1881 BEKENDMAKINGEN. GOEDEREN: TE 8»ACHTEN OM UIT ER HAND TE KOOPEN: TOEAATIuTZI 2STG-, in een<> zitting, 55 KOOPEN BOO MEN, waaronder verschcide HOLLANDERS en WILGEN van 1 m. 90 c. lol 2 in. 05 c. diknj, slaande te Aiveringhem, op het gras van hel Gasthuis en op land le Geren, gebruikt door Auguste Ghyselen. TIE UTTIEdZEnsr. BOEKDRUKKERIJ BOEKHANDEL n,. VATVOEHJ KERCKHOVE, PR0VINC16LE WEGWIJZERS. Veurne. I iUii es* hand le koopen: Een schoon HUIS le Wulpen, op den dijk. Kantoeren van M.' Camille De Cae, Notaris te Gyverinchove, en M.' Beernaert, Notaris te Aiveringhem. Eene welbektilanle Herberg met Paardestallen, Bemisen en Schuuren, ge naamd de Zwaan, te Aiveringhem, thans bewoond door Gustaaf Rolly, tot 1" Mei aanslaande. Zich te begeven bij de weduwe van Hernardus Rolly, te Aiveringhem. Een schoon en gerieflijk Woonhuis, Ier doopplaats van Adinkerke, beslaande namenliijk in Woonhuis, Slaapkamer, Keuken en Kelder, waarboven een scboo- nen Zolder mei een meter 20 centimeters verdiep, nog, Achterplaats, groot Stal, Zwijnslal, Privaat en Aalpul, met deszelfs Grond en Erve. Zich te bevragen bij Chakles MADOU, metscr-eigcnaar en gebruiker van hel relvc. VOOR Woensdag 2d'" Februari 4881, 3 ure namiddag, ter herberg het zilveren Hoofd, groole Markt, Veurne, van: Gemeente Coxy de. Duinen. Onlangs nieuw, in steen met pannen dake, gebouwde Woonliulzeken, met Ovenbuur en Stalling, mede 44 aren in pachle tol baafmis 1882 medegaande Akkerland. Bewoond door de wed' De Graeuwe; ingebruiklreding met de toewijzing. Last boek berust bij den Notaris öE BBAUWERt, le Veurne. Uil. <lci* hand to knopen in zijn geheel ol' bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Stal met Koetspoort en 11 aren 13 centiaren, vol gens maat, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.' 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Cilernplaals en noord, palende aan de Zwarlenonnenslraat. Gebruikt door jufv. Irena Markette. Zich le bevragen bij W.“r DE CAE voor- noemd, Bofêrweegschaalstraal10, te Veurne. DINSDAG 8 FEBRUARI 1881, om 2 uren namiddag, le Leysele, weinig west van hel gekuchte den Abeele, itisschen de Kruisstraat en den Eik; langs de Slavelstraat, op de hofstedelanden ge bruikt door Charles Eeys-ltellengc, KOOPDAG van 20 koopen Hollander, Olmen, Klenimer en ander Burgerstand der stad Veurne. Woonstveranderingen. postbureel tc Dudzcole, Cuurne, Heule, Heist-aan-Zee, Keininel. Pcrvijse, Wou- men, Zarren cn Zonnebeke. Aan bel publiek wordt ter kennis gebracht dat, te rekeii van 1 februari 1881 een afzonderlijk tarief zul in voege ge bracht worden toepasselijk op de verzen dingen ruw suiker, bij hoeveelheden van miiiftens 10,000 kilogrammen per wagon, bij vertrek uit zekere oostenrijkschc sta tiën naar de belgiscbe haven. Dit tarief zal kosteloos uitgedeeld worden aan degenen, die er de aanvraag van doen in de statiën van den Belgischen Staatsspoorweg. Bij koninklijk besluit van 24 januari zijn benoemd lol burgemeester le Koeke- lare, arrondissement Dixmude, de heer C. Pollentier, en tol schepenen in dezelfde gemeente; de heeren L. Dereeper en A. Verduyn. Men zegt dal meer dan twaalf hon derd uilnoodigingeu verzonden zijn voor hel eerste bal aan hel hof, dat woensdag zal plaats hebben en zal bijgewoond wor den door den koning, de koningin de graal'en de gravin van Vlaanderen, aarls- herlog Rodulf en prinses Stephanie. Hel is de eerste maal, dal deze laatste het bal aa:i het