NATIONALE MILITIE. LICHTING VAN «880. UITSLAG DEK LOTING. zich helaas, toch maai al te dikwijls be klaagt. Be kloostermuren hebben niet alles kunnen verbergen; de slachtoffers dier er uil ontsnapt zijn, hebben door hunne verhalen van lijden de wereld doen schrikken. Om dit misbruik te keer te gaan, is er maar een middel. Het gerechi moet op onbepaalde tijden, zoo dikwijls mogelijk, het recht hebben in de kloosters te dringen, om zich hel volledig personeel te doen voorstellen. De magistraten mogen eiken pater, elke non, ondervragen of zij met hunnen vrijen wil in hel klooster zijn. Én als hel gebeurt dal er ongelukkige» zijn, die aan de magistraten bekennen legen hunnen dank in hel klooster ie zijn, dal men hen in vrijheid late gaan en leven. Bil Volgens hen, vervolgingen: Wanneer men aan al de burgers eene eerlijke begraving wil verzekeren. Wanneer men scholen maakt, wijdopen voor allen, zonder onderscheid van gods dienst. Wanneer men tegen behendige congre gaties hel goed der familiën verdedigt. Wanneer men zich veroorlooft legen .de lasterende leugens en de beleedigingen der priesters te antwoorden. Wanneer men parlementaire enkwes- ten doel die blootleggen de daden der voornoemden, in zake van bedreigingen, dwang, leugens, bedrog enz. Wanneer men eene algemeene vrijheid of een recht uil de grondwet voortvloei ende verdedigt. Comedle J De klerikale bladen doen een hartver scheurende» oproep om hulp voor dege nen, die hunne kinderen naar de katho lieke scholen zenden. Maar wal deden die zelfde heilige gazetten, die nu overloopen in schijn van medelijden en meewarigheid voor de zoo diep beproefde behoefligen, in vroegere winters Ze lieten die ongelukkige» in armoede en ellende verkwijnen, en lieten ben sterven van honger en gebreken sloe gen alle dagen op de grosse-caisse, om honderden duizenden tranks bijeen te krijgen voor.... de St.-Pieterspenning en de Nieuwjaarsgift van den Paus, terwijl dc liberalen iiischrijvingslijslen openden en feesten van allen aard gaven, om de ongelukkigen, die door de klerikale» vergelen en verstoolen werden, hulp en onderstand te geven. Maar nu ze zien, dal de bedelarij voor den Paus niet meer pakt, zoeken zij geld te kloppen. Om de armen te ondersteunen? Geloof dal en drink water! Wij zien in dien oproep niets dan eene comedic; men zal hier en daar misschien aan een ongelukkige eene bete broods toewerpen, maar de groole brok zal tien legen een dienen om de katholieke scho len, waarvoor geld begint te ontbroken, te kunnen rechthouden. Wij kennen hot medelijden der kleri kalen hel is niels dan valschheid, hui chelarij en schijnheiligheid. De Veurnaar zegt ons in zijn laatste nummer, dal het niel alleenlijk de «reli gieuzen» zijn van Ziilebeke, Becelaere en Vormozeelc, die uil hun klooster ge dreven, maar ook de nonnen van Lailge- mark. Wij hebben verleden zaterdag gezegd, dat die uitdrijving gebeurde ten gevolge der uitvoering van een vonnis van hel tribunaal van IJpere, doch wij vergistten ons: bel is niel hel tribunaal dezer stad, dal in deze zaken uitspraak heeft gedaan, maar wel de President van het tribunaal van IJpere, namelijk M.r A.Sartel, die een overtuigde klerikaal is. Arme M/Sartel! ais