BEKEWDMAKiï^GE^. 188! GOEDEREN: TE PACHTEN EEFuIOHT. VAN KAPITALEN. BOEKDRUKKERIJ BOEKHANDEL VAkTCHEIV KEHCKUOVF, Oo»lhlraat te Veui-ne, TE BEKOMEN: Mementos, Agendas, I kantoor- en andere Almanakken, Ephémérides, enz., ALSOOK PROVINCIALE WEGWIJZERS. OM UIT ER HAND TE KOOPEN: TOEWIJZIFT O-, In eene zitting. DEFINITIEVE TOESLAG, zondor uitHtel, 5 5 KOOP Eli'BO OM EN, waaronder verscheide HOLLANDERS en WILGEN van 1 m. 90 e. tot 2 m. 05 c. dikte, staande le Alveringhem, op het gras van hel Gasthuis en op land te Geren, gebruikt door Auguste Ghyselen. H O F S T E D E K E groot 1 hectare 9 aren 61 centiaren. Verdeeld in twee koopen; gebruikt na de van St E It I C II T. Uil er hand te koopcn: Ken schoon HUIS le Wulpen, op den dijk. STUDIE VAN DEN Notaris KL’bbrecht, te Proven. KANTOOR VAN DEN Notaris I>ei*uy»t, te Nieuport. V'lannitch Tooncel. De derde verlooning van het tooneeljaar zal door onze koninklijke maatschappij van Rhetorika, op Woensdag 2 Februari aanstaande (O. V. Lichtmis), op Stads schouwburg gegeven worden. Er zal worden opgevoerd, het volks drama Ingesteld fr. 4,000. Ingenotlreding met de geldlelling. Aanpalende eigenaars: Mevrouw Gal- meyn-Borlier, de hoeren: Ducolombier- Decleir; August De Groole; Houtsaeger- Merlevcde; Joannes I’aict, bisschop van Brugge; Gustave Merlevcde; Vanhoulle- Mabesooneen Benjamin Gronobez. ook gelogen in Wulveringhem, verre oost van de kerk, in den Oeronbrock, groot volgens kadaster seklie I), nummer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruikt door Henri Moncarey, mole naar te Wulveringhem, tot 30 September 1886, mits 140 franks ’s jaars, boven de lasten. Titelen en konditien bij genoemden Notaris CORNILLE. Een WOONHUIS en HOEFSMISSE met ontrent 9 aren Erve en Hof. te llouthem, gehuchle hel Doorentje. Seffens aanslag of ingebruiktreding. Inlichtingen bij den Notaris Cornille, te Wulveringhem. Eene welbekalanle Herberg met Paardeslallen, Remisen en Scliuuren, ge naamd de Zwaan, te Alveringhcm, thans bewoond door Gustaaf Roi.lv, lol 1" Mei aanstaande. Zich te begeven bij de weduwe Hernardus Holly, le Alveringhcm. VOOR Kantoor van den Notaris DtcEak, Hoterirei'fscliitalslfaal10, l’eicuc. Verscheide sommen van fr. 2G0Qt 5000, 10,000, 20,000 en daarboven zijn be schikbaar, mils l.’te, 2de of 3,le hijpotheek op onroerende goederen aan den intrest van 4, 4 4/4 of 4 4/2 p. Men vervoege zich MET EIGENDOMS- TITELEN hij Claeys-Pil, Noordbrug, Óixmude. Te bekomen lllu klas. SUNDERLAND- SCHE KOLEN, de beste soort die in de streek ingevoerd wordt, aan den prijs van fr. 21-50 per duist kilo, aan de magazijnen gelegen aan d'IJperbrug. Voor alle verdere inlichtingen gelieve men zich te vervoegen bij sieur Ebmonb DAVID, Café l’Espérance, Veurne. .V. It. De Kolen worden gewogen en T huis geleverd door de Sladsarbeidcrs. En nauwelijks was de moeilijke ver lossing teneinde of hij werd zijne ver- DOiNDERDAG 27 JANUARI 1881. om 3 ure namiddag, ter herberg hel Huis van Commercie bij d'eclitgenootcn Cabooter-Sandyck, Stalieplaals le Veurne, Openbnro Verkooplng Een T-EETTIS en verdere Gerieflijk heden, benevens den Grond en Erfdaar- medegaande, gelegen te Veurne, binnen de palen van stad, digi bij de Nieuport- brug; gebruikt door Maria Tabary, wed’ Depuydt, tol 1“ Mei 1881. Ingesteld fr. 5JQ0. Vij/de koop. 2 hectaren 14 aren 90 centiaren VETWEIDE, wijk G, nummers 172, 