaan. te snoeren en al dc zegeningen der aarts vaders over hel gelukkig paar in te roepen. Welk troostend en aanlokkend vooruit zicht en welke comedic! Het onderwijs met God in het klooster van Thourout. Eene schandige zaak is voor de correc- lionneele rechtbank van Brugge afge- loopen, die eindigde melde veroordeeling van eenen onderpastoor en van eene geestelijke zuster, voor aanhitsing lol smaad, door misbruik van gezag. Vijf meisjes hadden plaats genomen op de bank der beschuldigden. Achter haar bevonden zich Amelie Vamlendorpe, in religie zuster Alouisa, en M. Th. Dely, onderpastoor. De vijf eersten zijn leerlingen van hel klooster gezegd de Spimieschool van Thourout, de zesde is onderwijzeres en de zevende onderwijst dc christelijke leering in booger gemeld klooster. hunnen penning storten voor de katho lieke scholen, mag dus met gegronde reden in twijfel worden getrokken, want hel is zeer te vreezen, dal de arme faini- lien, zelfs in dezen strengen winter, slechts hel kleinste deel van den katho lieken schoolpenning zullen genieten, e:i dal het grootste deel zal gebruikt worden, zooals wij het reeds gezegd hebben, voor het verrijken der kerk. Dat de klerikale gazetten, die alle op gesteld of ingegeven zijn door geestelij ken, zulke liefdadigheid hemelhoog ver effen, laat zich begrijpen, doch in den grond is zij te betreuren, want zij onttrekt aan de noodlijdenden wal hun met volle recht toekomt. Hel is maar al te waar, dal, gelijk dc Veurnaar, even als andere gazellen hel vermelden, de vrijdenkerij, ten gevolge der nieuwe schoolwel, tol in de kleinste dorpen toe eenen grooten vooruitgang beeft gedaan. Wat is hiervan de oorzaak? Het onverstandig en onredelijk gedrag der geestelijken. Hoe waren zij geweldig in den beginne legen al wie voornemens was zich aan de nieuwe schoolwel te onderwerpen, deze wel te helpen uilvoe- ren ofte ondersteunen. Gemeente onder wijzers of onderwijzeressen waren aan zien als ketters: den biechtstoel werd hun geweigerd, zij konden inde kerk niet trouwen, nog in de gewijde aar.Ie niet begraven worden. Ouders, gemeente- en armbestuurders, leden der schoolcomi- tciten, die op de eene of de andere wijze de oflicieële scholen bevoordeeligdcn konden geene absolutie bekomen. En ziel, nog geen twee jaren zijn verloopen, of alles is veranderd. De geestelijken wei geren nu aan niemand meer, noch hel huwelijk, noch de begraving, noch de absolutie. Moet hel verwonderen, dal de menschm, zoo wel in de dorpen als in de steilen hierover vrij nadenken; dal zij zich afvragenwaarom vroeger zoo sliengen heden zoo toegevend dat zij dc voorschriften der bisschoppen en pas tors als weinig ernstig aanzien; dat zij alzoo, van slap lot slap, overgaan tol de vrijdenkerij Politieke priesters, ziedaar uw werk. t Is de schuld der liberalen. Volgens den gepatenteerde!) Leugenaar is het dc schuld der liberalen, dat dc uitgaven in de ministerien voor de be dienden en de bestuurkoslen sedert I860 zoo merkelijk zijn verhoogd. Het pastors blad houdtgeene rekening van degtoolerc noodwendigheden van het leven, van de vermeerdering der bevolking, van de uit breiding van alle openbare diensten.... neen: de bestuurkoslen zijn verhoogd, 7 is de sc/iuld van de liberalen. Do heilige Leugenaar veroorlofl zich ook een kleine aanval legen de ofllciëele onderwijzers en onderwijzeressen, doch zijne schichten zijn niet bijzonderlijk tegen de olliciëele onderwijzers en onderwij zeressen onzer stad gericht. De geeste lijken hebben ondervonden dal zulke aanranding geen troef is in de kaarten der Veurnaars en zij laten nu ons onder wijzend personeel gerust. Moest er zelfs een onderwijzer, of eene onderwijzeres in het huwelijks bootje treden wal al gebeuren kan onze geestelijken zouden gereed zijn, zoo als men hel onlangs in een ander plnats heeft gezien, de huwe lijksbanden met al de kerkelijke eer toe I Doch die onkosten zijn