hij zal te biecht gaan, in plaats van de absolutie zal hij hel plankje krijgen, juist gelijk M.r Iweius in vroegere lijden. Maar waarom ook durft hij een vonnis uiispreken tegen geestelijke personen? Geestelijke perso nen hebben nooit ongelijk, nooit, nooit! Zelfs niel als zij beweren eigenaars te zijn van een gebouw, dal zij nooit noch ge kocht, noch gekregen hebben en alleen lijk bewonen als bedienden. Vraagt hel liever aan de heilige schrijvers van den Veurnaar: zij blijven immers beweren dal de bruine nonnen onzer stad met volle recht over het gesticht in de Panne- straal mochten beschikken en dal hel eene /tactische rechlpleging was, die er anders heeft over beslist. Verscheidene kwezels, die deel maken van de congregatie van O. L, V. onbe vlekt, zijn afgedankt en voor goed uil dc heilige compagnie gesloten. Zouden er wel nieuwe mirakels le verwachten zijn? Wanneer men met dc excomunicaties Jacht. Wanneer men den paus verzoekt bij hem le houden of zoo ver mogelijk van ieder grondwellclijk land le zenden, non- ccn die deel nemen ,aan politieke mani festaties .tegen liet gouvernement. Wanneer men loyaal de diplomatische stukken welke men met den paus wisselt afkondigt. Wanneer men de klerikale schandalen .en hunne oneerlijke daden bekend maakt. Wanneer men voor den gewonen rech ter brengt, den gekozene des Heeren, de levilen, de godvruchtige opvoeder» der jeugd, bezig met deze le mishandelen of te onteeren. Wanneer men aide geestelijken dwingt voor een school enk west te verschijnen, om hen in dc droevige omstandigheden te plaatsen compromettante verklaringen te doen of opentlijk te liegen voor hunne parochianen in hun geweten geschokt van zoovele opeengestapelde onwaarheden be- statigd, geakleerd en geparafeerd, zooals dal in alle enkwesten gebeurt. Dal alles is aanhitsen lol de verachting en den haal der Kerk, dewijl hel ónmo gelijk is dal de geloovigen er niet diep, misschien ongeneeslijk door getroffen worden, in hunnen eerbied voor hunnen herder ol in hunne godsvrucht. Dal alles, men moet het bekennen, is betreurenswaadig en schadelijk. Dal is hel hoogste der ongelukken van den lijd, dc ontegensprekelijke proef dal er in de wereld geen geloof meer bestaat. liet is al te zeer zichtbaar dal het de rcgeeriiig van den Antechrisl is die begint. Welk bederf, groole God! en welke treurige en sombere afval! De priester is niet meer de absolutie meester, de bui tenlieden zelf ontsnappen hem; wanneer hij liegt tol welzijn der Kerk en der school met God, Licht de boer: Alles is verloren. *iA.' Kanton. L'itgesiclde 14. Ingeschreven 85. Vervolgingen. Dc kerkclijke geschiedenis leert ons 'lal de Kerk van Rome door de eeuwen heen vervolgingen lieefl te onderslaan gehad. Onder al de ongerijmdheden die de groole schriftgeleerden en hoogdravende godsgcleerden het lichigeloovig volk trachten wijs le maken, zeggen de gees telijken dat op onze dagen die Kerk ook vervolgd wordt, juist alsof de mensche- lijke geest nog in boeien lag, juist alsof hel iedere» weldenkende» en vrijen geesi niel onverschillig was tol welke kerk zijn evennaaste behoort, juist alsof een recht schapen mensch zijnen broeder minder acht omdat hij tot eene andere