VAN VEURNE NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT tsSl ZATEKDAG 5 1 EBKUAlU Veurne, T5 Februnri. Vrijdag moest M. Tack, van Korlrijk, hel woord genomen hebben, maar hij heelt er van afgezien; hel is M. Bouvier, die alsdan gesproken en aan de klcrika- len vele groote waarheden heeft gezegd. Na aangeloond te hebben hoe de gees telijken op de gewetens drukken, zooals de school enkweslen hel hebben bewezen, heeft Al. Bouvier zich met de bestendige deputation bezig gehouden; vooral de bestendige deputation van Luxemburg en Antwerpen heelt hij eens goed onder handen genomen, wegens hunne partij dige handelwijze in zake van kiezingen. IIij vraagt dat men de wet verandere, die zulke misbruiken van gezag loelaat. Hel hof van Luik alleen, heeft 141 be slissingen van do bestendige deputation moeten hervermciL Men schrijft in bij den drukker-uilgever, Ooststraat, 6, to Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeelingen, artikels of brieven, behoorlijk onderteekend, als ook bekendmakingen uiterlijk tegen Vrijdag middag toe te zenden. Het Blad verschijnt allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Voor Stad: G maanden, fr. 3-25 Een jaar, fr. 6-00. Foor ganse h Itelgie: 6 maanden’, Ir. 3-75 Een jaar, fr. 7-00. Een afzonderlijk n miner 10 c." Bekendmakingen 20 centiemen den De heer Goblet d’Alviella heeft onder vorm van ordè-molie aangekoildigd, dal hij hel inzicht heeft, dit jaar, bij de dis cussie van het budjet van justitie, eene reeks wijzigingen voor te stellen, betref fende de jaarwedde der geestelijken, die hel verleden jaar, onder voorwendsel van ongepastheid, van de hand zijn gewezen. De heer Goblet heeft ook gevraagd dal de heer minister eene vergelijkende label zou afkondigen van de jaarwedde der geestelijken in 1832 en in 1881, en eene lijst van do inkomsten der seminariën en der jaarwedde van hun persooneel. Dal de loden der rechterzijde met onge noegen die vragen hoorden zal niemand verwonderen. De heer minister van justitie heeft be loofd te doen wat mogelijk is, om dio stukken te leveren. Daarna heeft de heer De Bruyn, burge meester van Dendermonde zeer lang van de kerkhof kwestie gesproken en van de ontgraving van den onderofficier te Dendermonde, waarin die burgemeester eene zoo sehoone rol heeft gespoeld. Na dal de hoeren Bbckslael en Ser- slevcns nog over de buurtwegen hadden gesproken is de zitting geheven. De rechterzijde zag er in het geheel niet geestig uil. Wal zal het zijn als men aan de discussie van hel budjcl van jus titie zal komen Dinsdag heeft M. de minister Rolin- Jaequeinyns bijna geheel de zitting iuge- iiomen met eene krachtige redevoering in welke hij aan alle de leden der rechter zijde geantwoord heeft en dio de rechter zijde woedend heeft gemaakt. De klcrikalcn beschuldigen gestadig het liberaal ministerie omdat het bijzondere Commissarissen noemt. Eiwel, weel gij hoe veel hel klerikaal ministerie er benoemd heeft van 1870 lol 1878 wraaknemer zijn; de opperste en rechtvaardige rechter kan ónmoge lijk de straf niet doen vallen op hen, die ze niet verdienen; wij verkiezen het denkbeeld dal wij ons van den almogende vormen, zuiver te bewaren en schrijven de overslt oomingen toe aan de weer- gestellenis, die ditmaal voor ons nadeelig geweest is. Ook welhaast zal de weldadige zone der lente onze akkers komen opdrogen en de vruchten van den zokiji zullen dan degeledene smart doen vergelen. Brengen wij on lerlusschen ons penningsken bij, om de smart der ongelukkige slachtoffers te lenigen. Politiek Overzicht. De beraadslaging; d<*r wel’op de drukpers heeft in de fransche Ka mer der afgevaardigden eenen groolen slap vooruit gedaan. De artikelen waarbij de belecdigingen jegens de zeden beteugeld worden, werden aangenomen, de overtre ding van belecdiging jegens het gouvernement der republiek werd verworpen en vervolgens werden de artikels 29, 50 en 