nen de rechter duizend leerlingen voor Brussel en de voorgeborchte» alleen. lid is onnoodig verder aan te dringen om te bewijzen wat leugen-slalislick de klerikalen van hunne scholen aanbieden. plaats is. Na hetn hoeft M. Be Bleekere, repre sentant van Audenaerde, eene redevoe ring gelezen, waarin hij de Deputatie poogde te verdedigen. T Was erbarmclijk OnluHten te IIof»t«<Io. Onze lezers herinneren zich, tal er onlangs te Hotslade, een dorp dicht bij Aalst, onlusten voorvielen. Omtrent 200 man, waaronder er ook al leerlingen der hoogeschool gevonden weiden, hadden willen in eene herberg bringeu die uil booger bevel gesloten was en w iens toe gang door zeven gendarmen bew aakl werd. De rechtbank van Dendei inonde had bijna allen de belichten vrij gesproken, terwijl de meest gestraften der andere ten hoogste acht dagen gevang bekwa men. Het hot van beroep te Gent komt dit vonnis te hervormen. Zeven der vijftien beschuldigde zijn tol drij maanden gevang veroordeeld voor smaad, slagen en tegenstand; vier andere verkregen acht dagen en 2G franks boete voor smaad; den twaalfslo werd tol 26 fr. boete veroordeeld als drager van een degenstok; eindelijk werden er 3 vrijge- I sproken. Wat willen de geestelijken? Zij willen in de wereldsche zaken het zelve me< slerschap voeren als i i de gods dienstige; zij w illen den bovenkant heb ben over hel gouvernement gelijk over de kerk, over de politiek gelijk over de geestelijke aangelegenheden over de mannen van hel gouvernement gelijk over de zielen hunner schapen, over de benoe ming lol alle ambten gelijk over de be noeming van eenen pastoor. Zij willen de menschen in alles overheerschen, in zijne politieke gedachten, in zijne onder wijzing, in zijne familie, in zijn leven van alle dagen, in zijne belangen, in zijne lonclien, indien hij fonclionnaris is. Zij willen hel menschdoin op hun beeld ma ken: men mag maar denken gelijk zij denken, men moet gelooven het gene zij gelooven, men mag niet lezen dan wal zij w illen laten lezen, men mag geen ge hoor geven aan zijne reden; aan de reden ons door God gegeven om het goed van het kwaad te kennen, om hel ware van hel valsche le onderscheiden! Met een woord, zij willen van T mensch- dom een hoop schapen maken, door hen met den band aan den hals geleid, een hoop schapen die in alles voor hun zou moeten gehoorzamen en onderdanig zijn, in alles voor voor hun buigen en knielen! Zij willen, om op de menschen hunne heerschappij le bewaren, deedelslc gaven Gods uildooven, de innigste rechten dei menschen, met hun geboren, zoo als zijne vrijheid, zijne vrijheid van peinzen, zijne vrijheid der rede, zijne vrijheid van alles le onderzoeken en le oordeelen, en zoo willen zij, om eeuwig de heerschappij le bezitten, hel werk van God zelf onder dc voelen trappen en vernietigen. Dal willen zij! en ongelukkiglijk dat wordt nog niet verslaan Een onderpastoor voor de recht bank. Vrijdag 11. werd voor dc korrektion- neele rechtbank van Charleroi eene zaak VIER DUIZEND ACHT HONDERD EEN EN TACHTIG Ja, 4881 bijzondere commissarissen in 8 jaar Die veropenbaring heeft de klerikale leden op hunnen bank genageld opgeroepen, die veel opschuddig gemaakt beeft en herhaalde malen uitgesteld werd; er is kwestie van eene belichting van zedeloozc feilen ten laste van den onder pastoor Friart, van Morlanwelz. Deze zaak gepaard mot eene beschuldiging van valsche getuigenis, gericht legen een der getuigen ter ontlasting, zekere vrouw Domiilde Van Belle, echtgenoot^ Renaut. Vrouw Van