Sluis §4 ABEL ide WINTERSAIZOEN FfliLSCE NATIONALE. .IMILEN HOILOWAY i I I I Algemeen Agentschap van tie Maatschappij voor verzekering legen brand, 14 I BERICHT ann <le !.:>i:<i!>ouuerM MAGAZIJN VAN LAKENS EN NIELWItillEhEN. DE KLEINE RENTENIER Eén lY*nnK s jaars, Nummers dat iederen Zondag v©rl rouwclijk prantje nTkniidi^t PEKEN VOORZICHTIG DE BANKvaudt KLEINE RENTENIER betaalt, zonder ko.lcn, do Koepons en doet op Komptant alle Beursoperatiën DE KLEINE RENTENIER Eén frank ’s jaars, Xuiïiniers BUREELEN EN KASSEN 3 A EIVT, lia AllMrtvan ieKleine Rentenier ■voor 1 E3B 1 nr Kï.r.INE RENTENIER ir 1 iis H 1 I K I. K Ihl a ztkj "?ih hi Voor het aanstaat f i i a H M i BER ICH T. TÊTES CHAEVES! S’ B Hl i 1 L: c x i I I s h g is vasunini.BfiitAAifc i O - *E S i -S LEVEE DE 1881. Avis (Important. Kleermakersgasten mogen zich ten allen tijde aanbieden voor weik bij I stuk a Quon se Ic (Use. K tc Icurnc. l" e vnn goedkoop Veurne. z o 5 5 L° C>. y a/d Rhijn, tegen vormlnderdo prijzen gevaij^ P’.uu-glano, r voor de volgende kwalen. DE RELGISClIE EREE1XIGL\G, bij Wybo-Monté, Gaaiplein, 107, te Veurne. ft Celestine Ver- eenooglie, to Veurne, bied zich aan als Naaister; zij I gelast zich met ton huize te gaan werken. ISuis vnn vertrouwen en 3, Oostatrnnl, B, te E Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik ÜPGELOSTEN PERU-GUANO. GLANO-SUI’EKPIIOSPllAAT, onder de controle der Landbouwstatien van Gcntbloers en Gent, en’der Landbouw- Laboratoriunin van Luik en Hasselt. 3 ii levering L1JNZAADT0NNEN, extra puike merk, John Itucker A G. zijn van heden verkrijg baar bij Van Haecko Roelens koop lieden te Veurne, aan den prijs van i 1 franken de ton. Lés miliciens de la prochniue Invée (1881) peuveni dés mainienant s’assurer ii forfait it des modiqués prix el êlre assure, cotnine par le Gouvernement h l'ageitce Générale E. A. Demuynck, rue Basse des champs, 89, Gand. Les miliciens non remplacés par le Département de la Guerre, peuvenl im- méuialemeiit l’èire par la menie agente. Elle traite géitéralemenl loulés affaires ayanl rapport it la milice. S’adresser puur plusamplcs rensrigne- menls it l’agent d’affaires E. L. STBAt.lEli, rue du plat, 8, a Ypres, qui se trouvera, it compter du 15 Nóvembre 1880, dés 10 heures du matin, tons les Lundis, a Dixmlde, Hotel de la posle aux chevaux. Les Mardis it NiF.uroitT, Hótel du Pelican. Les Mercredis it Flrxes, Hotel de la Hliéloi ique. Los Veiidrcdis ii Popbrinche, h la Messa- gerie. Lés Jeudis el Sarnedis a Ypres, rue du Plat, 8. Kleerniakiitg op maal mol bepaalden prijs op voorhand in 24 ui en. 1, Arembergstraat, 1, te Brussel. bij Verbeque-Lust, Boekbinder, Appel- merkt, le Veurne, Bougies in alle kolen ren en van alle grooie, dienstig lot verlichting van eetzalen, salons, pianos en voiluren. ïhdlouati's Pillen zijn het beste middel in de wereld bekend t l g Te bekomen bij G. DUCLOS, Drogist lleni-i Ceulenaere-Huyghe herbergier in de Kroon te Vinclicm, laat hel publiek welen, dat er van heden af bij hem zal te bekomen zijn eerste klasse van OUArtIO van RAi -V.VDhA ABI.ELE, alsook Lijnzaadkoeken, Lijnzaadmeel, ■itoolzaadkoeken, Raapkoeken, Lijnzaad- tonnen, enz., aan de gcnadigslc prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoope prijzen, verhoopi hij de gunst v ut een ieder "le winnen. Rij de wedr DEHEULENAERE-VBH DYCKE, >s bij voortduring te bekomen SS K.r S K tfe huren, tegen den 1881. Z:;b. j. vragen bij V’erzneer Spiïliacrt, t,. 