48 48 PILLEN HOILOWAY lAlfflaiialwJlciMeirt DE KLEINE RENTENIER PEKEN VOORZICHTIG DE BANKvan de KLEINE RENTENIER I Sluis Üakel SPSLLIAË£§Vr 5 DE KLEINE RENTENIER I I r a. -x* éi i MILICE RATIONALE. i II li “1 •’*'3 BERICHT nnu de Landbouwers. Algemeen Agentschap van de Maatschappij voor verzekering legen brand, Voor het aanstaande WINTERSAIZOEN tlelss*!leea*in{i van allerlei Laken en Motleslolïen rechtstreeks komende uil de bijzonderste fabrieken en gróolen magazijnen van ’l land en van dt-n vrectude. L - p hi Oïttbï w 2 2 |c o 1 8 <2 -s a C» -a- l f I ii L E S 1 fel 3 BH. 75= K ll 1 i c 4 i E H 0 C 02 T. M1: 5 -H tsl I OHLE1TDOBFF C.\ o E?. e as h c aa ra\ 7 h I 41 s sÉfl S a s g s 'F f IBtils LEVEE DE 1881. /Swim Important. Kleermakersgasten mogen zich ten allen tijde aanbieden ff r> <TyAN^igh- Qu'on se le (Use. Q i 2 <D RYCKEBOER, opv. L. VANDEN KERCKHOVe" i r a a t*s I 25 voor de volgende kwalen. 1, Arembergstraat, 1, te Brussel. K0STEL00ZE PREMIE voor de Abonnenlcn van hel Weekblad Eén frank s jaars, Nummers dat ioderen Zondag ver trouwe! Ijk praatje afkondigt. OVER DE KUNST VAN ZICH, ZONDER GEVAREN, TE VERRIJKEN 0^3 voor werk bij 't stuk. nl ;d Kleerinaking op maat met bepaalden prijs op voorhand in 24 uien. Celestine Vcr- eenooghe, 1 UB U te huren, 5 cn levering a ■- M Les miliciens do la procliaine levéc (1881) peuvent dés inainicnanl «’assurer it forfait it ties modiques prix el êlre assure, coininc par Ie Gouvernement it l’agence Générale E. A. Demuynck, rue Basse des champs, 89, Gand. Les miliciens non remplacés par Ie Département de la Guerre, peuvent im- médiaieinetil l'êlre par la méme agence. Elle traite généralemeilt loules affaires ayant rapport !i la milice. S’adresser pour plus ainplcs l’ensugne- tnenls a 1’ageiil d'affaires E. L. SI 'RAGIEU, rue du plat, 8, it Ypres, qui se trouvera, a compter du 15 Novembre 1880, dès 10 heures du maiin, tous les l.undis, a Dixmude, Hold de la posle aux chevaux. Les Mardis it Nieiport, Hotel du Pélican. Les Mercredis a Flrnf.s, Hotel de la lUiétoriqué. Les Vcndredis a Popf.rinuhe, ;T la Mcssa- gerie. Les Jeudis cl Samedis it Yntts, rue du Plat, 8. Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik a/d Rhijn. GEANO-SIPEKPIIOSPIIAAT, f 0 I s 2, r LUNZAADTONNEN, extra puike merk, John llücki r A G. zijn van heden verkrijg baar hij Van Haeeke Roelens koop lieden te Veurne, aan den prijs van LI franken de ton. DE HELGISCIIE VEllEE.MGliXG, bij "tVyBo-HSonJé, Gaaiplein, 107, le Veurne. I,£oopniaii>S4.1eei*niafcei*, l<* Veurne, GKOOTE OOSTSTHAAT, 41. n Eén frank 'sjaars, Kummers 1 Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoope prijzen, verhoopi hij de gunst v til een ieder te winnen. 7c bekomen bij G. DECLOS, Drogist le Vcurne. Wolloway's Pillen zijn het beste middel in de wereld bekend Koortsen, Waterzucht, I Lendenpijn, 51 g c: 2 'n 0 39 Kami. Sl’ll.LIAEIïT heell de «er aan zijne talrijke kalanten le laten welen dal, door de bijzondere keus die hij komt le doen onder de nieuwigheden voor hel aanslaande winlersai/.oen, alsook door zijn keurig weik en uei fatsoenspoedige bediening en genadigheid der prijzen, hij hun vertrouwen meer en meer zul trachten le verwerven. O 2 O c o r N hij Verbcque-Lust, Boekbinder, Appol- inerkt, te Veurue, Bougies in alle koleu- ren en van alle groole, dienstig lot verlichting van eetzalen, salons, pianos en voiluren. van vertrouwen en vnn goedkoop 1, Oosts! raat1, te Veurne. Hij de wed'' DElTiEULEHAERE-VAN DÏCKE, '•s' bij voortduring te bekomen 2. 2 h 2 :=b 2 7 i i 2. ?s- 5 7 s - i§.