niet al op eens, sedert 1860, geworden wal zij tegen woordig zijn; van 1870 tol 1878 zijn zij ook merkelijk verhoogd, en nochthans hel land was dan door klerikale ministers, door de ootmoedige dienaars der bis schoppen bestuurd. Hoe komt het. Leuge naar, indien de veihooging van bestuur- kosten zoo eene geldveikwisting en zoo te betreuren is. dal zij onder hel kleri kaal ministerie is blijven beslaan? T Is zeker weeral de schuld der liberalen? Zou het ook de schuld der liberalen niet zijn, o heilige opstellers, dal de bis schoppen den prijs der kerkelijke dien sten hebben verhoogd, en dat een lijk dienst van hoogc klas tegenwoordig zoo schromelijk veel geld kost? En dat de langgerokten gedurig rond loopen om te schooien, niet voor de arme menschel), maar voor de zoogezegde behoeften van de schatrijke Kerk? En dal zekere non nen wasschen en strijken voor bijzon dere!), en dal andere nonnen breien voor de winkels en aldus aan kleine menschel) hel brood ontnemen En dat zekere koster, zekere man van .concurrentie, eene plaats bekomen heefl, dip hij niet behoorlijk bedienen kan, om dal men toch op geene twee plaatsen te zelfder lijd kan zijn? En dat, in de katholieke scholen, hel schoolgeld altijd even hoog is, en de sclioolbehoeflen altijd even duur Ja, ja, 7 is al de schuld der liberalen. de heilige Leugenaar de dëlicatesse zou prijzen van zekere groote klerikalen, die, bij testament meer verkrijgen ten nadeele der andere naaste erfgenamen, en de klerikale dëlicatesse zoo ver drijven, dusdanig legaal te aanveerden. Strijdt zulks niet legen de geboden der II. Kerk, ofwel moeien die zoogezegde katholieken aan die geboden niet gehoor zamen? Een antwoord a. u. b. Dc geestige Leugenaar gaf ook op 12 januari, cenigc inlichtingen over de spe ciale kommissarissen. Een speciale kommissaris is dit, en dal, en ginder, zei hel heilig blad, eene reeks uitdrukkingen om ter treffelijks! en weerdig van ‘l eerste en T gereedste slonsenblad. Maar onge lukkiglijk, hei heelt nog al denominaties vergelen en als goede jongens zullen wij bel een weinig helpen. Als speciale kommissaris zou men b. v. nog kunnen aanduiden, personen die ge last zijn, 's noens dc soep te dragen naar zeker groote vorstanden. Men noemt ook nog speciale kommissarissen, zekere kle rikale moeials, gebreveleerde lierzieners van kiezerslijstenbuitengewone brief schrijvers der Patrie, die, als 't vijfde wiel van den klerikalen wagen, worden gebruikt om, och heere! Gelijk in ’l vermaard enkwest De liberalen te graven in hun nest! Een derde soort van speciale kommis sarissen, zijn de kleintjes van ongehuwde congregatie kwezels, zuiver en onbevlekt, die de 11. Geest, in uiterste nood, als een vurige long aanroepen, en in Iwcc vallen van schrik bij hel zien van vledermuizcn en geuzen. Een vierde soort van speciale Commissarissen zijn nok nog jonge kape- 1 laantjes, die meer houden aan de wereld- sche vermaken en galante bezoekjes dan aan de 11. Kerke. Wij kennen er nog al vele maar voor van daag, punctum. Ende om dit onverwacht en jubelend toeval weerdiglijk te vieren, was er volle feest in den heiligen en alleszins trefle- lijken lap. Alle de zuivere klerikale jong man», jonge en oude, toonbeelden van alle deugden; alle dc maagdekens die laten lekken en trekken dal liet eene be nedictie is werden uitgenoodigd op een vervaarlijke mosselsoupcr met frica- dellen. Men al en dronk smakelijk, men nutte allerbest, en dit alles op de gezond heid van den nieuwen schat. Men deed zelfs een hoepsa sa!In fraaiheid wel verstaande. Ende men vermaakte zich zóódanig, de hoofden werden zóó danig verhit, dat een dier deftige en wel opgevoede jongens, gelijk er in den lap alleen te vinden zijn, zich vergistte en o droevige gewoonte den hoed van De Eciininar zegt dat dc religieuzen van Voormezeelc en van Bccelaere door den deurwaarder uit hun klooster zijn ge dreven. Dit is de waarheid. Maar