2. s g-. KOSTELOOZE PREMIE voor de Abonnonlen van hel Weekblad .2 S* J S S. iF fe S a g 2 ■«si -2 .2 c a a ta siSsih I b: s t f 1 o B r i 11! SS E Zï C 13 rIT. 1 s c i <lel>s*lleerïn{; vnn allerlei Laken en Motlesloflen rechtstreeks komende nil de bij/ondersle fabrieken en groolen inaoaz.ijnen van ’l land en van den vreemde. Kiiitt. SIHI.LIAERT heel! de ter aan zijne talrijke kalanten le lalen welen dal. door de bijzondere keus die Lij komt le doen onder de nieuwigheden voor hel aanslaande winlersaiz ien, alsook door zijn keurii’ wei k en nel fatsoen, spoedige bedieningen genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meer en meer zal liachleu ie verwenen. b O x Ed<>opninn-E*i.ieerrn;t!k.erte Veiis-sje, GROOIE OOSTSTRAAT; 41. S a 2 p - B a L- 5 5 i 5 S J is - ‘O s. SS o 2 ss e g. 5 8 3 3 Éf .2 f 1 i 2 u «r g 5 7 5 g a TJ H. vnn <M)I1 'a I 1 Veurne drukk. P. RYCKEBOER, opv. L. VANDEN KERCKlïÖvÈ? 5 - 5 M s u I I I r> r> 53 Z 2 e3 a Cm Ia 1 co I I C“ s e Wormen van aller lei soort, Zwakheden uit ■welke oorzaak ook voortgesproten, enz., enz. Keelpijn, Steen en Graveel, iSocundairo ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Veuiersche ziek ten, Ongesteldheid van do nieren. Laat niemand latt- geronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongenees- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste, kenteoke- nen verdrijven, on opwekken, do ver stopse nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan ecu gezondq veerkracht geven. I B V.l - I 'i'e> lïoopen Bierpomp, Toog en l.oket eu andere toebehoorten. Zich te bevragen bij Milo Rathé-Gottry. te Adinkerke. i 5 3 s Leveren onder waarborg van het gehalte en Elk koopcr van tenminste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis re ne analyse te laten mi ken hij de naastbijzijndo landbouwstatie. Omtrent de prijzen en overige vorkoop-couditien geven de circulairen, brocheren en andere drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, on zijn deze franco en gratis voor elk t« ver krijgen die er naar vragen zal. Zich te adresseeren te ANTWERPEN, A, Prutnenstraat; of aan du depots t»; KORTRUK' bij M. lltutRE OVYN. BRUGGE, bij M. Et>. SATNAT. S 05 5 m SS 2’5 3 OVER DE KUNST VAN ZICH, ZONDER GEVAREN, TE VERRIJKEN alleenlijk voor de klxinnenten van liet weekblad 15 s i 2 Koortsen, Aamborstigheid, Galziekten, ixcnuni hck. Puistjes op de huid Jicht, Hoofdi,jijn, Moeijelijke water- pi;,, 1« I-..01.-u*. --H-. i - wanden. Verzwakking, Onzuiverheid van hot bloed. Deze wondcivolla Pillen worden ge waardeerd, zoo wol in de nederigste huis gezinnen als in dn huizon van gemak on weelde. Zij be werken eer.o goheelo zuivering van t gun- echo gestel, zonder do natuurlijke wer king vnn ci u enkel orgaan te bnsehaden mi rooijen de zaden Ivan kwalen, die tien I duizenden tot oenen I vroegen dood bron- gengeheel en gansch uit. Slechte Spijsvertecrlng. Galziekte en ziekclijko Hoofdpijn. Geen orgaan in het menschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde wei king als de lever, en geen meer geschikt indien vornnlatigd, om tot eetic cmstigo kwaal te leiden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag oils waarschuwen dat de spijsver tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder orgaan veist<ik<m, alls oorzaken van slechte spijsvertering, en zal ziekelijke hoofdpijn spoedig v. idrijven en «cu» ge heel® genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des levens is het gevaariijkstc tijdstip in het leven der mouw, hot k< «t duizenden het leven. Alle de vochten trekken te znmen en veren als e< n tij do dl,«id en het leven zelf weg, indien niet intijds erworijt tegengegaan. Het zekerste middel tegen alle deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen gewapend staat men den vuurproef d< or, en komt de lijder weder in het bezit oener ongekrente gezondheid. Hol is slechts w< itdg b<k< nd dat bij het zoogenaamde - keerpunt des levens ook de man, wanneer hij tussch. u <le 40 en 45 jarrn oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergan', zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Alle deze gexaien voor belde sekten verdwijnen spoedig door .toevlucht to