HAG.UIJN V\ LAKENS EN NIEUWIGHEDEN. MiLICE RATIONALE. to PILLENHOL» I Sluis Karul SPILLI A«EBVi\ Bumpman-lltileermaker, te Veurne, GROOTE OOSTSTRAAT, 41. AlWlt van ile KlBlKfi 116111611181 j* üii 3 7 3 S "-* iliü Algemeen Agentschap van de Maalscliappij voor verzekering tegen brand, DE DELGISCIIE VEHEEMGLXG, bij X.Vybo-XHoiité. Gdaipleit), 107, le Veurne. p Voer het aanstaande WINTERSA1Z0EN del)tklleei‘injx van alleth i Laken en MoileslolTen rechtstreeks komende uil de bij/.ondersle fabrieken en glooien magazijnen van ’l land en van den vreemde. BERICHT ucm «I<‘ B.:»i:<I5>oii E .sp 1 DE KLEIHE RENTENIER PEKEN VOORZICHTIG <»rtiAnCN Tf -- DE BANKvan de KLEINE RENTENIER K I I 9 J 5 rc •ÈJ 2 H EP - j. -v 3 I -Z g 2 I TE PACHTEN: B E K I C H T. TÊTES 'CHAÜVES! i 1 I I C a 3 i i I i i Ilttïs LEVÈE DE 1881. Avis Important. Kleermakersgasten mogen zich ten allen tijde aanbieden voor werk bij 't stuk. vKn ï‘.<- ik’ b B (Summers DE KUNST VAN ZICH, ZONDER GEVAREN, TE VERRIJKEN met ciirnc. S I H Les Jeudis el Plat, 8. r> r> S I g. Elect making op maal met bepaalden prijs op voorhand en leveling in 24 men. Celestine Ver- eenooghe, tu Veurne, bied zich aan als Naaister; zij gelast zich met ten huize te gaan werken. I de volgende kwalen. s c N cS 3 -o’ o voor n 'ü'e Koopcn C/> Antwerpen, Hamburg, Londen, Rotterdam, Emmerik ad Rhijn. OPGELOSTEA PEIUJ-GUANO, GEMALEN Pi HE-GVANO, GUANO-SUPERPIIOSPIIA AT, Quon se le disc. n Eb I 9 - - van vert rouwen en van goedkoop 11, Oostslraat, 1, te Veurne. Hij de wed* DEOIEULENAERE-VAH DYCKE, »s bij voortduring te bekomen v i.rüoop ix ’t <;kioot kix ix 'i ui.inx. S BJ U S S j te huren, Holloway’s Pillen zyn het beste middel ïtt de wereld bekend Te bekomen bij G. DUCLOS, Drogist te V, es iE is b c an Franciscus HENDERYCK, Oratoriestraat n.° 7 te Veurne, heeft deneer het publiek bekend te maken dat hij zich wederom te Veurne is komen vestigen ialvvaar hij, "na langen tijd te Brugge en omstreken gewoond hebbende, hij zijnen stiel zal uitoefenen, als Hovenier, Bootnen- snijder, en het kuischen en beplanten van Bloemoven en Sccren, zoo wel buiten als binnen de stad. Door zijn goed werk en zijne spoedige bediening hoopt hij de gunst van het geëerd publiek te verdienen. ■voor 1 &S 1 KOSTELOOZE PREMIE voor de Abonneiilen van IvAttt i, SPILLIAEUT heeft de ter aan zijne laltijke kalanten lc laten welen dat, door de bijzondere keus die hij komt le doen onder de nieuwigheden voor hei aanslaande winlcrsaizocn, alsook door zijn keurig wei k en nel fatsoen, spoedige bedieningen genadigheid dor prijzen, hij hun verii ouwen meer en meet zal trachten te verwerven. s bij Verbequa-Lust, Boekbinder, Appel- tnerkl, lc Vetifuc, Bougies in alle koleu- ieii eu van alle grooie, dienstig lol verlichting van celzalen, salons, pianos en voiluren. Eene welbekalanle Herberg Paai'd.'stalli'i), Remisen en Scbnuren, ge naamd de Zwaan, l<> Aheiinghem, thans bewoond door Gustaaf Bolly, tot 1" Mei aanslaande. Zich te begeven bij de weduwe van Jlernardus Roily, te