51 aanvaard, alsmede de artikelen 5.5 lot 6(>, uilgezondeid de artikelen 48 lot 59, die naarde commissie verzon den weiden. Aan artikel 42 werden de straffen tegen de* rondleurders afgeschaft. De engelscbe Genicentenkamcr beeft den ganschcn nacht van maandag tol dinsdag gezeteld en als hel dag werd zï-tte men de zit ting nog altijd voort. Het engelsch gouvernement wil niet langer naar de machtiging wachten om zijn Beteugelend wetsontwerp voorte- dragen, nu de leks ervan gekend is doch de home rulers doen onop houdelijk vragen tol verdaging, die ook onophoudelijk door de Kamer verworpen worden. In die voor waarden kan de zitting duren, tol wanneer de lichaamlijke krachten van de ('ene of de andere partij zijn uilgepul De Ihiihj Telegraph zegt dal het gouvernement besloten is, al moest de zitting achtenveertig uren duren, geene toegeving te doen. De pruisische Kamer der afge vaardigden heeft met eene groote meerderheid de ontlasting gestemd van de geringste belastingschuldi gen en de verschillende budjetlen van het rijk. De zittijd loopt ten einde en weldra zullen de Kamers van hel koninkrijk plaats maken voor hel Parlement van hel keizer rijk, waarvan de opening aan slaande is en de voornaamste taak de beraadslaging zal zijn der ont wei pen v.;n nieuwe belastingen, die de i ijkskanselier ei aan voor behoudt. In zitting van de italiaansche Ka mer beeft de minister van juslicie een wetsontwerp aangeboden waarbij de echtscheiding wordt hersteld. De heer Gairoli, aan den heer Massari antwoordende, gaf eeltige uitleggingen over hel voor stel van bemiddeling in het turk- sch-grieksch vraagstuk. IIij zegde dat Turkije verzoenend geschikt schijnt en stelde vast dat de toege negenheid van het ilaliaanscb gou vernement, evenals die der anuere mogendheden, jegens Griekenland niet verminderd is. Gevolgenlijk is hij overtuigd, <Iat men weldra eene bevredigende oplossing bekomen zal. In de zitting der grieksche Kamer van maandag heeft de heer (pon drukregel. Reklainen 50 centiemen den regel. DeSemaine rc/igieuse welke in hel bisdom van Namen uitgegeven wordt, bevatte onlangs een artikel hetwelk de 10 plagen van Belgie opsomde, in navolging der 10 pla gen van Egypte, zoo vet inaard in de geschiedenis van de kinderen Israels. Del is niet moeilijk om raden, dal de eerste dier plagen het libe ralism is; vervolgens komen: de onverschilligheid, de slechte di uk- pers, de pricsleivervolging, enz, tot dal eindelijk op de achtste plaats de oversirooiiiingen ge steld worden. God heeft niet kunnen verdra gen, zegde hel bladje, dal de feesten van 1880 gevierd werden zonder hem; ook nauwelijkszijn die feesten ten einde geloopcn, of hij heeft de waters der rivieren uit hunne bedding doen slroomen, om de vloeken, de ongerechtigheden en den smaad, de Kerk aangedaan, te wasschen; inoundouros aangekondigd, dat hij het voorstel van bemiddeling be streden heeft. Hij beschouwt de nieuwe conferencie nog als nadee- liger dan de bemiddeling en zegt dal hel grieksch gouvernement door officieuse berichten vernomen heeft, dat de gezanten te C aistan linopel van hel lurksch gouverne ment trachten te weten te komen, welk zijne laatste"beslissing is. De heer Tricoupis ondervroeg £hel gouvernement om te welen,pvclke zijne vooruitzichten en zijne voor nemens zijn, rakende de verdedi ging van hel land. De heer Cou- moiimloin os antwoordde, dal hel gouvernement zich ijverig onledig houdt met de ki ijgsloebei eidselen, met het krijgsmalei ieel, met hel aanleggen van wegen, ten einde waardig te schijnen om het grond gebied te bezetten, aan Griekenland toegewezen. 