ü^ a 5 5 2 o I 8 S 3 1 S §113 s- g X g a o» o 13 ad s 3 I ’o £- a"s.g£~ |£-2-S 2 2 :S' 2 ëS E "d 00 2) van eei> Veurne drukk. P. (T> i i a C8 o 39 2 g C t— "2 s X 'g M cd w ca X if 1 Wormen van aller i lei soort, [Zwakheden uit welke oorzaak ook voortgesproten, I enz., enz. co e b 5 Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- gerouderdeniudruk zijn, dat zijne onge steldheid pngenees- lijk is, tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eenige weinige dosis zullen de ergste kenteeke- uen vei drijven, on opwekken, do ver stopte nieren verllg- ten, onzuiver bloed reinigen en aan ieder orgaan een gezonde veerkracht geren. BUREELEN EN KASSEN Keelpijn, Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, Veniersche ziek ten, -voor 1 BB X betaalt, zonder koslcn, de Koepons en doet op Komptant ia alleenlijk voor te Veurne, bied zich aan als Naaister; zij gelast zich met ten huize te gaan werken. 5 d M 1 S s r 5 X. tegen den 23t“n April 1881. Zich te be vragen bij Vermcersch- Spilliaert, te Veurne. Verzekerde en vol- komene genezing op drie maanden tijd, be wezen door 12,000 cer tificaten. De tnoeilijk- ste breuken worden teruggehouden met het grootste gemak. Ziekt» der vrouwen, doorzak- king der baarmoeder enzgenezen zonder ring pessaire Oumiddelijk verlich ting. Eene gediplo meerde dame is aan het gesticht gehecht. J. WAERSEGERS, breukbandmaker der hospitalen en van het leger, commandeur en ridder van verschillige orden, voor verdiens ten aan het menschdom bewezen. Groenplaats, 35, Antwerpen. se LU LU Leveren onder waarborg van het gehalte cn tegen verminderde prijzen oim;eloste.\ peiu -di ano, gemalen eeuu-glano onder <l« controle der Landbouwstatien van Gcmbloers cn Gent. Laboratoriums van Luik eu Hasselt. Elk kooper van ten minste 500 kilos heeft liet recht daarvan gratis eene ruiken bij de naast bijzijndo landboüwstatie. Omtrent <le prijzen en overige verkoop.conditiën geven de circulaireu, I drukwerken nadere bijzonderheden te kennen, en zijn deze franco en gratis voor elk tw krijgen die er nnar vragen zal. Zich te ndressecren te ANTWEJiPI.'X, N, l'ntinmstraat; of aan de depots te: KORTRIJK' bij M. Hii-aireOVYN. BRUGGE, bij M. Et>. SATNAT. 8 e allo Boursoperatiön alleenlijk voor <le Xbonnenten van liet weckMail ’.v.vx rivT T5WV ir *OOT?KT 8Eoni*i CJculenrici'e-Iliiyghc herbergier in de Kroon te Vinchem, laat hel publiek welen, dal er van heden af bij Item zal le bekomen zijn eerste klasse van GUA.IVO van RAL-VAMJEN ABERI.F„ alsook Lijnzaadkoeken, Lijnzaadmeel, Koolzaadkoeken, Raapkoeken. Lijnzaad- tonnen, enz., aan de genadigsle prijzen mogelijk. niir- tti in w iiiknu u i "-~ivr—-aTvrrTnarr—t r~~-• p|i“ TÊTES CHAUVi:S! EAU MALLERON, seul invent1' Prop™ des brevets peil', des appareils de fab°“). Hautes recompenses, 11 médailles (20 en or). Traitem. spéc. du cuir chevelu. Arrêt immodiat «le la chute des cheveux et repousse certaine A tout Age (tïforpüt). AVIS AUX DAMES, conserva tion et crdtssance de leur chevelure, méme A la suite do couches. On'euvoie gratis renseigne- ments et preutes. On jugeraF. Malleron. ainé, 85, rue Rivoli. Paris. Pas do Burcursales 4 Paris. eu katouu; en der Landbouw- analyse te laten brochuren en andere - -. -Z. ver- Franciscus HENDERYOKOratoriestrm.t n." 7 te Vcurne, beeft de eer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom te Veurue is komen vestigenjalwaar hij, "na langen lijd to Brugge eu omstrekenj gewoond hebbende, itij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier. Boomen- snijder, en het kuischen cn beplanten van Bloemoven en Seeren, zoo wel buiten als binnen de staii. Door zijn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd publiek te verdienen. - -*-rwr-w» r.wvtH'JOW' 'l'e Biorpotnp, Toog en Loket en andere tOebehoorten. Zich te bevragen bij T£ilo Rathé-Gottry, te Adiuket Moeijelijke water lozing-. Klierziekten of -Koningszeer, Onzuiverheid van het bloed. Deze wondervoll» Pillen worden ge waardeerd,zoowel in ri« nederigste huis* gezinnen als in de huizen van gemak en weelde. Zij be werken eene geheelo zuivering van 'tgan- sche