VAN VEURNE I I NIEUWSBLAD VOOR VEURNE EN HET ARRONDISSEMENT 1 B 4) A.' 5». 268 .1 aak gebrek - Veurne, 15J Februari. SI Overigens om priester Ie worden behoeft er zekerlijk veel disciplien, want als men eens ingelijfd is bij het zwarte leger behoudt men er hoegenaamd noch onafhankelijk heid noch eigen oordeel. Men moei steeds slavelijk zich onderwerpen en onderdanig gehoorzamen aan zijne oversten. A Men schrijft in bij den drukker-uilgever, Oostslraat, 6, te Veurne, en op alle postkantoren des rijks. Brieven en geld vrachtvrij. Alle mededeelingen, artikels of brieven, behoorlijk onderteekend, als ook bekendmakingen uilei lijk legen Vrijdag middag toe te zenden. dikwijls rijke boere zoons worden vrijgesteld onder voorwendsel dal deze loeren om pater of priester ie worden Wij vragen ’l in volle betrouwen aan onze lezers, heeft dergelijk voorrecht hedendaags nog redenen van beslaan Ontbreekt de maat schappij palei s, broeders of andere leeggangers De bespreking voor het budjet van hel inwendige is noch ten einde niet gelopen. M. Delanlsheere heeft dinsdag eene nieu we redevoering uitgesproken over de bijzondere commissarissen en M. Bouvier over de permanente politieke deputation. M. Jacobs is teruggekomen op de zaak van hei gemeente bestuur van Brussel en heeft nogmaals den naam van den burge meester Vander Slraelen in hel debat geworpen. M. Bara heeft geantwoord dal hij beter zou doen daarover te zwijgen. M. Vander Slraelen heeft enkelijk geld gemaakt van zijnen eigendom daar M. Jacobs geld ge slagen heeft met zijnen naam Daarover groole woede der rcchlcr- zij'le, maar M. Bara heeft die Langran- disten naar de.... rechterlijke kronijken gezonden. M. Janson heeft daarna eene redevoe ring uitgosprokerf. Men dacht dal de discussie zou geëindigd zijn, maar minister Bolin heeft willen hel woord nemen om den heer gouver neur Heyvaerl te verdedigen die zoo laf- fclijk is aangerand geweest. Indien men op de sluiting aandringt, zei M. Rolin, wil ik er mij niet legen verzetten. Nochtans heeft men feilen aangevoerd waarop ik wil antwoorden. Men sprak op belcedigcnde wijze van oenen hooggeplaatste» ambtenaar, men legde zijn gedrag onnauwkeurig uit, men zegde dat bij zijnen dag verloren had, indien gij geene onwettigheid had begaan. Welnu, ik moet dien ambtenaar ver dedigen, die niet hier is, en den dank van het land heeft verdiend, door de kracht- Ware hel bijgevolg geene voor zichtigheid voor dezen die zich bestemmen lol priester van een weinig te proeven van den mili tairen dienst Is er wel iets of wat die de vrij stelling <ler seminaristen verrechl- vaardigl Of te wel de ouders der studenten bezitten de middelen om een rem- pla^ant te stellen, alsdan is hel slechts de kwestie van wal geld te storten; ware hel billijk deze daar van te ontlasten Of laat ons ver onderstellen dal de fortuin der ouders niet loelaal een man aan te koopen en dat de bisschoppelijke geldmiddelen die tol vele miljoenen beloopen dit ook niet vermogen; ware hel wel beklagelijk dal de jonge levieten eeltig-* jaren latei' priester werden drukregel. Reklamen 50 centiemen den regel. Men zal ons misschien opwerpen: eene wel die de seminaristen niet meer vrijstelt van den soldaten dienst zal merkelijk den ijver doen koelen voor ’t priesterdom, liet getal zal dadelijk verminderen want oneindig vele zullen het prie sterkleed vaarwel zeggen na aan den krijgsdienst voldaan te hebben. Ware dit spijtig Van onze kant, wij zeggen dal T veel beter ware eenen enkelen braven goeden priester te hebben die zijnen staal en T volk waarlijk genegen is, dan tien jonge hoog moedige