Alveringhem. LIJNZAADTON.NEN, extra puike merk, John Hücker «fc G. zijn van lieden veikrijg- baar bij Ven Haecke Roelens koop lieden le Veuruc, aan den prijs van 41 franken de ton. Henri Ceulentiere-KIuyglie herbergier in de Kkoon te Vinchem, laat bel publiek welen, dal er van heden af bij hem zal lc bekomen zijn eerste klasse van GKJA.NO van KAL-VAMIEN ABEELE, alsook Lijnzaadkockcn, Lijnzaadmeel, Koolzaadkoeken, ^Raapkoeken, Lijnzaad- tonnen," enz,, aan de genadigsle prijzen mogelijk. Door de kwaliteit zijner waren, en de goedkoope prijzen, verhoopi hij de gunst van een ieder te winnen. 2 1 3 3 2 I’ 2- j j o Les miliciens de la prochaine levée (1881) peuvenl dès mainlenanl s’assurer ii forfait a des inodiques prix el êlre assuré, comme par le Gouvernement ii I’agenco Générale E. A. Dkmuyxck, iue Basse des cUmnps, 89, Gaud. Les miliciens non remplacés par le Département de la Guerre, peuvenl im- médialemenl I elre par la même agence. Elie traite généralemenl loules affaires ayanl rapport it la milice. S’adresser pour plusamples renseigne- inenls ii 1’agenl d’alfaires E. STRAt.lt.ll, rue du plat, 8, h Ypres, qui se trouvera, h compter du 15 Novembre 1880, dès 11) beures du matin, tous les Lundis, a Dixmude, 116lel de In poste aux chevaux. Les Mardis ii Nieuport, llóleJ du Pelican. Les Mercrcdis h I'lrxf.s, I161el de la Rhélorique. Les Vendredis h Popehixahe, a la Messa- gerie. i ns Jeudis el Samedis h Ypres, rue du 1 I fc ril 5 2 Lc 8f t ntiO l instil s: “:5>8 Sa h'8’i|.s S 3 s 2 3 r f c s 2 i s KOSTEUHUb rnoMio «w, hel Weekblad Eén Frank ’s jaars, Nnnimor dat icdcrcn Zondag a Eén frank ’sjaars, Zïti Nummersl I U(.< BUREELEN F.N KASS1ÏN bjS 1, Arembergstraat, 1, te Brussel. ana bi^- g a 8 katoeu; oe» O u Vaurn. drukt. P. RYCREBORR, opv. E. VANDBN KERCKlïÖvK bj ■o n genezen. worden, en de Zalf als n>en alle ongeregelde werking her- ca E- s Cl s 4l Lendenpijn, Aanbeijen, Rhumatiek, Moeijelijke water lozing. Klierziekten of Koningszeer, en Paranols in zijde, alpaga en allereerste kwaliteit en afgegeven aan prijzen die de en doet op Komptant Wormen van aller lei soort. Zwakheden, uit welke oorzaak ook voortgesproten, enz., enz. L 5 taM Onzuiverhoid van het bloed. Deze wwodcrvoll* Pillen worden ge waardeerd, zoowel in de nederigste huis gezinnen als in de huizen van gemak CU weelde. Zij be werken eene geheel» zuivering van 't gun- sebe gestel, zonder do natuurlijke wer king van ecu enkel organti te bosc.haden - en locijeu de zaden I van kwalen, die tien I duizenden tot eenen I vroegen dood brun- I gen, geheel en gansch uit. o—c tO 2 .