pbiloso- fiesche denkwijze behoort, juist alsof een verdraagzaam man eenieder niet laat zijne ziele zaligheid bewerken in de Kerk die hel besl mei zijne gedachten overeen komt. Noemen zij misschien vervolging als zij, even als ieder burger aan de wetten moeten gehoorzamen, terwijl zij noglans meer vrijheid en voorrechten bezitten dan iemand? Kluchtig voorval te Woumen. Wij lezen in den Dixmudenaar Hel was zondag morgen. Bibberend van koude trokken de lieden ter vroeg mis. Welk geur weder zegde» de eene». God gave dat me» maar niel preekte zegden de anderen, want bet is onverdragelijk koud. De mis begon on weldra was hel Evangelie geëindigd; eensklaps hoorde men vezelen, en men zag een mismoedig hoofdschudden. Trouwens ons kapel haantje kwam een sermoentje doen. En, och Deere, welk sermoen! Voorbeelden zonder einde, lol meerder ongeduld van het met koude voelen luisterend publiek. Voorbeelden zonder weerga, loegepasi op alles, behalve op.... geestelijke onver draagzaamheid.... En zoo ging sermoen zijnen gang. Eindelijk kwam hel reeds versletcoe dc hel aan deze die voor wal geld hunne ziel verkoopen aan den dag. Maar welk halfluid gemurmel gaal er eensklaps uil dc menigte op? Waarom hoort men langs den vrouwenkant angst kreten slaken Hemeliemand roepl brand Verschrikt ziel men rond en, verbeeldt u, de predikant staat in vuur en vlam Een man springt op den predikstoel en gelukt er in den brandend té blus- sclien. Wat was er gebeurd Was als in het Oud-Testament hel vuur des hemels nedergedaald om le betoonen dal hel offer’k wil zeggen het woord des predikants Gode niel aangenaam was? Neen, maar hel witle koorkleed des priesters had vuur geval aan de kaars die hij onder den invloed der welsprekend heid had vergelen uit te blazen. Alles eindigde op eene klucht. Noglhaas zoo zou hel gebeuren zegde een grijsaard na hel eindigen der mis, dat een priester levend zou verbranden op de plaats waar men sinds eenige» tijd mets doel dan vreedzame lieden ver- wenschen en verdoemen. Rechterlijke kronljk. In de zitting van 20 dezer, zijn Jerome De Craemer, lid der Hurgersgilde, oud 26 jaar, smid le Brugge, en Leouie Andries, oud 3(1 jaar, dienstmeid le Brugge, zijne minnares, veroordeeld elk tol 8 dagen gevang en 26 fr. boete, voor smaadwoor den jegens de policie en den commis saire special op den 27 september laatst leden, dag der uitzetting van de Broeders van Liefde. De beschuldigden hadden zich gewend lol den advokaal Demonie, maar hij ver klaarde dal hij niel mocht pleiten daar hij zelf gestraft of opgeschorst was in zijne bedieningen. De veroordeelden hebben zich gewend lol de klerikale gazellen, omdat zij hel vonnis niet zouden bekend maken. Er is verschenen en bij den uitgever van dit blad verkrijgbaar llekopte Nederlandsehe Metriek, door Dr. J ilerenians, hoogleeraar. Derde druk. handboek beval dc regels, welke door de beste Nederla tdsche dichters an vroe gere» en latere» tijd worden in acht ge nomen. Hel is verdeeld in acht hoofd stukken, die handelen over den kleurtoon, de maat, de verzen, de stemrust en de versmelting, hel rijm, de dichterlijke vrij heden, eenige bijzondere dichtvormen, en eenige verssoorten der ouden, die in onze laai worden