a hefa r, /i ef ora VAN VEURNE I 8 NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT A'.' 55.' ZATERDAG 29 J A.X LARI 2G6. I «81. JAAR. Veurne, «1 ikiumri. heelt eqne dinsdag begonnen, nacht heeft geduurd groot gedeelte oorlog zijn omdat men de l'cnians - Dien schrijft in bij deu drukker-uilgever, Ooststraat, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle inededeelingen, artikels of brieven, behoorlijk onderteekend, als ook bekendmakingen uilcriijk tegen Vrijdag middag toe te zenden. den, aan vorst en vaderland ver kleefd, op wie gij in utven dag niet fierheid zult mogen nederzién. Hel schijnt dat de Kamer zich met de belangrijke kwestie van het toezicht der kloosters eerlang gaat bezig houden. Die kwestie is sinds langen tijd hangend en hel is tijd dat zij eene oplossing bekome. Wij weten niet waarvoor, als men een grijzen of bruinen rok aantrekt, men daarvoor zou moeten vrijgesteld zijn zich aan de volksoptelling te onderwerpen. De wet zal het princiep bekrachtigen van gelijkheid tusschen de geestelijken en de wereldlijken. Een pater heeft hel recht zijnen toe vlucht te nemen tot de rechtbank; even als elk ander burger, moet hij dan ook hel recht niet hebben van woning en van naam te veranderen ais hij wil, en geen spoor over te laten van zijn verblijf. In de huidige maatschappij waarin wij leven, moet elke persoon rekening geven van zijne verplaatsing. Als hij van ver blijfplaats verandert, moet hij or bericht van geven; slapt hij in een hotel af, men biedt hem hel reizigersboek ter ondcr- leekening aan. Het is in zijn eigen belang dat hij op elk oogenblik moet kunnen zeggen waar hij gisteren geweest is en wat hij heeft gedaan. In de kloosters kent men niets daarvan. De persoon die daar intreedt, verdwijnt burgerlijk, om maar weer voor den dag te komen als bet belang zijner orde zulks verlangt. Men begint met hem zijnen naam te ontnemen, een versleten kleed dal aan deu. kapstok wordt gehangen. Verder geen toezicht of geene waakzaam heid meer op zijnen persoon; zijne fouten, zijné misdrijven, ontsnappen aan alle bestraffing. Zijne kloosteroversten alleen beraadslagen over zijne daden, spreken zijn vonnis uit zonder beroep en voeren hel arrest uit. Indien zijne daden buiten het klooster gebeuren, dan moet de policie zeer slim zijn en spoedig werken, wil zij hem kunnen vatten. Men is bijna altijd ver plicht hem bij verstek te veroordeelen. De poorten van een ander klooster zijn achter licm dicht gevallen, want de Kerk wil haar oud recht van toevluchlsplaats handhaven en om dat te behouden, wijkt ze noch voor bedrog nog voor logen achteruit. Men hoort maar al te dikwijls dal kloosterlingen, in een land veroordeeld, in andere kloosters hunne schandelijke daden voortzetlenomdat men ze zoo gemakkelijk herbergt, om hel even wat hunne mis.laad is geweest. Wij denken niet dat er een voorbeeld beslaat, dal ooit een broederken of pator, die eene misdaad heeft bègaan, door zijne oversten of gelijken bij hot gerecht, is aangeklaagd. Neen, dat ziet men nooit gebeuren. Een streng toezicht, wal de volksop telling betreft, van het kiooslerpersoneel, zou zeker tot uitslag hebben de ontdek king xan schuldigen en landloopers, die nu aan hel gerecht gemakkelijk ontsnap pen. liet toezicht der kloosters, zou nog eene andere weldaad opleveren, dal, van ODgelukkigen, dje er tegen hunnen dank in zijn, te verlossen. Men weel op wal wijze soms klooster beloften in een oogenblik van opgewon denheid worden afgelegd miskende of valsche liefde, jongelingen of jufvrouwen door geestelijken in den biechtstoel gela- naliseerd; hel lezen van overdreven gods dienstige werken, enz.., dit alles doet wor- soms een haastigen stap doen, die men Bijna in iedere gemeente is er door dwang, schooierij en afper sing, dweepzucht, domheid en bijgeloof van wege de klerikalen, eene kloosterschool ter bevechting van het openhaar