55/ JAAR. en de waters gehoorzaam aan zijne stem, höbhen alles overstroomd. Laat ons bij deze plaag een wei nig stil blijven. Vooreerst, het zijn de liberalen niet, die de godsdienstige ceremo nie Lij hel patriotiek feest uitge sloten hebben, hel is de liooge geestelijkheid van België, die ge weigerd heeft er zich te begeven, om liet Te Deiim te zingen. Dan, van eenen anderen kant, indien God zich over die onthou ding had willen wreken, dan zou hij de liberale sta l Brussel,.wa ir de leesten hebben plaats gehad, hel meest moeten gekastijd hebben, doch integendeel, hij heeft zijne waters gezonden naar de bisschop pelijke stad Namen, naarde Vlaan deren, naar Limburg, in een woord, naar al wat klerikaal is en voorts naar Holland waar men zelfs onze feesten met geen al te gunstig oog bezag. Hij heeft dan onnoozelen gestraft en de ware plichligen ge spaard; de goddelijke recblveerdig- heid zou zich aldus bedrogen hebben en dit bij wete van geheel België. Waar blijft in dit geval de onfeilbaarheid van den opperrech ter En zie hoe hel toch zijtuwil hel is uil Brussel, uil die bakermat van zedebederf dal de eerste medelij dende kreet is opgegaan ten voor dode van Gods misplaatste wraak. Buizende franken worden er inge* zatneld om de ongelukkigen te ondersteunen, om troost en leven te schenken aan de arme huisge zinnen die in den watervloed al wal zij bezaten, hebben zien verdwijnen. Men predikt ons gedurig, dat de oordcelen Gods ondoorgrondelijk zijn. Met welk recht heeft de Semainc Ileligieuse Gods oordeel durven doorgronden Welke hemdsche geest heeft aan de schrijver komen verklaren, dal Je wraak des opper rechters over Belgie nedergedaald w as Zou het ook niet mogelijk zijn, d il God een heel ander slacli van misdadigers heeft willen straffen Zijne ministers, de Belgische gees lelijkheid, welke misschien zijne misnoegdheid op den hals gehaald heeft, met zoo een groot getal ge- loovigen uil zijne kerk te bannen; met zijn bevel: Geef den keizer wat den keizer lockonil niet te hebben volbracht; met brave deugd zame lieden te vervolgen; laster en gal lespuwen op deftige personen, de onderwijzers; met voor ’t school onderzoek de waarheid te ver draaien, te liegen en valsche ver klaringen te doen, enz. enz. De oordcelen Gods zijn ondoorgrondelijk, de Semainc Religicusc vergele liet niet. Maar kom, neen, wij hebben van de godheid een groolscher gedacht: God kan ónmogelijk geen laffe AI.' 267. ADVER DUINKERKK GIIYVEI.DE VEURNE GENT BRUSSEL 3- 48 4- 26 7-10 9-31 BRUSSEL GENT EURNE (JH YVELDE DUINKERKE 3-01 6-07 3-39 9-10 5- 42 6- 19 9-15 10-42 11-50 2- 59 3- 22 5-50 7-3-5 9-51 10-11 10-1» 4- 28 5- 06 7- 32 8- 50 9-00 10-25 12-23 12-45 1-11 5-35 3-06 8- 28 9- 02 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 6-19 7-41 7- 48 9-51 12-15 2-40 4-55 8-81 8- 15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-01 De Knmer. 11-00 3-09 11- 39 12- 23 3-23 5-35 Met een waar genoegen melden wij aan onze lezers dat aan d'hoer Josephus Minne, dia reeds 50 jaren in onze druk kerij Uwerkt, bij koninklijk besluit van 27 Januari 1881, de werkmansdecoratie van eerste klas wordt toegekend. Minne is den 1" April 1830 als leerling in onze drukkerij getreden, sedert heeft hij de zelve nooit verlaten. Hij heeft er zich altoos doen onderscheiden door zijnen vlijt, zijne naarstigheid, zijne eerlijkheid en zijn onberispelijk gedrag. In 1863 werd hem reeds do decoratie van 2J« klas vergund. Ter gelegenheid der zoo verdiende be vordering welke hij komt te bekomen, kunnen wij niet nalaten hem onze harte lijkste gelukwenschingen toe te sturen en hem eene openbare hulde toe te brengen voor de trouwe en brave diensten welke hij ons zoo zorgvuldig en sedert zoo lang toedient. BWL—■WH- II - 1 - Verlrokuren vmi den ijxerenweg v»n Duinkerke, "Veurne, Geut nam* Brussel »n Dixniude naar Nieuport. 5- 54 11-00 3-09 6-15 6- 32 11-39 3-48 5-42 6-46 7- 12 12-23 4-26 6-19 7-22 9-38 3-23 7-10 9-15 9-28 11-05 5-35 9-31 10-42 10-42 l>e 1‘Iagon van IJelgle 6-20 10-11 10-32 10-53 NIEUPORT (Stad) 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 DIXMUDE --- --- D1XMUDE NIEUPORT

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1