175, 176 en 177. Ingesteld fr. 10,100. Zesde koop. 76 aren 47 centiaren NIEUWLANI), wijk A, nummer 370». Ingesteld fr. 4,000. Zevcnste koop. 69 aren 47 centiaren NIEUWLANI), bij titel, wijk A, n.' 370n van hel kadaster. Een schoon en gerieflijk Woonhuis, ter dorpplaats van Adinkerke, beslaande namenllijk in Woonhuis, Slaapkamer, Keuken en Kelder, waarboven een schoo- nen Zolder met een meter 20 centimeters verdiep, nog, Achterplaats, groot Stal, Zwijnstal, Privaat en Aalput, met deszelfs Grond en Erve. Zich te bevragen bij Charles MADOU, melser-eigenaar en gebruiker van hel zelve. streek voor een onoverkomenlijke ramp le bevrijden. Dank ook aan den heer minister van openbare werken, die door het inrichten van telegraafijnen, langs de bevaarbare wegen, hel nemen van voorzorgen even als het geven der noodige bevelen aan hel persooneel onder zijn beheer, heeft mo gelijk gemaakt, want zonder deze nuttige inrichting, ware hel niet mogelijk ge weest alles met genoegzame regelmatig heid uil te voeren. De heer minister van binncnlandsche zaken heeft van wege den lieer Gambelta, voorzitter der fransche Kamer, eene som van vijfhonderd frank ontvangen, ten voordeele van de slachtoffers der over- slroomingen in België. Het concert, door het muziek der gidsen te Verviers gegeven, ten voordeele der overstroomden in de provincie Luik, heeft 8000 frank opgebraclil. Uit Antwerpen, meldt men hel over lijden van den heer secateur d’Hanis, die sinds eenigen tijd aan eene hartziekte lijdend was. De heer d’Hanis behoorde tol de libe rale partij. Dit overlijden zal tot eene nieuwe kiezing aanleiding geven, welke onge twijfeld oen hevigen strijd zal uitlokken. Woensdag 2d'" Februari 1881, 3 ure namiddag, ter herberg het zilveren Hoofd, groole Markt, Veurne, van: Gemeente Coxy de. Duinen. Onlangs nieuw, in steen met pannen dake, gebouwde VVoonbulzeken, met Ovenbuur en Stalling, mede 44 aren in pachte lol baafinis 1882 medegaande Akkerland. Bewoond door de wed' De Graeuwe; ingebruiktreding met <le toewijzing. Lastboek berust hij den Notaris DE GRAUWERE, le Veurne. DONDERDAG 5 MAART 1881. om 2 1/2 ure namiddag, te Vinchem. ter herberg de Lelie bij Jn«n Chaerel, Openbnre "Verkooping ten overstaan van den heer Vrederechter, van de volgende Koov 1. 58 aren 46 centiaren l*e- bouxvden Grond *Sk Hovenier- hoven, genaamd de Groene Plaats, gelegen le Wulveringhem, oost nabij het dorp, benoorden de kalsijde van het Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op IJ peren. Gebruikt door verscheide tol 1" april 1887, ii 355 frank 35 cent, ’s jaars, boven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, met recht van samenvoeging. Koop 2. Eene parlie Zaailand, Uit der hand te koopori in zijn geheel of bij gedeelten. F,en WOONHUIS hebbende Stal mol Koetspoort en 11 aren 13 centiaren, vol gens maat, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.