Belle, die hel gehucht La Gruyère bewoont, beweerde hel voorwerp te zijn geweest eenei poging tot omkoo- perij van den kant van M. den policie- commissaris en van M. den gemeenic- sekretaris van Morlanwelz. Zij wilde doen gelooven dal die heeien in hare woning gekomen waren om haar eene som geld aan te bieden ingeval zij legen den onder pastoor wilde getuige. Zoo vertelde zij ook dat zij zekeren dag eene citatie g-kregen had, om voor de rechtbank van Charleroi te verschijnen. Zij zou ontvangen zijn geweest door den policiecommissaris van Morlanwelz, bij gestaan door eenen magistraal, waarvan zij enkel hel signalement kan opgeven, en die twee herren zouden haar in eene der •zalen van liet gerechlshof geleid hebben i en haar daar Ml eene langdurige onder- i waging hebben onderworpen, dus op onwettige wijze de plaals van den onder zoeksrechter ingenomen hebben. Bij gevolg moest de rechtbank uitspraak doen over die zonderlinge geschiedenis. De zitting is dan ook zeer belangrijk ge weest; 's morgens ten 7 ure begonnen, liep zij slechts ten 7 ure ’s avonds af, met eene opschorsing van 2 uren. De pleidooien en hel rekwisitorium van hel openbaar ministerie hebben in den namiddag plaals gehad, le midden van i eenen groolen volksloeluop. Ten 5 ure trad de rechtbank in beraad slaging en twintig minuien laler keerde zij terug meteen vonnis, waardoor vrouw Van Belle veroordeeld werd tot eene ge vangenisstraf van een jaar en lol de kosten van hel proces, Op den eisch van T openbaar ministerie wordt vrouw Van Belle oogenblikkelijk in hechtenis genomen. Deze beslissing maakt eenen diepen indruk op die vrouw; zij jammert, huilt, trekt zich de haren uil hel hoofd en valt door eenen zenuwaanval getroffen op den grond; deze zenuwaanval windt op ver- schilhge wijze besproken. De gendarmen zijn verplicht haar op le nemen en in eene naburige zaal te dragen, waar zij op hel karke wachten moei dat haar naar de gevangenis voeren zal. Na eenige minuten opschorsing wordt de zi*ting hernomen voor de voortzetting der debatten over den grond der zaak, namelijk de zedeloozc teilen, len laste van den onderpastoor Friard. Daar de pleidooien van den advokanl van dezen laatslen len 7 ure nog niet afgeloopën waren, weid de zaak tol 's anderendaags verschoven. De debatten werden zaterdag mei ge sloten deuren voorlgezel. Ten 8 uie 45 's avonds weid de zitting openbaar gemaakt. Eene massa nieuws gierigen, die van 3 en 4 ure voor bel gerechlshof stonden, stormde de zaal binnen. Ten 9 ure wordt hel vonnis uitgespro ken de onderpastoor Friard, belichl van feilen die kwetsend voor de $cden zijn, werd veroordeeld lol 10 dagen gevange nisstraf, 50 frank boelc en de kosten. Bij hel uitspi eken van In t vonnis barst hel publiek in toejuichingen uil. De gen darmen en de policie drijven hel publiek builen de zaal. De onderpastoor, op wiens aangezicht niel de minsic aandoening le bemerken was, bleef alleen in de zaal met zijne twee broeders, waarvan een tranen slortc. Verscheidene honderdè personen slon- I>nt ware gemalkkelijk. De klerikale gazellen zoggen: «Onze geestelijke overheid veroordeelt de on- zijdige scholen en verbiedt dat de ouders er hunne kinderen zenden of dal iemand de ouders daartoe dwinge.» Van niels anders als van verbod cu dwang, droomeii de klerikale gezellen. Maar zij vergelen dal de Paus aan onze bisschoppen verboden heefl de openbare scholen zonder onderscheid ie doemen en le vervloeken. De bisschoppen heb ben mei den H. Vader gelachen en bel algelijk gedaan. Waarom