wat de Leugenaar vergeel te zeggen is, dal ge melde nonnen uit hun klooster zijn gedre ven ten gevolge van een vonnis van hel tribunaal van IJpere. Dal dus de heilige schrijvers van ons pastorsblad hunne klachten lol de rechters van dit tribunaal wenden, wie weel of zij onder die heeren geene vrienden tellen. In de eerstedagen van september laatst, gingen drie meisjes van omtrent 10 jaar oud, die zich bereiden tol de eerste com munie, den zondag morgen de catcchis- inuslessen bij wonen in hel klooster of Spinncschool. De moeders; mistrouwig in dc handelwijze der godvreezende zus ters, vergezelden hare kinderen, leer lingen der gemeente school. Zuster Alousia stond als schildwacht aan de poort. Zij heeft er een gezicht toe. Zij plaatste de drij meisjes tegen de muur en liet die kinders daar wachten van 10 tol 11 i/2 ure zonder dat zij deel aan de leering mochten nemen. Den onderpastoor Dely, binnen komen de om de leering le geven, sprak de meisjes toe en, op een barschcn toon, zei de man Gods: «Ah! gij zijl nu toch wéér gekomen! komt gij hierom UWE LUI- ZEN EN VLOOIEN TE VANGEN EN TE KBAKEN, of om uwe schuldle betalen? Zuster Alouisia deed de kinders der ge meenteschool in T midden der leerlingen der Spiimeschool staan cn gcboodl die dutsen tol die drie meisjes geuziuuen te roepen, rond haar le dansen en te Van alle» wnt. De Fetirnaar wordt van dag tol dag geestiger en geestiger, en hij verleid kinderhislorietjes, tegen de liberalen, dal men er waarlijk stom van staal en men zijn best moet doen om niet te... geeuwen van verveling. Waar hij al zijnen ounoo- zelen praal gaal opzoeken, welen wij niet. Ouder andere uilgekraamde dom migheden, spreekt hij van liberale délicatesse Maar, wij zijn benieuwd te welen hoe verklaard; de vijf eerste van beleediging; dc twee laatste om van hun gezag mis bruik gemaakt te hebben pin de kinders lot die beleedigingen uil te lokken. De vijf kinders worden nochtans vrij gesproken om dal zij zonder versland gehandeld hebben. Zuster Alouisia of Amelie Vandcndorpe is tol 26 fr. boel of 8 dagen gevang ver oordeeld. Dely Thcophiel, onderpastoor, is lot 50 frank boet of 13 dagen gevang ver oordeeld; heide tol de kosten. Ziel daar, lezers, welk onderwijs men geeft in dc scholen met God hel leidt naar de rechtbank en 't gevang schimpen, zingende liet liedje: Bonjour, niesdemoiselles, IVij vagen de geuzen aan ome bil. Den heer onderpastoor was daar en hij aanmoedigde de kinders gedurig te zin gen Bonjour, niesdemoiselles, etc. En onder dit zingen, werden de drij meisjes dor gemeente school met stooten en schoppen aan de deur van dit huis Gods gezel, waar men zich zeker herin nert van de woorden van Christus Laat de kinderen tol mij komen. Het gebrekkelijk kind, Veys Marie, hail onder de voeten getrappeld geweest zon der de hulp van zijne twee medegezellen IcIr nieuws. De heilige schrijvers van ons pastors- gazeije hebben iels nieuws uitgevonden. Wanneer, zeggen zij, de geuzen en hunne gazellen het overal eens zijn om jacht ic maken op de eer der priesters, om hunnen naain le bezoedelen om modder op de katholieken te werpen, hel is om hunne eigene vuiligheid te verbergen. Het is om den kanker te duiken waar van Brussel, den zetel van het liberalismus, is aangetast het is om de aandacht af te wenden van zeker proces tegen zekere huizen die de heilige Veurnaar uit eerbied voor zijne lezers -> (dc welopgevoede tapmannen en de congreganisten zonder zijden kleed maar meteen hemd aanniet noemen durft, waar, beweren de heilige schrij vers, dc afscbuwelijksle misdaden ge beuren, misdaden die nochtans onder steund zijn door mannen, die liet kwaad zouden moeten beletten en te keer gaan. Zoo dus, volgens onze gezalfde opstel lers, zijn hel al leugens, als de liberale gazetten veroordeelingen tegen priesters en nonnen bekend maken. En hel zijn nog leugens, zelfs als de liberalen de veroordeelde