ltlr, zeist. BEKENDMAKINGEN. HOFSTEDE, EN GOEDEREN: Ê3 O U T W A N, TE PACHTEN: HUISRAAD EN METSERSALAAM. KOOPDAG VAN BOOMEN, bestaande in Olmen en Hollanders. MEDEGAANDE LANDEN, MET EEN PERCEEL HOOIGRAS TOEWIJZI1 in eene zitting1, B O O M E HST, waaronder 3 schoone EIKEN cn 1 ESSCI1E. r Kantooren van M.' Camille De Cae, Nolans le Gyverinchove, en M.' Beevnaert, Notaris te Alveringhem. SJit er hand te koopcti Een schoon HUIS te Wulpen, op den dijk. Ei O C3 E* <1- van GEZAAGDE EN ONGEZAAGDE TE VEURiiE-BEWESTERPOORT, OP WOENSDAG 2 MAAKT 1881, (zijnde Asschen-Woensdag), om 3 ure namiddag, bij de herberg bewoond door sieur Leopold Bekaerl, aan de Adinkerke- brug. Door het ambt van den Deurwaarder Despodt, te Veurne. Eenen schoonen cn groolen Kohier, Zicb te bevragen ten bureele van dit blad W OENSDAG 9 FEBRUARI 1881, om 3 uren namiddag, te Stecnkerke- dorpplaals, ter herberg bewoond door d’heer Leper-Cordier, Openbare Verkooping Koop 1. Een Woonhuis en verdere Gerieflijkheden met 3 aren 35 centiaren Erve, bij kadaster seklie B, n.rs 163a en 164a, gestaan en gelegen te Steenkerke- dorpplaats; Gebruikt door Joannes Vandenplassche, tol 30 April aanstaande. Koop 2. Een Woonhuis met Gerief- Om met 1" Mei aanstaande in gebruik te treden, de Herberg de Vette Os ter dorpplaats van Houlhem. Zich te bevragen bij TERLINCK CORTIER, bierbrouwer te Houlhem. Veiling te CoxyCe, Zaterdag 19'*'" Februari 1881, ten huize van de wed' Fan Damme, van: Biuu-Mipiinimn ilu,raiaMR.t;^s Burgerstand der stad Veurne. Geboorten. antbor van den Solaris IkKiDvi-'., Holt i ireeysclinalslraal10, 1/ urne. WOENSDAG 9 FEBRUARI 1881, om 1 ure namiddag, ten huize der wed’ Depuydt, bij de Nieuportbrug, le Veurne, koopdag van DINSDAG 1" MAAKT 1881, 3 ure namiddag, te Leysele (dorpplaats), ter herberg-broodbakkerij bewoond door sieur Petrus Brutsaert, DONDERDAG 17 JANUARI 1881, ten 3 ure namiddag, ter herberg Sint Machuyt, te Pollinchove, Definitieve Verkooping van groot H. 11-77-62 C". Boom-en llageprijs fr. 1,636. Bewoond en gebruikt dooi; Jaeobus- Ludovicus De Brttyne-Marleyn, le Pollin chove, lol 1" Oktober 1881. Bij plakbrieven breedvoerig beschreven, Inlichtingen te bekomen bij de Nota rissen SYOEN, te Loo en VANDEN BEHGHE, te Pcrvyse. Zaterdag 19d'" Februari 1881, 3 ure namiddag, ter herberg den Molen, te Coxyde, van Cojcyde-plaats. IVoonliuizeken met Stalling, mede bel pachlrecht lol baatmis 1882, mits fr. 27 ’s jaars aan 46 aren onder grond dier Gebouwen en Akker. Nadere inlichtingen hij den Notaris DE GRAUWERE, te Veurne, Uit der hand te koop»n in zijn geheel of bij gedeelten. Een WOONHUIS hebbende Slal mei Koetspoort cn 11 aren 13 centiaren, vol gens maat, grond van Gebouwen, te Veurne, meeste deel van n.' 280 der wijk A van hel kadaster, uitkomende zuid op de Citernplaais en noord, palende aan de Zwarlenonnenslraat. Gebruikt door jufv. Irena Markette. Zich tc bevragen bij M.'"r DE CAE voor- noemd, Bolerweegschaaistraal10, te Veurne. VRIJDAG 25 FEBRUARI 1881, om 3 uren namiddag, ter herberg deir Tivoli bewoond door sieur Henri Dobbelaere, te