gestel, zonder de natuurlijke for king van een enkel orgaan te bcschaden eu roeijeti do zaden van kwalen, die tien duizenden tot «enen vroegen dood bren gen geheel en gansch uit. Slechte Spijsvertcering, Galziekto en ziekclijke Hoofdpijn. Geen orgaan in het rnonschclijk lichaam is zoo vatbaar voor 'ongeregelde werking als de lever, en geen meer geschikt iudien vornalatigd, om tot eene ernstige kwaal te lelden. Gedenk dat wanneer misselijkheid, winderigheid, of zuur in de maag ons waarschuwen dat do spijsver tering slecht is, dat Holloway's Pillen ieder oryaan regelen, ieder orgaan versterken, alia oorzaken van slechte spijsvertering, en zal zickelijke hoofdpijn spoedig v< rdiijven.cn eene ge heel» genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Het keerpunt des levens is het gevaarlijkste tijdstip in het leven der vrouw, hot kil t duizenden bet leven. Alle de vochten trekken te zemen en voeren nis een getij do gezondheid cn het leven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste middel tegen alle deze gevaren is Holloway's Pillen. Met dezen'gewapend staat uien <li n vuurproef d' or, en k< mt de lijder weder in het bezit eener ongekrente gezondheid. Het is slechts w, inig bekend dat bij liet zoogenaamde keerpunt des levens - ook de. man, wanneer hij tusschen de -10 en 15 jaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder dat hij er de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. Allo deze gevaren voor heid» sektes verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot deze Pillen. Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid n zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitensporig heden van welken aard ook, hetzij geestelijk, hetzij lichaamlijk, is do uitwerking dezer Pillen* in de Ir ogste mate opwekkend, vernieuwend en herstellend. Zij drijven de zickelijke oorzaken uit het gestel, horstellen de spijsvertcering, regelen alle afscheiding, versterken het zenuw gestel, wekken du geiuoedsti-mming op eu geven het lichaam deszelfs oorepronkelyk» ge zondheid en kracht weiror De Nieren, derzelver ongeregelde werkingen genezen. Indien deze Pillen volgens du gedrukte voorschriften gebruikt worden, en de Zalf als rnen uaar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingewreven, zoo als zout in het vleesch zal dezelve tot in de nieren doordringen cn rille ongoregelde werking her stellen. Indien men aan de steen of het graveel lijdt, wordt bet bijzonder aanbevolen, dat de zalf in zulke gevallen des avonds eu des morgens wordt aangewend, daar indién zulks met overleg wordt gedaan de wondervolste geuezing zal plaats viuden. Aamborstigheid, Vrouwelijko onre-Aaiibcijen, Galziekten, I regelmatigheid, tRhutn tick, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijijn, Pijn in de inge- iSlechte spijsver- wanden. verteering. Verzwakking, iLcverziekton, 6. 2 r o M C "O r J* r L «M ïlT' r-A Eerste soort van frausche Lakens, duitsche, ougolsche eu inlandscho Elastieken, ModestolTeu voor volledige kostuimen, Jacquetten, Paletots eu Broekeu, Gilet» in zjjde-paue, (lachemire en Satijn; Orlóans, Alpaga, Velours-luino, Moskowa, roode en blauwe Baaistoffen en Flanellc. Verderseen groot assortiment van Mnushoedcn iu zijde, castor eu in feutre te beginnen van 5 fr.; Strooienhoedeu in pauama, paille d ltalie, enz. Klakken voor mans en kinderen, iu zijd» eu in elastiek. Buitengewone sóhoone keus van Parapluies eu Partisols in zijde, alpaga Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van allereers:» kwaliteit cn atgegeven aan prijzen die de concurreutie ónmogelijk maken. VIdllKOOP KIV 'l CIIOOT KX IX 'l liK.SJIV. l d I S. p 7! ff g 5 B 8 a tg c S I s - X 2 - g c -w» 75 g 8 c g o. p* •o M El SS O r a -S'* BH .8 ‘O o cd O o g f g 7 5 c I- s t ■on I-

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4