dommeriks die niet anders kunnen dan van hun kleed misbruik maken om de brave on- noozele lieden onder hunne dwing- landij te onderdrukken. Kortom die geen priester zou worden na geproefd te hebben van ’t soldaten leven, is niet waardig en is in slate niet zijne liefdevolle zending te begrijpen; gevolgenllijk ’t ware beier die mannen onder hel priester korps niet te lellen. Men aarzelt geen oogenblik de studiën te onderbreken der advo- katen, der geneesheeren, der nij- veraars; onze kinderen die hun ambacht loeren moeten opgaan bij gebrek aan een remplatjanl en de Sedert er kwestie is de militie* wel toe te passen op de seminaris ten, kunnen de klerikale» hunne woede niet meer verbergen. Zoo- lapg het maar gij of ik was die verplicht waren optegaan voor onzen slechten nu tuner of te wel eenen remplatpinl te stellen, de mililie-wei werd uilgevoeid door hel voormalig klerikaal ministerie even als door hel tegenwoordig liberaal ministerie; evenwel, nu bet publiek gevoelen zich te ver geefs afvraagt waarom de semina risten vrijgesteld worden van den soldaten dienst, nu schreeuwt de klerikale diukpers met eenparig heid dal er geene slechter wel kan bestaan zij versmaden, zij ver- maldijden oin ter meest den krijgs dienst en och arme het is slechts korten lijd geleden dat men in zekere seminarie» de leerlingen oeffendc met den clairon en op T commandemenl, altijd om den paus op zijnen troon te herstellen. ’t Schijnt dat men er van afgezien heeft lol voorders. Hel Blad verschijn! allen Zaterdag; en allen Woensdag in Supplement. Inschrijvingsprijs, voorop betaalbaar: Koor Stad: 6 maanden, Ir. 3-25 Een jaar, Ir. G-00. Voor gaitxch Itelgie: 6 maanden, Ir. 3-75 Een jaar. fr. 7-00. Een afzonderlijk n romer 10 c.“ Bekendmakingen 20 centiemen den 1*01.tick Overzicht. Hel vraagstuk der echtscheiding is bepaald in eenen onlkennenden zin door de fransche Kamer der afgevaardigden opgelost. Het is niet de wijziging van den heer Leon Renault, maar wel artikel een van hel wetsontwerp van den heer Nanuet, de wel van 1816 afschaf fende dal verworpen werd met 261 stemmen legen 225. Die uitslag was niet onvoorzien. Men is hem in grooh ii deele verschuldigd aan de lusschenkomsl van den heer Cazol. minister van juslicie, die de onver breekbaarheid voorstond als de wezenheid zelf van hel huwelijk zijnde. De minister betwistte ook. dal de echtscheiding in Frankrijk door de natie gewenscht werd. Hij deed ook opmerken, dal de Senaat den lijd niet zon gehad hebben om de wet te stemmen en dat de stem ming van de Kamer der afgevaar digden gevolgenlijk eene onvrucht bare belonging zou zijn, en opge- pasl, daar er binnen kort alge- meene kiezingen plaats grijpen. De fiansche Senaat heeft aan de wel op hel recht van vereeniging wijzigingen gebracht, welke die wel nog vrijzinniger maken dan de Kamer ze gestemd had. Dit kan wonderbaar voorkomen, maar het is toch zoo. Volgens den tekst, door den Senaat aangenomen, zal eene openbare vereeniging maar dooi den policie-cominissatis kunnen ontbonden worden, op verzoek zelf van hel bureel der vereeniging, ofwel in geval van wanorders of gevechten. Ook heeft de Senaat van 48 uren op 24 den tijd vermin derd, die ver loopen moet tusschen de verklaring en hel bonden eener openbare vergadering. Voor de kiesvereenigingen zijn zelfs twee uren voldoende. In zitting der engelsclie Gemeen tenkamer heeft de heer Mac Carlhy de verdaging der beraadslaging van de bcleugclingswel voor Ierland voorgesteld. doch zij werd verwor pen met 422 stemmen legen 44. De bcleugelingswet werd vervol gens in tweede lezing aangenomen met 559 stemmen