Nieuport, Openbare Verkooplng Een WOONHUIS met Erve, gestaan en gelegen binnen de stad Nieuport, ter oostzijde der Kokstraat, aangewezen bij kadaster wijk B, n.” 395 en 396, voor cene grootte van 1 a. 50 c. Bewoond door sieur Francis IFi.s/e- laere, tol 1" Mei 1881. DINSDAG 8 FEBRUARI 1881, om 2 uren namiddag, tc Leysele, weinig west van het geliuchto den Abeele, tusschen de Kruisstraat en den Eik, langs de Slavelstraal, op de hofstedelandeu ge bruikt door Charles Keys-Bellengé, KOOPDAG van koopen Hollander, Olmen, Klennnei* en ander Vergadering ter herberg de Kruisstraat, bij Pieter Werquin. Deze veiling met tusschenkomst van den Notaris Da Cae, te Gyverinchove. lijkheden, en 30 centiaren Erve waarop hetzelve staal en medegaal, bij kadaster seklie B, n.' 166, gelegen te Steenkerke, oost aan voorgaanden koop; gebruikt lot 30 April naast door Louis Vercruysse. Koop 3. Eene partij Zrcdland, groot i’0 aren 73 'centiaren, bij kadaster seklie A, deel van n.ls 7n en 6e, gelegen le Sieenkerké, aan de Korte Wilde. Koop 4 en laatste. Een perceel Zaailand groot 55 aren 93 centiaren, kadaster sektie A, deel van n.rs 7n en 6e, ook gelegen te Steenkerke, nevens voor gaande koop; gebruikt geweest door Joannes Vandenplassche, aanslag met de geldleliiug. Eigendomsbewijzen, schetskaarten en veilihgsvoorwaarden ten kantore van don Notaris CORNILLE, le Wulvcringhem. Een WOONHUIS on HOEFSMISSE met ontrent 9 aren Erve en Hof, tc Houlhem, gebuchle hel Doorentje. Seffens aanslag of ingebruiklreding. Inlichtingen bij den Notaris Cornille, le Wulvcringhem. Kantoor van SVOEN, Solaris T E L O O. voeren wagen medenemen, tol op liet punt waar zij hem ter bestemming bren gen. Daaruit volgt dat de zoogenaamde vertakkingstaksen afgeschaft en vervan gen zijn door de toepassing dcralgemeene laks op grooteren afstand. Daarenboven verdwijnt de verplichting, die aan eenige gestichten opgelegd was, maandelijks of jaarlijks een minimum vei voer le geven. De prijzen van 24 kilometers en min, toepasselijk in binnenlanschen Staats dienst, op de verzendingen der vierde klas van het tarief N" 3, zijn uitgebreid tot den gemengden dienst, maar onder voorwaarde cener minimum heffing der taks-voor 5 kilometers. Zendingen, gedaan in gemeenschappe lijke!) dienst, op de lijnen der maatschap pij van Weslviaanderen, eenerzijds, en op die van den Staat en zijner correspon ds,erende lijnen, anderzijds, zijn onder worpen aan de prijzen der rekcnlalël van den Staal, met verhooging van 10 centie men, en berekend volgens de gezamenlijken afstand vau het vertrek naar hel bestem mingspunt, tonder herhaling der vaste kosten aan de wisselpuiiteu Op deze wijze verdwijnen gansch de grieven der vlaamsche bevolking. De nieuwe tarieven zullen in allo de statiën van den Staal verkocht worden, aan 1 fr. 75 voor hel Bnmetilaiulscli Slanlstarief en aan 1 fr. 50 voor liet alge meen gemengd tm iof. (Medegedeeld). De KLEINE RENTENIER eenigste vlnamsch financieel blad. Al de nieuwe geaboiineeiden op den Kleinen Rentenier ontvangen het blad tot 31 december 1881 voor eenen frank (Men zie de