hof zal hijwonen. De heer Bourson, bestuurder van den 'loniteur, zal binnen kort de 50' verjaring vieren van zijne bedieiiinglre- ding bij hel departement van juslicie. De inschrijviiigslijsl van de Eloile beige ten voordeelt! van de slachtoffers der o verst rooming bedraagt lieden reeds de som van 62,207 fr, 25 c. In de groole amerikaansche steden moeten de lelegraalmaaischappijen zich, tegenwoordig mei een zeer eigenaardig werk belasten. Zij nemen legen een kleine vergoeding op zich, reizigers in logemen ten, dienstmeisjes in bijzondere huizen le wekken. Daartoe wordtin de kamer van hel arme slachlolfer een werktuig opge hangen, dal op den bepaalden lijd een ontzettend lawijl, als van lien weekkers le gelijk, begint te maken, en niet op houdt voor de slaper uil bed is gekomen en een einde aan ’t lumoer heetl gemaakt. Hel weldadigheidsfeest in hel Zui- derpaleis te Brussel, beslaande uit alle slacll van vermakelijkheden muziek gijmnas barakspelen, loterijen, enz., en dal door de koninklijke familie werd bij gewoond, zal ten minste 35,000 frank hebben opgebracht. DINSDAG 22 FEBRUARI 1881, juist ten 3 ure namiddag, in de hierna te verkoopen herberg, Openbare Verkooping VAN; Koop 1. Eene welbekalane Herberg, genaamd de Voerman met Atlianglijk- lieden en een Werkinanshuisje, noord daaraan, met Peerdensial, bene vens 5 aren 09 centiaren Erve, onder bebouwden Grond en Hovenierhof daar- medegaande, bij kadaster seklie A num mers 302a/2, 303a.en 304a. De Herberg met Stallingen is ge bruikt door Karel-Louis Pinseel-Desmedt; en hel Werkmansbuis door Helmie Desmedt, wed' De Grave, alles lol 1 Mei 1881. Koop 2. Een Hui* ten twee Woonsten met 8 aren 56 centiaren Erve, onder grond van Gebouwen en Hovenierhof, bij kadaster seklie A, n.r’ 299a, 300 en 297a. De noorderste woonst is bewoond door de wed' Napoléon Desmedt, en de zuiderste door llenri Vitse, beide lol 1 Mei 1881. Koop 3. Een Huis met 1 are GO coal" Erve daarmedegannde, bij kadaster seklie A n.' i.'liu. Bewoond door de gezusters Elahou, lol 1 Mei I8sl- Alle inlichtingen zijn te bekomen ter studie van beide Notarissen. een boekdeel van 400 bladzijden cn men krijgt eene prachtige oleographie als pre mie. De inschrijvingsprijs is 7 fr. per jaar voorop betaalbaar en men kan inteekenen bij den boekhandelaar Vanden Kerckhove, waar de verschenen afleveringen ter in zage liggen en men zich kan overtuigen dat van de Huisvriend geen lof genoeg kan gezigd worden. Hol is eene uitgave in iiederlandsche taal en als zulks verdient zij dubbel de aandacht als nuttig en leer rijk boek. MAANDAG 7 FEBRUARI 1881, oin 2 ure fix namiddag, V E N D I T I E Te vergaderen ter herberg de Herderin, te Oercn. Met tijd van betaling. Een WOONHUIS en HOEFSM1SSE met ontrent 9 aren Erve en Hof, te Houthem, gehuchte hel Doorentje. Seffens aanslag of ingebruiklreding. Inlichtingen bij den Notaris Cornille, le Wulveringhcm. Kenen seboonen cn grooten Kelder. Zich le bevragen ten bureele van dit blad. waaronder 3 schoone EIKEN en 1 ESSGHE. Vergadering ter herberg de Kruisstraat, bij Pieter Werquin. Deze veiling met lusschenkomsl van den Notaris Do Cae, te Gyverinchove. Verscbeide sommen van Ir. 2000, 5000, 10.000, 20,000 en daarboven zijn be schikbaar, mils L‘u> 2de of 3d' hijpotheek op onroerende goederen aan den intrest van 4, 4 14 of 4 1/2 p. Men vervoege zich MET E1GENDOMS- TITELEN bij Claoys-P>il, Noordbrug, Dixmude. Ooststraat te Veurne, TE BEKOMEN: Mementos, Agendas, I kantoor- en andere Almanakken, Ephémérides, enz., ALSOOK VlnnniMcli Tooneel. Wij herinneren onze lezers dal hel op Woensdag aanstaande is, 2 Februari, dat onze maatschappij van Rhetorika, eene luisterrijke vertooning zal geven van hel schoone drama MARIE-ANNA de vrouw uit de volksklas. De hoi filiol is dit sink zal vervuld worden door Mevr. Eug. De Terre, van Gent, cn zij zal worden bijgestaan, door de zeer verdienstelijke en gunstig gekende -Mevr. Apers-Ghysbreclits, van Brussel. Het schijnt ons overbodig verdere lof spraak over beide deze aclricen le doen, daar de bezoekers van den schouwburg reeds de befaamdheid van hun talent heb ben kunnen waardeeren. In langen lijd niet heeft onze Rhetorika dusdanig baruoereiid en moeilijk stuk len looneele gevoerd. Ook wordt hel goed bestudeerd en alles doet voorzien dal bel allerbest zal gelukken. Na hel drama zal opgevoerd worden, de Slaapkameraad. blijspel. Wij kunnen ook niet nalaten aan le kondigen, dat den schouwburg voor de eerste maal met de gaz. zal verlicht zijn. Er zijn reeds van nu afkaarten op voor band uitgegeven en dit is een onmisbaar bewijs dat er veel volk zal opkomen. Wij raden dus een ieder aan van in tijds te •zijn. Bureel om 5 i 1 om ten 6 ure stipi le beginnen. DONDERDAG 3 MAART 1881, om 2 1/2 ure namiddag, tc Vinchem. ter herberg a de Lelie bij .drseen Chaerel, Oi»ei>but*e Verfcooping ten overstaan van den heer Vrederechter, van de volgende Koor 1. 58 aren 46 centiaren t>e- lïouwdcu <«i*oud tlfc Hovenlet*- Sioven, genaamd de Groene Plaats, gelegen le Wulveringhem, oost nabij het dorp, benoorden de kalsijde van liet Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op IJ peren. Gebruikt door verscbeide tol 1" april 1887, 355 frank 35 cent, ’s jaars, boven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, mei recht van samenvoeging. Koop 2. Eene parlie KnailanU, o ik gelegen in Wulveringhem, verre oost van dc kerk, in den Oerenhroek, groot volgens kadaster seklie D, nummer 111, 93 aren 40 centiaren. Gebruik! door llenri Moncarey, mole naar ie Wulveringhem, lot 30 September 1886, mits lilt franks ’s jaars, boven do lasten. Titelen en Rendition bij genoemden Notaris CORNILLE. WOENSDAG 9 FEBRUARI 1881, oin 3 uren namiddag, te Sleeiikerkc- dorpplaals, ter herberg bewoond door d’heer Leper-Cordier, Openbare Verkoopiiijj VAN Koor 1. Een Woonliui» on verdere Gerieflijkheden mol 3 aren 35 centiaren Erve, bij kadaster seklie B, n.” 163a cn 164a, gestaan en gelegen le Sleenkerke- dorpplaals; Gebruikt door Joannes Vandenplassche, lol 30 April aanslaande. Koor 2. Een Woönliui» met Gerief lijkheden,. en 30 centiaren Erve waarop hetzelve staal en medegaat, bij kadaster seklie B, n.r 166, gelegen le Steenkerke, oost aan voorgaamlcn koop; gebruikt lol 30 April naast door Louis Vercruysse. Koop 3. Eene partij 2KnaiIan<i, groot 50 aren 73 centiaren, bij kadaster seklie A, deel van n." 7x en 6e, gelegen te Steenkerke, aan dc Korte Wilde. Koop 4 en laatste. Een perceel Zaailand groot 55 aren 93 centiaren, kadaster seklie A, deel van n.” 7x en 6e, ook gelegen te Steenkerke, nevens voor- gaanden koop; gebruikt geweest door Joannes Vandenplassche, aanslag met de gcldleliing. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilingsvoorwaarden ten kantore van den Notaris CORNILLE, le Wulveringhem. Algemeene tijdingen. Bij koninklijk besluit van 27 dezer, worden tol burgerlijke raadslieeren be noemd voor den inilicie-raad van Venrne- Dixmude MM. L. Depuydl, provincialen raadsheer te Nieuporl, voorzitter; B. Syoen, id. le Loo, en R De Groole, id. le Dixniude, plaatsvervangers van den voorzitter; MM. L. Ollcvier, schepenc te Veurne, werkend lid; Em. Vandromme, burgemeester te Eessen en P. Gheer- brant, schcpene tc Nieuporl, plaatsver vangers. Onder dejurys van het assisenhof bevinden zich: MM. Caslelcin-Van Hille, te Dixmude, A. Opsomer, tc Oudecapelle en P. Van Damme, te Beerst. Postdienst. Bij koninklijk besluit wordt een onderpostburecl geopend te Gils, en bij ministerieel besluit een depol- Sludic van den Notaris i.A.9£H1£» te Aiverimjlicm. Staat der bevolking durende 1880. De bevolking beliep op 31 december 1879 tot 5140 inwoners samengesteld als volgt Burgerstand. Kantoor van .l/.ler CDORNILi.E, Notaris te Wulveringhem. 23.2 2702 5051 Ier 86 2 2 88 167 2 88 169 mau. 91 vr. 103 tot. 197 2 1 1 195 102 5 2 104 200 2 weduwen id. 10 28 55 27 J)us meer vert. dan ingok. ld. ld. ld. Korrektlonnele Rechtbank van Veurne. ZITTING VAX 27 JANUARI. Karei Debrauwere, 1 ma md gevang en 26 fr. boete, over smaad en 6 fr. boete, over moving van hout; llenri Vanhotitte, 15 dagen gevang en 26 fr. boete, over smaad en 6 fr. boete, over roovingvan hout; August Vandaole, 3 fr. boete, over moving van hout, al werklieden te Coucke- laere. August Choissez, werkman, zonder bekende woonst, 3 maanden gevang, over huisdiefte. Desiré Oryson, werkman te 1. .mbartzydo, 100 fr. boete, over jagt met stroppen. ZITTING VAN 28 JANUAHI. Arthur Millecam, werkman te Dixniude, acht dagen gevang en 26 fr. boete, over smaad. BBgBBBI 11 Li ri 11^ i wi Geboorten. den 25. Mithilde Lahaye, dochter van Karei en van Amelia Vauloo, binnen palen. den 25. Guillielmus Duclos, zoon van Gustaaf en van Julia Moncarey, Ooststraat. Huwelijksafkondigingen. den 23. Emile-Karel I.uyssen, ontvangof der registratie, geboren te Veurne en wonende te I.ennick S.' Quonte.in, met. Carolina-Maria Keys, bijzondere, geboren en wonende te Dixmude. Sterfgevallen. den 25. Karel Dubois, herbergier, 48jaren, 8 maanden en 18 dagen, geboren en wonende te Vournc, man van Sidonie Sinnaeve. den 2 Alfons Vandenberghe, 3 m. den 26. Laurent Zoete, bakker, 67 ja ren en 5 maanden, geboren te lloogstaede en wonend'' te Veurne, weduwaar van Celestiua Hoorlebeko. don 28. Josephina Vanhovo, 2 m. en 11 d. Totaal l’ersoouen die de stad zijn komen bewonen naan, lil vr. 156 tot. 300 ld. die do stad verlaten hebben om zic.h elders to gaan vestigen Gemeente Isenbergha-dorpplaats. VAN Uit er hand te koopen of te pachten I.KEIVIIVG VAN KAPITALEN. OF IN EENE ZITTING, Gemeente Wulveringhcm. Man. 2395 vr. 2745 totaal 5140 Op 31 dec. 1880 was dit getal Verschil in min 43 43 Geboorten. Opb. aangegeveu in stad man. 79 vr. 90 tot. 169 ld. van kinder* wier ouders alhier niet ge huisvest zijn Blijft 79 Goh. in andere gemeenten uit ouders ter dezer stede gehuisv. 2 Totaal geboorten van kinderen deelmakende onzer stadsbevolk. 81 Overlijden». .Sterfgevallen aangegeveu ter dezer stede i ld. van personen alhier niet gehuisvest Blijft 93 Sterfgevallen van personen al hier gohuisv. cn elders overl. 3 Totaal der sterfgevallen deel- makende onzer bevolking 96 Huwelijken. He huwelijken ten g-talie van 40 verdoelen zich als volgt Tusschon jongman» en jonge dochters 33 id. weduwen 2 weduwaaTs on jonge dochters 5 id. on weduwen 0 172 - 183 355

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3