legen 56. Sir Cb. Dilke zegde, dat de fran sche schepen hel bevel hebben ontvangen Tunis te verlaten evenals de engelsche schepen. Verder kon digde hij aan, dal hij op het bureel bel nieuw reglement voor de drin gende zaken had nedergelegd. Hij verhoopt dal het reglement voor- deelig voor die zaken zal zijn, zonder kwaad te doen aan de vrij heid van hel woord. De laatste tijdingen uit de Trans vaal gewagen van een voordeel, dat de engelsche generaal Colley op de Boers zou behaald hebben, doch de toestand der Engelschcn zou er nog altijd zeer netelig zij». Na een De noodwendigheden des dage lijks levens zijn menigvuldig en velschillende. Wat kent er den jongen boere zoon van, die vorsch uit T seminarie komt Echter dezen pas ontloken man Gods moet hel volk biechten en bepreeken. Hij heeft eene kolen aangetrokkén en beloften afgelegd, die zijn leven lang moeten duren en, vooraleer zich te verbinden hij wist van de wereld zooveel of jiiels Ons dunkt dat de belangen van den godsdienst niets te verliezen hebben niet wat meer bejaarde priesters in te wijden. Het schijnt ons toe dal de man die zich inlijft voor het leven, heel wel eenige leerjaren meer onder het burge lijke of militaire bestaan mag slijten. Niemand zou T slecht vin den dat de priester meer ondervin ding. <neer bedaardheid en gevol gentlijk meer verstand verwierf voor aleer dezen staal aan te gaan. Welk kwaad zou er inderdaad wel kunnen bestaan in zijne leer jaren wat te verlengen hardnekkig gevecht is de opperbe velhebber der engelsche troepen er in geslaagd om zijne gemeen schappen met Newcastle te herstel len, doch zijne standplaatsen zijn langs alle kanten bedreigd en de gevechten dezer twee laatste dagen hebben aanzienelijk de tangen zijner strijders gedund. Een tele- uratii, aan de D<j/7//-.Vc«’.s gestuurd, meldt dal een gedeelte tier toege zonden vet sterking aan land gezel, zich maar op vijf dagen aantocht van Newcastle meer bevindt. Kan generaal Colley de Boers zoolang in bedwang houden, dan zouden de zaken voor hem eenen gunstige» keer kunnen nemen. De oosteiii ijksche minisler van openbaar onderwijs heeft, rakende hel vraagstuk der hoogeschool van Praag, in de Kamer vetklaard, dal het gouvernement de wettige eischen van hel tcliekscbe volk erkende, wal zijne moedertaal en de hoogeschool studiën betrof. Hel gouvernement heeft eene onder zoekscommissie bevolen biniien kort te Praag bijeen te komen; zoodra bare werkzaamheden zullen voltrokken zijn, zal hel gouverne ment eene beslissing nemen. Ten gevolge der ontslagneming van hel ministerie in Spanje en der aankomst aan hel bewind van een nieuw kabinet, gelooft men dal de spaansebe Cortes zullen ontbonden worden en er weldra algemeenc kiezingen zullen plaats grijpen. ZATERDAG 42 FEBRUARI 1881. ADVERTE IE-B •.S S?ï^si V 4' DIXMUDE DIXMUDE NIBUPORT DUINKERKE GHYVELDE VEURNE GENT BRUSSEL BRUSSEL GENT VEURNE GHYVELDE DUINKERKS 3-09 3- 48 4- 26 7-10 9-31 5-35 8-06 8- 28 9- 02 5-50 7-35 9-51 10-11 10-45 5-42 G-19 9-15 10-42 11-50 2- 59 3- 22 3-02 «-07 3-59 9-10 9-00 10-25 12-23 12-45 1-11 4- 28 5- 06 7- 32 8- 50 6-15 6- 46 7- 22 9-28 10-42 5- 54 6- 32 7- 12 9-38 11-05 11-00 11- 39 12- 23 3-23 5-35 6- 20 7- 44 10-11 10-32 10-58 ■y NIEUPORT (Stad) 7-00 9-00 11-32 2-05 4-17 5-54 7-22 - 7-28 9-25 11-57 2-30 4-42 6-19 7-41 7- 48 9-51 12-15 2-10 4-55 8-34 8- 15 10-21 12-35 3-10 5-22 9-04 I>o knmer. Verlrekiircn vnn <1«mi Ijzerenweg van Duinkcrkc, Veurne, C.ent naai* Brussel en IMxmudc nunr I^>ioiipoi*t. De mllieiei-wet en <le Reinl- Rnriaten.

HISTORISCHE KRANTEN

Het Advertentieblad (1825-1914) | 1881 | | pagina 1