Jaankoudi- gingen.) Kantoor van (lOHVlLLF, /Vol iris tc Wulverinijhetn. Kantoor van .11. Arthur VANDEN BERGHE, Notaris le Pervyse. Een onzer behendigste kaartspelers, beeft zondag avond, in een parlikulier gezelschap, eenen solo slim gespeeld. Hel bedrag of 4-15 is voor de over stroomden bestemd. (Medegedeeld). Bij koninklijk besluit zijn benoemd als militaire leden voor den milicië-raad van Veurne-Dixtnude als werkend lid, M. Moreau, majoor bij bel 2d* linie, le Brugge; als plaatsvervanger, M. Vanlioe- sen, majoor bij het 4de linie lol Oostende. De hameren zijn sedert zondag middag, langs al do steen- en keiwegen in Westvlaaderen, zoo van Staal als van Provincie cn Gemeenten uitgenomen langs de dwarswegen der sleden gesloten. De zaak der onlusten van Heule zal in hel verhoor van maandag 28 februari voor de tweede kamer van hel beroeps hof van Gent opgeroepen worden. In de maand van juli aanslaande zal i le Gent eene tentoonstelling van melk- en i kaasbereiding gehouden worden. Hel gouvernement zal daarvoor ruime onder steuning veilecncn. Deze tentoonstelling zal plaats hebben op Sl-Pielerspleio, dat zal afgesloten en waar barakken zullen opgericht worden om er de koeien en werktuigen te plaatsen. Men zal er boter cn kaas zien maken van de melk der i koeien die er zullen tentoon gesteld zijn. Prijzen zullen uitgeloofd worden voor de beste melkgevende koeien; niet alleen de hoeveelheid, maar ook de hoedanigheid der melk zal in rekening komen voor de toekenning der prijzen. Er zal wellicht in heel Belgie nog geene belangrijkere ztiivellentoonslclling hebben plaatsgehad. Wij wakkeren ten sterkste onze behen dige pachteressen in deze prijskamp mede le dingen. Tentoonstellingen van dien aard zijn bijzonderlijk geschikt om de voortreffelijkheid van de vlaamsche veeteelt te doen uitschijnen. IJzerenwey. Bericht. Hel de partement vau openbare werken heeft, met 1 februari, nieuwe uitgaven in voege gebracht van het binnenlandse!) tarief en der gemengde tarieven voor helgoederen- vérvoêr. In die nieuwe tarieven, die in hel fransch en vlaamsch opgesteld zijn, wordt de mijl, als eenheidsmaat van afstand, doer den kilometer vervangen. Voor de gestichten, in of builen de sta tiën door verlakingen aan de hoofdsporen verbonden, wordt de le tarifeeren afstand berekend van af de punten, waar do stoomslepers van den Staal, den te ver- Di.NSDAG 22 FEBRUARI 1881, juist ten 3 ure namiddag, in de hierna te vcrkoopen herberg, Koop 1. Eene wclbekalante ftler!>erg, genaamd de Voerman met Afhanglijk- iiedën et) een Werkmansliuisje, noord daaraan, met Preideusial, bene vens 5 aren (19 centiaren Erve, end r bebouwden Gronden Hovenierliufdaa - medegaande, bij kadaster seklie A num mers 3Ü2a/2, 303a.cd 304a. De Herberg met Stallingen is ge bruikt doer Karel-Louis 1‘inseel-Desmedt; en het Werkmansbuis door Melanie Desmedt, wed' De Grave, alles lol 1 Mei 1881. Koop Een Hui» ten twee Woonsten met 8 aren 56 centiaren Erve, onder grond van Gebouwen en Hovenierhof, bij kadaster seklie A, n.r’ 299a, 300 en 297a. De noorderste woonst is bewoond door de