onderwijs opge- i ichl. Zien wij eens welke waarborgen die hollen van geestversomping opleveren en waaruit hun perso neel is samengesteld. Als katholie ke meesters, zooals hel schoolen- kwesions bewijslen dedagelijksche ondei vinding ons geleerd heefl, hebben de pastoors maar d’eersle de beste genomen. Zij die weinige dagen te voren veedrijver, zwij nenhoeder, bakkersknecht, klok luider, kelelbuischer, pastoorsmeid waren, werden als niet eens dooi' den II. Geest overlommerd en als onderwijzers met geloofaangesleld. lot algeslralte ambtenaars van den staal, lot zelfs pauselijke zotia- ven toe werden met open armen ontvangen, zonder van de bruin, wit en zwartgerokte broeders en nonnen te spreken, uit het ouder lijk huis ontvlucht om in luiaardij en vadsigheid hun leven te slijten en waarvan er zoovèele op de assi senhoven gekend staan voor hunne, vrome daden. Hier en daar vindt men ook al eenen overlooper uit het bflicieël onderwijs, die het zich reeds be klaagt, zijne vrijheid voor de sla- echte onverbasterde Belgen Wal onderwijs geven die onwe tende meesters met geloof? De catechismus en de 11. geschiedenis, die zoo bewierookte wetenschap van wege de klerikale». Gymnas tische oefeningen, die er met slok en vuistslagen onderwezen worden en waarom er menigen Quibits zich veroordeeld ziel. De zedeleer in sommige dier scholen aange leerd volgens de methode van broeder Firlefijn, Fidelus, Ambro sius en andere reeds veroordeelde gekruinde vnillappen, Verders wordt er het onderwijs gegeven onverschillig hoe en door wie, zonder het minste overzicht der burgerlijke overheid. Zulke school is eene echte speelplaats voor de leerlingen en wordt er ’t spreekwoord zulke meesters, zulke leerlingen, vólkomen be- waarheidl. En wat zijn het voor lokalen, kleine en ongezonde koten, voor hei meerendeel oude en ongezonde gebouwen, schuren en veestallen, scholen met God maar zonder vensters. Wal meer is: de geldzucht der klerikale onderwijzers drijft hen aan, de kinderen zoolang mogelijk in school te houden, wei nig te doen loeren en d’ouders te vleien lol dal zij eindelijk hunne oogen openen als hel te laat is. Beklaagt zich een vader in de schooiersschool, dan krijgt hij de deur voor den neus en somwijlen gebeurt het dal men niet weet aan wien de school toebehoorl om er zich derwaarts te begeven. Ziedaar, ouders, aan welke kerels gij volgens uwe zachtmoedige zie lenherders, uw kroost zolidet moe ten toeverlrouwen Wal dunkt tt van die leeuwen Daarom zeg ik u gij vader gij. moeder, die men misleid heefl door laster en dwang, zegt vaarwel aan uw verkeerde handelwijze. Toom dal gij uwe kinderen bemint en hun een grondig onderwijs w ill verschaffen; lacht met den ban van baas Jan en G”; laat eens voor goed den blinddoek, die u de waarheid verbergt, voor oogen vallen en zendt uwe zonen, uwe dochters terug naar de gemeente school Daar zullen zij bij gediplomeerde, verstandige en ondervindingrijke meesters en onderwijzeressen wel opgevoed en onderwezen worden; daar zullen zij het zaad der be kwaamheid lieden opdoen daar zullen zij geene romcincn, maar Politiek OverzïcSit. Men weel dut de twee fransche Kamers den woensdag niet zetelen en die dag voor de werkzaamheden der commission bestemd is. De commissie van den Ssuaal voor het onderzoek van hel wetsontwerp op hol genoolschapsrcclil heefl onder voorzitterschap van den heer Du- l'iure eene langdurige en belang rijke zitting gehouden' zij heefl besloten dal het geuoolschapslid hel recht zal hebben om roerende waai dijen aantekoopen, op voor waarde dat zij op na.mi zullen zijn en niet zonden voortkomen van hel aandeel, door hel geuoolschapslid ingébracht, ol van besparingen op dit aandeel. Eene andere commissie, die welke gelast is met hel onderzoek van het wetsontwerp op de koste loosheid van het onderwijs heeft al de artikelen aangenomen, door de K uner der afgevaardigden