vergelen de klerikalen dal gewichtig punt Wij ver geten hel niet. Maar a propos van verbieden, mij dunkt wel dal de geestelijke gazellen op goeden weg zijn. Wanneer de geestelijk heid spreekt, als wij moeien gehoorza men, dan verbiedt zij veel en kan nog veel verbieden; en ongetwijfeld zou zij nog meer verboden hebben, indien haar verbieden mei de scholen ei) de onder wijzers en de ouders zoo geene aardige gevolgen gehad had. Waarom verbiedt de geestelijkheid niel dal de menschen op straal wandelen, een pintje drinken, le zamen kouten Dal doel zij wel, maar hel gaal niet. Onder het klerikaal ministerie moesten de menschen in bezit zijn van een briefje 1 van den pastoor ol zij kregen geene be diening, ambt, noch postje. Dal was een gewenschl sijsleem voor de geestelijk heid; had hel nog wal moeien duren dan zouden alle rechters en magistraten, burgemeesters en schepenen krealuren van den pastoor geworden zijn, en op die wijze zou de vrije burgerij gemakkelijk den op dit oogenblik op de' pleinvooi" hel le muilbanden geweesl zijn. Verstaal gij nu waarom de geestelijkheid zoo nijdig is op de burgers die voorde liberalen stem men! Maar zegt me 'ne keer, klerikale gazet ten, waarom vcrbiedl gij niet de lesta- menlrooverijen. Dal is loch onrechtvaar dig. Waarom koml gij tol ons gedacht niel over! Gewis T is omdat gij niet tref felijk en eerlijk zijl, omdat gij klerikaal zijl en een klerikaal geene principe» heelt I len zijhebben is hebben en krijgen de kunst. Dal schoentje past u, trekt hel aan. I In kwestie van verbieden T is nog niel al. Ook is het burgerlijk huwelijk verbo den, item dc vrijheid van vereeniging, item de vrijheid van drukpers, item de burgerlijke vrijheid, item de vrijheid van le lezen en le welen en le kennen. In een woord, hel stelsel der klerikale gazellen is gemakkelijk. De pastoor al leen meester en voor alle man de slaver nij. Eiwel! wachl er naar, maar vasl er niel om. Men zou zeer wel de schoolslatislick, door de klerikalen opgemaakt, de leugen statistiek mogen heeten, wam het is in hel oogspringend hoe zij de bevolking der schooiersscholen vergrooten en die der ollicieele schooien verkleinen. Wij denken den een of anderen dag in staal gesteld te worden, dc valsche sta tistiek, wal ons arrondissement betreft, le kunnen bewijzen; in afwachting vinden wij in een blad van Brussel eenige inlich tingen betreffende de statistiek op 13 december 1880 vastgesteld, betreffende de bevolking der katholieke en ollicieele scholen. Volgens de berekening door de zorgen der bisschoppen en van M. Malou, ge maakt, telt hel arrondissement Brussel: Katholieke scholen 43,422 leerlingen. Ollicieele 21,435 Zooals men ziet, is de bevolking grooter in de klerikale scholen, volgen» de sta tistiek van M. Malou. Ziehier wat hel oilicieel verslag van liet gemeentebestuur van Biussel vastsielt: De gemeentescholen van Brussel werden bezocht door 12,154 leerlingen. De ollicieele scholen der voorgeborchte!) worden door 15,000 leerlingen bezocht. Dat maak le samen, voor Brussel en de voorgeborclilen, alleen 28,000 leerlingen; dal is reeds een verschil van zeven r>e klooBtorH In Europa. In Beieren zijn de kloosters in 1803 af geschaft. Er waren er te veel en zij be gonnen tc hinderen. Eene enkwestcom- missie was in 1802 ingesteld geweest. In tiaar verslag zegde zij: Een der mach tigste hinderpalen tot den voortgang des lands zijn de kloosters, die zoeken onder het volk liet bijgeloof en de verderfelijk ste dwalingen te onderhouden, met tiet tarzclver