gebruikt. De Nederlandsehe Metriek is niel alleen een voortreffelijk schoolboek, maartevens eene onontbeerlijke handleiding voor al wie zich mei hel vervaardigen van verzen bezig houden en geen broddelwerk willen vóórtbrengen. De regels zijn duidelijk en bondig voorgedragen en worden meieene menigte voorbeelden uil de beste schrij vers opgehelderd. De Huisvriend, zoo is dc titel van een geïllustreerd maandschrift dal ie Gent, bij M. Ad. Hoste, verschijnt en over welke wij herhaalde malen gesproken hebben. Wij hebben de 12 afleveringen van 1880 voor ons liggen en zeggen vol mondig wat prachtige uitgave, platen en leksl zijn even merkwaardig. De //hü- viïenrf is een geïllustreerd tijdschrift dal wij ten slerkslen aanbevelen; beval jaar lijks van 200 lot 250 houtgravuren; vormt Gelul uitgcstelde36. Ingeschreven 99. Eerste lot 37. Hoogste 135. 37 Louckaerl Henri, Leysele. 38 Jonckheere Karei, Moëres. 39 Mntsaerl Francis, Adinkerke. 40 Dehouck Francis, Houlhem. 41 Debra Karel. Adinkerke. 42 Cousin Alphonse, Veurne. 43 Dubois Charles, id. 44 Domtnicenl August, Lt-yscle. 45 Blonde Edmond, Adinkerke. 46 Marchand Karel, Leysele. 47 Rousseeuw Theodoor, Veurne. 48 Goucke Emile, Veurne. 49 Thery Hector, id. 50 Missiiwe Pieier, Coxydc. 51 Hertooghe Adolf, Veurne. 52 Vileyn Karel, Adinkerke. 53 Wyllaeri Hyppoliel, llouthem. 54 Vamlonberglie Jules, Adinkerke. 55 Darras Floreiil, Leysele. 56 Verst iade Benjamin, Adinkerke. 57 Haise Charles, Veurne. 58 Vandamme Henri, Houlhem. 59 Dcpla Gustaal, id. 60 Decreton Jozef, Adinkerke. 61 Rooryck Isidoor, Veurne. 62 Fiers Karel, Bulscamp. 63 Legein Isidoor, Coxyde. 64 Gi uwez Charles, Veurne. 65 Solny Henri, id. 66 Gooien Eduard, Bulscamp. 67 Moyaert Richard, Coxvde. 68 I’aeceu Henri, Houlhem. 69 Demeesler Gustaaf, Veurne. 70 Romaull Isidoor, Houlhem 71 Pinson Leopold, Adinkerke. 72 Vandevelde Louis, id. 73 Gesquiere Emiel, Houlhem "4 Vileyn August, Adinkerke. 7a Louwyck Eugecn, Houlhem. 16 Vanbuckhave AHons, Adinkerke. 77 Voorons Achille, Veurne. 78 Vandtrslraetc Emiel, id. 79 Decroos Karel, Coxyde. «0 Vandcrbrigghe Gorneille, Leysele. 81 Jooren Fideel, Leysele. 82 Lainbricbls August. Veurne 83 Vanbeveren Jan, Coxyde. 84 Feys Henri, Leysele. 85 Ryckeboer Jerome, id. 86 Traversier Louis, Veui ne. 87 Druwc Desire, Moëres. 88 Brysse Francis, Adinkerke. 89 Vilse Bernard, Houlhem. 90 Loncke Hërou, Veurne. 91 Zonnekein Louis, Adinkerke. 92 Blanckaerl Eduard, Veurne 93 Ghaerle Emile, id. 94 Legein Rochus, Coxyde. 95 Lepeire Eduard, Veurne. 96 Maes Desirë, Leysele. 97 Couzyn Alphonse, Veurne. 98 Brunel Pieter, Leysele. 99 Houvenaghel Remond, Veurne. 100 Depot Jacobus, Steenkcrke. 101 Markey August Veurne. 102 Legein Benjamin, Adinkerke. 103 Vnmlecasteele Hypoliel, id. 104 Cayian Charles, Veurne. 105 Decroos Florimond, Adinkerke. 106 Dewildc Eduard, id, 107 Viaene Pieier, id.’ 108 Vileyn Victor, id. 109 Vanmassenhove Edmond, Veurne. 110 Lobbestael Constant, id. 111 Zoele Pieier, Houlhem. 112 Rousseeuw Henri, Sleenkerkc. 113 Rabaey Romain, Veurne. 114 Gambien Gustavo' id. 115 C ippoen Florimond, Leysele. 116 Dercygher Pieier, Houlhem. 117 Deburcligraeve Isidoor, Veurne. 118 Veighe Benjamin, Adinkerke. 