‘ 281) der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Giternplaats en noord, palende aan de Zwarlenounenslraat. Gebruikt door jufv. Irena Maikette. Zich te bevragen bij M.Ur BE CAE voor- noemd, Boterweegschaalstraat, 10, le Veurne. Kantoor van .l/."’r OoiiNH.l.i:, Notins te Wulveringlictn. Ml erffgovnl. De heer Karei Meynne, advokaat, oud schepene der stad Brugge en die twee maal kandidaat is geweest voorde kamer der volksvertegenwoordigers in ons arron dissement, is dinsdag II. na eene langdu rige ziekte, le Brussel overleden. De beer Meynne was geboren le Nieuport; hij was een uitstekend advokaat, een geleerde in alle vakken, een dienstwillig man in den vollen zin des woords, en een overtuigd en volkslievend liberaal. De stad Nieu port en gansch hel arrondissement ver liezen in den heer K. Meynneeenen waren en bekwamen verdediger hunner belangen. Een Geus. P. S. Als gevolg dezer historie, zouden wij geern zien dal de geestelijke tooneelbaas van den taplroep er eene comedic op make. Wal schoone karakter volle en natuurlijke lafereelen zou hij daarvan niet kunnen afschelsen Algeineene tijdingen. De sneeuwstorm. Nogmaals is de voorzegging van hel Observatorium van den .Veie- Vork-llerald uitgevallen. De aan- gekondigde sneeuwstorm heeft zich op lijd en stond doen gevoelen over heel ons land en in het noorden van Frankrijk. Een geweldige sneeuwstorm heeft dinsdag over heel ons land gewoed, waardoor liet verkeer op dc ijzerenwegen en O|' de steenwegen om zoo le zeggen totaal onderbroken werd. Hier zoowel als in de andere steden van ons land, werden de treinen opge schorst en vele korrespondeiitien gemist. Hel is nog maar sedert gisteren dal den ijzerenwegdiensl van Dixinude naarVeurne is kunnen liernomcn worden. De sneeuw is overvloedig- Men leest ia de Stad Meuporl: Het gevaar voor overslroomiiig is ge heel geweken. Hel water is overal merk baar dalend en den Yzer is in zijne bed ding tei ug gekeerd. Hoe groot ook de stoffelijke schade is, welke de groole water massa heelt ver oorzaakt, tocli mag hel als een geluk gehouden worden, dal de voorzorgen, door hel bestuur van Bruggen en Wegen genomen, op zulko krachtdadige wijze hebben beantwoord want indien den dijk welke hel Veurne-Ainbaclit voor overstrooming moest bevrijden, eens bad bezweken, de schade zoude niet alleen honderden duizenden franken hebben be- loopen, maar hel aantal ongelukken ware onberekenbaar geworden. Lof en eer dus aan het Bestuur van Bruggen en Wegen, dat met zooveel over leg, als verstand, heeft gewerkt om onze WOENSDAG 26 JANUARI 1881. »m 3 ure namiddag, in de Café Itelge, groole markt, Ie.Veurne, van Gameonto Ramscappelle, (kanton Nieuport Eerste koop. Eene VET W E I I) E, eerste klas), groot 4 hectaren 2 aren 88 centiaren, bekend bij kadaster wijk G nummers 188 lot en met 195, 220a en 221. Ingesteld fr. 33,100. Tweede koop. Een hectare 38 aren NIEUWLANI), Wijk C, nummer 187c. Ingesteld fr. 6,000. Derde koop. 49 aren NIEUWLANI), wijk C, nummers 185» en 187f. Ingesteld fr. 2,600. Vierde koop. VETWEIDE, groot ecu hectare 11 aren 10 centiaren, wijk G, geheel nummer 184» en 25 aren van nummer 178. een zijner looneelgezellen voor beste kamer deed dienen en, in zoele vreugd, er wat welriekende lekkernij liet in neder vallen Alles tol meerdere eer en glorie der onnóozele en treffelijke ver maken van den vermaarden tap. En nauwelijks was de moeilijke 1 gissing gewaar. Tableau De toestand beschi ijveii, waarin den properen held verkeerde, is ons ónmo gelijk. Hij schreide en kermde, aanbad Jozef, zijn patroon, alle de andere heiligen en de elf duizend Maagden erbij om hem uil zijnen nelchgcii toestand le redden!.... En nietzoodra was zijne bede langs den paralonnerre verdwenen, of zie, den hoed veranderd in puddingvorm. Onzen held slaakte een gil, aanzag den vorm met strakke blikken en o