tijd den haat der nationale in stellingen in le boezemen. Hun bestaan is niel alleenlijk nutteloos, maar zeker en vast schadelijk; daarbij, is hun bevoor recht bedelen eene verveling voor dc bevolking. Veertien jaren daarna, sloot Beieren een concordats. met Home. Hel absoluut decreet der uitroeiing werd geheven. Men liet toe dal eenige kloosters wierden hersteld. Alen nam er 16 aan, vindende dat dit genoeg was; maar reeds in 1833 telde men er 84, en men begon, grove fout die men heden betreurt, hun liet on derwijs der jeugd toe te vertrouwen. In 1873 had dit land 598 kloosters, be vallende 1094 paters en 5054 nonnen, in het geheel 6148 op eene katholieke be volking van 3 millioenen en een half. In België hebben wij er 25,000 1 Beieren had geene Jezuïeten voor de uitdrijving der eerwaardige vaders in Duitschland; het oorloofde ze niet even als Zwitserland, Rusland, I'ortugaal. Saxen. Nog een land waar de Jezuïeten niet mochten verblijven voor de uitdrij ving uit hel keizerrijk. Saxen heeft maar twee kloosters. Eene wet van 17 Septem ber 1831 zegt: Noch de Jezuïeten noch geen een nieuw klooster mogen in hel land gesteld worden. yVurtemberg heeft geene paters. Geen een klooster mag er ingcsteld worden zonder de toelating van hel gouverne ment. Hel getal nonnen is omtrent 350. De wel steil de orders onder de bewaking van hel bisdom, leder gemeente heelt hel recht zich te verzetten legen de instelling van een klooster op haar grondgebied. De opsluiting is verboden, de inspectie van hel geslicht is ieder uur tocgelalen. Geen Wurlnnbeigsche onderdaan mag aan zijne góederen verzaken len voor- deelc vaneen orde des lands of van den vreemde. De Staal heeft hel recht het fortuin der kloosters le kennen. Groot Hertogdom Raden. De toelating van hel gouvernement is naodig tolde stichting van ecu klooster. Er zijn geene paters. Dc nonnen zijn lengctalle van 349. Groot Hertogdom Hessen. De Jezuïeten ten getalle van 6 zijn uitgedreven. Er blijven een twintigtal capucinen en 150 paters. Men heeft in 187 4 eene wel ge- maakt waardoor alle aanneming van nieuwe leden is verboden. Bijna al de paters en reliigieusen zijn vreemden. Elzas-Lot haringe. In 1873 waren in dit land 418 paters en 2630 nonnen. De uit drijving der Jezuïeten heeft aanmerkelijk hel gezag der orden verminderd. Pruisen had 1036 paters en 8011 non- bij de afschaffing der kloosters. De wel van 31 Mei 1875 zegt dal de afschaf fing in princiep algemeen is. Oostenrijk-Hongarië. Onder MariaThe- resia verscheen een bevel dat dc vermeer dering der kloosters en hunner leden ver bood. Keizer Jozef II zegde; «Ieder klooster is eene bui gt waai' mijne vijan den schuilen. Hij schreel aan den aarts bisschop van Salzburg: liet gouverne ment heeft tot hiertoe geen enkel richt I gehad op deze lieden die mijne gevaar lijkste onderdanen zijn zij leggen er zich op toe de wellen le miskennen. Ik heb besloten de kloosters af le schaften. Men zal te Rome veel schreeuwen, maar ik zal standvastig blijven. In 1786 werden al de kloosters afgeschaft uitgenomen die welke zich bezig hielden met het onder wijs en de zieken. Door dezen maatregel verdwenen 738 kloosters. Over eenige dagen heeft Oostenrijk den honderdsten verjaardag van Jozef II gevierd. De Weensche gazetten zeggen dat die gedeel telijke afschaffing der kloosters een der 1 voornaamste titels dezes vorsten op de dankbaarheid van hel nageslacht was. Verleden jaar heeft men uit een kloos ter van Prague eene non verdreven die hare cel geopend had voor