^2 o c Ongesteldheid van de nieren. Laat niemand lan- geronderden indruk zijn, dat zijne onge steldheid ongencos- lijk is. tot dat hij deze zuiverende Pil len onpartijdig be proefd heeft. Eeltige weinige dosis zullen do ergste kenteeke- non verdrijven, en opwekken, do ver stopte nieren verlig- ten, onzuiver bloed reinigen on aau ieder orgaan een gezonde veerkracht geven. Keelpijn, [Steen en Graveel, Secundaire ver schijnselen, Aangezizhtspijn, A eniersche ziek ten, B1 IJiorpomp, Toog en Loket en andere toebehoorten. Zich te bevragen bij Milo Rathé-Cottry, te Adiukerke. Leveren onder waarborg van het gehalte en teg.n verminderde prijzen: osder de controle der La.ndbouwsta.tien van Gembloors <-n Gent, en der Landbouw- Laboratorlums van Luik en Hasselt. Elk koopcr van tenminste 500 kilos heeft het recht daarvan gratis erne analyse t# laten m«ken bij de nansthijzijude landbouwstalie. Omtrent de prijzen en overige verkoop-conditicn geven circulairen, hrochuren en nndcre drukwerken nadere bijzonderheden tekennon, en zijn deze franco en gratis voor elk te ver krijgen die er naar vragen zal. Zich te adrcssccren te ANTWERPEN, S, Priuncnstraat; of aan de depots te HOUTRIJK' bij M. Hilaire OVYN. - BRUGGE, bij M. En. SATNAT. n Eerste soort van franscho Lakens, duitsche, engelsche en inlandscho Elastieken, ModestolTen voor volledige kostuimen. Jacquetten, Paletots en Broeken, Gilets in zijde-pane, Cachciniro en Satijn: Orleans, Alpaga, Velours-laine, Moskowa, roode en blauwe Uaaistotlim en Flanelle. Verders: een groot assortiment van Manshoeden in zijde, castor en in feut re te beginnen yau 5 fr.: Strooienhoedeii in panama, paille dTtalie, enz. Klakken voor mans en kinderen, iu zijd* en in elastiek. Buitengewone schoone keus van Parapluies Wandelstokken, enz. enz. Alle deze goederen zijn gewaarborgd van concurrentie onmogelijk maken. betaalt, zonder LomIcii, de Koepons alle Beursopcratiön alleenlijk voor fl* tegen den 23tl,,n April 1881. Zich te be vragen bij VcriiicerscA- Spllliacrt, te Veurne. TrêüxeI. Verzekerde en vol- koinene genezing op drie maanden tijd, be wezen door li?,000 cer tificaten. I>o mocilijk- ste breuken worden teruggehouden met het f/rootst gemak. Ziekte der vrouwen, doorzak- king der baarmoeder cuzgenezen zonder ring pessaire Onmiddelijk verlich ting. Eme gediplo meerde dame is aan het gesticht gehecht. ■I. WAERSEGERfe, breukbandmaker der hospitalen en van het leger, commandeur en ridder van verschillige orden, voor verdiens ten aan hot mensqhdom bewezen. Groenplaats, Ji, AvrWEKl’EN. 9 Slechte Spljsvcrtcering, Galziekte en ziekclijke Hcofdpljn. Geen orgaan in het mcnschelijk lichaam is zoo vatbaar voor ongeregelde werking als <le lever, on g< cn meer geschikt Indien vornalatigd, om tot ceuc rustige kwaal te b idon. Gedenk «1st wanneer misselijkheid, winderigheid, <>f zuur in de maag ons waarschuwen dat d«* spijsver tering slecht is. dat Holloway's Pillen ieder orgaan regelen, ieder.' organu versterken, all* oorzaken van slechte spijsvertering, on zal ziekelijke hoofdpijn spoedig verdrijven en eene ge heel# genezing bewerken. Het keerpunt des levens en waterzuchtige zwellingen. Hot keerpunt des levens is het gevaarlijkste tijdstip in het leven der vrouw, hot kost duizenden het leven. Alle de vochten trekken te zau.* n en vo«’ren al.