iiernen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid eu zenuwachtigheid, veroorzaakt dt or buitenrporig- heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaatnlijk, is de uitwerking dezer Pillen* in de h ogsta mate opwekkend, vernieuwend en heiitclleuil. Zji drijven de ziekelijke oorzrkcn uil hot gestel, herstellen <le spijsverteering, regelen alle afscheiding. Versterken het zenuw gestel, wekken du gemoedstemming op en geven het lichaam deszelfs oorspronkelijke ge zondheid eu kracht weder De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens du gedrukte voorschriften gebruikt worden, en do Zalf als men naar b d gaat, ten minste gedurende oen half uur op <)e nierstreek wordt ingewreven, zoo al» zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren dom dringen en alle ongeregelde werking hor stellen. ïndien men aau de steen of het graveel lijdt, wordt hot bijzonder aanbevolen, dnt dn zalf in zulke gevallen des avonds en des morgeus wordt aangewend, daar indien zulks mst overleg wordt gedaan de wondervolstc genezing zal plaats vinden. I Lendenpijn, Rhum tick. "o N CZ .a 4 él'5 w S C2 O ZZ M UJ S3 I lozing. Klierziekten of Koningszeer, EAU MALLERON, soul inventr Prop” des brevets F. perf. des appareils de fabuu). Hautes récompenscs, 41 médailles (20 en or). Traitem. - spéc. du cuir chevelu. Arrêt immodiat de la chute des cheveux et. repousse certaine ii tont tige A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissance de leur chovelure, tnême A la suite de couches. Ou cuvoie gratis renseigne- rnents et preuves. On jugera 1 F. Iilalleron, ainó, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de sureursales A Paris. 'S> S 2 5°: g 8 Eerste soort van franscho Lakens, duitschc, ongelsche en inlaudschc Elastieken, Mode-tuilen voor volledige kostiiimen, Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zfjdc-paiie, l'aehemire eu Satijn: Orleans, Alpnga, Velours-lalne, Moskowa, roede en blauwe Haaistoflen en Flanelio. Verderseeu groot assortiment van Marishocden in zijde; castoren in feutru te beginnen vau 5 Ir.; Strooienhoeden in panama, pallia d'ltalie, enz. Klakken voor mans eu kinderen, iu zijd» eu in elastiek. Buitengewone schoon» keus van Parapluies eu Parasols iu zijde, alpaga «n katoeu; Wandelstokken, ea/. enz. Alle deze goéderen zijn gewaarborgd van allereerst» kwaliteit en ofgeg»ven aan prijzen dia d» concurrentie ónmogelijk maken. VHIUwOOl» IN 't «KOOT K^i 1% ’t ïkï.KEX. Verzekerde en v,ol- koraene genezing op drie maanden tijd, be wezen door 12,0(10 cer tificaten. De inoellijk- stu breuken worden teruggehouden met liet yroptste gemak. Ziekte der vrouwen, doorzak- king der baarmoeder enzgenezen zonder ring pessaire Oniniddolijk verlich ting. E me gediplo meerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en van het leger, commandeur en ridder van verse hl 11 i go orden, voor verdiens ten aan hctmenschdom bewezen. Groenplaats, 3~>, Antwerpen. B M s 1 1 1 I 0. I 0 j y Tg .5 •I -g J ti. 2 - S 2 If I s p o i ih— i w. i Franciscus IIE.XDERYCKOraioriestraat n.° 7 te Veurne, heeft de eer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom te Veurne is komen vestigenj alwaar hij, {na langen tijd te Brugge en omstrekguj gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Boomen- snijder, en het kuischon eu beplanten van Bloeniovcn en Seereu, zoo wed buiten als binnen de stad. Door zijn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd publiek te verdienen. - - - ■*T- -irr5 F*M April j Zich te bo- >sch- te Veurne. 8 c: z e -n 0 33 t 2 S -o 3 k LI 3 I- g? o H 5 ■Waterzucht, IL—--, w- i Vrouwclijke onre- lAaubeijen, l regelmatigheid, |Rhum tiek Pijn in do Inge- iSlechte spijsver- -verteering. Leverziekten, K t; 3 <D Q a C - -c K co r i<t Cf -. gu. x 1 ■■'--ré 0 a

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4