wed' Napoléon Desmedt, en de zuiderste door lleini Vitse, beide lol 1 Mei 1881. Koop 3. Een USui» met 1 are 60 cent" Erve daarmedegaande, bij kadaster seklie A n.' ï34b. Bewoond door de gezusters Elahou, lot 1 Mei 1881. Alle inlichtingen zijn te bekomen ter slueij van beide Notarissen. DONDERDAG 5 MAAKT 1881. om 2 \ji ure namiddag, te Vincliem. ter herberg de Lelie bij Arseen Chaerel, Openbare Verkooping ten overstaan van den heer Vrederechter, van dc volgende Koop 1. 58 aren 46 centiaren 3>e- Ixouwden Grond Ileveniea*- lïoven. genaamd tie Groene Plaats, gelegen tc Wulvcringhem, oost nabij liet dorji, benoorden de kalsijde van bel Gouden Hoofd, naar deze van Veurne op IJ peren. Gebruikt door verscheide tot 1" april 1887, li 355 frank 35 cent, ’s jaars, boven de lasten. Verdeeld bij plakbrieven in 9 loten, met recht van samenvoeging. Koop 2. Eene partie Xanllsmsl, ook gelegen in Wulvcringhem, verre oost van de kerk, in den Oerciibrock, groot volgens kadaster sektie I), nummer Hl, 93 aren 40 centiaren. Gein uikl door Ilenri Moncarey, mole naar le Wulveringhem, lot 30 September 1886. mits 140 franks ’s jaars, boven de lasten. Titelen en konditien bij genoemden Notaris CORNILLE. Irr VAN den 2'J. Irma Verbaore. dochter vau Seraphin en van Philomena SlimbrouCk, Vesten staat. den 30. Augusta D'hondt, dóchter van Francis en van Melanie Lepeire, Vestenstraat. dan 31. Raphael Gesquiere, zoon van Henri en van Eugenia Vanleke, Citernplaais. den I leb. Pieter Debruyne, z. van Marcellus en van Rosalie Seys, Bcoosterpoort. Sterfgevallen. den 2. Celina Fiorine, 2 in. en 23 d. Huisraad, Winkelgetuig; en cene Mc.liuit vnn 7 vut. EENE WELBEBOUWDÈ GESTAAN EN GELEGEN to Pollinchove bij den - Groenen Boomgaard, - in Oostvleteren, VAN Uit er hand te koopen of te pachten .r.-CWWlO*'» -JT .-.v.r'MOSWrrrrnntlv_Tt;TR ■PW.’11VIf.1 r® Korrektionnele Bechtbank van Veurne. ZITTING VAN 3 FEBIIUARI. Catharina Srnaggho, huivrouw Duclos, land bouwster te Watou, 1 fr. boete, over opsluiting van krankzinnigen. Octavie liondryck, huisvrouw Karei Deleu, I-.tnelio authourout, huisvrouw August Vau- thournout, en August Vauthournout, elk 5 fr. boete, over slagen, al werklieden le Clercken. ZITTING VAN 4 EEBRUAIll. ('aniiel Garmin, herbergier te Cortemarck, l(j dagen gevang, over slagen on verbreking van afsluiting: Desire Muys, dienstknecht, 2 maan den gevang en 50 fr. boete, «n Francis Valcko, werkman. S dagen gevang, overslagen, beide te Ichtcghcin. ileuri Croigny, landbouwer te Rousbrugge, 10 fr. boete, over beledigingen. Henri Deuyse en Ilenri Debruyne, elk 8 dagen gevang, over slagen en wouden, beide te Clercken. Karei Lohouck. koopman in visch, te Veurne, 26 fr. boete, over smaad. /klpteiiiocMMS tiJUiiifgeii. <t)pci:b:>i*e VAN Ganiscnte Issnberghs - dorpplaats. VlitnniMcIx 'Fooneiel. Woensdag lost gaf onze koniuklijko maat schappij vau Rhctoiika hare derde vortooning van het toonectjaar. Gelijk wij het verwacht hadden, was er een stroom van volk toegekomen en cene halve uur voor liet openen der schouw- burgduur op de merkt verzameld, gereed om