- een g* tij de gezondheid cn het loven zelf weg, indien niet intijds er wordt tegengegaan. Het zekerste mid<bl tegen «l'M deze gevaren Is Holloways Pillen. Met dezen gewapend staat mvu den vuurproef doKr.cn komt de lijder weder in het bezit cener ongekrente gezondheid. Hel is slechts w, Inig bekend dat bij het zoogenaamde - keerpunt des levens - ook de man, wanneer hij tusschen de 4b en 4 iaren oud is, ontdekt dat zijn gezondheid eene belangrijke verandering ondergaat, zonder dat hij cr de oorzaak van weet een kritiek tijdstip in zijn leven. All* deze gevaren voor beid* u k»*" verdwijnen spoedig door toevlucht te nemen tot d< zo Pillen, Verzwakking. In gevallen van verzwakking, loomheid en zenuwachtigheid, veroorzaakt door buitenspeiig' hedi'n van w< lk«-n aard ook, hetzij geestelijk, hetzij hchaainlijk, is de uitwerking dezer Pillen' iti d«« h ogste mate opwekkend, vernieuwt nd n herstellend. Zij drijven do ziekelijk* oorzaken uit het gestel, herstellende spijsverteering, regelen alle afscheiding, versterken bet zenuw gestel, wekken de gemoedstemming op en geven het lichaam <1.-zelfs oorspronkelijke ge- 1 zondheid en kracht weder De Nieren, dcrzelver ongeregelde werkingt Indien deze Pillen volgens de gedrukte voorschriften gebruikt naar b d gaat, ten minste gedurende een half uur op de nierstreek wordt ingew reven, zoo-aïs zout iu het vlecsch zal dezelve tot in de nieren doordringen en alle ongeregelde werking her- stellen. Indieii men aan de steen of het graveel lijdt, wor.lt het bijzonder aanbevolen, dat do zalf in zulke gevallen des avonds en des morgens wordt aangewend, daar indien zulks met overleg wordt gedaan de wondervolste genezing zal plaats vinden. Koortsen, AVaterzucht, Aamborstigheid, [Vrouwelijke onre- Galziekten, I regelmatigheid, Puistjes op de huid Jicht, Hoofdijijn, Pijn in de inge- [Slechte spijsver- wanden. verteering. Verzwakking, I Leverziekten, 8 5» 91 r. - t - v x-~y ri'i^fWRi.ranvs wr-i— Ik onilorgetockcnd.ikom in het openbaar kenbaar te maken, dat ik miju ambacht van HUISCH1LDER GLASWERKER op mijn eigene rekening zal uitoefenen, gelijk in welke manier: in dagloon zoo wel als in schatting. Ik verhoop door trouwe en goede bediening de gunst van eenieder te verwerven. Edmond MONTHAYE. Handboog straat, It, Veurne. EAU MALLERON, seul inventr Prop” des brevets E. perf. des appareils de fabon). Ilautes recompenses, 41 médailles (20 en or). Traitem. spec, du cuir chevelu. Arrêt immediat de la chute des cheveux et repousse cerlaine A tout age (A forfait). AVIS AUX DAMES, conserva tion et croissance do leur chevelüre, même A la suite de couches. On envois gratis renseigne- meats etj preuves. Ou jugera I F. Malleron, ainé, 85, rue Rivoli, Paris. Pas de surcursales A Paris. c <x T I S’ r» O -2 §2 ft S’ w 2 a 5 1 R Kj “I A- P- ’3 S 2 a- S’ 8 2 *r- c - f Q o g* a CX s h ft 2 t i 79 5 g 2 2 33 6. M 2 b o M S TO .E S K 33 B t 2 c M rr. vertrouwd Ijk prautje afkondigt vnn OVER DE KUNSI van nun, luhuu.. --- l out».,. ,i„ Kocnons en doet op Komptant [i/| 1 VXl -- ..,.nrr„rvrv KASSEN ■«■uiijL voor de Altoniieiiteii van het vvceLldad DE KLEINE RENTENIER o* cc

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 4