wonder boven wonder even als ter bruiloft van Gnna het water in wijn veranderde, zoo kwam hier in den hoed ecu wel riekende en doomende pudding le voor schijn, dien bij zonder iels le gebaren als dessert opdroeg. En zoo gebeurde een tweede mirakel het mirakel van den pudding zonder vuur Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. DINSDAG 8 FEBRUARI 1881, om 3 ure namiddag, ter te verkoopen afspanning, te Nieuport, Ope»S>ni*e Verkooping Een groot en schoon WOONHUIS met Stngie, zijnde Bakkerij en Herberg, genaamd het Hof van Commercie met 5 aren 68 centiaren Erf, voorhoofdende in dc Langeslraat en uitkomende in de Valckeslraat, wel geschikt voor alle be- d rijf. Bewoond door de verkooper Francis Vanhoutte. Ingebruiktreding één maand geldlelling. Studie van den .Notaris te Alveringltcui. MAANDAG 7 FEBRUARI 1881, om 2 ure fix namiddag, V E N D 1 T I E Te vergaderen ter herberg de Herderin, te Geren. Met. tijd van betaling. de vrouw uit dö volksklas. Dit belangrijk en moeilijk stuk wordt goed bestudeerd en iedereen wedijvert om hel zijne mede le brengen, ten einde hel welgelukken van hel stuk te hand haven. De vrouwenrollen zullen gegeven worden door Mev. De Terre, van Gent en Mev. Apcrs, van Brussel, beide ervaren looneelkundige. Het blijspel de Slaapkameraad zal de veriooning sluiten. DONDERDAG 27 JANUARI 1881, om 3 ure na middag, le Proven, in de herberg de Blokke, Openbare Licitatie-Verkooping VAN EEN door de verkoopers tot 1“ October 1881, de wed' Diesen en kinderen Deze met tusschenkomsl van M.1'1 FEYS, Notaris te Wielsbeke. tsusm eUMtiwo.ssai««*a«w «aaxirai*» Uit er hand te koopen of te pachten Sterfgevallen. <lon 15. Loon Ryckewaert, herbergier, 28 jaron en 1 maand, geboren en wonende te Veurne, man van Paulina Debuyzere. den 20. Carolina Duforêt, werkster, 47 jaron on 8 maanden, geboren en wonende to Veurne, wed* van Jozof Houvenaghel, man van Petrus VandenbuRscho. den 21. Celestina Quartier, herbergierster, 49 jaren en 9 maanden, geboren en wonende te Veurne, wod" van Karol Macs, man van laidoor Niuove. I.KKJVBIVG VAN IN EENE ZITTING, Gemeente Wulveringhem. Da Wed* ROUSSEEUW, Nieuwstraat, Veurne, laat hare menigvuldige kalanten weten dat zij oen schoon en volledig assortiment Vellen en Ecossais Handschoenen komt te ontvangen, verkrijgbaar aan zeer voordeelige prijzen. Korrektionnele Rechtbank van Veurne. ZITTING VAN 20 JANCAUI. liistiaan Devon, werkman te Proven, 100 fr. boete, over jacht. Gerard I’j-sou, visscher te Adinkerke, 50 fr. boete, over slagen eii wonden. Jan Van Craeynest, werkman, en Jan Ry.’, jachtbewaarder, elk 20 fr. boete, over slagen en wonden, beide te Middelkerke. den IS. Edmond Vandenbussche, zoon van Hippoliet en van LeonieVanderstraete, Vestenst. d<,-n 19. Cvriel Denorine, zoon van Cesar en van Marie Mortier, groote Markt. den 20. Adolf Janssens, zoon van Eduard en van Maria Goossens, binnen palen. Huwelijksafkondigingen. den 16. Leopold-Frans XVullaert, werkman, geboreu on wonende te Veurne, mot Amelia Pyson, werkster, geboren te Veurne en wonende te Adinkerke, wed* van Seraphin Viaene. Huwelijken. den 18. Karel-Lodewijk Brysse. loodsleerling, geboren te Adinkerke, den 24 October 1851, weduwaar van Maria Jacques, met Maria Odeyn, dienstmeid, geboren te Isenberghe don 19 Augusti 1853. VAN: MARIE-ANNA OF

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3