haren uilge- honderden stervenden vader In 1870 had Oostenrijk 6389 paters en 6001 nonnen. Hongarië had in 1870, 2270 paters en 915 nonnen. In 1874 heelt Oostenrijk eene wel op de kloosters gemaakt. Zij is strengen volgens de gedachte van Jozef II. De Staal ziet de goederen der paters na; hij Zwitserland. In 1872 heeft de federale u uv -j - beslo ten leroorzake hunner betrekking met de Jezuïeten. Hel artikel 51 dm' grondwet van 1874 zegt: Hel orde der Jezuïeten en de congregaties die er mede in betrek slaan kunnen zich in geen deel des lands vestigen. In Italië geene kloosters meer. Zij zijn eerst afgeschaft geweest in 1866 en te Romein 1873. Het getal der verdwenen kloosters is 4244 met 54,000 leden en een fortuin van een milliard frank. Toen dc kloosters in Italië bloeiden, noemde men hel, hel land der dooden. Vervolg later In zitting van woensdag h.ielï de Minis- 1 ter van Binnenlandsche zaken zijn ant woord aan de rechterzijde voorlgezel, om de daden van zijn bestuur tc verdedigen. Van de kwestie der bezondere commissa- lissen, door de klerikalen zoo uitgebuit, heeft M. Rolin Jaequemyns zich een wapen welen te maken, waarmede hij zijne tegenstrevers meer dan ecus en deerlijk geslagen heeft. In den lijd van M. Delcour krielde hel van commissaires speciaux. Opeen enkelen dag zond die klerikale Minister er niel minder dan 43. 43 op ëónen dag, en dal nog al in den tijd toen iedereen gehoorzaamde aan de wel, loen de geestelijken er. klerikalen nog niet in openlijken opstand waren! En dan durven de klerikalen beweeren zij die van 1870 lol 1878, zoo wat 4881 bezondere commissarissen hebben moeten zenden dal deze ambtenaars eene uitvinding der liberalen zijn Zal er in die partij dan nooit of voor niets schaamte en eergevoel beslaan? Geene, kwestie, opgeworpen door de klerikale redenaars, is door den Minister onverlet gelaten. Onder anderen bad M. Jacobs, in zijnen aanval legen hel Gemeenle-bestuur van Brussel, hel feit aangehaald eener houd ster van een publiek huis, die een legaal van twee huizen aan een policiecommis- saris had gedaan. M. de Minister heeft doen zien dal die commissaris die reeds zijn ontslag had gegeven dal legaal niet heeft aan genomen. De heei’ Jacobs had echter vergeten tc melden, dat die zelfde vrouw door de geestelijkheid van hare parochie met groole ceremonie wei d begraven en dal in haren lijkdienst twee broediuschappen tegenwoordig waren. Voor geldriep M. Bergë uit, en de rechterzijde had geen lust om te lachen. Wij begrijpen helzulke feilen moeten hooren, wanneer men beweert de partij der zedelijkheid le zijn Het mag gezegd worden zijde heeft een slecht oogenblik beleefd. Maar zij heeft zoo gewild. Dit slot der redevoering van M. Rolin heeft niel minder dan 2 1/2 uren geduurd. Hij eindigde met te verklaren dat hij zich niel beschouwd als vrij van zonden, maar dal bij zijn best doet en lol hel einde zal voorlgaan, ondersteund door de gene genheid zijner vrienden en zelfs door de gramschap zijner tegenstrevers. Deze kloeke verklaring werd warm toe gejuicht, en M. Rolin heeft eens te meer y*--' getoond dat hij op de gansche hoogte inspecteert'hunnegestichten. zijner taak en de rechte man op de rechte Zwitserland. In 1872 heeft de ft Raad de uitdrijving der Urnibinen cn» wwiKftg u1 y f i^aeg©. -'«'BI gerechtshof. Ouder de menigte zijn vele vrouwen en kinderen, die op de komst van den onderpastoor wachten en uitjou- wingen laten hooren. -hnnnnr hntrp.kkincr

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 2