119 Samper Bernard, Houlhem. 120 Verhillc Florent, Leysele 121 Beven August, Adinkerke. 122 Bekaeri 1 licodoor, Sleenkerkc. 123 Vandenabeele Hector, Veurne 124 Nowé Louis, Sleenkerkc. 125 Legrand Florimond, Veurne. 126 Henning Adolf, id. 127 Jungblut Karel, Adinkerke 128 Depagie Emile, Veurne. 129 Cappoen Eduard, Adinkerke. 130 Vandewalle Pieier, Leysele. 131 Tahon Alois, Veurne. 132 Nunnc Henri, Houlhem. 133 Vanhoutle Florimond, Adinkerke. 134 Kmoo Jerome, Leysele. 135 Schotley Henri, 'id Een onderpastoor in brand. mmbwmmm—- J5 Rooryck Romy, Hoogstaede. )6 Hersoen August, Bevaren. 17 Six Seraflen. Alveringhem. 18 Maos Romain, Beveren. 19 Dewildc Henri, id. 20 Avonture Gustaaf, Alveringhem. 21 Wonno Honri, Gyverinchove. 22 Geaquiare Achilla, Beveren. 23 Deprez. Pieter, Gyverinchove. 24 Malbranche Cyriel, Beveren. KOIUIECTIONNELE RECHTBANK van HHBGG1. l.Ct tomlCU WH. 25 Berquiu Alois, Stavele. 26 Bracckinan Florimond, Hoogstaede. 27 Ronsel Romy, Beveren. 28 Haese Jacobus, Stavole. 29 Deschrovel Henri, id. 30 Vandenbusscho Emiel. Vinchem. 31 Senesael August, St. Rickiors. 32 Vandenbusscho Henri, Beveren. 33 Dobbelaere Karei, Alveringhem. 34 Vandowalle Eiaiel. Beveren. 35 Vleuno Gustaaf, Wulveringhem. 36 Docroo Thoodoor, id. 37 Bastoen Honri, Beveren. 38 Heuscl l’rancis, Vinchem. 39 Docortc Gustaaf, Isenberghe. 40 Bots Louis, Alveringhem. 41 Lahaye Henri, Stavele. 42 Cleire Jórómo, Gyverinchove. 43 Vandevelde Henri, Alveringhem. 44 Doquekor Aimó, Hoogstaede. 45 Decorto Arseen, Isenberglie. 46 Coutreel August, Alveringhem. 47 Goderis Louis, id. 48 Senave Karei, Wulveringhem. 49 Dehouck Hypoliet, Hoogstaede. 50 Goudenhoofd Henri, Stavele. 51 Coulicr Pieter, Beveren. 52 Gaotaf Henri, Isenbcrghe. 53 Gannyn Jules, B .veren. 54 Ducrcton Karel, id. 55 Berglio Camille, Stavele. 56 Cuveller Louis. Alveringhem. 57 Vanlaere Polydore, Vinchem. 58 Torrello Emiel, Wulveringhem. 59 Haese August, Stavele. 60 Lootvoet Remy, Beveren. 61 Cordier Desire, Wulvcringhoiu. 62 Woutters August, Isenbcrghe. 63 Bruynooghe Henri, Wulveringhem. 61 Straetburgh Henri, Alveringhem. 65 Joulier Emiel, id. 66 Schoonaert Jules, Stavele. 67 Degans Seraflen, B<-reu. 68 Henneman August, Wulveringhem. 9 Tliery Emiel, Alveringhem. 70 Wullus Emiel, Beveren. 71 Dequekcr Richard, id. 72 Sampurs August, Alveringhem. 73 Vauthournout Alois, Stavele. 71 Cleeuvvcrck August, Vinchem. 75 Vandenberglie Emiel, Gyvei inchov?. 76 ThuUiez Henri, Beveren. 77 Leplat Eduard, Alveringhem. 78 Verhiepe Pieter, Beveren. 79 Degraeuvve Engel, Alveringhem. 80 Roussccuw Pieter, Isenherghe. 81 Moencclaoy Jórómc, id. 82 Bentin August, Beveren. 83 Butaeye Jules, Bevcrcu. 81 Bontin Plancis, Wulveringhem. 85 Notebaert Pieter, Alveringhem 86 Vanelslandt' Remy, Isenherghe, 87 Meenvvs Eduard, Stavele. 88 Vanoosten Albert. Gyverinchovu. 89 l.ouvvers lomis, Beveren. 90 Kinget Jules, Hoogstaede. 91 Butaeye Honri, Stavele. 92 Beeruaert Prosper, Alveringhem. 93 Leróy. Honri, Beveren. 91 Zoete Jules, id. 95 Lycko Karei, Alveringhem. 96 Dehergh Isidoor, Wulveringhem. 97 Maes Camille, Alveringhem. 98 Borreyo Honri, Isonlvergho. 99 Moryssc August, Wulveringhem. Kanton.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2