priesters en nonnen mei naam cn toenaam noemen, en den zetel der tribunalen aanduiden, waar de veroor- doeling heeft plaats gehad. En wanneer het gebeurt dal zij de veroordeeling niet kunnen loochenen, gelijk bij voorbeeld als de veroordeeling le Veurne zelve heeft plaats gehad, dan zeggen die gezalfde mannen dat men aan de beschuldigden strikken heeft gespannen,dal men laster legen hen, legen ai wal heilig en gods dienstig is heeft uitgekraamd Zij zijn dus, volgens onze gezalfde op stellers, al zuiver de pastors en de kape laans, de paters en de nonnen. Proficiat met zulke zuiverheid Jammermaar dal zij aan de tribunalen zoo veel werk leverenen dat die voorbeelden van zuiverheid aan het land zoo veel gi ld kosten. Maar is hel wel waar, gelijk de schrij vers van den heiligen Leugenaar het be weren, dat de liberalen zich toeleggen om «hunne eigene vuiligheid le verbergen Voorzeker neen, want de liberale gazetten deeleu alle nieuws mede, en in de zaak van zekere huizm die de zedige Veurnaar niet noemen durft, zijn liet liberalen, die de eersten er de aandacht hebben op gevestigd, en zijn hel liberale gazellen, die zich bijzonderlijk toeleggen om de schandelijke feiten, welke er plaats hebben le doen straffen, alsook om .de ambtenaren le doen kennen, die in deze zaak aan hunne plichten zijn te korl ge bleven. Maar waarom spreekt dc Veurnaar alleenlijk van den kanker van Brussel zetel van hel liberalismus Is hel mis schien om de vuiligheid van Brugge, zetel van hel klerikalismus te verbergen? Ja, in die stad waar M.r Eaict, graal van S.' Denijs, en M.r Visarl, graaf de Bocarmé, de groote meesters zijn, heerscht er ook een kanker, daar ook bestaan er huizen van ontucht waar er jonge meisjes aan gelokt, bedorven en opgehouden worden Welaanheilige schrijvers van ons pastorsgazeljc, vertelt ons wal nieuws van uwe eigene vuiligheid en zegt ons waarbij hel komt dal de huizen van ontucht iii den zetel van hel klerikalismus blijven beslaan, waarbij hét komt dat er te Brugge, waar er zoo veel priesters en paters zijn, er meer onwettige kinderen geboren worden dan in alle andere sleden van hel land?. Welaan! priill.emannen cn lieremannen, doet uwen heiligen mond open cn begint 1c verlellen Mirakels’. Mirakels!!!... Hel was in hel schitterend jubeljaar 1880, in de grasmaand, wanneer de wei den van Veurn’Ambaclit zoo groen en zoo lieflijk zijn. En in de hoofdplaals dezer gezegende streek woonde er eene nede rige kwezel, van omtrent 30 jaar, lid der congrcgaiie van O. L. V. Onbevlekt; zij was zoo nederig, zoo -ingetogen cn zoo zedig, dal, volgens dc getuigenis barer geestelijken conscienliebaas, zij niemand durfde aanschouwen, niemand bijzonder lijk van hel mannelijk geslacht. Brrr!.... En in dien lijd had zij visioenen dik wijls zag zij in hare nabijheid de schaduw van eene menschelijke gedaante. Ende zij was aangedaan en bevreesd. Doch eene stem, eene slem die in hare ooren klonk gelijk eene engelen stem, scheen haar toe le roepen Doe maar.... Vrees niel, niets kwaads zal u overkomen. En de deugd zame congreganiste was onderworpen in den HeereEn de II. Geest liet zijne weldoende en vlammende stralen over haar nederdalen.... En eenige maanden nadien kreeg zij een aardig uitzicht. En hare medecongre- ganislen zegden lol elkanderwal mag dal beleekr.neu?.... En zij deelden hare bemerkingen mede aan den herder van de congrcgaiie. Maar zij wierden dooi den troostvolleu herder gerust gesteld, die haar zegde hel is niets, zij heelt onverwachts eenen geus onimoel, en zij heeft verschoten. En den derden zondag der eerste maand van hel jaar 1881, zong men in de hoofd stal! van hel alsdan met sneeuw bedekte Veurn’AmbaclitHosanna in excelcis Want de congregatie was verrijkt, want er was een mirakel gebeurd. Gelukkige Onbevlekte Congregatie! Ge lukkig en nooit volprezen jaar 1881

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2