terug gezonden,-en een enkel punt, voor behouden, dal der vier toegevoegde centiemen, bestemd om de vijftien millioen te volmaken, op hel btidjel van 1882 ingeschreven. Zij moest daarover een onderhoud hebben met dun minister van financiën. De cngelschc Gcmeenlenkamer zitting gehouden, die geheel den en daarbij nog een grool gedeelte van den vol genden dag. Men heeft twee en twintig uren lang beraadslaagd! Die beraadslaging liep over hel voorstel van den heer Gladstone om eerst en vooral de beleulings- w< i voor Ierland te bespreken. Dit voorstel werd eindelijk met 251 stemmen tegen 35 aangenomen. Wanneer de heer Parnell, haastig uit Dublijn teruggekomen, zich in de Geincenlenkamer vrrloonde, werd hij door zijne vrienden luid ruchtig toegejuicht. Uil de engt Ische hoofdstad tele grafeert men dal verscheidene gedeelten van den londenschen Toren, die gewoonelijk voor hel publiek open stonden, op bevel van den minister van gesloten geworden, aanslagen van wege vreest. Eene otlicieele depeche, te Peters burg ontvangen, meldt dat maan dag laatst na een gevecht van negen uren, generaal Skobeloff stormderband Geok-Tepé heeft in genomen. Hij heeft den vijand op gansch de lijn verslagen en hem lot op eenen grooten afstand achtervolgd. Veel kanonnen en krijgsbehoeften vielen in handen der Russen. Een telegram uit Bucnos-Ayres van den25 luidt: Twee chiliaansche logementen werden ontbonden. De ministers van buiienlandscbe Het Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Foor Stad: G maanden, IT. 3-25 Een jaar, IT. 6-00. Voor ganseh Ilelgie: 6 maanden, Ir. 3-75 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk n mmer 10 e." Bekendmakingen 20 centiemen den drukregel. lleklamcn 50 centiemen den regel. zaken van Chili en der Arge lijn- Sche republiek zijn van gevoelen, dal de vrede tusschen de twee landen nu verze. erd is. Er bestaal eene volledige overeenkomst en er zal xvaarschijnelijk een verdrag door hel gouvernement ondei lee- kend worden, wanneer hel congres zal vereenigd zijn. liet grieksch gouvernement ver klaart in eenen zendbrief vair den 2ü januari, dal de beslissingen der conferencie van Berlijn noodzaak lek zijn voor de’ handhaving van den vrede in hol Oosten. Volgens men uil Conslantinopel bericht, zouden de mogendheden thans de volgende voorwaai’den voor eene nieuwe conferencie be spreken. 1" Volstrekte geheimhou ding der beraadslagingen. 2“ Grie kenland zal lot de conferencie niet t legelaten worden 5" T urkije moet de nieuwe grenslijn vaststellen. 4' De middelen aanduiden voor het ten uilvoer brengen, in geval de nieuwe grenslijn zou aangenomen worden. 5' Griekenland berichten dat Europa niet jegens dit land verbonden is, indien hel de beslis singen der conferencie niet aan neemt. A ADVER am s BRUSSEL GENT El RNE GIt WELDE DU1NKERKE 11-50 2- 59 3- 2? 5- 54 6- 32 7- 1? 9-38 11-05 3-09 3-48 1-26 7-10 9-31 5- 42 6- 19 9-15 10-12 6- 23 7- 44 10-11 10-32 10-5S 5-50 7-35 9-51 10-11 10-45 11-00 11- 39 12- 23 3-23 5-35 DUINKERK E GHYVELDE VEURNE GENT BRUSSEL 6-15 6- 16 7- 22 9-28 10-42 3-03 6-07 8-»9 940 5-35 8-06 8- 28 9- 02 4- 28 5- 0ii 7- 32 8- 50 NJEUPORT (Stad) 7-00 9-1)0 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 6-19 7-41 7- 48 9-51 12-15 2-10 4-55 8-34 8- 15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-04 Vertrekuren vnn <l<-n Ijzereinvcg van Oiuiiikerke, Veurne, Gent naar Brussel en Dixiuudc naar Tkiieuport. i 9-00 10-25 12-2.1 12-45 1-11 Toezicht der kloosters. Klerik.-ilc hcIioIcii mot God. |JIXMUDE DJXMUDE NlBUPORT venkelen verwisseld te hebben en die in stille reeds meer dan eens de pastoor vervloekt heefl, die* hem in zijne beloften, rol appelen voor citroenen verkocht. Doch, zwijgen wij van die lafaards wier vertrek eene schoone zuivering in hel openbaar onderwijzers!.orps heeft te weeg gebracht.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1