dezelve stormenderhand in te nomen. De zaal was dus tol proppens vol en menige, bij gebrek aan plaats, -zijn naar huis mqeten koeren. Het eerste stuk vau het programma was: Marie-Aiom of vrouw uit de volksklas. Marie-Anna is bet toonbeeld eener bravo werk vrouw uit tie volksklas, die alles aanwendt om haren verleid» n echtgenoot, door beredeneerendc berispingen, door de innige gevoelde taal van echt moederlijke liefde, tot betere gevoelens en gedachten te brengen; cene vrouw, die bij het misslagen harer edelmoedige pogingen, door gebrek en wanhoop overmand, haar eenig kind, in het vondelingshuis nederlcgt, en liet na vele tegenspoed, te gelijk met haren berouwhobhen- den man wedorviudt. Voortreffelijk vervulde Mev. Deterre deze lastige rol.'Wij ontwaarden bij haar eene schoone en deftige houding, ge paste gebaren, rolvastheid, immers alles wat moet vereenigd zijn om eene goede aktrice in den vollen zin van liet woord te ontmoeten. Door haar zielroerend spel, heeft zij menige tranen uit do oogon doen vloeijcn. Do heer P..., voerde op eene hoogst kundige wijze de ml van Bertrand uit, dien grondig goeden, maar door kwaad ge zelschap, verleiden man. Hij, die om zijn onge dwongen spel, insgelijks het genoegen en de aandacht opwekte, was de lieer Dog..., in zijne rol van Jlemyden ongebonden vriend van Bertrand. Appiani de heer Vanden Kheeft met regt do goedkeuring der kenners wegge dragen, zijne statige houding is door het publiek wel opgemerkt geweest. Mev. Apers met de rol van Sophie belast, diens insgelijks geprezen te worden. Theobald M. P.., heeft zijne rol waardig voorged: ag-n. niettegenstaande hy slechts drie dagen gehad h eft o i hem voortebereiden, daar hij deze pla ts in -.erv .nging van eenen zieken akte .r v rvuld Al de overige rollen van minder belang, werden op eene betamelijko wijze ge spoeld. zoo dat er tot in de geringste doelen der uitvoering van het stuk, eenen oprechten samen hang w rd waargenomen. Lof dus aan alle do uitvoerders, de bisgeroepen die hun ten deele vielen, staven ons gezejde. Het nastukje de slaa >kaniemad, na de geestes inspanning die het drama mcdesleepte, ten toonet l i gev, e <j, wierd smaakvol gegeven. Het nieuw systeem van verlichting van onzen stadsschouwburg mot de gaz, heeft de bewon dering en goedkeuring van de talrijke toe schouwers uitgemaakt, en men is het o n aan onze Stadsbestuurders allen lof tootekennen voor deze nieuwe invoering. Voor het laatst sturen wij onzen dank aan do ijverige muziekliefhebbers van S.le Cecilia, die het hunne hebben bijgedragen tot verluistering van dit avondfeest, en bijlonderlyk aan den onvermoeibaren heer Bricoult die zoo bereid willig. zoo in het begeleiden der zangstukken met de piano als in het bestuur van het orkest, int hoofde van ziekte van den bestuurder, zich ion dienste heeft gesteld. Wij voldoen aan den wensch van het publiek mot aan de maatschappij van Rhetorika, htt bovengemeld drama, Marie Anna, nogmaals weder te vragen. Een liefhebber. IN EENE ZITTING, Gemeente Wulvcringhem.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 3